Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

ææ
< æææ  ææ (0)      

Æ  

 

ææ ææ. æææ æ , ææ æ æ æ ææ- -ææ ææ æ. æ æ æ ææ æ æ:  

æ , æ æææ æ, ææ ææ ææ æ æ . æ , æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ , æ , æ æ ææ - æ: æ , æ æ ææ æ æ. Ææ- æ .  

æ æ , , æ- ææ æ æææ æ æ.  

Æ æ ææ, æ?  

æææ! ææ æ.  

ææ, æ ææ ææ æ æ ææ. æ æææ ææ æ æ.  

æ ææ æ, ææ ææ æ æ , ææ, æææ, æ , æ æææ ææ ææ ææ æ:  

æ æ, æ ææ ææ æ æ. æææ æ æ æææ ææ ææ æææ.  

æ æ , ææ æ æ æ æ .  

æ - æ æææ, æ æ æ , æ , ææ ææ - æ .  

æ æææ ææ -ææ. - æ ææ æ, æ æ ææ ææ æ - æ, æ, æ æ æ , æ æ æ.  

æ , , ææ.  

, æ æ, æ , ææ ææ æ . , ææ æ , æ æ æ æ æ, ææ.  

Ææ-, ææ !.  

--!.. æ æ ææ ææ æ. æ æ ææ ! - æ.  

æ ææ æ æ ææ æ .  

æ æ, ææ , æ, æ - æ, ææ æ ææ .  

æ , æ æ, æ , , , - æ, ææ- ææ .  

æ ææ æ, æ æ , æ æ, æ ææ æ æ . æ æ , æ æ æ ææ ææ æ ææ, ææ æ æ æ æ.  

, æææ ? æ æ ææ.  

æææ æ ææ æ , æ.  

æ?  

æ , æ ææ æ, æ , æ ææ ææ æ æ .  

æ, æ, , æ æ æ æ? ææ ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ æææ ææ.  

ææ æ - æ ææ. Ææææ ææ æ.  

, æ, æææ æ ææ?  

æææ? æ.  

, ææ æ ææ, æ æææ, ææ æ ææ :  

æ æ æ æ? , æ, æ æ æ.  

ææ , , , æææ æ æ æ æ. æ æææ, æ , æ ææ æ æææ, .  

ææ æ æææ æ, æ æ æ ææ æ æ.  

ææ ææ, æ æ æ :  

, , , æ , æ æ.  

æ , ææ. æ -ææ ææ æ ææ æ ææ. æ æ ææ Ææ æ æ, ææ- æ æ , æ æ, ææ .  

ææ, æ ææææ , æ æ æ æ .  

ææ æ, ææ æ, ææ æ ææ ææ! æ ææ.  

æ æ æ, æ æ? æ æææ æææ æ.  

æ æ ææ æ æ æææ ææ ææ .  

ææ æ æ ææ ææ æ ææ. æ ææ , æ æ .  

æ ææ ææ, æææ? æææ.  

, æ ?! æ ææ! ææ .  

æ ææ!.. æ ? æ . æ ææ.  

ææ æ æ ææ ææ , ææ æ æ ææ ææ æ æææ æ.  

æ -æ.  

æ æ æ ææ ææ ææ æ.  

æ æææ æ ææ ææ æææ æ ææ.  

æ æ , ææ æææ, æ æ , ææ ææ æ, ææ æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ ææ!  

ææ æ , æ!  

, æ æ æ æ, ææ æ ? æ . Ææ -ææ æ, æ æ ææ, ææ æ æ ææ æ æ ææ. æ , ææ æ, æ æ. æ æ .  

Ææ ?  

æ ! æ ææ, ææ, ææ ææ æ æææ, æ æ.  

, æ æ æ , æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ .  

æ ææ , æ æ æææ :  

? ?  

, , !.. æ æ æ . ææ æ.  

ææ æ æ æ ææ ææ, , æææ. æ æ æ æ, ææ ææ æ, æ æ æ, æ æ. æ? æææ ææ ææ ææ æææ æ æ .  

, ææ , ææ æ æ.  

? æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ, æ , æ- æ, æ æ ææ ææ, ææ.  

ææ æ:  

Ææ æ ææ ææ ææ, æ æ ææ ?  

ææ æ, æ- æ, æ æ ææææ , ææ- æ ææ æ.  

æ æ æ æ ææ æ æ:  

æ æ , æ?  

, æ ææ .  

--!.. æ. ææ æ ææææ æ æ æ, æ ææ æ æææ?!  

æ , æ... Ææ, , æ, ææ Ææ æ æ ææææ , æ æ æ æ .  

æ æ, æ, Ææ æ ææ æ ææ, ææ æ ææ ææ!... æ æ .  

æ æ æ, æ æ? æ æææ æææ æ.  

æ æ ææ æ æ æææ ææ ææ .  

ææ æ æææ ææ æ ææ æ ææ. Ææ æ æ ææ , æ æ .  

æ ææ ææ, æææ? æææ.  

, æ ? Ææ æ æ ææ! ææ .  

æ ææ!.. ? æ æ. æææ ææ.  

