Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

< æææ  ææ (0)      

 

 

 

 

 

 

æ ææ æ æ æ ææ. ææ ææ. æ . æ ææ æ æ æ, æ æ , æ ææææ ( æ ææ æ æ æ). 

ææ æ æ, ææ ææ æ æ, ææ æ ææææ æææ ææææ .  

ææ æ æ æ æ, æææ, æ æ . æ æ æ ææ ææ ææ, ææ æ, æ æææ ææ, æ ' ææ. 

ææ æ , ææ ææ . 

æ ææ æ æ æ æ æææ æææ æ æ æ ææ æ, æ æææ æ ææ æ ææ æ. æ ææ æ, æ æ æ ææ, æ æææ ææ æ 'æ æææ ææ: 

' æ æ 'æ, æ æ æ. ææ æ æ ææ ææ ææ. 

æ æ, æ ææææ ææ, æ æ æ , 

ææ ææ 'æ æ ææ ææ æ æ , ææ æ? æ ææ æ æ, æ. 

* * * 

æ ææ æ ææ ææ ææ ææ. ææ æ æ æ æ. ææ ææææ: 

æ æ æ æ æ æ, æ æ æ. 

æ :  

æ æ æ. 

ææ ææ ææ ææ æ ææ ææ. Ææ ææ æ, æ æ .  

æ æ ææ æ æææ, æ æ ææ æ ææ, æ æ ææææ æ.  

Æ ææ æ ææ æææ, æ æææ æ.  

æ æ ææ: 

, æ , æ æ?  

ææ : 

æ æ æ æ æ æ , æ æ, ææ æææ æ. 

æ ææ, æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ ææ. 

* * * 

ææ ææ æ, æ ææ, 'æ æææ æ-æ æ, æ ææ - ææ. 

ææ æ æ ææ , æ ææ æ, æ æ æ æ æ ææ æ. æ æ ææ. 

Æææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ. æ, , æ æ ææ. æ æææ æ æ ææ, æ æ æ æ . æ ææ æ æ æ æ æ ææ æææ æ. 

Æææ æ ææ 'æ, ææ ææææ æ, 'ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ : 

ææ ææ ææ æ, æ æ æ, æ ææ ææ æ . 

Ææ æ ææ ææ . ææ æ. æ ' æ æ æ æ . 

æ : 

-, ææ! ' æ æ æ æ æ æ ææ. 

æææ æ æ æ æ æ , æ æ æ . 

æ æ æ æææ æ æ æ , æ æ æ ææ. 

ææ æææ, æ ææ ææ, æ æ. 

æ æ ææ æ æ æ æ . 

æææ æææ æ, , æ æ ææ æææ. 

æ ææ æ: 

æ æ æ æ æ æ . 

æ æ æ æ . 

æ æææ ææ æ æ. 

ææ æ, ææææ æ, æ æ ææ, æ æ, æ æ æ æ æ æ ææ. æææ æ æ æ æ: , ææ. æ æ ææ , æ : 

! 'æ , æ æ. æ æ æ, æ æææ æ æ æ æ æ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ. 

ææ æ æ, æ æ ææ æ, æ æ æææ æ. æ ææ æ æ æ : 

ææ æ æææ! æ æ æ, æ æææ '. 

ææ, æ æææ æ æ ': 

æ æ æ æ ææ æ .  

ææ ææ, ææ ææ æ ææ. ææ 'ææ æ, æææ ææ æ æ, ææ æ æ. 

æ æ æ, æ æ æ, æ ææ-, æ ææ ææ. 

æ æ æ æ ææ æææ. 

 

* * * 

æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ. ææ æ 'æ æ ææ æ ææ æ æ æ. 

æ æææ : 

æ æ æ æ, æ ææ. ææ æææ æ æ æ æ æ . 

æ æææ ææ ææ æ ææ æ æ , æææ: ææ æææ ææ æ, . 

æ æ : 

æ æ æ ææ, ææ æ æ æææ ææ. 

ææ ! æ æ æ ææ? 

æ æ, 'æ ææ. 

æ æ ' ææ æ ææ æ æ ææ æææ. æ æ æ æ, æ æ æ æ, ææ. 

