,
|
! , www.ossetians.com !
English        - iriston.com iudzinad.ru

Rambler's Top100

( )
<   (0)      

Ææææ æ, æ æ æ æ. æ, æ ææ . æ æ æææ: ææ, ææ, ææ, ææ ææ ææ æææ. æ ææ! æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ ææ! æ æ æ æ æææ!  

 

ææ , ææ ææ æææ æ, æ æ æ ææ ææ æ.  

 

 

ÆÆÆ 

 

æææ æ . æ , æ , . ææ æ æ ææ , ææ æ æææ æ , æ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ æ ææ ææ, ææ ææ, ææ ææ ææ æ æ æ æ, . æ æ æ, ææ , ææ, æ . ææ æ æ ææ, ææ æææ æ æ æ.  

æ æ ææ æ, ææ ææ æ æææ ææ æ æ. 

- Æ ææ æ ææ ææ æææ æ æ, ææ æ, æ. 

1. æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ ææ. æ æ ææ ææ æ, , æ , ææ æ. 

ææ æ æ æ æ æ ææ, ææ æææ , ææ, æ æ æ æ. 

2. ææ ææ æ, æ æ, æ (æ æ æ æ æææ, æ ææ). æ , (æ , æ), æ ææ æ æ æ æ ææ æ æææ æ æ. 

3. æ æ ææ ææ æ æ: 

æ æ æææ ; 

ææ ææ æ æææ; 

ææ ææ æææ; 

(æ) ææ æ; 

æ ææ ææ æææ ææ æ æ (æ æ, æ, ææ (æ) ææ ææ ææ); 

ææ æææ æ; 

æ ææ ææ; 

ææ æ; 

æ æ ææ; 

ææ, ææ ææ ææ; 

ææ æ, æææ, ææ, ææ ææ ææ æææ, , . 

4. ææ æ , æ æ æææ æ. ææ æ æ æ æ. æ æææ æ æ ææ . ææ ææ ææ æ ææ æ æ ææ. æ ææ , æ ææ , æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ æææ æ. æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ. æ ææ æ ææ. 

5. æ æ, ææ æ ææ æ æææ ææ ææ, ææ ææ, ææ æ . 

6. æ æ æ ææ æ, æ ææ æ. 

7. ææ æ ææææ æ: 

æ ææ ææ æ; 

ææ , æ ææ æ (æ æ æ, ææ æ æææ ææ, æ ææ ææ æ ææ ææ; ææ ); 

ææ, æ æ ææ æ æ ; 

ææ ææ æ, æ ææ ææ, æ æ. 

ææ æ æ 

- æ æ (æ æ , ) æ , æ æææ æ.  

æ ææ æ ææ æ æ æ æ ææ. æ , æ , æ æ æ, ææ ææ ææ . æ , æ ææææ æ , . æ æ ææ æ ææ æ. æ ææ æ . 

8. æ æ ææ ææ æ ææ (ææ, ææ æ æ). Ææ ææ, æ, æ æææ æ æ, æ ææ ææ æ , æ ææ. æ æ æææ æ æ ææ. æ ææ æææ, æ æ æ, æ æææ æ . æ æææ æ, æ æ æææ æ æ æ æææ ææ. æ æ æ æ , æ , æ æ æ . æææ æææ æ , æ, , , æ . æ æ, ææ æææ, æ æ æ æææ, ææ. 

9. ææ ææ æææ ææ-æ æ ææ ææ (æ) æ . æ ææ ææ ææ æ, ææ æ æ æ æææ æ æ. æ æ æææ ææ ææ æ æ æ æ, æ æææ ææ. æ æ æææ, ææ æ. æ æ - æ æ æ æ æ. 

10. æ ææ æ ææ, æ ææ ææ æææ ææ æ ææ. ææ æææ æ ææ ææ. ææ , æ, æ æææ æ, ææ, æ. ææ ææ ææ æ æææ, æ æ æ. æ æ, ææ æ ææ æ æ.  

11. æ æ æ æ æ, æ. ææ æ æ æ: 

ææ æ æ, ææ ææ, æ, æ; 

, æ ææ , æ, æ , , æ ææ ææ. 

11 () ææ æ, æ æ æææ æ æææ. ææ æ æ (ææ æ ææ ææ æ) æ æ ææ æ æ,  

ææ æ ææ æ æææ ææ. ææ æ æ , æ æ æ æææ ææ. ææ æ, æ æ æ æ æ ææ. 

