Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

æ
< æææ  ææ (0)      

 
 

ææ: , 2004  

 

- æ æ ææ: æ , æ , ÆÆ æ , ÆÆ æ - - æ æ Æ Æ æ Æ æ ,  

 

 

 

 

 

 

www.ossetians.com ææ :  

æ æ ææ . 

 

( English)  

 

c - noun 

- adjective  

æ verb 

- participle 

æ - verbal adverb, gerund 

æ - - adverb 

- - reposition  

- Sentence  

æ pronoun 

æ æ - personal pronoun 

æ - prefix 

æ - ending 

- complex word  

- word-combination, phrase  

æ syllable 

particle 

ææ - - vowel 

Æææ - consonant 

æ stress(-mark), emphasis 

Æ æææ dull consonant; 

æææ voiced consonant; 

æ case  

æ - singular 

æ æ plural  

æ - numeral; 

 

 

 

 

Ææ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ÆÆ ÆÆ ÆÆÆ  

 

1 . æ ææ æ æ - æ. æ æ æ æ: 

1. æ æ, ææ æ, , æ æ æ : (), , æ, æ, æ, , æ, , , (), (), ææ, , . 

2. æ æ, ææ æ æææ, æ: ææ, , æ, æ, , , (ææ: ), , , , , æ, æ, æ.æ. 

 

2 . ææ æ - æ, ææ æ : , , , , , . 

 

. æ ææ ææ -, æ , æ, ææ æææ ææ-. 

 

3 . ææ - æ , æ æ æ æ , ææ æ æ æ: , , , æ.æ. 

 

4 . æ æ ( æ æ æ) æ ææ ææ ææ , ææ æ æ æ : æ, æ, æ, ææ, ææ, æ ( æ ), æ ( æ,) æ.æ. 

 

5 . Ææææ , , , , , - ææ - æ æ-æ æ , ææ æ : , , , æ, , æ.æ. 

. æ æ æ, æææ ææ æ æ: æ, æ, , , -, , æ.æ. 

 

6 . Ææ æ æ ææ ææ ææ : ææ , ææ , ææ , ææ . æ ææ æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ: æ-æ, ææ, ææ, ææ. ææ æ æ ææ: ææ, ææ, æææ. 

ææ: ææ , . 

 

7 . 1. æ æ, æ, æ, æ, æ, æ ææ æææ æ - ææ æ -æ , æ æ æ- ææ ææ ææ . æ (, , , , , ), æ ææ æ : ', 'æ, ', 'æ, 'æ, 'æ, '. 

. æ æ, æ, æ, æ, æ, æ ææ æææ æ- ææ æææ æ , ææ , , , , , - æ , æ æ ææ æ æ: ææ, , , , , ææ. 

2. æ æ, æ, æ, æ, æ, æ, æææ æ - ææ æ ææ -æ , æ ææ æ ææ ææææ ææ æ , ææ æ æ . æ æ æ: æ - ', æ æ ' æ, æ ææ ' ææ. 

3. ææ ææ, æ -æ , æ ææ æ- æ æ, ææ æ æ æ : æææ (æ æ, æ) ææ æ æææ (æ ', '). 

4. ææ ææ, ææ ææ ææ æ ææ - (æ)-æ , æ ææ ææ æ æ ææ æ æ : æ ææææ æ æ. ææ æ . 

5. Æææ æ æ æææ ææ ææ, æ æ æ æææ, ææ æ æææ: æ æ æ æ ææ , ææ æææ æ ææ ( .). 

 

8 . 1. æ æææ ææ æ æææ æ æ ææ æ : æ, æ, æ, æ, ææ, æ. 

2. æ ææ -æ æææ æ , , æ æ - æ æ ææ ææ æ, ææ æ æ æ: æ, , , æ, æ, æ, æ, , , æ. 

. æ æ ææ æ, æ æ ; ææ æ æ: æ, , æ, , æ, -, æ, æ. 