æ æææ æ æ , 

æ ææ, æ æ , ææ ææ ææ . 

æ æ, æ , æ æ ææ , æ æ æ æ, æ, ææ æ æ æ æ æ æ æ æ ææææ ææææ. æ æææ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ. 

ææ æ æ æ ææ, ææ ææ, ææ æ æææ ææ æ . æ æ æææ. æ ææ æ ææ ææ æ: æ, ææææ ææ æææ æ ' æ, æ æ, æ ææ æ?, ææ. 

æ æ . 

ææ ææ æ: 

æ æ æ, æ æ æ æ, æ æ ææ, æ ' æ. 

æ ææ , æææ , æ æ ææ æ æ æ -æ æ ææ, æ ææ ææ. 

æ ' æ æ æ ' æ ææ æ æ æ. 

æ æ, ææ æ . 

æ æ, æ æ æ æ æ ææ : 

' æ æ , , , æ ææ ææ? 

æææ æ, æ æ ææ æ æ. 

ææ ææ æ æ. æ; ææ, æ æ ææ æ, ææ æ æ, ææ æ æ . 

æææ ææ æ, , æ æææ, ææ æææ. 

ææ ææ æ ææ 'ææ. 

ææ ææ æ ææ. Æ æ ææ ææ ææ, . 

æ æ ææ æ æ ææ ææ. Ææææ æ, æ ææ æ æ ææ: 

ææ ææ, ææ ææ, æ. 

ææ ææ æ æ æ ææ ææ . æ æææ ææ, ææ æ æ. 

æææ ææææ æ æ æ æ. æ : 

ææ æææ. 

ææ æ æ , æ æ æ æ æææ ææ. æ ææ ææ. ææ ææ æ æ æ æææ æ 'æ. 

Æææ æ æ. ææ æ æ ææ æ. æ æ æ. æææ 'æ æ ææ æ æ æææ-æ æ æ ææ (æ) ææ : 

ææ ææ ææ ææ æææ æ ææ, æ æ ææ æ. ææ æ, ææ ææ. 

æ . æ æ ææ æ ææ æææ. 

æ æ : 

ææ ææ æ æ. 

ææ?  

Æ ææ : 

- Æ-æ, æ -. 

æ æ æ : 

æ æ ', ææ æ, ææ æ æ æææ æ æ , æ . 

ææ ææ æ æ æ ææ æ ææ æ æææ. 

ææ æ æææ æ. 

æ, æ æ , ææ æ æ. æ æ æ. æ ææ : 

æ æ æ æ, ææ ? 

æ æ, æ æ æ, æ æ ææææ, æ ææææ æ æ æ, ææ æ æ. 

ææ , ææ æ - ææ æ æ. æææ æ æ ææ, æ ææ . æææ ææ, ææ ææ, æææ æ ææ, æ ææ æ æ æ. 

*** 

æ æ æ æ æ, æ ææ 'ææ. Æ ææ , æ ææ æ æ ææ ææ, æ. Æ æ æ æ ææ æ æ. æ æææ ææ, æ æ ææ ææ . 

æææ ææ æ ææ ææ. æææ æ æ æ, æææ æ ææ æ, æ æ ææ æ. 

Æ ææ æ, ææ ææ. æ ææ æ ææ. æ æ æ ææ : 

ææ, ææ, æ æ , æ æ æ ææ. 

æææ ææ , æææ ææ , æ æææ æ ææ ææ, æ ææ æ, ææ. 

ææ æ æ æ æ æ. ææ æ æ : 

Æ æ æ æ, ææ æ æ . æ æ : 

ææ ææ æ, æ ææ, ææ æ ææ, æ æ æ æ. 

æ æ æ, ææ ' æ ææ æ æ. 

ææ æ? ææ ? 

æ æ æ æ. 

æ æ ææ æ, æ ææææ æ. Æ æ ææ æ æ. æ, ææ, æ , æ ææææ. 

Æææ-æ æ æ æ, æ æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ. æ æ: 

Ææ ææ æ, æ æææ ææ ææ. 

ææ ææ æ ææ æ. Æ æ æ æ æ æ ææ, ææ æ , æ ææ, æ : 

ææ, æ æ æ æææ, ææ æ æ? 

