,
|
! , www.ossetians.com !
English        - iriston.com iudzinad.ru

Rambler's Top100

<   (0)      

. . 

 

 

 

Æ ÆÆ  

( Æ ææ)  

 

, ,  

ææ æ.  

Æ ææ ,  

æ , æ.  

Æ æ æ æ æ! 

 

æ ææ ,  

æ æ æ .  

ææ æ ,  

ææ æ . 

 

æ æ , æ æ,  

æ æ . 

æ æ æ , æ ,  

Æ ææ æ,  

Æ æ æ æ æ æ! 

 

. 

 

æææ æ æ !  

æææ æ, æ !  

Ææ æ æ æ,  

Ææ æ æ.  

Æ æ æ æ æ æ! 

 

. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

æ  

æ æ ææ  

 

æ æ,æ-æ  

Æ æ æ, æ  

 

æ, æ æ. 

æ ,æ ,. 

 

æ,ææ æ - 

æ æ . 

 

æ æ, ææ æ  

Ææææ æ æ . 

 

Ææææ ææ ææ  

æ æ ææ æ 

 

æ , æ æ 

æ ææ 

 

- æææ. 

æ æ æ ææ. 

 

æ, æææ æ. 

æ æ æ . 

 

æ 

æ æ ææ . 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Æ  

 

( æ ææ)  

 

æ . ææ . 

æ æ æ  

æ æ . 

 

ææ . 

æ. 

æ æ æ 

æ- æ-æ. 

 

ææ æ , 

æ æ! 

- æ  

æ æ! 

 

æææ æ æ, 

æ ææ ! 

æææ 

ææ ! 

 

, ææ æ, 

æ æ æ . 

ææ æ , æ ææ, 

æææ ! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Æ 

(- æ) 

 

æ æ æ 

æ. 

æ æ æ? 

æ! 

 

:  

æ, æ, æ! 

æ . 

æ, æ, æ! 

æ ! 

 

æ, æ æ 

æ æ æ æ. 

æ æ ? 

æ! 

 

. 

 

æ ææ 

æ æ ææ ææ, 

æ ææ æ? 

æ! 

 

. 

 

æ æææ æ æ 

æ ææ æ, 

æ  

æ. 

 

æ . 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ÆÆ ÆÆ Æ 

( * æ) 

 

ææ ææ æ æ! 

æ æ æææ æ  

æ ææ ææ æ! 

æ æ , ? 

 

ææ æ æ æ! 

æ æ ææ æ, æ  

æ æ, æ æææ 

, . 

 

ææ ææ æ æ! 

æ ææ ææ ææ æ ! 

Æ æ æ æ ææ æ, 

æ , . 

 

ææ æ æ æ! 

ææ æ æ æ æ ? 

æ æ æ ææ æ 

æ ææ, , . 

 

 

*æ () 1992 æ ææ æ ææææ. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Æ  

 

æ æ , ææ æ æ, 

ææ æ æ, 

æ ææ æ æ æ, 

æ æ æ æ æ. (2 ) 

 

æ æ , 

æ æææ æ, 

æ ææ , 

æ æ ææ æ. 

 

æ , æ æ, , æ 

, æ æ, 

æ ææ æ æ æ, 

æ æ æ ææ . 

 

æ , æ ææ æ , 

Ææ æ æ æ æ, 

ææ æ æ ææ ææ 

æ æ ææ æ . 

 

Æ æ æ æ æ æ, 

Æ æ æ æææ æ, 

ææ æ æ ææ, 

ææ æ æ æ. (2 ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Æ  

( ææ ææ) 

 

ææ ,  

æ .  

æ , ,  

ææ ææ æ. 

 

ææ ææ ,  

ææææ æ  

, æ, ææ ,  

æ æ, . 

 

æ æ,  

æ æ æ .  

ææ æ æ æ,  

æ æ . 

 

,  

æ æ.  

ææ æ  

æ æ ææ 

 

æ æææ,  

ææ.  

ææ æ, æ  

æ æ ææ.  

 

, æ æ ææ,  

æ ææ æ .  