 

9. ææ ææææ æ, æ ææ æ æææ æ æ ææ æ (æææ ) ææ æ æ æ (ææ ). æ æææ ææ ææ , æ ææ ææ æ æææ ææ ææ ææææ: ææ æ, , ææ ææ, ææ ææ. 

 

10 . 1. Ææææ æææ æ, æ æ æ ææ: æ, ææ, ææ, æ, , æ, æ, ææ. 

2. Æ ææææ , , , , , , , , , æææ æ, æ æ- ææ æ æ, æææ æ æ æ æ. æ ææ æ æ: 

) æ æ æ ææ ææ ææ ææ , æ æææ æ æ, , æ ææ æ æææ: (+, -æ), æ- (æ+), æ (æ + ), ææ (æ + ), æ (æ+), æ (æ+), æ- (æ+); 

æ) æ æ æ ææ ææ ææ ææ æ , æ æ æææ æ æ, , æ ææ æ æ æææ (, , , , ): , æ, æ, æ, ææ, æ, ææ, , . 

3. æ ææ ææææ æ æ ææ ææææ. æ æææ ææ æ, æ ææ ææ ææææ (ææ, æ æ) æææ , æ: æ æ, ææ, ææ: ææ; æ ææ, ææ: ææ, ææ ææ, ææ: æææ. 

 

11 . ææ æ ææææ , ææ - ææ (ææ æ æ) æ æ æ æ, æææ æ æ. æ , , -æ æ æ ææææ: æ, æ, ææ, æ, æ, æ, ææ, æ, æ, ææ. ææ: , æ, æ, , , , ææ, ææ, æ, . 

 

II. , , Æ, ÆÆ Æ  

 

12 . ææ æ - æ ææ, æ ææ æ æ ææ æ æ æ: æ, æ; æ, æ; æ, æ; æ, æ; æ; æ ææ; æ. 

 

13 . 1. æ ææ , , , , , æ æ, æ æ ææ, æææ , ææ ææ æ-æ ææ, æ: 

) æ æ ææ - æææ æ ææ æ æ ææ: ææ, ææ, æ æææ, æ æææ, ææ, ææ, ææ, ææ, ææ; 

æ) æææ ææ æ æ æ: ææ, æ æææ, ææ. ææ: æ æææ. 

2. æ æ æ æ æææ ææ ææ æææ æ, æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ ææ ææ æ æ : æ, ææ, ææ, æ, æ ææ, æ ææ, æ ææ. 

ææ: ææ, ææ, æ, ææ, ææ æ... 

3. æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ , ææ - æ æ ææ æ æ : æ ææ, æ ææ, æ ææ, æ ææ, æ. 

ææ: æ, æ ææ. 

 

14 . æææ -, -, -- æ ææææ æ æææ æ, ææ æ æ ææ: æ, æ, æ æ, æ æ, æ æ, , . 

 

15 . ææææ , , , , - ææ æ ææ - ææ - æ ææ, æ æææ æ æ æ , ææ æ æ : , , , æ æ, , æ æ, . 

æ æææ æ ææ æ, æ - æ , ææ æ æ : , , , , . 

 

16 . æ æ ææ (-, -æ, -, -, -æ) æ æ æ æ æ, ææ æ æ: , , ææ, , , æ, ææ. 

 

17. æ æ ææ æææ æ ææ æ æ, æ ææææ æ æ ææ, æ æææ æ ææ æ ææ æ æ: æ æ, æ; æ æ, ææ; , ; æ æ, ææ; æ æ, æ, ææ, ææ; æ ææ. 

 

18 . æ- æææ - ææ -æ- æ æ ææ æ ææææ , , ææ æ æ ææ: æ, æ, , æ, ææ, æææ, æ, æææ. 

 

19 . ææ , -æ æææ, æ ææ, æ ææ - æ ææ, æ æ ææ ææ æ æ , ææ æ æ : , æ, , æ, , , , æ. 