ææ æ æ ææ ææ , ææ æ æ Ææ æ ææ ææ æ æææ æ.  

, æ , æ æ æ æ .  

æææ æ æ æ æ. ææ æ ææ æ .  

æ æ ææ ææ æææ æ æ ææ.  

æ Ææ æ ææ, æææ æ æ -æ, æ ææ æ æ.  

æ æ æ æ , æ æ ææ æ æ ææ æ.  

ææ æ , æ! ææ ææ æææ.  

, æ æ æ æ ææ æ ? - æ, ææ æ ææ . æ ææ æ, ææ æ æ. æ æ ææ, ææ æ æ ææ.  

Ææ ?  

æ ! æ ææ, ææ, ææ, ææ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ .  

æ , æ æ æ , æ ææ æ , æ æ ææ æ.  

ææ , æ æ æ æææ :  

? ?  

, , !.. æ æ ææ ! ææ æ.  

ææ æ æ ææ ææ, , æææ. æ æ æ æ, ææ æææ ææ, æ æ æææ æ.  

æ æ æ æ, ææ æ æ .  

æ æ , æ?  

Ææ æ , æ.  

--! ææ, ææ æ ææææ Ææ æ æ æ æ, æ ææ æ ææ?  

æ , æ... Ææ , æ, ææ æ æ æ. æææ, æ æ ææ ææ æ.  

æ æ æ æ , æ, æ æ æ æ, .  

Æ ææ! ææ æ æ.  

ææ ææ æææ æ, ææ æ æ, ææ.  

æ æ æ, ææ æ æ æææ æ æ æ ææ æ æ .  

æ ææ ææ , æ æ ææ , ææ ææ æ æææ ææ æ ææ æ ææ æ æ :  

, æ.  

ææ æ æææ ææ , æ æ æ , ææ. æ æ ææ ææ ææ æ æ.  

æ æ ææ æ æ æ ! æ ææ æ æ æ æ æææ æ, ææ æ ææ æ æ, æ æææ ææ æ æ æ æ:  

æ, æ æ, æ , ææ æ .  

ææ æ æ , æ æææ ææ æ, æææ ææ æææ.  

æ ææ æ. æ ææ ææ æ æ .  

æ ææ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ ææ . æ æææ. æ , æ æ. Æ æ æ.  

æ æ ææ æ ææ ææ æ æ:  

æ ææ æ æææ , æ æ æ.  

ææ æ æ æ æ æ æææ ææ æ æ .  

æ æ æ æ ææ ææ ææ ææ æ æææ. æææ ææ ææ ææ ææææ. ææ Ææ æ ææ ææ.  

æ ææ æ ææ æææ æ, ææ æ. ææ ææ æ æææ ææ , æ æ æææ æææ æææ .  

ææ, ææ æ æ æ æ:  

, æ.  

æ, æ ææ æ æ æææ æ ææ ææ -æ, æ æ æ æ.  

, æææ.  

ææ ææ æ ææ æ æ, æ æ ææ .  

æ-æ-æ! æ , ? æ æ ! æ , æææ æ ææ, ææ æ ææ...  

æ ææ æ ææ æ, ææ æ , æ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ , æææ æ.  

æ? æ æ æ, ! æææ ææ æ æ. ææ æ æ æ. æ æ æ ææ ææ æ , æææ æææ æ æ, ææ æ.  

! æ æ ææ æææ æ æææ.  

, , æ æææ æ, æ ææ ææ, ææ æ ææ! æ æ æ.  

, æ , ææ ææ æ, ææ æ æ æ, æ, æ ææ æ æ? ææ æ æ.  

ææ æ ææ, æ ææ æ æ ææ. æ ææ Ææ æ ææ ææ æ ææ æ.  

æ æ ææ , ææ æ æ ææ æ , æ ææ, ææ æ æ æ . ææ ææ æ, æ æ æ. æ æææ, æ ææ æ, ææ æ , ææ æ .  

æ æ, æ æ ææ .  

æ æ , , ææ , æ æ æ æ ææ.  

æ , ææ, ææ æ æ, , æ æææ æ.  

ææ æ . æ ææ ææ . æææ ææ ææ, æææ.  

æ æ, æ , æ ææ .  

æ æ æ, æ, ææ æ æææ.  

 

 

 

 

, æ æ ææ . æ . æ ææ ææ , . ææ ææ æ ææ:  

æ, æ ææ æ , æ æ ææ.  

æ æ ææ æ æ? ææ - æ æ.  

ææ æ æ . æ æ æ æ , , æ , æ ææ, æ , æ æ æ æ, æ æ, æ æ, æ ææ æ .  

æ æ, æ æ æ ææ æ . æ:  

æ ææ .  

ææ ? æ æ æ.  

æ ææ æ æ æ , æ . æ æ æ æ æ .  

Ææ ? æ æ æ.  

, ææ æ ææ ææ æ. æ æ æ ææ æææ, ææ ææ æ æ, ææ æ æ.  

æ æ , æ ææ .  

ææ æ æ. æ ææ æ, , ææ æ æ -ææ æ.  

, æ -ææ ææ æ: ææ æ , ææ æ ææ.  