æ æ æ  

æ, ææ, ! 

 

ææ æ ææ æ æ .  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Æ 

 

æ æ æ! 

æ æ. 

Ææ æ,  

Ææ æ æ ææ! 

 

æ- . 

Ææ æ æ æ æ,  

æ ææ ææ! 

 

ææ! 

Æ- æ æ. 

Ææ æ ææ æ æ 

æ æ æ ææ! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Æ  

ææ.  

 

æ ! æ 

Æ æ æ! 

Æ æ æ æææ,  

æ æ æ æ! 

 

æ !  

æ æææ  

æ , æ,  

æ , æ! 

Æ æ æ æææ. 

æ ææ æ! 

æ ææ æ! 

 

æ æ 

æ æ . 

æ æ, 

æ æ? - ... 

 

. 

 

æ- æ æ. 

æ æ æ. 

æ æ æ æææ, 

Æ- æ, æ... 

 

.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Æ ÆÆ  

( , Æ ææ) 

 

æ æ, æ ææ,  

æ æ æ æææ.  

æ æ æ æææ  

æ, æ æææ. 

 

æ  

æ ææ, æ ææ.  

æ æ, æ ææ,  

æ æ æ æ ææ. 

 

æ ææ,  

æ æ æ .  

æ æ æ æ æ  

æ æ æ æ. 

 

æ ææ æ æææ  

æ æ æ .  

Ææ ææ æ æ  

ææ æ æ. 

 

ææ,  

æ æ æ.  

æ ææ, æ  

Æ æ æ æ.  

 

æ æ - 2  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Æ Æ ÆÆ 

( æ) 

 

æ æ ææ, æ æ 

æ ææ ææ. 

Ææ æ æ ææ 

æ - æææ æ. 

 

æ ! 

æ . 

ææ . 

æ æ  

æ . 

̒ æ , æ ! 

 

æ . 

æ æ ææ æ æ. 

æ ææ . 

æ ææ ææ æ. 

 

. 

 

æ ææ ææ  

æ æ ææ æ . 

æ æ æ ææ æ  

ææ æ æ . 

 

2 . 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Æ  

 

æ æ ææ æ, , 

ææ, æ,  

æ ææ æ ææ, , 

ææ ææ æ,  

 

ææ æ ææ, , 

ææ æ æ, , 

ææ æææ , , 

ææ æ æ,  

 

æ ææ æ æ æ, , 

ææ æ ææ,  

æ æ-æ æ, , 

ææ æ ææ,  

 

æ æ ææ, , 

ææ ææ ,  

ææ æææ, , 

ææ ææ æ,  

 

æ æ æ æ , 

ææ ,  

ææ æ æ, , 

ææ ææ ææ,  

 

æ ææ, , 

ææ ææ,  

æ ææ ææ ææ, , 

ææ ææ ææ,  

 

æ æ ææ æ, , 

ææ æ  

æ ææ æ ææ, , 

ææ ææ æ,  

 

ææ æ æææ, , 

ææ æ æ,  

ææ æææ, , 

ææ æ æ, ! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÆÆ  

( Æ ææ) 

 

æ æ, 

æ æ, ææææ . 

æ æ æ 

æ æ æ 

Ææ æ æ æ. 

 

æ æ æ æ , 

Æ æ , æ æ . 

æ, , , 

æ æ , 

æ æ ææ æ æ . 

 

æ ææ æ,  

æ æ æ æ æ æ.  

æ ææ æ,  

ææ, ææ  

æ ææ æ; 

 

æ æ æ ææ, 

æ ææ æ ææ? 

æ , æ æ, 

æ ææ æ 

æ æ æ ææ? 

 

ææ ... æ , æ! 

æ ææ æ æ ææ. 

Ææ æ , 

ææ . 

ææ ... æ , æ! 

 

* ææ æ . æ .  

æ ææ æ æ æ .  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

,  

( æ) 

 

, æ, æ- æ æ, 

æ ææ, æ , 

æ æ, 

æ ææ æ . 