æ æææ , æ, , æ ææ æ, æ ( , æ, ) ææ æ æ, , æ: æ , ææ æ, ææ æ, æ, ææ æ, ææ æ, , +ææ æ, æ æ. 

 

20 . æ æ ææ -æ ææ æ æ æææ: æ, æ, ææ, ææ, ææ. 

 

21 . æ ææ ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ (ææ, æææ, , ææ, , æ, æ, ææ, , , , ææ æ.æ.), æ ææ: ææ (æææ) ææ; ææ (, , æ, , , , ææ) ; æ , æ . 

 

22 . æ, æ ææ ææ æ æ æ æææ: ææ, æ, æ, æ, æ, , , , , ææ, æ. 

 

23 . æ æ æ ææ ææ -- æ æ æ, æ æ æ æ: -, -, -, -, æ-æ. 

 

24. ææ æ, ææ, , æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ: -, æ-, æ-, ææ æ æ, , æ: , , , æææ, æ, ææ, æ. 

 

25. æ ææ æ æææ, æ æ æ, , æ, æ -æ, -ææ, - æ: ææ, æ, ææ, ææ, æ, æææ, ææ, ææ, æ; ææææ, ææ, ææ, æ(), ææ(), æææ(). 

 

26 . ææ æ æ æ ææ: , , ææ æ , ææææ ææ, æ ææ , ææ ææ, æ ææ ææ. 

 

27 . æ , æ ææ æ æ, æ æ ææ: , , æ, æ, æ, ææ, æ, , æ. 

ææ: -æ, -, -æ æ... 

 

28 . æ ææ æ æ æ ææ: æ . æ. æ. Ææ . æ. æ. 'æ. '. 

 

29 . æ æ æææ: æ, æ, æ, æ, æ, æææ, æææ, , æ, æ. 

 

30 . æ æ æ ææ: æ, æ, æ. 

ææ: æ , æ ææ æ, æ æ , æ æ æ æææ: , æ, æ, æ, æ, ææ, æ. 

æ æææ æ æ æ: -, . 

 

31 . æ -æ æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ: æ, ææ, . 

ææ æ, æ æ æ æ æ æææ: æ, ææ, æ, æ, . 

 

32 . æ - æ æ æ ææ æ æ, æ æ ææ, ææ ææ æææ - ææ, æ: (ææ ), æ (ææ æ). 

 

33 . æ ææ ææ æ, , æ, , ææ æ æ æ, æ, , : æ æ; æ æ; æ . 

 

34 . - æ , -æ æ ææ, æ ææ æææ æ , , , , , , , , ææ æ ææ æ æ: æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, ææ. 

 

35 . - æ æ ææ æ æ ææ ææ: æ, , æ, , ææ, æ, æ. 

 

36 . Æææ ææ æææ æ æ ææ æ æææ: , , æ, , æ, , , æ, æ, ææ, , , æ, , æ, ææ, ææ. 

 

37 . ææ æ-, æ-, -, æ-, æ-, -, æ- ææ æ ææææ æ æ ææ æ æ æ æ: æ, æ, ææ, æ, ææ, æ, ææ, æ. 

 

38 . 1. æ ææ- ææ æ-æ æ æ æ ææ, æ æ æ-æ , ææ æ æ æ: æææ, æææ, ææ, ææææ, æææ. 

2.æ ææ- ææ -æ æ æ æ ææ, æ - æ ææ ææ æ ææ æ æ æ: ææ+ æ, ææ+ æ, ææ+ æ. 

 

39. æ ææ æ ææ æ ææ-()- æ æ ææ æ æ: æ - ææ -, æ æ -æ ææ -ææ, ææ æ æ æ æ: æ (æ), æ, æ (æ), -, æ (æ), æææ, ææ, æ()æ æææ. 

 

 

III.  

 

40. ææ æ , æ æ æ æ, ææ: -æ, -, -æ, æ-, -, -, æ-, -. 

ææ: , , . 

 

41 . - ææ -- ææ, æ æ ææ æ , ææ æ æ æ: , , , , , æ, , . 

