Æ , æ
| æ
! (. "")
English

http://allingvo.ru/  - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

 

ææ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Æ Æ

æ, ææ ææ æ

Æ

æ, æ

Ææ

æ

Ææ

æ

Æ

ææ æ æ.

Æ

æ, æ, æææ.

ÆæææÆ æÆ ( )

æ, ææ æ

* Æxsaræ æma Æxsærtægk - Ææ æ Æææ

, ææ æ

* Bolat-Xæmic. -æ

, æ, 1927

* Soslan æma Sirdoni tauæræq - æ ææ

, æ

* ÆÆ Æ Æ Æ ?*** Æ Æ

æ

**æææ æ**æ ææ æ

æ

*** æ ?* ææ

æ

*ææ

æ

- Æ Æ Æ Æ -

æ ææ æææ

1. æææ2. Æ3. Æ Æ4. Æ ÆÆ5. Æ6. Æ7. ÆÆÆ ÆÆ""

ææ-

æ.

æ, ææ

- .

æææ

æææ, .

ææ æ ææ

æ

, ææ æ ææ

ææ æ

ææ æ æ()

æ æææ æ.

ææ æ , æææ , 

æææ.


ææ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

 
ææ