æ æ , æææ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ. 

12. æ æ æ ææ æ æ, , æ æ , æ. æ ææ æ, æææ æ, ææææ æ. æ ææ, æ æ, æ æ ææ. æ æ ææ ææ ( æ , æ). æ æ æ æ, æ æ : æ , ææ, ææ æ, æ æ æ, ææ. æ æ , æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ, æ, ææ æ æ, ææ ææ, æ. æ æ æ æ æææ ææ æææ ææ.  

13. , æ æ æ æ ææ, æ . æ æ æ æ. æ æ æ, ææ æ . æ æ æ. æ, æ ææ æ æ ææ .  

14. æ æ ææ, ææ æ , æ æ ææ æ æ , æ. 

14(). ææ ææ ææ, æ æ æ æ ææ , æ ææ , . æ ææ æ æ - æ. ææ ææ æ æ, ææ ææ . æ æ æ æ. ææ ææ æ ææ , æ æ, æ , æ, ææ . æ æ, æ ææ ææ æ æ ææ æ æ , .  

15. æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ, ææ. ææ ææ æææ æ, æ æ, ææ æ æææ.  

16. æ ææææ æ ææ, ææ æ æ æ. æ æ , æ , ææ æææ æ æ. ææ æ æ. æ æ ææ æ æ . ææ æ æ-æ æ, æ æ æ æ ææ æ. 

17. ææ æ æ æ æææ æ, æ ææ æ ææ, æ ææ æ ææ æ æææ æ æ. æ æ ææ æ ææ æ ææ. ææ : æ , ææ æ ææ æ , ææ ææ æææ æ ææ æ, æ æ æ. æ æ. ææ ææ, ææ æ, æ æ. Ææææ æ ææ ææ æ , æ ææ. ææ æ æ ææ æ æææ, æ æææ æ æ æææ , ææ æ æ æ æææ . æ æ æ æ, æ æ æ æææ, æ æ.  

æ æ æææ æ æ. æ æ æ , ææ æææ æ æ. ææ æ æææ æ: Ææ ææ æ, ææ, æ ææ ææ æ ææ. æ æ, æ ææ ææ ææ æ æ, æ , æ æ æ æ æ, ææ æ ææ, . ææ ææ ææ æææ.  

17 (). æ æ: 

- æ æ , - ææ; 

- æ æ æ, æ, æ æ ææ; æ æææ ææ; æ æ æææ, æ, æ ; 

- æ æ æ æ ææ ææ, æææ ææ ææ æææ; 

- æ æ ææ, æææ, æææ æ, æææ, æ, æ, æææ; 

- æ ææ æ æ , ; 

- æ æ ææ æ ææ æ æ æ; 

- æ æ æ, ææ, æ æ, æææ, æ, ææ æ ææææ; æææææ ;  

- æ æ ææ æ, , ææææ æ (æ æ æææ ææ æ , ææ). 

 

æ ææ æ æ : 

æ ææ ( æ) , ææ æ  

æ ææ ( æ æ)  

Ææ ææ ( æ æ)  

ææ ææ ( Ææ æ)  

æ ææ ( ææ æ) æ  

ææ ( æ æ) æ  

ææ ( æ)  

 

ææ æ ææ æææ, ææ æ æ ( æææ æ æææ). ææ ææ æ ææ æ æ ææ, æ, æ. æ. æ æ æ æ ææ æ æææ , æ, . ææ æ æ æ æ ææ. 

18. æ, æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ ( ææ æ ææ) ææ, æ æ ææ æ æææ , æ æ. æ æ, æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ. æ æ, ææ æææ æ ææ æ , æ ææ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ ææ æ. æ ææ , æ æææ. ææ æ , æ, æææ, æ æ æææ ææ ææ æææ. æ ææ, æ æ . 

19. ææ æ æ ææ æ , ææ æ æ æ æ. æ , æ ææ æ æ æ æ, æ æ ææ. æææ ææ, æ æ, æ æ æ, ææ æ æææ .  

20. ææ ææ, æææ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ ææ. æ æ æ æ, ææ æ . æ æææ æ æ, ææ æ. 

21. æ æ æ ææ, ææ ææ æ, , æ ææ ææ ææ (ææ).  