, , ææ æ æ ææ? æææ æ æ.  

æ , æ æ æ:  

æ æ, , æ ææ .  

ææ æ æ, ? æ æ æ.  

ææ æ, æ , æ...  

æ , ææ , . æ ææ ææ æ æ æ ææ æ.  

æ , æ æææ , æ æ . æ ææ ææ æ ææ æ . ææ ææ ææ, ææ æ :  

, , æ- æ, ææ æ -ææ .  

æ , ææ æææ, æ æ æ æ, æææ æ æ æææ ææ æææ æ. , æ ææ æ æ, , ææ ææ , ææ , æ æ æ.  

ææ æ æ:  

æ !  

æ æ !  

æ?  

æ?  

Æ .  

Æ .  

ææ æææ æ æ æææ, ææ æ ææ æ.  

æ æ, æ, ææ æ æ.  

æ !  

æ !  

æ?  

Ææ ? æ-æ æ ææ.  

ææ æææ. Æ .  

Æ .  

Æ æ æ, æ, ææ æ æ æææ.  

ææ ææ: , æ ææ . æ, æ æ, , ææ æ æ æ , æ æ æ æ ææ æ æ:  

æ, æ æ, æ æ æ, æ æ ææ.  

æ , ææ . æ æ , ææ æ . æ æ æ . æ ææ ææ .  

Æææ æ, ææ æ , ææ æ ææ æ æ, æ æ ææ ææ.  

æ æ , æ æ ææ æ, ææ, æææ .  

æ æ æ , ææ-ææ æ , ææ æ ææ ææ, æ æ, æ , æ æ æ æ ææ æ. æ ææ , ææ æ æ æ.  

, ææ æ? ææ æ æ ææ , æ æ æ, ææ æ æ æ æ!  

æ ææ-æ æ æ æ , æ . æ æ, ææ æ æææ æ ææ ææ .  

æ - ææ æ, ææ ææ æ æ.  

, ææ ææ æææ? æ æ .  

Æææ ææ, Æ ææ æ æææ æææ, - æ , ææ æ æ , æ æ. Ææ æ æ.  

æ ææ æ æ ææ ææ, æ æ æ ææ ææ ææ :  

, ææ æ? ææ æ æ ææ , æ æ æ, ææ æ æ æ æ!  

æ ææ æ æ ææ , æ æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ.  

æ - ææ , ææ æ æ ææ ææ æ ææ.  

Æææ ææ, Æ æ ææ æ , æææ ææ, - ææ ææ æ , æ. æ æææ.  

æ, ææ æ æ :  

Æ æ æ æ æ æ ææ æ æ, æ æ .  

Æææ ææ, æ æ æ æ ææ .  

ææ æ æ æ ææ ææ æ:  

, ææ æ? æ æ , æ æ æ, ææ æ æ æ æ!  

æ, æ ææ ææ- Æ ææ æ, , ææ æ ææ æ :  

, ææ æ ææ æ æ æ? ææ æ ! ææ.  

æ , , æææ ææ æ æ æ. æ ææ, æ ææ æ ææ ææ . æ æææ æ, æ-æ... æ æ æ æ, ææ æ æ æ . æ æ æ, ææ æ æ æææææ . æ æ ææ, ææ æ æ æææææ , æ æ ææ, ææ æ æ æ . æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ. ææ æ ææ æ æ:  

, ææ æ, , .  

æ æ æ ææ ææ -.  

ææ ææ ææ . æ æ ææ ææ, ææ æ ææ æ ææ .  

æ æ æ ææ æ æ . ææ ææ æ æ ææ, æ æ ææ æææ, æ , , ææææ, æ , ææ , ææ æ ææ ææ .  

, æ æ, ææ æ , , æ æ , æ æææ ææ æ . , æ æ æ:  

æ! æ!..  

æ æ æææ.  

, ææ æ, æ ææ ææ, æ , æ æ æ:  

æ! æ!..  

Ææ æ æææ.  

æ æææ æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ:  

æ ææ: æ! æ!.. ææ- æ æ-æ, æææ æ .  

æ æ, æ æ æ ææ æ æ:  

æ! æ!..  

ææ æ ææ æ æ-æ.  

ææ , æ ææ æ æ, æææ æ ææ ææ. ææ æ ææ ææ . æ æ æææ ææ ææ æ . æ æææ æ ææ æ ææ ææ ææ æææ .  

ææ æ æ æ ææ, æ æ :  

ææ æ æ, æ æ æ ææ, ææ æ , æ, æ æ, æ ææ æ æ ææ?  

æ æ æ, , æ æ æ ææ . æ æ æ æ æ, æ æ ææ æææ æ æ.  

Æææ, ææ æ , æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ , æ ææ.  

æ æ, æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ ææ?  

, æææ æ æ , , ææ æ æ æ!  

æ æ , ææ æ æ, ææ æ æ? ææ ææ. æ æ , ææ- æ æ æ æææ. æ ææ æ , ææ æ æ ææ , æ æ æææ æ, æ æ, æ æææ.  

æ æ ææ ææ æ. - æ æ , ææ ææ ææ æ , ææ æ ææ .  

æ æ , ææ ææ .  