 

42. æææ - ææ - æ ææ æ æ æææ æ ææ (-), æ ææ æ -æ , ææ æ : , , , , æ, , , , . 

 

43. ææ -- æ æ æ æ æ æ -æ- æ æ æ ææ æ æ -æ: ææ, æ, ææ, æ, ææ, ææ æææ. 

 

44. ææ æ æ æææ æ æ ææ: æ, æææ æ, ææ æ, ææ æ, ææ , ææ æ. 

 

45. Æææ æ æ æ æ æ æ ææ æ 3- æ æ ææ : æææ æææ æææ ; ææ ææ ææ ; æ æ æ . 

 

46 . Æææ æ æ æææ æ æ æææ: æ, æ, æ, ææ. 

 

47. 3- æ ææ æææ ææ æ æ ææ ææ æ ææ : ; æ-æ ææ ææ; æ æ æ. 

 

48 . ææ æ æ æææ: æ, ææ, æ, æ, ææ, æ. 

ææ: ææ æ ææ æ, æ æ æ ææ: æ æ , ææ - æ . 

 

49. 1. æ - ææ -æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ ææ ææ ææ , ææ æ æ : , , . 

2. æ - -æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ æææ , ææ æ æ : æ æ, , . 

3. æ - ææææ æ æ æ ææ, æ æ ææææ æææ æ, ææ æ æ ææ: , , æ æ, , , , , , , . 

4. æ - ææ -æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ , ææ æ æ ææææ: , , æ æ, . 

5. æ æææ ææ ææ ææææ , æ æ - ææ æææ æ æ æ: - , æ æ, , æ æ, , æ æ.  

 

50 . 1. æ æ- ææ æ-æ æ æ æ ææ, æ æ ææ ææ ææ, ææ æ : æ , æ , æ . 

2. æ æ æ ææ æææ æ ææ ææ ææææ æ æ, , ææ æ æ ææ ææ , æ æ, æ æ æ æ -æ, ææ æ -: æ, , æ, , , , , æ, , , æ, , æ. 

 

51 . ææ -, -, -, æ-, - ææ æ-æ æ æ æ ææ, æ ææ æ , ææ æ æ æ: æ , , æ, , ; æ , ; ææ æ, ææ, æ, æ. 

 

52. 1. ææ æ-, - æ ææ æ-æ æ æ, æ æ- æ æ æ , ææ æ æ: æææ, ææ, æææ, æææ, ææ, æææ, ææ. 

2. ææ æ-, - æææ æ ææ ææ -æ æ æ, æ, ææ æ æ ææ ææ , æ æ ææ, æ æ ææ æ , ææ æ æ : æ ææ, æ; æ; æ; æ; æ, ; æ. 

 

53 . æ æ æ, æ, æ ææ ææ æ æææ, æ æææ æ ææ æ , æ, æ ææ , æ ææ: æ, ææ; æ ææ, æææ, ææ, æææ; æ æ æææ, ææææ, æ æææ. 

 

54. æ ææ - ææ, æ, ææ æææ -æ, -, -æ- æ æ ææ æ ææ, æ ææ ææ æ ææ æ æ : æ æ, ææ; æ, æ. 

 

55. æ ææ æææ ææ ææ æ ææææ æ ææ æ ææ, æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ: , , æ, æ, ææ; ææ, æææ; æ ææ, æ, æææ. 

 

56 . æ ææ æ æ æ ææ æ : , , ; , , ; , , ; , , ; æ . 

 

57. æ æææ - ææ, æ æ ææ ææ ææ æ æ 2- æ æ : , , . 

 

58. Æææ - æ ææ, æ ææ, æ ææ -- æ æ æ: , , , , , , ; , , , , , , . 

 

59 . æ , , æ-æ ææ -, -, -, æ æ ææ, æ æ ææ ææ æ , ææ æ æ : , , æ, , . 

 

60. ææ -, -, -, æ- æ ææ, æ æ æ ææ ææ , æ æ, æ ææ ææ æ , ææ æ æ : , , ; æ, æ, , . 