 

ææ æ , 

æ æ , 

æ æ æ (2 ) 

 

æ æ, 

æ ææ , 

ææ æ, 

æ æ . 

 

æ, 

æææ , 

æ æ æ, 

æ . (2 ) 

 

æ æ , 

æ æ , 

ææ ææ, 

æ . 

 

, æ, æ æ æ, 

æ æ æ æ  

, æ, 

æ æ ææ, (4 ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Æ 

( æ) 

 

æ æææ æ æ. 

ææ æææ æ. 

æ æ ææ æ, 

Ææ æ . 

 

æ æ æ. 

æ ææ æ. 

ææ ææ. 

ææ. 

 

ææ æ æ. 

æ æ ææ æ ææ æ: 

æ æ æ 

æ ææ ææ æ  

 

æ æ. ææ. 

æ ææ , ææ æææ . 

æ æ- 

æ æ æ. 

 

æ . 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Æ ÆÆÆ Æ 

( Æ ææ, ææ æ æ) 

 

æææ... æ æ,  

æ.  

æ æ æ,  

æ ææ.  

- ææ,  

æ æ.  

- ææ æ,  

æ æ. 

 

æ æ ,  

ææ æ. 

ææ, ææ- ,  

ææ.  

ææ æ  

- ææ  

ææ æ  

æ ææ. 

 

æ æ  

æ.  

- æ æ æ  

æ æ æ.  

æ, æ ,  

æ ææ.  

æææ æ  

æ. 

 

æ ææ,  

æ æ æ æ.  

ææ ææ æ,  

æ.  

æ æ æ ææ,  

ææ .  

æ æ ææ  

æ . 

 

ææ æææ,  

'æ ææ.  

ææ æ æ  

æ æ.  

ææ æ ææ ææ  

æ.  

, ææ, ææ,  

æææ . 

 

ææ æ æ ,  

æ .  

ææ  

' . 

ææ æ æ ,  

ææ æ.  

ææ æ  

ææ. 

 

æ æ , ææ ,  

.  

æ æ ,  

æ.  

, æ  

- æ.  

æ ææ 

ææ ææ. 

 

æ-, æ ææ,  

æ , !  

, æ æ, ææ  

æ !  

æææ... æ æ.  

æ.  

æ æ æ,  

æ ææ. 

 

http://ossetians.com/iron/news.php?newsid=34 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Æ ÆÆ 

Æ ææ. 

 

' æ... 

æ ææ æ ! 

æ 'æ ææ, 

æ æ. (2 ) 

 

ææ æ 

ææ ææ . 

ææ, 

' æ æ.(2 ) 

 

æ , 

ææ æ . 

æ æ Æ 

ææ .  

 

æ æ, 

, æ , æ . 

ææ æ æ 

æ æ æ. (2 ) 

 

ææ , 

'æ æ. 

æ, 

ææ. 

 

æ æ ææ, 

æ æ. 

æ æææ 

æ ææ æ. 

 

ææ ææ æ 

ææ ææ æ. 

æ æ 

æ æ æ. (2 ) 

 

' , 

æ ææ æ. 

æ æ æ  

æ ææ. 

 

æ æ, 

æ æ 

ææ 'æ æ 

, æ ææ æ.  

 

http://ossetians.com/songs//02%20-%20Zadty%20Xhazt.mp3 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

æ 

 

æ æ æ 

ææ ææ , 

æ , æ, ææ! 

ææ æ, ææ æ æ 

æææ æ , 

æ, ææ æ. 

 

æ æ æ 

ææ æ- ææ æ , 

æ æ ! 

æ æ, ææ æ æ 

æææ æ , 

æ, ææ æ. 

 

æ æ æ 

ææ æ æ, 

ææ æææ æ, 

Æ æ , ææ æ æ 

æææ æ , 

æ, ææ æ. 

 

æ , . 

æ æ æ æ , æ æ, ææ! 

æ ææ ,  

Æ æ ææ æ. 

æææ æ , . 

æ 

Ææ æ æ ææ! 

 

æ ææ ææ  

æ 1970-æ æ æ æ Æ æ. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  (0)