æ æ æ æ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ , æ ææ æ ææ æ. 

, æ æ æ æ, æ, 'ææ æ æ, æ æ æ æ. 

ææ, æ æ æ, æ æ ææ ææ æ æ: 

æ æ ææ æææ, æ æ æ ææ. , æ, ææ! 

æ æææ æ , æ æ æ. Ææ æ, æ : 

æææ æ , æ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ æ ææ ' : 

Æ ææ æ æ, æ æ ææ, æ æ æ æ, æ æ. 

ææ, æææ ææ ææ æ. 

ææ æ æ æ æ , ææ æ, æ ææ æ, ææ ææææ æ.æ æ, æ æææ ææ. 

æ æææ , ææ æ æ æ æ æææ æ. Ææ æ ææ , æææ. 

ææ : 

Æ ææ æ. æ æ æ , æ æ æ æ ' ææ æ.æ æ æ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ . ææ æ æ æææ ææ. 

æ æ æ. 

æ æ , æ æ æ æ æ æ ææ æ. ææ ææ æ æ ææ, æ æ æææ æ , æ æ ææ æ æ æ. 

æ æ æ ææ æ. Æ ææ æ : 

! , ææ ææ æ æ æææ . 

ææ ææ æ, ææ ææ, æ ææ æ ææ ææ. æææ æ æ æ æ æ æ ææ. 

æ æ æ æ : 

ææ ææ? 

æ . 

? Æ æææ ææ æ æ? 

Æ ææ, æ æ ææ, ææ æ, æ ææ, æ ææ, . æ æ æææ ææ . 

æ ææ ææ, æ æ ææ?!  

æ æ æææ æ, æ æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ. 

æ æ æ ææ æ, ææ æ ææ ææ, æ æ ææ æ-æ ææ, æ æ æ : 

æ æ, ææ . æ æ ææ æ æææ.ææ æ, æ æ , æ æ æ æ æ ææ æææ æ æææ. æ 'ææ æ æ : 

æ æ, ææ, æææ æ ææ ææ. , æ æ ææ æ, æ. 

æææ ææ æ, æ æ æ æ : 

æ æ, æ æ æææ æ, æ æ æ æ ææ, - æ ææ ææ ææ. 

* * * 

æ æ 'ææ, æ, ææ. æ æ ææ æ ææ : 

æ æ æ . 

æ : 

æ æ ææ ææ, æ æ æ æ, æ. æ æ. 

æ æ ææ ææ. 'æ æ æ : 

, æ æ. 

ææ æ ææ æ æ. æ æ ææ æ-ææ æææ æ ææ æ : 

Æ ææ æ ææ , æ ææ æ ææ æ æ æ ææ, ææ æ æææ æ æ ææ æ, æ æ ææ ææ æ, æææ æææ ææ . 

ææ ææ ææ . ææ æ ææ ææ, æææ æ. æ ææ æ, æ æ : 

ææ, ' ææ æ æ ææ ææ? 

æ æ æ æ : 

ææ æ æ ææ æ, æ æ æ, æ æ ', æ ææ æ, ææ, æ ææ æ æ ', æ . 

'æ : 

ææ ææ, æ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ æ æ æ, æ. 

ææ æ æ ææ . 

æ æ ææ, æ æ æ ææ ææ ææ æ æ, ... 

æ-æ æ æ, ææ æ, æ æ æ : 

ææ, æ æ æ ææ æææ. æ, æ ææ ææ! 

æ ææ æ æ : 

æ æ ææ. ææ æ ææ ææ, æ ææ æ æ ææ æ. 

æ ææ æ, æ ææ æææ ææ æ . æ æ æ æ æææ æ, ... 

ææ æææ ææ, -æ æ, æ æ æææ ææ, æ æ æææ æ, æ æ æææ : 

æ ææ, æ , ææ. 

æ ææ æææ, æ æææ æ æ, æ : 

- Æ æ ææ æ æ. æ æ, 'ææ æ , æ æ æ. 

Æ , ææ ææ ' æ æ ææ æ. 

