Æ , æ
| æ
! (. "")
English        - iriston.com iudzinad.ru

Rambler's Top100

  æ
Æ ÆÆ ÆÆÆ

æ

Æ ÆÆ ÆÆÆ ÆÆ

ææ

* Æxsaræ æma Æxsærtægk - Ææ æ Æææ

, ææ æ

* Bolat-Xæmic. -æ

, æ, 1927

* Soslan æma Sirdoni tauæræq - æ ææ

, æ

1. æææ2. Æ3. Æ Æ4. Æ ÆÆ5. Æ6. Æ7. ÆÆÆ ÆÆæææ æ.

æ

æ-æ

æ

Æ

æ

æ

""

æ.

æ æ æææ-æ.ææ

ÆÆ Æ

æ

Æ Æ

æ

Æ Æ

,

ÆÆ Æ Æ

æ

æ.

æ

,

Æ ÆÆ Æ

æ

Æ ÆÆ Æ ÆÆÆ ÆÆ Æ

ææ

Æ ÆÆ Æ

æ

æ

æ

 
ææ