 

IV. ÆÆ, ÆÆ, ÆÆÆ, ÆÆ ÆÆ  

 

61 . æææ æ ææ ææ, æ ææ æ æ, æ æ ææ: æ ææ æ æ. Ææ æ ææ æ. æ æ æ ææ æ. 

ææ: æ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ , æ æ æ æææ: æææ æ; æ, æ æ; ææ æ; æææ æ. 

 

62 . ææææ æ æ ææ æ æ , æ æ æ ææ: æ 'æ, æ 'æ, 'æ, æ , æ æ, ææ, æ æ, ææ ææ, ææ æ, ææ æææ, æ æææ, æ, æ ææ, æ æææ, æ æ, æ æææ, æ æ, æ, æ æææ, ææ æ, ææ æææ, æ, æ, æ ææ, æ ææ. 

ææ: ææææ æ æ ææ æ æ æ , æ æ æ æææ: ææ (æ æ), æææ (ææ æ) ææ, ææ, ææ, ææ, ææ, ææ, ææ, æ, ææ ( æ æ), ææ (æ æ), , æ ( æ), æææ. 

 

63. æ ææ: , æ, æ, æ, æ, æ, , æ. 

 

64. 1. Æææ æ æ ææ: æ æ, æ , æ . 

ææ; ææ (æ+æ-æ), æ (+æ-æ). 

2. æ æææ æ æ æææ: ææ æ, ææ æ . 

 

65. æ ææ: , æ , . 

ææ: ææææ æ ææ -æ, æ æææ æ ææ ææ æ æææ: , , , , æ, , ææ, æ, , , ææ. 

 

66. æ æ ææ æ ææ- æ æ, æ æ æ ææ æ æ, æ ææ: æ æ ; æ æ æ æ. 

ææ: æ ææ æ, æ ææ æ æ, æ ææ , æ æ æ æææ: ææ, ææ, æææ. 

 

67. æ ææ æ ææ æ. æ æ æææ ææ: Æ æ æ. æ æ, æ ææ. æ æ? 

 

68. æ æææ æ, æææ æ ææ ææ æææææ æ. 

1. Æææ , æ ææ æ æ, æ æ ææ: , æ , , æ æ, æ, æ æ æ, æ , æ æ. 

ææ. 1. Æææ æææ , æ ææ ææ æ æææ: , , æ, , ææ, æ-æ, æ, , . 

2. æææ æ ææ: Æ æ æ æ. ææ . 

ææ: æ, , . 

3. ææ æææææ , æ æ æ æ, æ æ æ ææææ: Æ- . - æ. - æ. - æ. 

 

69. æ , æ æ æ æ, æ æ æ ææææ: - æ. -- . Æ- æ. 

 

70. æææ æ, æææ æ ææææ: -, -, ææ-, æ-. 

 

 

V.  

 

71. æ- ææææ æ , ææ æ æ, , æ: æ, æ, , æ, ææ. 

ææ.- æ, æ, æææ, ææ. 

 

72. æ æ æ æææ ææ, æææ æ ææ ææ -æ, æ æ ææ æ ææ , ææ æ æ ææ, ææ, æ(), æ, æææ. 

 

73. æ ææ æææ ææ ææ, ææææ ææ , æ ææææ ææ æ, ææ æ ææ æ æ: æ+ æ, æ+ææ æææ, æ+ææ æææ, +ææ ææ, æ+æ ææ, +ææ ææ, æ+æ ææ.  

 

74. æ æ æ æ æ æ, æ æ: -, æ-æ, æ-æ, -, -, -, ææ-æ, -, æ-æ, æ-æ, æ-æ, ææ-ææ, ææ-æ, æ-æ, æ-æ. 

ææ: æ æ æææ ææ ææ æ æ æ, æ æ æ æææ (ææ æ): , , , , ææ, æ, ææ, ææ, ææææ. 