æ æ ææ æ:  

æ æ , æ ?  

æ æ ææ æ, ææ æææ æ æ æ, æ æ , ææ ææ æ, ææ, æ, æ ææ ææ æ .  

æ, ! ææ æ.  

Ææ ææ æ , æ , æ æ , æ æ æ, æ æ ææ æ.  

Æ-, æ æ . æ æ ææ ææ.  

æ ææ, æ æ :  

- .  

æ æ æ? æ æ ææ æ æ æææ.  

æ æ, , æ æ æ.  

æ æ æ, æ æ, æ æ æ .  

, ! ææ ææ æ æ .  

æ æ , æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ .  

æ-æ ææ ææ æ. ææ æææææ , æ æ æ . æ æ æ ææ æ æ : æ æ æ, æ æ ææ æ. æ æ , æ æ ææ æææ ææ æ , æ ææ.  

æ , æ æ æ æ. , , æ ææ, , æ ææ, æ æ æ . æ ææ , ææ æ, ææ æææ æ æ , .  

æ ææ : , ææ, ææ ææ æ, æ , ææ æ æ æ æ , æ æ æææ ææ æææ.  

æ ææææ æ ææ, ææ æ æ æ. ææ , ææ ææ, æ æ, æ, , ææ ææ ææ, æ, æ æ. æ ææ . æ ææ æ, æ æ, æ æ.  

! æ æ æ. æ : ææ æ ææ æ, æ æ, æ æ.  

, æ ææ, æ æ, æ , . æ . æ æ, ææ æ æææ. ææ æ, ææ ææ æ, ææ æ æ, , æ æ æ, æ æ , æ æææ æ ææ ææ æ ?  

æ , ææ, ææ, ææ æ , æ æ æ ææ æ, æ æ, ææ, ææ æ æ æ .  

æ? æ æ, ææ , ææ æ æ æ, æ æ ææ: æ, , , æ æ, ææ, æ : ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ, æææ æææ ææ æ.  

æ ææ æ æ æ ææ. æ æææ, æ æ ææ:  

æ æ æ!  

Ææ æ ææ æ ææ? Æ ææ æ æ, æ æ. ææ, æ ææ, æ æ æ , ææ ææ , æ æ, æ æ, æ æ ææ æ .  

æ æ æ æ . ææ ææ ææ .  

æ æ , æ, ææ æ æææ .  

? æ æ æ , æ ææ æ.  

æ æ ææ ææ , ææææ, æ ææ ææ . Ææ, ææ , æ æ æ æ , ææ, æ, ææ æ æ æ.  

æ , ææ æ æ .  

æ æ:  

, æ æ ?  

æ , æ ææ æ æ ææ , æ .  

æ æ , æ ææ æ .  

? æ æ æ. Æ æ æ ?  

æ æææ æ, ææ æ . ææ æ æ ææ, æ æ? æ ææ æ .  

æ æ æ , æ æ æ æ ææ æ æ æ æ :  

, æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ?  

æ æ, æ.  

, æ æ æ:  

æææ æ æ?  

ææ æ, ææ æ, ææ æ ææ, æ æ æ?  

ææææ ææ æ æ:  

æææ æ æ.  

æ æ , , æ æ ææ.  

ææ æ . æ æ æ, æ æ , æ æææ ææ.  

æ æ ææ, ææ æ , æææ æ, æ .  

æ ææ, æ æ æ , æ æææ æææ , æ ææ, , æ æ æ ææ.  

ææ , ææ, æææ ææ, ææ , ææ æ , æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ æææ.  

æ æ æ æ æ æ , æææ , ææ æ æ æ ææ , æ, æ.  

ææ æ æ , æ , æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ.  

æ æ æ ææ æ, æ , ææ æ æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ, ææ- æ æ, æ æ , ææ æ.  

ææ , ... æ æ, æ æ , ææ , ææ æ æ . æ , æ æ æ...  

æ æ . , ææ æ æ æ .  

æææ ææææ , ææ æ ææ . æ , æ , æ, ææ, æ . æ æ æ ææ ææ æ . æ ææ æ æ ææ æ.  

æ ææ , ææ æ ææ æ æ æ. ææ , ææ æ æ æ.  

ææ æ? æ æ .  

æ æ ææ æ æ, æ.  

æ æ ææ, æ æ , æ æ æ, ææ æ æ ææ ææ .  

æ , ææ æ , ææ. æ æææ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ, , æ .  

ææ æ.  

æ æ æ, æ, æ ææ, , æ, ææ æ ææ. æ æ , æ . æ æ æ.  

æ æ æ , æ! ææ ææ æ? æ .  

ææ æ ! æ-, ææ æ ææ æ, ææ æææ æ ææ æ ææ æ æ æ ! æ.  

Ææ æ æ æ æ, æ? æ .  

æ æææ æ æ æ, ææ . Æ æ ææ ææ , ææ, , æ ææ æ ææ ææ æ. æ ææ æ . æ , æ æ.  

ææ æ æ æ, æææ, æ æ ææ æ æ, æ .  

, ææ ææ ææ æ æ? æ æ æ.  