ææ ææ æææ æ, ææ æ æ-, æ ææ : 

æ æ æ 'æ æ æ, æ , æ æ æææ æ æ, æ æ æ ææ æ æ. Æ æ ææ ææ æ , æ æ . 

æ : 

Æ æ ææ ææ æææ, æ æ, æ ææ ææ: æ æ ææ æ æ. 

ææ æ æ æ. 

æ æ æ, æ æ, æææ ææ, ææ æ æ ' ææ. 

æ æ æ ææ æ, æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ, ææ æ æææ æ æ. 

æ æææ æ æ æ æ æ ææ æ æ: Ææ æ æ, ææ æ æ. 

ææ æ, æææ æ, , æ æ æ ææ æ ææ æ ææ, æ æ æ. æææ æ ææ. æ æ æ ææ, æ æ ææ ææ, æ æ. 

æ æ æ æææ ææ æ. 

æ æ ææ æ æ, ææ. 

æ æ : 

, ææ æ æ, æ ææ, , æ, æ æ æ æ ææ æææ, æ æ ææ æ ææ. 

æ æ æ 'ææ æ , æ ææ, æ ææ æ ææ, æ æ ææ : 

, æ ææ ! æ . æ æ ææ æ æ , æ æ. æ ææ æ ææ ææ. 

æ, , æ æ æ ææ, ææ æ æ. 

æ æ ææ æ, ææ æ æ æ ææ. æ æææ, ææ, æ æ, ææ ææ, æ æ æ. æ, æ æ ææ , ææ , æ æ æ ææ ææ. ææ æ æ 'æ æ æ, ææ, ææ æ æ. 

æ æææ ææ æææ æææ æ : 

! æ æ æ, æ æ, æææ , ææ æ , ææ æææ. Æ æ æ æ, æ æ æ æ, - ææ, æ ææ æ æææ . 

ææ, ææ æ, æ : 

æ æ æ, æ æ æ?  

Ææ æ ææ ææ, æ ææ , ææ æ. 

ææ æ æ, æ ææ . 

, æ æ ææ. 

ææ, æ ææ. ææ ææ , æ æ, ææ. 

Ææ ' ææ ææ æ æ, , æ æ . 

Æ , æ æææ ææ. 

æ : 

Æ æ æ æ, ææ æ æ æ, ææ ææææ ', æ æ æ ææ ææ æ æ æ, æ æ æ æ. 

æ æ æ , æææ æ, æ æ. 

, æ æ æ, æ æ æ. æ ææ æ æ, æ æ æ, æ. æ ææææ æææ, æ æ, æ ææ, ææ æææ , , æ ææ æææ. 

Ææ, æ æ æææ ææ? 

ææ æ ææ æ æ, æ æ ' æ, æ æ æ æ æ æ , ææ æ æ , , , ææ. 

ææ ææ, æ æ æ æ, æ. 

ææ æææ, ææ ææ æ. æææ ææ, ææ æ æ, æ ææ ææ ææ. ææ æ, æææ æ æ æææ æ. æ ææ æ, æ-ææ æ. 

æ : 

Ææ, æææ, æ æ æ, æ ææææ ææ, æ æ ææ. 

ææ æææ ææ æ, ææ ææ. æ æ ææ, æ æ. 

ææ æ ææ æææ æ æ æ æ æ 'æ, æææ ææ æ. ææ æ ææ ææ æ 'ææ, æ æ, ææ æ æ, æ. æ æ æ, ææææ æ ææ, æ æ ææ. ææ æææ ææ æ æææ. 

ææ ææ æææ æææ ææ æ. æ , æ æ æ æ æ . æ æ ææ ææ æ ææ , ææ. 

æææ æ ææ, , æ æ ææ æ . æ æ æ ææ. 

æ ææ ææ æ. 

æ 'æ æ æ, ææ ææ. 

ææ æ, æ æ, æææ ææ,. ææ æ ææ æææ æ. 

æ ææ æ æ æ: 

æ æ æ , ææ æ ææ æ æ æ. 

æ æææ æ, ææ æ æ æ æ ææ , æ æææ, æ æææ. 

æ æ ææ , æ æ, æ æææ æ, æ æ ææ ææ. 

æ æ æ æ, ææææ , . 

