,
|
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

<   (0)      

 

 

, ,  

 

( )  

 

 

 

 

:  

 

. 

 

 

æ æ æ æ, ææ æ ææ, ææ ææ æ ææ . æ æ æ - ææ æ æ æ. , æ æ, æ ææ æ æ, æ æ æ æææ æææ. 

 

- æ, 1961 . ææ æ æ æ æææ æ æ, , æ. æ æ æ æææ æ? 

 

- Æ æææ æ æ æ æ. æ ææ æ, æ . æ æ æ ææ æææ, æ æ æ æ ææ æ æ . ææ æ æ . æ æ æ, æ æ æ æ 'æ ææ- æ æ ææ æ , , æ. Ææ æ- æ æ æ , æ æ æ, æ. ææ æ æ ææ ææ ææ ææ, æ ææ æ ææ æ æææ æææ. 

 

Æææ æææ ææ æ . æ, æ æ æ. ææ æ, æ ææ æ æ æ æ ææ æ æææ æææ ææ, æ æ, æ. æ æ 'ææ æ , ææ æ ææ æ. ææ æ ææ ææ , æ æ æ ææ æ ææ. æ ææ . æ æ æ ææ ææ æ æ-ææ ææ æ æææ æ. Æ æ æ ææ ææ æ ææ, æ æ ææ ææ! æ æ æ ææ. 

 

- æ æææ æ? 

 

- , ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ . , ææ, æ æææ ææ, æ æ ææ. æ ææ æ æææ. æ ææ ææ æ æ, ææ ææ æ æ , æ æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ . ææ æææ æ æ ææ æ ææ æ æææ æ. æ ææ æ . æ, , æ ææ æ ææ æ. 9 æ æ 12 æ æ . æ , , , . æ, ææ ææ - æ . æ æææ ææ- æ , ææ, æ æ ææ æ æ æ ææ- æ æ. æ æ . 

 

- æ, ææ ææ æ æ æ. Ææ æ æ. æ æ , æ ææ æ æ? 

 

- Æ ææ æ æ ææ æ, 1961 , æ ææ ææ . , , æ , æ æ, æ. ææ æ æ ææ ææ æ æ, æ, æ æ æ -æ. , æ æ æ. æææ æ æ , æ æ ææ æ æ . - ææ ææ ææ æ, æ ææ æ æ-æ ? æ æ . æ ææ æ æ æ ææ æ. æ æ ææ 'æ æ æ , ææ æææ . æ æ æ ææ æ æ . Æ- æ æ. Ææ æ æ, æ. æ , ææ ææ æ æ. ææ æ , æ, ææ . 

 

- Ææ ææ ææ-ææ æ ? ææ æ æ? 

 

- æ ææææ . Æ ææææ , æ æ æ æ . ææ- æ ææ , æ- ææ æ æ æ, , ææææ æ æææ æ ææ, æ. - æ, ææ, æ , æ æ , , , æ æ æ-. æ ææ ææ , ææææ æææ. æææ , æ ææ ææ-ææ æ , æ æ æ. æ æ, æ æ, æ æ æ, - ææ, ææ æ æ, - ææ. æ- æ æ æ , æ, , æ æ æ æ, , , æ . 

 

- æ, æææ æ æ æ ? 

 

- æ æ æ ææ, ææ ææ æ - . æ ææ æ. æ . ææ æ æææ æ ææ æ æ ææ, æ ææ - æææ, æ æ æ , æ- æ. æ, æ æ , æ ææ æ æ. 

 

- æ, ææ -ææææ ? æ , æ ææ æ? 

 

- Æ ææææ ææ. æ , ææ ææ ææ æ æ. æ æ , ææ æ ææ. æ ææ æ æ . Æ, , æææ . æ æ æææ ææææ æ, ææ ææ ææ æ , æ . æ æ æ , ææ æ æ æ , æ ææ æ . - æ æ, æ- æ æ æ, ææ æ ææ . æ æ æ , æ ææ æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ æææ. æææ æ æææ æ, ææ æ 'æ. æ æ æ æ ææ æ ææ æ ææææ æ. æææ , æ . æ æ æ . æææ ææ- æ æ , ææ- æ æ æ æ, æ , æ æ æ . æ ææ æ æ. æ æ, ææ- æ æ æ ææ- æ , æ . 

 

- æ ææ , æ æ æ ? 

 

- Æ æ, 100 . æ æ ææ 2, 3 . ææ æ ææ æ Ææ ææ-. æ ææ æ ææ æ æ æ , æ , 'ææ, æ ææ 'æ æ. æ æææ æææ æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ , æ æææ. 

 

- æ, æ æ æ, ææ æ æ ææ- æ æ, . æ ææ? 

 

- ææ -. æ æ æ æææ ææ ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ. ææ Æ ææ æ ææ æ æææ æ. 

 

 

- ææ æ æ æ æ æ æ æ. æ, ææ, æ æ æ æ ææ æ æææ , æ æ , , æ æ, æ æ. ææææ æ ? 

 

 

- ææ æ æ . æ ææ æ ææ- æ æææ. ææ æ ææ æ æ - æ. Æææ ææ, . æ ææ æ æ. , æ æ æ æ, æ, ææ æ . Ææ ææ æ . 

æ, æ æ, æ ææ ææ ææ æ æ æ, . Ææææ, æ æææ æ ææ æ. Ææ ææ , ææ æ ææ æ æææ æ , æ. 

 

 

- . 

 

 

 

http://osinform.org/ 

 

   (0)