æ ææ æ æ, æ æ, ææ æ .  

Ææ æ , ? æ æ æ æ, ææ æ æ.  

æ, ææ æ ææ.  

æ ææ, æ æ ææ .  

, , æ æ ææ, æ æ, æææ æ æ .  

æ, æ æ æ ææ- æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ ææ.  

æ ææ æ, æ æ . æ, æ, ææ, æ æ. æ æ æ æ, ææ , æ .  

æ æ, ææææ , æ æ , æ ææ æ æ-æ :  

, æ æ , æ æ æ?  

æ ? æ æ.  

æ æ æ æ æ , ææ æ æ , æ ææ ææ ææ ææ æ .  

, æ, æ, æ æ- , æ ? æ æ .  

ææ . æ æ ææ æ, æ -æ, ææ ææ æ, æ æ æææ æ æ.  

, æ æ, æ æ, ææ ææ æ ææ .  

æ ææ æ ææ ææ . æ æ - æ, ææ æ æ æ.  

æ æ æ, æ æ , æ æ .  

ææ æ , æ æ ææ .  

æ æ , ææ , æ, æ æ æ æ ?  

æ æ , æ æ æ ææ, ææ æ, ææ æ æ , ææ.  

ææ æ , æææ æ æ ææ æ æ.  

Æææ æ æ æ, ææ æ :  

æ , æ æ æ ææ æ, æ æ, æ æ ææ, æ æææ æææ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ æ, ææ æ , æ æ ææ æææ, ææ æææ ææ æ æ ææ.  

æ ææ ææ æ , ææ ææ æ, ææ æ ææ æ æ .  

ææ ææ æ , æ æ - æ æ æ æ æ ææ æ æ , æææ æ æ ææ æ.  

ææ æ æ.  

 

æ æ ææ 90- æ æ . 

 

ÆÆ Æ  

 

- æ ææ . æ æ ææ . æ æææ æ æ æ æ , æ, ææ ææ , æ æ ææ æ .  

æ æææ- æ ææ æ æ , ææ- æ æ æ, ææ- æ æ æ , ææ - æ æ æ .  

æ æ , æ æ , ææ æ ææ æ ææ æ, æ ææ. ææ , æ, æ æ æ æ æ æ: ææ- ææ æ æ, - ææ - æ æææ æ .  

æ ææ æ æ æææ æææ ææ. æ ææ ææ æ . ææ , æ æ ææ æ ææ ææ : , æ, , æ æ æ.  

æ æ! æ ææ æ æ æ.  

ææ æ , ææ æ ææ ææ , æ æ . æ æ ææ æ æ ææ æ . ææ æ ææ æ æ, æææ æ æ æ.  

ææ ææ æ æ æææ ææ, æ æ ?  

ææ, æ ææ æ ?  

æ æ æ, æ-æ æææ.  

æ æ ææ æ æ æ . æ, æ , ææ, , ææ æ, ææ ææ . ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ.  

ææ æ, æ æ æ, æ ææ æ. æ æ æ Æ æ æææ.  

æ- æ æ æ , ææ æ æ æ æ ææ.  

ææ æ æ ææ , æ æ æ æ ææ æ æ:  

æ æ ææ æ, æ ææ.  

æ .  

æ, æ æ æ æ ææ æ: æ , ææ, æ æ , æ ææ.  

æ .  

ææ ææ ææ, æ ææ, æ, æ æ, æ æ.  

æ æ æ , ææ Æ æ ææ æ .  

æ ææ æ , æ ææ æ ?  

Æ æ æ ? æ. Ææ æ æ, æ ææ æ ææ æ. æ æææ ææ- .  

, , æ ææ æ æ æ æ.  

æ æ, æ ææ æ ææ ææ , æ æææ. æ ææ æ ææ æ æ æææ.  

, , ææ æ, æ ææ æ ææ! æ æ æ æ.  

æ æææ ææ ææ æ! æ æ æ, æ æ , ææ æ æ-æ æ? æ æ, ææ æ æ æ.  

æ æ ææ, æ æ ææ æ æ æ.  

ææ Æ æ æ ææ ææ :  

, æ, æ æ ææ ?  

Æ æ æ , , æ. æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ ææ .  

æ , ææ æ æ ææ, æ æ, æ ææ æ ææ æ , æ, ææ æ, ææ.  

ææ æ æ ææ , ææ æ æ æ æææ.  

, æ , ææ æ, ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ! æ æ æ æ.  

æ æææ ææ ææ æ! æ æ æ, æ æ , ææ æ æ-æ æ? æ æ, ææ æ æ .  

ææ ææ ææ ææ æ æ æ .  

æ æ æ æ ææ æ æ æ.  

æ Æ æ æ ææ ææ :  

, æ, æ æ æ æ ?  

Æ æ æ , , æ. æ æ æ, ææ, æ, ææ , ææ æ ææ æ ææ .  

æ , ææ æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ , æ.  

ææ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æææ.  

, æ , ææ , æ æ æ æ ææ, æ æ æ , ææ æ æ ææ æ æ æ?! æ æ æ.  

æ æææ ææ ææ æ! æ æ æ , æ æææ æ, ææ æ æ-æ æ? æ æ ææ ææ ææ æ .  

