,
|
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

( 2)
<   (0)      

Æ  

(2- ) 

 

ææ 

 

æ, ææ ææ æ, æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ, æ ææ ææ ææ, ææææ ææ æ æ æ ææ, ææ ææ, æ ææ-ææ æ , æææ-æææ æ æææ, æ ææ. æ ææ ææ æ ææ æ, æ æ æ æææ, æ æ, æ, æ ææ , æ , æ ææ æ ææ ææ ææ, ææ , ææ . æ æ ææ, æ æ , .  

 

ææ æ ææ æ . æ ææ æ ææ , ææ ææ ææ æ. æ æ, æææ æ æ, æ æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ æ ææ æææ. ææ ææ æ ææ æ, ææ æ , æ æ æ æ æ, æ æ , æ .  

 

æ æ æ ææ ææ ææ, æ æ ææ æ , æ , æ ææ ææ æ æææ , æ æ ææ ææ ææ æ ææææ , æ æ æ ææ æ ææ ææ, æ ææ , æ æ-æ æ ææ, ææ ææ æ, æ, æ ææ æ æ, æ æ: , æ ææ æ, æ æ æ æ æææ, æ , æææ æ æ, æ æææ. æ, æ æ ææ, ææ æ ææ æ, ææ.  

 

æææ æ ææ ææ æ, æ ææ ææææ. æ ææ. æ æ æ ææ . æ æ æ ææ æ æ, ææ, æ æ ææ æ ææ æ. æ, æ æ , æ . æ ææ æ ææ , ææ . æ æ æ æ æ æ, æ , ææ.  

 

æ æææ . Æææ , æ ææ- æ ææ æ ææ , æ æ : æ, æ æ?. ææ ææ æ : ææ æ, æ æ?. Ææ æ æ æ ææ ? æ ææ ææ æ æ æ ?. æ æ æ?, æ æ æ ææ ?. ææ æ æ ææ æ ææ ?. æ æ ææ æ æ ææ æ ? ææ æ æ. æ æ, ææ æ æ æ, ææ, æ - æ . æ, æ ææ ææ ææ æ æ ææ , æ æ: æ, æ, , , , , , ææ ææ. æ , æ.  

 

æ æ . æ , , , æ, æ æ , ææ ææ , ææ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ æ ææ æ . æ æ æ æ æ. æ- æ æ, ææ æ.  

 

æ æ æ æ æ æ ææ , æ æ æ æ : , ææ ææ. æ æ ææ æ æææ , , ææ æ. ææ æ æ ææ æ æ, æ æ æ.  

 

ææ æææ, ææ æææ, æ ææ æææ æ , æ æ ææ ææ æ æ æ, æ æ æææ ææ. æ æ æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ, ææ æææ æ ææ æ, æææ æ , æ æææ. æ ææ æ æ ææ ææ, æ ææ .  

 

æ ææ ææ æ æ. æ æ æ ææ-æ æ, æ, ææ æ æ, æ ææ ææ ææ ææ ææ ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ, ææ, æ, ææ ææ æ æ æ æ, æ æ, , æ ææ æææ.  

 

æ æ ææ ææ æ ææ æ -æ æ. , æ ææ æ ææ ææ , æ æ ææ æ æ æ , . ææ æ, ææ æ ææ æ VIIIVI ææ æ XIIXIV ææ. æ æ, , æ ææ æ , æ æ æ æ æ, æ, æ ææ æ ææ æ , .  

 

æ æ æ æ æ ææ æ æææ . ææ æ æ . æ -æ æ: æ ææ æ, æ æ , Ææææ ææ æ æ, , , ææ ææ ææ æææ.  

 

æææ æææ æ: æ æ æ ææ æ. æ æ , æ , ææ . æ ææ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ: æææ ææ, , æ, æ æ æ, ææ , , æ, ææ, æ ææ æ ææ æ æ.  

 

æ æ æ ææ æ , ææ ææ ææ æ æææ æ æ . æ, æ ææ. æ ææ æ æ æ, ææ æ. ææ , ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ .  

 

æ ææ æ ææ, æ æ. æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ æ æ æ æ , æææ ææ æ æ, æ æ , æ ææ ææ æ , ææ æ æ æ , æ æ ææ. æææ æææ æ .  

 

ææ, æ æ , æ , æ ææ ææ, æ ææ, ææ æææ, æææ æ ææ æ, æ ææ ææ , æ ææ æ, æ ææ ææ æ. æ æ æ ææ æ ææ æ, ææ ææ ææ, æ ææ ææ æ.  

 

æ- ææ æ. æ ææ , ææ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ. æ æ ææ æ ææ ææ, ææ æ, æ æ, æ æ ææææ.  

 

æ ææ ææ, æ ææ ææ ææ, ææ ææ . æ ææ æ æ æ.  

 

æ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ ææ æ, ææ, æ æ æ. -æ æ, æ, æ ææ æ æææ.  

 

æ æ æ æ æ æææ ææ æ XIX æ ææ, ææ æ æ æ . , . , . , . ææ æææ. æææ æææ æ . ææ: . . , æ æ, , æ ææ æ ææ æææææ æ ææ æ.  