22. æ æ, ææ æ , ææ ææ. æ æ ææ æ. æ æ, æ æ, . ææ æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ. æ æ ææ ææ æ, ææ æ. æ æ æ ææ æ, æ æ, æ æ ææ, æææ. 

23. ææ æ æ, æ ææ ææ æ æ, ææ ææ æ, æ æ.  

24. ææ ææ æ æ æ æ æ æ , æ æ ( ) æææ ææ æ. æ æ æ æ. ææ æ. ææ ææ .  

æ æ æ æ æ. ææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ. ææ æ æ æææ æ æ æ æ. æ ææ ææ, , ææ æ ææ ææ ææ æ . æ æ ææ. ææ ææ, æ æææ ææ. Æ æ ææ æ æ æ æ æ, ææ ææ ææ ( æ). , æ æ ææ æ, ææ æ. ææ æææ ææ, ææ æ æ æ æ. æ æ æ, æææ æææ æ, ææ æ æ æ æ æ, æ , ææ æ æ. ææ , æ æ æ æ æææ æ æ æ æ ææ, æ æ æ , ææ ææ æ, ææ æ æ æææ æ.  

24 (). ææ ( æ æ) æ ææ æ, ææ æ ææ, æ æ æ æ æ ææ, æ æ æ. æ æ æ ææ ææ ææ ææ æ.  

24 (). ææ æ.  

æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ, æ, æ, ææ æ ææ æ æææ ææ æ ææ. 

æ æææ æ ææ ææ , æ , æ æ æ .  

æ æ ææ, ææ ææ æ , , ææ ææ æ, ææ æ (æ æ æ). Ææææ æ, æ ææ . 

ææ ææ. ææ, æ - æ æ ææ æ ææ .  

æ æ, ææ, ææ , æ. ææ æ æ. æ æ æ, æ , æ æ ææ æ æ æ , æ æ. 

24 (). æ ææ æ ææ: 

æ æ, æ ææ æ , ; 

ææ (, , ) , æ æ; 

æ æ æ; 

ææ æ æ, ææ ææ æ ; ææ æ; 

æ æ æ , æ ææ æ æ ; 

æ ææ æ , æ æ æ æ; 

ææ æ; 

æ ææ æææ æ; 

æ ææ æ (æ, ææ, ææ) æ . 

æææ, ææ æ æ, æ æ. 

æ, ææ æææ æ ææ æ æ. ææ æ , æ ææ æ æ, æ æ æ æ, æ , æææ æ æ. æ-æ æ æ ææ æ ææ æ. æ æ, ææ æ æ æ æ. 

ææ æææ æ æ (). Æ ææ æ æ æ , æ æ æææ . ææ æ (, , æ ææ) æ ææ æææ æ ææ ææ. ææ ææ ææ æ , æ æ æ, ææ æ ææ. æ ææ ææ æ ææ æ. 

25. ææ ææ æ: æ ææ æ æ æ, æ, ææ æ ææ. ææ (æ - æ) æææ ææ , , æ, æ ææ . ææ ææææ æ æ, æ .  

26. ææ æ ææ æ, æ æææ æ , ææ æææ ææ æ æ, æ æææ ææ . æ ææ æ, ææ æ , ææ. æ ææ æ æææ, æ ææ ææ ææ. æ ææ ææ æ æ. æææ ææ æ . ææ æ, ææ æ æ. ææ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ ææ, æ, æ æ æ ææ . ææææ æ æ ææ æ .  

26 (). æææ æ æ ææ æææ æ æ ææ. ææ æ, æ æ.  

27. ææ æ: 

æ ææ ; 

ææ ; 

æ æ; 

- æææ: , , æ æ, æ æ; 

ææ æ; 

ææ æ; 

ææ æ ææ, æ ; 

æ , æ æ æ; 

ææ ææ æ ææ æ; ææ æ ææ æ. æ æ, æ ææ æ , ææ æ ææ æææ ææ.  

1. ææ; 

2. , , ææ () æ , æ; æ æææ, æ æ: , ææ , æ ææ , æ æ. Ææ ææ æ. 

2 () ææ æ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ æææ æ. æ æ æææ . 

3. æ ææ æ. 