æ æ ææ , æ-æ , æ æ æ, æ ææ , æ æ ææ æ, ææ æ . ææ æ , ææ æ æ ææ.  

ææ æ , ææ æ ææ ! æ æ.  

Ææ ? æ æ æ.  

æ , æ ææ æ ææ æ æ ææ, æ æ æ æ.  

ææ , æ æ æ æ , æ ææ ææ , æ ææ ææ æ æ.  

Æ æ æ æ æ ææ .  

, , ... ææ æ æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ , æ æ ææ æ , ææ æ, æ , æ æ æ .  

ææ , æ æ æææ.  

æ æ æ, ? æ æ æ, ææ æ æ .  

æ , ?  

ææ æ ææ , æ, æ æ æ? æ Æ æ, ææ æææ.  

æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ æ æ Æ ææ.  

æ æ ææ , æ æ æ ææ æ æ æ , æ æ æ. ææ æ , æ æ ææææææææ . æ- æææ æ ææ æ ææ æ æ , æ ææ æ æ æ, ææ, , ææ ææ, , æ æ ææ, æ ææ æ .  

Æ æ æææ ææ ææ ææ æ æ.  

ææ ææ æ æ æ æ , ææ æ , æ, æ.  

, æææ , æ æ ææ , ææ æ ææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ.  

ææ ææ æ, æ , æ , , æ ææ ææ æææ æ, æ.  

æ æ æ ææ æ ææ æ.  

ææ ææ, æ æ, ææ æ æ. Ææ æ: æ æ ææ ææ? æ æ ææ æ?  

æ æ æ æææ ææ æ ææ.  

æ , æ .  

, ææ æ ææ ! ææ æ , æ æ ææ æææ æ.  

æ ææ ææ ææ æ ?  

æ, æ.  

æ ææ æ ææ ææ.  

æ ææ ææ æ ?  

æ, æ æ, æ.  

æ ææ æ æ:  

æ æ æ ?  

æ,æ ææ, æ æ æ.  

æ ææ, ææ ææ æ .  

æ ææ, æ, ææ æ æ æææ æ.  

æ æ æ ææ , ææ æ , æææ æ æ ææ .  

ææ æ, æææ, æ æ, æ ææ ææ æ ææ ææ .  

æ - ææ ææ æ ææ æ.  

æ , , ææ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ.  

æ æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ. æ æ æ ææ. æ ææææ, æ æ æ ææ . æ ææ æ. æ æ-æ æ , æ æ æ ææ æ æ.  

æ! ææ æ æ ææ æ!  

æ æææ ææ æ Æ æ æ.  

ææ æ , ææ ææ ææ æ ææ . æ æ ææ,ææ ææ æ æ æ:  

æ ææ, ææ æ ææ , æ æ æ!  

æ æææ æ æ, æ æ ææ ææ æ æ æ .  

æ æ æ ææ æ æ . æ ææ æ æ ææ , æ æ æææ ææ æ.  

æ æ, , æ æ æ ææ æ , ææ.  

ææ æ æ ææ æ æææ:  

ææ , æ, æ ææ æ.  

æ ææ , æ æ! æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ .  

æ, , æ æ æ ææ æ , ææ.  

ææ æ ææ æ æ æ.  

ææ , æ, æ ææ æ, æ ææ æ ææ ææ æ- æ .  

æ æ æ ææ æ æ, æ æ ææ ææ æ .  

æ, ææ æ æææ æ ææ.  

æ æ. æ æ æ. æ æææ , æ æ æææ ææ ææææ ææ.  

æ æ æ ææ, æ ææ, æ , ææ.  

æ ææ æ ææ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ ææ. æ æ ææ ææ æ æ æ æ, æ æ ææ.  

æ æ æ, , æ æ æ ææ æ æ ææ Æ ææ. ææ æ æ .  

æ æ, æææ æ æææ.  

 

 

ÆÆ ÆÆ 

 

- ææ æ ææ . æ ææ æ, ææ æ ææ, æ æ æ ææ æ æ, æ ææ æ, æ- æ ææ ææ ææ-ææ æ .  

Ææ ææ æ ææ æ æ, æ æææ æ ææ æ ææ ææ : æ . æ æ, ææ æææ æææ æ, ææ ææ ææ æ, ææ æ ææ æ :  

, æ æ æ æ .  

Ææ æææ æ æææ æ æææ , ææ ææ , ææ ææ æææ . Ææ ææ ææ æ , , , æ ææ æ æ æ, ææ æ-æ æ æ ææ æ.  

æ æ æææ ææ æ æ, æ æ , æ æ ææ ææ æ. ææ æ ææ, æ ææ æ ææ æ .  

æ ææ, ææ, ææ æ æ æ ææ ææ æ . æ æ æ æ ææ æ æ æ . æ æ, æ ææ æ æ:  

æ, æ ææ . æ æ æææ ææ æ ææ æ æ .  

æ æææ æ , æ æ æææ ææ ææ æ æ .  

ææ, ææ ææ ææ ææ. æ æ ææ æ , æ æ ææ æ æ ææ. æ ææ æ , æ æ ææ , - , .  

