Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

< æææ  ææ (0)      

 

 

ææ  

 

æ ææ æ  

æ 

 

 

æ æ.  

æ , 

ææ æ æ.  

æ æ,  

æ æ ææ...  

æ æ æ... 

 

, ææ æ æ ,  

æææ ...  

æ, ææ ?  

æ , ,  

ææ ææ.  

æ , 1... 

 

æ æ,  

æ æ æ.  

æ... Æ æ...  

æ æ æ ,  

æ æ æ ,  

ææ æ ... 

 

æ æ æ,  

... æ æ2,  

æ .  

æ ææææ ,  

æ ,  

æææ ... 

 

æ æ æ æ ,  

æ æ æ æ,  

æ ææ .  

æ ' æ 3,  

, æ æ æ,  

, æ æ æ. 

 

æ æ æ ,  

æ ,  

æ æ æ.  

æ ææ æ æ,  

ææ ææ,  

æ æ... 

 

: ' ,  

?  

æ æ ...  

æ æ æ,  

æ æ æ,  

æ æ ... 

 

ææ... æ  

æ ææ æ ,  

, ææ æ.  

æ æ æ æ æ  

æ æ,  

æ æ. 

 

æ ææ æ æ.  

æ æ æ,  

æ æ æ æ.  

æ æ æææ,  

æ æ ææ,  

æ ææ... 

 

ææ æææ,  

æ æ æææ4,  

æ æ, æ...  

æ ææ  

Ææ ...  

æ æ æ. 

II 

æ æ ,  

ææ æ æ ,  

ææ æ .  

æ æææ ææ,  

æ æ-æ ææ,  

æ æ æ... 

 

ææ æ æ,  

ææ æ æ,  

æ, æ æææ æ .  

æ ææ :  

æ æ ææ ?  

, æ ? 

 

æææ -ææ  

ææ ææ  

æ æ ææ æ æ...  

æ æ ,  

æ : 

'æ æ ææ... 

 

æ æ æ  

æ æ, ææ,  

æ æ æ...  

æ æææ æ ,  

ææ æææ : 

æ æææ, ææ... 

 

Æ æ , æ æ  

ææ ææ  

æ æ æ...  

æ æ æ,  

ææææ :  

æ... æ ... æ æ... 

 

æ æ 5 æ æ,  

, ææ, æ ,  

ææ æ.  

æ æ ææ,  

æ ææ æ æ,  

æ æ æ æ. 

 

æ. æ,  

æ æ,  

æ , !..  

ææ ææ:  

æ æ -!  

æ, æ ææ, æ... 

III 

ææ ,  

æ ,  

æ æ ææ.  

æ, æ ?  

, æ ?  

æ ææ. 

 

æ æ ææ ,  

æ , ,  

æ æ æ.  

æ, æ , , æ ææ?  

æ æ æ æ ææ...  

æ æ æ. 

 

æ æææ æ ,  

ææ æææ :  

æ æææ, ææ...  

Æ æ , æ æ  

ææ ææ,  

æ æ , æ? 

 

æ æ æ,  

ææææ æ :  

... æ æ æ !  

æ æ æ æ,  

, ææ, æ ,  

ææ . 

 

ææ æ  

ææ, æ, æ.  

æ æ , !  

... æ,  

ææ.  

æ , ! 

 

æææ, ææ,  

æ æ æææ  

æ æ ...  

ææ ææ, æ,  

æ ææ æ æ,  

æææ æ ... 

 

ææ æ .  

ææ æ ,  

æ ææ.  

æ æ ææ,  

ææ æ æ.  

æ ææ ææ6... 

 

ææ7 ,  

æ æ  

æ .  

æ æ ...  

æ æ-!  

æ ææ  

 

 

æ æ æ ,  

æ æ  

æ. 

æ æ ... 

æ æ...  

ææ ææ ... 

IV 

ææ ,  

æ ,  

æ æ ææ.  

æ æ ææ ææ  

æ, ææ?  

æ, æ æ ææ. 

 

ææ ææ8 ,  

æ ææ ,  

9.  

æ æ æ ,  

æ æ æ ,  

æ æ æ. 

 

æ 10,  

æ æ æ ,  

æ :  

æ æææ æ,  

ææ æ ææ,  

, ææ, ?.. 

 

æ æ, ææ, 

æ æ æ  

, æ . 

æ, æ ææ ææ! , 

Ææ  

æ æ ... 

 

ææ æ æ,  

ææ-ææ æ-æ  

ææ æ .  