æææ ææ, , æ ææ ææ : 

ææ, æ ææ ææ, ææ æ æ ææ . 

æ ææ , æ æ æ æ , ææ. æ ææ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ æ : 

Æ ææ æ ææ æ æ , æ æ, æ æ æ, æ æ. 

Æ æ æ ææ æ, æ æ ææ, æ, æ æææ æ æ. æ æ æ æ ææ ææ æ. æ ææ , æ æ æ æ æ. æ æ, æ , æ æ æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ, æ æ , æ æ, ææ æ. 

æ æææ, æææ æ. ææ æ æ, æææ ææ, æ ææ ææ æ æ æ . 'ææ æææ æ æ ææ æææ æ æ. æ æ - æ, æ æææ æ, æææ ææ. Æ æ ææ : 

, æ ææ, æææ, ææ, æ æ ææ, æææ ææ æ ææ æ æ. Æ ææ æ, æ ææ æ, ææ æ æ 'ææ: 

, æ ææ æ æ æææ æ ææ. 

æ, æææ æ ææ æ æ æ æææ æ æ. 

* * * 

æ æ, æ æ ææ æ æ æ, æ æ ' : 

æ æ, ææ , æ æ æ , æ ææ ææ. 

, , æ æ. æ æ, ææ ææ æ ææ ææ ææ. 

ææ æ : 

æ ææ . 

æææ ææ æ, æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ : 

ææ æ æ , æ . æ, . 

æ ? 

æ ' ? 

æ ææ æ , ææ ææ, æææ æ æ æ ææ æ (ææ æææ æ æ), æ æææ, æ æ æ. 

æ , æ æ æææ, æ ææ ææ æææ ææ æ ææ. Æ æ æ æ, ææ ææ 'ææ. æ ææ, ææ æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ. 

æ æææ æ æ æ æ. æ, æ æ, æ ææ ææ, æ æ æ æææ. 

æ ææ æ, æ , ææ ææ æ. Æ-æ æ , æ ææ æ æ æ, æ æææ æ, æ æ æ, æ æ æ æ , . 

Æ ææ æ æ, æ æ æ æææ, æ æ : 

æ! æ , æ ææ, æ æ æ ææ, æ: æ æ æ æ æ, æ æ æ , æææ æ , æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ æ æææ? 

æ , æ ææ æ æææ ææ, æ æ ææ æææ æ ææ. æ æ æææ 'æ æ, æ æ æ æ. 

æ æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ æ , æ æææ , æ ææ . æ æ ' ææ æ . æ ææ æ . æ æ æ. ææ æ ææ : 

Æ æ, æ æ æ æ æ æ ææ æ, æ æ ææ. 

æ æ , æ æ ææ . æ ææ ææ, ææ æ. Æ æ æ, æ æ , æ ææ ææ æ æ æ. 

æ ææ æ æ ææ, æ æ æ, ææ æææ æ. ææ æ ææ, æ ææ. 

ææ ææ ææ, ææ æ æ ææ æ æææ, . æ æ æ æ æ æ æ: 

'æ æææ æææ, æ æ æ, ... 

! ææ, æ æ ææ æ æ ææ æ æ ææ, ææ æ ææ æææ, æ æ æ ææææ, 'ææ æ ææ æææ. 

 

* * * 

æ æ æ ææ ææ, æ æææ ææ ææ. æ æ ææ æ æ, æææ, ææ æ . æ æ æ æææ, æ ææ æ ææ. æ æ ææ æ, æ æææ æ æ, ææ æ æ ææ: 

æ æ æææ, æ æ æ æææ. æ æ: æ, æ æ æ,æ ææ ææ. ææ æææ , ' ææææ æææ. 

, , æ æ, æ æ æ æææ. 

æ æ. æ, æ æ ææ. 

æ æ æ æ, æ ææ æ. æ ææ æ æ æ. æææ æ æ. ææ æ ææ , ææ ææ æ, æ æ æææ. 

ææ æ ææææ æ, æ æ æææ æ æ, . Æ , ææ ææ æ æ æææ. æ ' ææ . æ ææ æ æ æ , æ æææ ææ æ æ. 