4. æ æ æ. æ æ æ æ æ æ ( æ), æ æ, ææ. æ æææ, æ æ ææ æ ææ , . æ- ææ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ æ æ æ. ææ ææ ææ , ææ æ æ ææ æ æ, æ æ æææ, ææ æ æ, æ, ææ æææ, æ æ ææ. æ æ . ææ æ æ æ, æ æ . æ æ, æ ææ æ , æ æææ æ æ. æ æ (æ , æ æ) ææ, æ, ææ ææ æ æ. 

5. ææ ææ æ. æææ æ, ææ ææ æææ. æ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ æ, , , æ, æ æ æ æ æ æ, ææ, ææ ææ ææ ææ æ. 

6. æ, æ æææ æ ææ æææ æ æ .  

 

28. ææ ææ æ , æ æ æ : æ æ , æ æ ææ . æ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ, ææ, , æ. æ-æ æ ææ ææ, æ æ ææ. æ, ææ æ ææ. ææ æ æ, ææ.  

29. ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ ææ. æ æ ææ æ ææ, æ ææ æ ææ . æ æææ æ (æ æ) ææ ææ. ææ æ æ æ. æææ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ æ æ, . æ æ æ (æ æ æ). ææ æ ææ ææ æææ æ, ææ æ. ææ, ææ, æ ææ ææ æ æ ææ, - ææ. ææ æ æææ . ææ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ ææ æ, æ. æ ææ ææ. æ æ æææ ææ æææ ææ æ æ. æ æ. ææ æ ææ æ, ææ æ, æ æ. æ æ. æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ, ææ . ææ ææ æ (æææ - ), ææ æ æææ æææ ææ æ ææ.  

29 (). æ æ ææ æ , æ () æ ææ æ æ, ææ. æ ææ æ æ ææ. æ ææ æææ . æ æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ, ææ ææ æ æ. æ ææ æææ ææ, ææ ææ æææ æ æ. ææ ææ æ . æ æ , ææ ææ æ æ ææ ( æææ æ) ææ æ. 

29 (). æ æ æ. æ æ æ æ (æ, æ), æ æ æ æ æ æ ææ, æ ææ. æ, æ , ææ æ ææ, æ æ. ææ ææ ææ æ æ ææ æææ æ ææ ææ ææ . 

30. æ æ æ æ, æ æ æ, æ æ, ææ æ æ æ ææ æææ æ.  

30 (). ææ æ æ ææ æ æ . ææ, ææ , æ æ .  

31. æ ææ ææ æ , æ æ æææ ææ æ ææ, ææ. æ æææ ææ, ææ æ æ æ ææ æ æ. ææ æ , ææ ææ æ (æ) æ. æ ææ ææ æ æææ, æ ææ æ æ, æ. 

32. ææ æ æ æææ æ, ææ ææ ææ æææ ææ, æ æ æææ , . ææ æ, æ æ ææ ææ ææ ææ. æ æ æ, æ , æ æ. æææ ææ (ææ æææ æ æ æ, ææ) , ææ , ææ æ. æ ææ æææ æ æ æ . æ æ æ æ, æ æ æ ææ. æ, ææ æ æ æ æ, . 

33. ææ ææ-ææ æ. ææ æ æ æ, æææ æ æ æ. æ ææ ææ ææ æ æ ææ : æ ææ, ææ ææ æ . ææ ææ æ æ æææ ææ , æ , æ ææ. æ æ æ æ æ, ææ ææ æææ. æ æ , ææ æ æ æ æ. 

33 (). Ææ æ æ ææ, æ æ, æ æ æ æææ æ ææ æ ææ, æ æ , , ææ æ æ æ ææ æ . æ æææ æ ææ ææ ææ. 

34. æ ææ æææ æ ææ æ, æææ æ æ . ææ- æ æ , ææ- æ æ æ . æ æ æ æ ææ. 

35. ææ ææ æ æ æææ æ ææ, æææ, æ æ , æ. ææ æææ ææ æ æææ ææ æ ææ. æææ æ ææ æ , æ ææ , æ æææ æ æ, ææ æ ææ.  

æ ææ- æ: æææ ææ ææ, ææ æ æ, , æ - æ æææ æææ, æ ææ. 

36. æ ææ æææ æææ , ææ æ ææ æ , æ. æææ æ. æ , æ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ . æ , æ ææ, æ ææ , æ æ . 

ææ ææ ææ ææ æ ææ æææ - æ ææ . æ æ! æ æ æ æææ æ, æ æ ææ æ, æ ææ (ææ, æææ , ææ, ). 