æ æ ææ æ ææ :  

æ , , æ ææ!  

æ ææ æ ææ. æ æ æ ææ æ æ æ .  

æ, æ æ ææ æ? æ ææ ææ æ, æ , ææ æ ææ ææ ææ.  

, æ æ ææ æ ææ æ æ- æ æææ ææ , æ æ, æ , ææ, ææ- æ æ, ææ ææ æ æ, æ.  

æ ææ ææ ææ, ææ æ æ ææ. æ , æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ , æ, ææ, ææ æ ææ, æ.  

Ææ æ æ , æ ææ ææ æ. æ , ææ ææ . æ æ ææ æ æ .  

, æ æ æææ æ, ææ æ: æ æ ææ ææ æ ææ æææ.  

, ææ æ æ ææ. ææ æ æ ææ ææ æ . æ æ æ æ, , æ ææ ææ ææ æ, ææ. Ææ ææ æ , æ, æ æ æ æ ææ æ. Ææ æ æ, ææ æ , æ, ææ.  

æ æ æ æ, , æ , ææ æ æ æ , æææ, ææ.  

Æ æ ææ, æ . Ææ æ, ææ .  

æ æ æ, ææ ææ æ æ.  

æ æ- æ ææ æ æ ææ æ.  

æ ææ ææ æ , æ, ææ.  

Æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ, æ .  

æ? æ æ .  

, æ, ææ, ææ æ ææ .  

æ ææ ææ æ .  

æ æ ææ , æ ææ æ ææ æ æ æ.  

ææ æ æ ææ æ . æ , æ æ ææ, æææ æ æ æ, ææ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ.  

, æ æ , æ ææ æ ææ , ææ ææ ææ ææ æ ææ æ. ææ æ, , ææ, , æ æ æ æææ æ.  

ææ æ æ ææ æ æ æææ. æ ææ . æ ææ æ æ - æ . æ, æ ææ ææ æ æ æ æ.  

Æææ æ ææ , , æ , , ææ æ, ææ, ææ æ æ .  

æ ææ , ææ ææ æ ææ . æ ææ æ. æ æ æ:  

ææ, æ æ ææ . æ æ æææ ææ æ ææ æ æ . æ æ , ææ- ææ. , æ æ æ ææ. - æ ææ æ æ.  

Æææ æææ , . æ æ æææ ææ æ ææ ææ æ æ æ. æ , æ æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ ææ .  

æ æ ææ ææ , æææ , æ ææ ææ æ ææ æ æ.  

æ æ ææ , æ æ æ, ææ .  

-!.. æ æ æ, æ! ææ æ.  

æ , æ æ .  

æ æ ææ ææ æ, , , æ ææ, æææ æ .  

ææ, æ æ, æ æ , æ.  

æ æ æ -ææ. æ æ , æææ æ . æ æ æ ææ æ æ æææ, æ ææ ææ æ æ æ æ. æ , æ , ææ æ ææ æ æ ææ.  

æ æ ææ æ, ææ -æ æ. æ æ ææ æ ææ.  

æ æ æ , æ, ææ, æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ-æ.  

æ æ æ æææ æ. æ æ ææ æ æææ, ææ æ æææ.  

æ æ, æææ æ æææ.  

 

 

æ æ 90- æ æ .  

 

 

 

 

- ææ ææææ æ æ ææ . æ-ææ, æææ-æ ææ : ææ æ , ææ. æ æ ææ ææ ææ ææ. æ ææ æ, æ ææ æ æ, ææ, ææ ææ æ, æææ æææ.  

ææ æ ææ , æ ææ ææ æ, ææ æ, æ, ææ æ , æ.. ææ , æ æ æ æ ææ .  

æ ææ ææ ææ æ æ. , æ æ æ , æ, ææ, , æ, ææ æ æ .  

æ ææ ææ æ , ææ æ æ ææ , æ æ æ, ææ. ææ æ ææ æ æ æ æ æ . , æ- ææ æ æææ ææ.  

? æ .  

æ ææ æææ ææ, æ æ , æ æ .  

, ææ æ æ :  

æ , æ æ æ, ææ æ ææ .  

ææ æ æ, æ æ, æ, æ æ -æ , ææ. ææ ææ ææ ææ ææ ææ.  

æ æ æ æ ææ æ, ææ æ, ææ æ, ææ, ææ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ.  

æ æ æææ ææ ææ, ææ æ :  

, æ ?  

æ æææ æææ ææ ææ, æ ææ æ æ, ææ, , ææ, ææ æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ.  

, æ , ææ æ æ æ :  

æ , æ æ æ, ææ æ ææ .  

æ æ æ ææ , ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ ææ æ æ.  

æ æ, æ æ æææ æ æ, ææ ææ æ, ææ æ ææ æ æ:  

, æ , æ æ æ æ æææ æ æææ æ ææ, æ æ æ æ. æ æ ææ æ æ ææ, æ æ, æ, æ, æ æ æ ææ æ æ.  

æ æ æææ ææ æ, æ æ æ æ, ææ ææ æ.  

æ æ, æ ? ? æ .  