æ ææ æ,  

æ ææ,  

ææ æ ... 

 

æ æ æ,  

æ æ æ,  

, .  

æ æ ææ ,  

æ æ ææ :  

æ, æ ... 

 

Æ æ ææ ,  

æ ææ. 

æ æ æ! 

, æ, æææ, 

? ææ æ æææ  

, ... 

 

æ ææ...  

Æ æ ?  

æ æ ,  

æ æ æ,  

ææ æ æ...  

æ, æ , ... 

 

æ æ æ,  

, ææ,  

æ æ .  

æ æ æ,  

æ æ,  

æ . 

 

Æ æ æææ æ æ...  

æ ææ,  

æ æ æ...  

æ æ æææ,  

æ, ææ?  

, ... 

 

æ , æ,  

æ 11,  

æ æ æ...  

æ ææ æ  

ææ æ æ,  

æ, æ , ... 

 

æ : Ææ...  

æ æ æ æ?  

æ æ ææ?  

æ ææ:  

, æ æ ææ,  

ææ ææ. 

 

æ æ æ,  

, ææ,  

æ æ .  

æ æ æ,  

æ æ æ æ,  

æ ææ ... 

 

æ , ææ:  

æææ æ, æ,  

, .  

æ ? 

æ æææ ?  

æ æ æ ?.. 

 

æ æææ ,  

æ æææ ,  

æ 12.  

æ æ ææ ææ,  

æ æ ææ,  

æ æ, ! 

 

æ æ ææ æ,  

æ æ æ,  

ææ ææ.  

ææ æ æ  

æ æ æ æ,  

ææ æ æ ææ... 

 

æ13 æ,  

ææ æ,  

ææ æ.  

, æ æ-æ,  

æ æ æ!  

ææ æ. 

 

æ æ æ,  

ææ æ æ,  

æ ææ .  

æ æ,  

æ ,  

æ , æ ... 

 

æ æ , æ æ14  

æ æ æ,  

æææ15 æ.  

æ ææ ',  

ææ ,  

æ æ ... 

 

æ ,  

ææ ææ æ,  

æ æ .  

æ æ æ  

ææ,  

æ æ æ ... 

 

æ æ , 

æææ æ æ ', 

, . 

æ , 

æ æ ,  

æ . 

 

Æ æ æææ æ æ,  

, ææ ææ...  

æ æ æ!  

æ æ æææ,  

æ, ææ?  

, ... 

 

æ ææ ææ,  

æ , æææ,  

æ ææ æ.  

Æ : æ ,  

ææ æ æ?  

æ ææ ... 

 

æ ææ, æ :  

æ æ ,  

æ æ æ æ ...  

æ æææ æ,  

æææ æ:  

æ æ æ æ ... 

 

æ , æ æææ,  

æ ææ,  

ææ , æ...  

ææ , æ æ ,  

ææ, æ æ:  

æ æ, æ... 

 

æ ææ,  

æ æ:  

, ææ æ ...  

Æ æ æææ æ... ,  

æ æ æ ...  

, ææ æ ... 

 

ææ,  

ææ æ ææ,  

æ .  

ææ ææ,  

ææ æ16,  

, æ. 

 

ææ æ  

æ æ,  

ææ ...  

æ , æ ææ  

æ ææ,  

æ ææ æ ... 

 

æææ  

æ æææ,  

æ æ ææ æ.  

æ ææ, æ, ,  

ææ ,  

æ æ, ... 

 

æ æ ,  

æ æ æ ,  

ææ ææ:  

æ æ æ,  

æ æ ææ æ æ.  

Æ æ æ... æ æ... 

ææ, æææ,  

ææ æ ææ,  

æ æ ,  

æ ææ,  

æ æ ææ,  

æ æ æ ... 

 

æ æ ,  

ææ æ æ ,  

ææ æ .  

æ æææ ææ,  

æ æ-æ ææ,  

æ æææ ... 

 

ææ ,  

æ ,  

æ æ æ ææ .  

æ æ , ,  

æ æ ' ,  

, æ, ... 

 

æ ææ æ ,  

æ æ ,  

æ æææ æ.  

æ æ ææ  

æææ æ,  

æ æ æ... 

 

æ æ æ æ:  

æ æææ æ ,  

ææ ææ æ ...  

ææ æ æ,  

æ æ æ ææ...  

æ æ ... 

VI 

æææ æ æ ææ  

æ æ æææ,  

æææ æ.  

ææ æææ,  

æ æ æ , æ,  

æ æ ... 