æ æ ææ æ æ: ææ ææ æ æ æ ææ æ, ææ . æ ææ æ æ, æ æ ææ æ ææ. æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ. æ æ æ æ. ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ, æ ææ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ , æ æ æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ. æ, ææ ææ æ. æ ææ æ æ æææ. Æ æ æææ ææ ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ, ææ æ æ ææ æ. æ æ æ æ, ææ æ æ æ. æ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ. 

37. ææ æ æ æææ ææ, ææ ææ. æ ææ- æ , ææ, æ æ æ ææ æ æ, ææ æææ æ æ, æ æ æææ æ, æ æ, ææ ææ. æ ææ æ æ æ ææ æ, ææ ææ ææ æ æ ææ.  

æ æ æ: 

æ ææ, æ; 

æææ ææ ææ ææ æ; 

æ æ , æ æ ææ; 

æ; 

æææ æææ æ; 

æ , ææ æ æ , æ æ æ, ææ ææ; 

æ æ ææ æ, ææ æ æ; 

æ æ æ ææ æ , ææ , , ææ , ææ æ ææ æææ . 

38. ææ æ ææ , ææ ææ æ æ ææ æ æ, æ ææ. æ æ ææ ææ æ æææ æ , , ææ ææ æææ , ææ. æ æ ææ æ- æ æ ææ ææ æ-æ ææ . æ ææ, ææ æ æ - ææ. æ æ æ ææ ææ ææ () æ, æ æ . 'æ æ . ææ æ æ ææ ææ æ , æ æ æ ææ æ? ææ ææ ææ ææ æ æ? ææ ææ æ ææ ææ æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ, æ ææ ææ , ææ ææ ææ.  

38 (). æ, æ æ æ ææ ææ æ ææ æææ æææ æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ æ. æ æææ ææ ææ: æ , æ æææ æ æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ. æææ , æ , æ ææ . æ æ æ æ ææ æ æ, ææ æææ. , ææ ææ ææ æ. æ æ æ .  

æ- ææ, ææ æ ææ, ææ ææ æ æ æ. ææ æ æææ æ æ ææ ææ æ . , ææ æ, ææ æ æ æ.  

æ ææ, æ ææ, æ ææ æ æ æ. æ ææ æ æ æ æææ, ææ æ æ æ æ , æ ææ æ ææ æ ææ æ . 

38 (). æ æ æ æ ææ æ æ æ. , æ ææ, ææ. ææ ææ ææ ææ ææ æ : ææ, , ææ, æ. æ æ ææ æ. 

39. æææ ææ ææ æ. æ æ. 

40. ææ æææ , æ æ, æ æ æ ææ. ææ æ æææ æ ææ, ææ ææ.  

41. ææ æææ, æ æ ææ æ ææ ææ æææ. æ , æ æ æ ææ, ææ æ æ æ. æ æ æ æ, ææ æææ æ ææ ææ æ , ææ æ æ. 

42. æ ææ æ : æ æ . æ æ æ ææ , ææ æ, æ æ æ, , æ ææ ææ æ. æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ, æ ææ æ , æ æ ææ æ , ææ, æ. æ æ : ææ æ æææ, æ , æ æ æ, æ æ æ. 

42 (). -æ æææ æ ææ, , ææ æ æ æ, . æ æ æææ . æ æ , æ æ æ æ , . æ æææ æ æ, ææ æ æ æ æ . æ ææ ææ ææ æ . 

43. æ ææ æ , æ ææ ææ ææ æ æææ æ ææ æ æ æ () æ. Æææ æ æ æ. æ ææ , æææ ææ. æ ææ , æ æ æ æ ææ ææ: æ, æ ææ æ , æ ææ, æ, ææ ææ ææ æ æææ ææ ææ, ææ. ææ, ææ , æ æ æ æ æ ææ æ æ æææ ææ ææ ææ: ææ æ. æ æ, æ æ ææ ææ æ æ . æ æææ æ, æææ , æ æææ æææ ææ. æ æææ æ æ, ææ. æ æ æ ææ ææ ææ.  

 

æ æ æ æ æ . æ ææ æ ææ æ æ æ æææ æ, æ æ æ, ææ ææ, æ ææ, æ æ ææ æ æ.  

--------------------------------------------------------- 

 

, 2007 æ 6-æ ææææ æ, æææ.  

ææ ææ 2018 .  

   (0)