 

ææ ææ 1905 æ, ææ æ æ ææ æ , ææ ææ æ .  

 

ææ æ æ æ æ æææ. æ æ æ æææ ææ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ , æ æ ææ æææ ææ ææ ææ, æ æ. æ æ, Æ Æ æ , . æ æ , ææ Æ æ æ æ ææ ææ ææææ ææ æ ææ ææ. æ ææ æ æææ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ æ æ, æ , æ , , æ, æ æææ ææ ææ æ æ, æ. æ æ æ æ æ. æ.  

 

ææ æ æææ æ æ. æ æ ææ ææ ææ . æ æ , æ æ æ , æ. æææ æ ææ , , , ææ æ ææ æ. æ æ ææ, ææ , ææ. ææ ææ , ææ ææ æ æææ æ æ æææ, æ æ æ æ ææ, ææ æ æææ ææ.  

 

æ ææ æ æ ææ æ. æ ææ ææ æ æ æ æ , æ æ XIX æ æ ææ æ. æ æ , ææ ææ æ æ ææææ ææ æ , æ ææ ææ æ ææ æ, . ææ , æ æ æ, ææ æ.  

 

æ ææ æ æ æ, æ ææ æææ æ. æ ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ . ææ æ æ. æ æ æææ :  

 

Æ æ æ ,  

 

Æ æ æ æ,  

 

Æ  

 

æ æ ææ  

 

ææ æ;  

 

æ æ!  

 

æ , æ æ  

 

ææ æ ææ!  

 

æ æ æ æ æææ æ ææ ææ æææ - æ æ. æ æ æ , æææ æ , æ ææ - æ æ ææ ææ æ ææ, . ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ. ææ ææ æ ææ æ , æ ææ æææ æ æ. æ æ æ æ æ, ææ ææ ææ. æ æ æ æ æææ, æ , , , , ææ æ ææ æ ææ. æ æ, æ , æ æ , æ ææ æ.  

 

æ ææ-ææ æ æ ææ . æ , æ æ æ æ: æ ææ ææ ææ , æ æ, æ, ææ , æ ææ æ æ. æ æ æ æ , ææ , , ææ æææ, æ æææ æ æ , ææ.  

 

ææ æ ææ æ æ . æ æ æææ ææ æ æ ææ , XIX æ æ æææ æ æ , ææ, , æ, æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ ææ . æ æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ , ææ. æ æ æ æææ æ æ æææ. æ- æ, æ æ æ æ æ , .  

 

æ æ æ ææ ææææ . ææ æ æ ææ ææ æ æææ æ æ , æ . æ ææ æ æ ææ, æææ ææ ææ æ æ, æ æ æ , æ æ æ ææ ææ ææ æ ææ æ æ, .  

 

æ ææ æ , æ æ æ æ ææ, æ æ æ. æ æ, - æ æ , æ æ æ, æ- .  

 

æ ææ æ ææ , , , ææ , æ, æ, æ , ææ , æ ææ ææ, ææ æ æ æ. æ ææ æ ææ æ, , ææ æ, . XIX æ . - æ-ææ æ æ æ æ æ æ, ææ. Ææ æ æ, æææ, ææ ææ, æææ ææ, æ, æ ææ æ æ, . ææ , æ . æ æ, æ ææ. æ æ , æ æ æ æææ , æ. æ - æ , æ æ-æ ææ.  

 

æ æ ææ æ. æ æ æ, ææ ææ æ, æ ææ, æ æ, æææ ææ, æ ææ ææ æ æ, . ææ , æ- æ , ææ æ æ æ, ææ , ææ æ , : æ - æ æ ææ æ æ æ. ææ- , ææ , .  

 

æ, ææ æ . æ , , æææ, ææ, æ. æ æ æææ, æææ, æææ, ææææ, æ ææ ææææ . ææ ææ æ, ææ æ æ, , æææ ææ æææ æææ. ææ æ æ .  

 

æ æ, ææ æææ ææ æ, æ ææ. æ æ , ææ ææ æ, æ æææ, æ æ, æ , æ æææ ææ ææ, ææ æ ææ æ ææ , æ ææ, æ, ææ æ æææ ææ , æ. æ, æ æ æ ææ æææ, ææ æææ æ ææ æ, ææ ææ, ææ.  

 

æ, æ æ æ ææ . ææ æ , ææ æ æ ææ æ ææ æ æ . æ, æææ, æ-, æ, ææ ææ ææ æ æ. æ æ æ ææ , , ææ, æ, æ æ æææ ææ, ææ, æ, ææ æ, æææ æ ææ , æ ææ ææ , æ ææ, æ ææ ææ, ææ ææ æ.  

 

æ ææ æ æææ, æææ, æ æææ æææ . æ ææ , æ ææ ææ ææ ææ æ æ æ , . ææ, æ æ ææ, ææ ææ æ . ææ æ , ææ ææ æ æ æææ ææ ææ æ-æ . æ: æ ææ , æ æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ.  

 

( 3) 

   (0)