 

æ, æ æ?  

ææ æ æ?  

ææ , æ?  

æ æ æ æ,  

æ ... æ æ  

æææ æ... 

 

æ æ æ , æ æ,  

ææ17 æ,  

æ æ .  

æ ' ææ æ ,  

æ 'æ æ æ...  

æ. 

 

æææ æ æ æ  

æ ææ æ æ,  

: æ æ æ...  

æ æ æ,  

, , æ, æ ...  

æ18 ææ... 

 

æ æ :  

æ, æ æ ,  

æ æææ æ .  

ææ,  

æ æ,  

æ æ æ ... 

 

æ æ , 

, ææ, æ ,  

æ ... 

æ ææ , 

æ æ æ æ, 

... 

 

æ ,  

ææ æ æ ,  

ææ ææ ...  

,  

,  

æ ... 

 

æ æ,  

ææ æ æ,  

' ææ, æ...  

æ æ æ19,  

æ æ,  

ææ æ, æ. 

 

æææ æ æ æ20  

æ ææ æ æ,  

: æ æ æ...  

æ æ æ...  

æ ææ æ  

ææ... 

 

æ ææ :  

æ! æ æ ,  

æ :  

æ ææ,  

æ æ,  

æ æ æ ?..  

 

æ æ ,  

, ææ, æ ,  

æ æ...  

æ æ æ,  

, æ...  

æ ææ ... 

 

VII 

æææ ' ...  

ææ ,  

æ æææ æ.  

ææ æ ææ  

ææ æææ,  

æ, æ æ ?.. 

 

æææ æ ,  

'æ, ',  

æ ææ æ.  

æ ææ:  

æ ææ æ?  

æ æ æ? 

 

æ ææ ,  

æ... æ æ ,  

æ ææ æ.  

ææ  

, ææ æ,  

ææ æ ... 

 

ææ æææ,  

æ æ ææ æ,  

æ.  

æ æææ .  

æ æ ,  

æ ææ æ21... 

 

æ ææ ææ,  

æ ææ æ,  

æ ææ , ...  

æ ææ, ,  

æ æ :  

... æ æ... 

 

æ , 

æ , 

æ , æ: 

æ æ æ æ, 

æ æ æ æ... 

ææ æ , æ ... 

 

æ æ æ  

ææ, ,  

æ ææ æ .  

Æ æ æ æ,  

ææ æ,  

æ . 

 

ææ. :  

æ , ææ æ ,  

æ æææ æ !  

æ æ æ,  

, æ æ,  

æ ... 

 

æ æ æ ,  

æ22 æ æ ,  

æ æ æ .  

æ ,  

,  

æ ææ æ... 

 

æ : æ æ  

æ æ æ?  

æ :  

æ ææ æ ,  

ææ ææ, æ...  

æ æ ... 

 

æ, ææ æ,  

æ æ...  

æ æ æ !  

ææ æ,  

ææ æ æ æ,  

æææ æ æ ... 

 

æ æ æ ææ,  

ææ ææ,  

æ .  

æ æ ææ ,  

ææ ææ ,  

, ææ, !.. 

 

ææ æ ,  

æææ æ ,  

æ ææ æ æ.  

æ æ ,  

æ æ ,  

æ æ ææ... 

 

ææ:  

 

1. ææ ææ , æ ææ æ , æ ææ æ. 

2. æ ææ æ (. , ). 

3. æ æ æ æ æ æ . æ ææ- æ æ æ, , ; ææ- ææ ææ æ æ æ æææ, ææ æ, æ. 

4. ææ . 

5. æ æ ææ , ææ, æ, æ æ, æ. 

6. ææ ææ (. , , .. ). 

7. ææ, ææ æ (. , )  

8. æ æ æ æ æææ ææ  

9. æ . 

10. ææ (. , , ). 

11. 1) æ- ææ æ ææ æ æ, ; 2) æ. .: æææ, æ æ (. , ). : æææ (. )  

12. æ æ (æ. ). æ 40 æ , æ æ ææ æ. 

13. æ æ. 

14. æ æ. 

15. ææ (ææ ææ) æ ææ æ æææ (. , , ).  

16. æ ; ææ æ , æ æ. 

17. ææ æ (. ). 

18. æ æ ææ æææ ææ ææ æ (. ). 

19. æ æ ææ, ææ æ: , æ, ææ ..  

20. æ æ æ, æ æ. 

21. æ ææ æ æ ææ .  

22. æ ææ , æ æ. 

  ææ (0)      
 
ææ