 

75. æ æ æ ææ ææ, ææ æææ , æ æ ææ ææ , ææ æ æ æ: æ, ææ, ææææ, ææææ, æææ. 

 

76. ææ æ ææ -æææææ æææ æ æ ææ: , æ æ, æ , , , æ , æ , , ææ , æ , Ææ æ, æ , , æ æ. 

. 1. Æææ æ, æ ææ æ æ ææ ææ ææ , æ æ: , , æ æ. æ. 

2. ææ ææ ææ æ, æ æ ææ æ æææ: ææ, æ, , ææ. 

 

77. æ ææ æ æ ææ ææ æ, æ æ æ, ææ æ æ æææ: æ, ææ, , æææ, ææ, æææ, ææ, æ, æ, æææ. 

ææ: æ ææ æ æ æææææ æ, æ æ æ ææ: æ, æ. 

 

VI. ÆÆ  

 

78. ææ ææ æ æ æ:  

1) ææ æ æ ææ ææ æ æ, æ, , æ: , , , , , , , , , , , , , , , æ, , æ; 

2) æææ ææ æ, æ æ æ, æ, æ æ , æ. æ, æ æ æ æ ææ -, æ æ æ -æ-æ; - æ , ; - æ , -; æ - æ , æ -: æ, æ, , , , , , , . 

ææ: , , , , æ. 

 

79. ææ ææ æ -, -, - æ.æ. æ ææææ: , , , , , ( æ,), , ( æ), . 

 

80. ææ ææ æææ æ æ æ æ ææ 'æ æ ææ æ æ: , , , , , . 

 

81. ææ , , , , , , æ ææ ææ ææ : ææ, , , , , , , ææ, . 

 

82. Ææ æ ææ ææ, ææ ææ ææ æ, æ æ, æ: ( æ) , ( æ,) , , , -, ( æ) , ( æ) , , ( æ) , ( æ) , æ ( æ) . 

 

83 . ææ ææ æ æ ææ æææ ææ ææ ææææ æ, æ æ æ ææ - ææ ææææ æ æ æ ææ æ: æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ. 

ææ: æ, æ, æ. 

 

84. ææ ææ () ææ ææ () ææ ææ æ æ æææ ææ: , , , , , æ. 

 

85. æ æ æ ææ () æ, æ æ æ ææææ æ æ æ æ: , æ, æ, æ... 

ææ: , æ, æ. 

 

86. æ æ æ ææ æ ææ æ æ ( æ æ æææ æ æ-æ): æ, æ, æ, æ. 

 

87. 1. Ææ æ æ æ æ ææ æ ææ æ, æ ææ - æææ, ææ æ- ææ æ ææ æ æ : æ, æ, æ. 

2. ææ ææ æ æ æ ææ æ, æ ææ æ æ ææ, ææ æ ææ æ æ : , , ( æ), , ( æ), ( æ), ( æ), , , , , , , , ( æ), ( æ), ( æ). 

3. æ æ ææ æ æ, æææ -, - æ ææ --æ ææ æ æ -: , . 

 

88. Ææææ ææ - æ ææ ææ, æ ææ - æ ææææ æ æ : , , . 

 

 

VII Æ  

 

89. ææ æ  

ææ : 1. Æææ æ ææ æ æ æ. 

2. æ ææ æ æ ææ: " æ ææ æ æ", æ . ( .) " æ æ æ æ æ , æ æ ?" ææ ææ , ææ æææ , æ. (æ .) ", ææ ææ ! æ æ!" æ. ( .) 

3. æææ æ ææ ææ, æ ææ æ ææ , ææ ææ ææ æ ææ: æææ () : "æ ... æ , ææ ... æ , ..." (æ .) 

 

90. æ æ ææ ææ ææ æ æ, æ æ ææ ææ æ ææ: æ-! æ ææ ææ. (.) 

. æ æ ææ ææ ææ æ, æ, æ ææ æ, æ ææ: ææ ææ-! ææ ææ . (.) 

