Æ , æ
| æ
! (. "")
English

http://allingvo.ru/  - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

  æ
* Æxsaræ æma Æxsærtægk - Ææ æ Æææ

, ææ æ

* Bolat-Xæmic. -æ

, æ, 1927

* Soslan æma Sirdoni tauæræq - æ ææ

, æ

1. æææ2. Æ3. Æ Æ4. Æ ÆÆ5. Æ6. Æ7. ÆÆÆ ÆÆ 
ææ