æ æ æ æ æ æ æ ææ , æ. 

 

* * * 

æ 'æ ææ ææ , æ æææ æ ææ æ æ æææ. 

æ æ , æ æ æ æ ææ. 

ææ æ ææ ææ. æ, æ. æ ææ ææ, , æ æ æ ææ æ. æ æ . æ æ æ æ. æ ææ æ, æ æ æææ æ æ æ æ 'æ : 

Ææ æ æ ææ æ, æææ, æææ 'æ '. 

æ æ æ, æ , ææ æ, æ æ æææ æ. æ æææ. æ æ æ: 

æ æ æ æ, æ æ, æ æ æ æ. 

æ æ æ, æ æ æ ææ , æ. ææ æ : 

Æææ æ æ , æ æ 'æ. æ , ææ æ, æ æ ææ ææ. 

, æ , æ æ , æ æ æ. æ ææ æææ, æ æ ææ æ æ, æ æ. 

Æææ æ æ, æ æ æ æ. ææ ææ æ, æ æææ ææ æ. æææ ææ , æ æ æ æææ. æ æ æææ-ææ , æ æ ææ æ æ ææ æ æ. ææ æ, ææ : 

ææ, ææ! æ æ æ, ææ ææ æ? 

ææ æ æ æ-æ , ææ, æ ææ, : 

ææ æ æ , æ , 'æ æ ææ æ . æ æ ææ æ. 

ææ æ æææ ææ æ æ ææ ææ. æ æ - æ æ, æ ææ æ. 

ææ ææ æ ææ, ææ æ, æ . ææ æ æ ææ æ æ, æ æ æ ææ ææ, æ ææ æ. 

æ ææ æ æ æææ : 

ææ ææ , ææ 'æ, æ. 

Ææ ææ æææææ. 

æ æææ : 

, æ æ æ ææ æ ææ æ, æ ææ ææ æ, æææ æ æ æ, æ ææ æ ææ , æ æ ææ æ æ æ ' æ æ . , æ, ææ . æ ææ æ, æ ææ ææ, æ æ æ. Æ æ æ æ ææ æ. 

æ : 

Æ, æ, æææ ææ  

æ ; 

æ ææ ææ æ æ ææ, æ æ æ . 

 

* * * 

ææ æ ææ æ æææ æ æ æ. æ æ æ . æ æ, æ ææææ . æ ææ ææ æ, æ æææ æ æ æ æ, æ æ ææ æ, æææ, . ææ , æ, ææ. æ æ, ææ æ æ æææ. ææ æ æ , æ ææ . æ æ æ æ æ. 

Ææ æ ææ ææ æ. ææ æ æ ææ, æææ. 

æ æ : 

Æ æ Æ, ææ æ æ , ææ.  

æ : 

Æ æ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ æ ææ æææ æ æ, æ æææ æ , æ æææææ æ . 

æ, æ : 

ææ æ æ æ ææ, ææ æ, ææ æ æ æææ ææ. æ ææ æ. 

Æ æ ææææ, æææ. æ æææ. 

ææ : 

æ ææ æ æææ æ æ æææ, ææ ææ æ æ . 

æææ æ æ ææ. ææ æ æ ææ, æ æ ææ æ. 

æ æ ææ æ. 

æ æ, æ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ. 

ææ æ æ, æ æ æ æ, æææ æ æ æ æææ, ææ æ æ æ æ æ æ æ æ, ææ. 

æ ææ-ææ ææ ææ. 

æ æ æ ææ æ: ææ , ææ æ. æ æ æ æ æ æ : 

æ ææ æ, æ æææ ææ æ. æ æ , æ ææ , æ æ ææ ææ ææ æ æ æ æææ æææ, ææ ææ. æææ æ æ æ ææ æ æææ. æ æ, æ . æ æ. ææ æ æ. Ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ ææ. ææ æ æ æ ææææ. 

! æ æ , æ æ , ææ , ææ . 

! , æ æ æ æ æ ææ æ æ.  

ææ ææ æ æ æ, æ , ææ æ æ ææ : 

! , æ , æ ææ ææ æ, ææ æ, æ æææ. 

  ææ (0)      
 
ææ