 

91. ææ æ æ ææ : 

1.æ æ æ, æ: æ -æ æ æ æ, æ æ æ: ææ, æ æ, æ æ. ( .) 

2.æ æ æ æ, æ: ææ æ æ æææ: " æ æ æ æ, æ , æ æ æ". (æ .) 

. æ ææ 'æ , æ , æ, æ æ æ ææ: "Ææ ( .) "æ æææ æ æ" æ , æ , "æ æ ", . ( .) 

 

92. 1- ææ æ ææ ææ, ææ ( ""-æ æææ), ææ, ææ: (), (), , , . 

2. ææ æ, æ æ æ ææ , ææ: (), (), æ (), , æ, , , , , æ-, -. 

 

93. ææ æ ææ ææ æ ææ ææ ææ: ææ , æ - , æ - æ, ææ æ, ææ æ. 

Ææ æ ææ, æ æ ææ: , æ, , æ, æ. 

 

94. ææ æ , ææ ææ ææ: , Ææ, , , . 

 

95 . ææ æ ææ ææ (æ ææ - æ ææ), , ææ ææ æ ææ. ææ æ ææ æ æ æ æ, æ æææ æ , æ, , , æ, æ. æ. æ ææ: , æ, Ææ æ, , æææ; æ, æ, , , æ ; , , ; æ ææ, æ, , ; ææ , æ, æ. 

ææ . 1. æ , æ, æ ææ æ, æ æ æ ææ: æ . æ æ ææ æ æ æ. 

2. æ, æ ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ ææ: æ æ , æ , ææ- æ, æ- æ, ææ , æ æ, , æ, . 

. æ ææ æ ææ, ææ 'æ ææ, æ, æ æ æ ææ: æ ææ; æ ææ æææ; æ . 

 

96. , ææ æ æ ææ æ ææ. æ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ ææ, æ æ , : , ææ æ, , . 

 

97. ææ æ æææ ææ æ æ æ: ææ , æ , , æ . 

. æ æ æææ, æ, ææ æ ææ æ æ ææ: , , , , ææ, Æ, æ , , æ. 

ææ: , 'æ, æ, ææææ, æææ (æ), æ. 

 

98. ææ æææ ææ, ææ æ ææ æ æ, "" ææ "ææ"-æ æææ: , æ , , ææ I ææ , II ææ . 

 

99. ææ ææ ææ ææ æ ææ æ ææ æ æ: , Æ , ææ æ, ææ æ æ, , æ æ - . 

 

100. ææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ æ (93- æ, æ æææ) ææ æ ææ , æ æ ææ , : ææ æ , æ , ææ () , ææ æ (æ) , æ ææ æ , æ æ , æ - , , æ , æ æ. 

 

 

VIII.  

101 . 1. æ- æ ææ ææ æ æ æ: 

æ... ææ æ æ 

æ. æ. . ææ ææ ææ 

æ.æ. - ææ æææ 

æ. æ 

ææ ææ 

.  

. æ 

. æ 

. æ 

.  

. ææ 

.  

.  

.  

.  

.  

æ æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ , æ. æ: .æ, .æ. 

2. æ æææ , æ æ æ æ æææ: .æ (. æ), . æ (. æ) 

æ ææ æ æææ , æ æ æ æ æ æææ ææ: ææ. (ææ. æ), . (. æ). æ æ , æ 'æ ææ æ : æ.-.æ æ æ; .-. æ - ææ æ. 

102. ææ æ ææ æ ææ ( ææ) (, ), ææ ææ æ æ ææ, æ ( ææ) (, ). ææ æ æ æ ææ (, ), ææ ææ ææ ææ ææ æ ææ (, ). 

æ æ ææ æ, ææ æ -æ æ ææ, æ ææ, ææ ææ æ æææ æ, æ: - ææ. 

, æ ææ ææ ææ ææ æ, æ ææ æ æ, æ ææ, ææ, ææ æææ ææ æææ: - , -, -, æ. 

  ææ (0)      
 
ææ