æ æææ æææ ææ ææ, , æ, , æ æææ æ æææ , æ æ æ. æ, - æ ææ , æææ, , æ æ æ ææ æ æ.  

ææ æ æ æ.  

æ æ ææ æ ææææ , æ, ææ, æ æææ , ææ æ:  

æ , ææ , æ æ æææ æææ æ , æ ææ æ, æææ æ ææ ææ æ æ .  

æ æ ææ æææ , æ , æ ææ , æ æ æ æææ æ æ, æ ææ æ.  

æ ææ , æ ææ æ ææ æ. ææ æ æ, ææ æ æ æ æ æ.  

, ææ æ æ, , æ ææ ææ ææ æ.  

æ , æ , æ æ , ææ. æ ææææ æ æ æ , ææ æ .  

æ æææ æ , ææ æ, æ æ ææ, æ ææ æ ææ æ ææ, æ æ ææ , æ-æ æ æ . Ææ ææ æ æ æ , ææ- æ æ, æ- æ æ ææ æ æ.  

, , ææ, ææ æ æææ , ææ æ ææ ææ æ , ææ æ æ.  

æ æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ æ.  

, , ææ, æ æ ææ ææ-ææ æ æ ææ æ æ, æ .  

ææ æ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ. Ææ æ æ æ , æ æ æ ææ , æ æ , ææ æ æ æ .  

æ æ, , ææ ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ ææ. æ - æææ æ æææ .  

æ ææ ææ ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ , æ ææ ææ æ æææ æææ æ , æ , , æ , , ææ æ æ æ ææ, æ.  

Ææ ææ æ æææ æ æææææ : æ ææ, , æ ææ, æ , æ ææ, , æ , æ æææ ææ, æ, , æ ææ ææ æ æ-ææ æ ææ .  

ææ æ , æ æ æ ææ æ æ . æ æ , ææ æ æ . æ æææ , æ æ, ææ, ææ æ æ .  

ææ æ æ, æ ææ æ.  

æ æ æ ææ. æ ææ æ æ:  

, æ æ æ, æ , æ ææ æ ææ æ. Ææ æ , æ æ ææ , æ ææ æ ææ æ.  

æ æ : æ æ æ, æ æ æ, æ - æ æ ææ æ æ .  

æ æ ææ æ , ææ ææ , ææ , , æ ææ, , æ , æ, , æ ææ æ æ ææ æ æ , ææ æ, æ æ æ .  

, æ, æ æ , æ æ æ ææ .  

ææ , æ æ, ææ æ æ æ. Æ æ æ ææ æ, ææ æ æææ ææ, æ æ ææ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ ææ. ææ æ æ , æææ æ æ, ææ æææ æ: æ æ , ææ ææ ææ æ æ.  

æ æ æ, , æ ææ, æ ææ ææ , ææ æ æ æ .  

æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ, æ æ.  

ææ ææ , æææ æ æ, ææ æ ææ . æ , æ æ, ææ, ææ - æ æææ æ æ:  

æ æ , æææ ææ ææ ææ æ .  

æ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æææ æ æ æ , æ ææ.  

æ ææ æ ææ æææ æ æ æ æ æ æ æ .  

æ. ææ æ æ.  

 

æ æ 90- æ æ .  

 

 

 

 

ææ æ. æ æ æ , æ æ , ææ æ ææ æ æ æ ææ. ææ ææ , ææ æ ææææ æ æ. æ æ , æ ææ æææ ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ.  

ææ ææ ? æ ææ ææ ææ .  

æ , æ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ ææ ææ-ææ . æ æ æ æ ææ æ ææ æ, æ ææ æ , æ æ æ æ, ææ.  

æ :  

æ æ, ææ æ æ!  

æ æ ææ ææ æ æ:  

æ, æ . æ ææ ææ æ!  

Æ æ æ æ, æ, ææ æ æ æ æææ æ æ ææ æ æ :  

ææ æ æ! æ æ ææ, æ æ æ . ææ ææ , æ æ.  

ææ ææ .  

æ æ ææ ææ æ æ:  

æ, æ ææ æ æ, ææ æ æ, ææ æ æææ æ!  

æ, æ æ, æææ , æ æ æ æ.  

æ ææ . , æ æ, ææ ææ, æææ æ, æ , æ æ .  

æ ææ, , æ æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ.  

æ æ , ææ, æ æ æ , ææ æ æ æ ææ ææ æ æ:  

Æ æ æ æ, æ æ, ææ æ æ ææ ææ, æ .. Ææ æ æ .  

æ æ , æ ææ ææ :  

æ , !  

æ ææ æ , æ ææ , æ ææ æ æ, æ ææ , æ æ, ææ.  

æ ææ æ æ! ææ ææ æ æ ææ æ .  

æ ææ ææ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ æ, , ææ. æ æ , ææ ææ , æ æ æ æ æ ææ æ:  

æ-, . ææ æ , æ ææ æ .  

ææ ææ ææ ææ. æ ææ æ .  

ææ æ ææ.  

 

æ 1972 26 æ 90- æ æ . 

 

 

ææ æ  

iriston.com 

  ææ (0)      
 
ææ