Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English        - iriston.com iudzinad.ru

Rambler's Top100

*Æ ÆÆ, Æ
< æææ  ææ (0)      

"æ", 136, 4.08.2018 . 

 

ææ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ, æ. ææ æ æ , ææ æ ææ ææ, æ ææ æ æ æææ æ. æ æ. æ æ, ææ , ææ ææ æ ææ. æ, æ æ æ ææ, ææ ææ. æ . æ ææ, æ. 

 

 

æ ææ æ æ æ ææ , æ ææ æ , æ . æ ææ æ æ æ æ . æ æ, æ. æ ææææ : æ æ , æ æ æ æ æ. æ, ææ æ æ æ æ æ, ææ ææ. æ æ æ, - ææ æ æ , ææ, ææ ææ æ æ ææ. ææ ææ æ æ, æ æ.  

 

æ æ æææ æ ææ æææ æ , æ , ææ ææ ææ , æ ææ æ ææ - ææ æ æææ? Æ ? ææ ææ æ æ, ææ æ ? æ æ æ æææ, æ ææ æ æ æ. æ ææ æ æ, ææ æææ , -æ æ æ, æ æ . ææ æ æ æ , æ ææ, æ, ææ, ææ æ ææ æ, æ æ æ , æ æ , æ. , æ æ ææ æææ æ, ææ æ ææ ææ, ææ. 

 

æ, æ æ, æ æææ æ æ ææ, æ ææ æ ææ ææ , æ ææ æ . æ , æ æ æ æ æ æ æ, ææ æ æææ ææ æ. ææ æææ æ ææ ææ, æ ? ææ æ æ ææ ææ ææ æææ? ææ ææ ææ æ æææ ææ æ ææ? æ æ ææ ? æææ æ , ææ ææ æ , ææææ æ ææ æ æ.  

 

æ ææ æ ææ æ ææ æææ, ææ ææ. , ææ æææ, æ ææ ææ ææ ææ æ, ææ æ ææ æ ææ , æ. ææææ, æ ææ. æ æ æ æ æ æ ææ, ææ , æ, ææ, æ, æææ æ, - , , , æ, æ.. ææ æ æ , ææ , æ æ æ, ææ ææ æ æ æææ, ææ , ææææ, æ æ æ. æ ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ.  

 

æ æ æææ ææ æ æ. ææ æ, ææ æææ æ æææ - , æ æ, ææ , æææ. æææ æ ææ, ææ æææ æ æ ææ æ ææ æ æ æææ , æ. ææ ææ æ æ ææ æ, ææ æ æ, æ? æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ . Æ æ ', æ ææ æ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ æ .  

 

æ ææ ææ ææ æ . æ æ, 7- æ 90- æ æ. , æ, æ ææ æ æ æ æ ææ, æ , æ ææ. , ææ æ æ æ, æ æ, æ Samsung ææ Apple-æ , ææ æ æ æ æ æ æ æ, æ ææ. Ææ æ ææ æ , æ æ (æ ææ, , ææ æ) ææ æ æ.  

 

æææ ææ, ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ. æ ææ , æ æ : æ ææ, æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ ææ ææ æ æ. ææ æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ ææ. ææ ææ ææ, æ ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ. æ æ æææ æ æ ææ æ ææ, ææ. , æ æ æ æ æ , ææ ææ æ æ. ææ æ.  

æ æ æ æ æ æææ-æ æ æ, æ æ æ, ææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ , æ æ. ææ æ æææ æ æ æ. æ ææ æ æ , æ æ æ. Æ æ æ æ, æ æææ æ. Ææ æ æ . æææ æææ æ ææ , æ ææ!. ææ ææ, æ æ æ, ææ æ æ æ , ææ æ æ æ æ.  

 

æ , ææ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ ææ æ ææ, ææææ æ æ æ. æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ . æ æ . ææ æææ æ ææ, æ æ ææ æ æ æææ, ææ æ, æ æ, ææ æ. æ æ, æ. ææ, , æ æ ææ, æ ææ æææ æ  

 

, ææææ, ææ ææ æ, æ æ æææ ææ ææ ææ, æ æ æ æ æ, æ. æ ææ æ æ, ææ æ æ , æ æ æ ææ ææ. , ææææ, ææ , æ æ æ . Æ ææ æ ææ. æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ æææ æ, ææ ææ æ, ææ æ æææ .  

 

Ææ æ , æ æ ææ æ ææ æ æ : ææ , æ ææ æ, æ æ æææ æ, . æ ææ ææ , ææææ . æ , æ æ, ææ, æ æ, æ æ æ, æ ææ æ, ææ æ æ æ æ, æ. ææ æ-æ æ ææ æ æ, æ æ, æ , ææ. æ, ææ ææ , æ æ: æ, ææ æ ææ æ .  

 

 

æ ææ ææ ææ, æ? ææ ææ, æ , ææ, ææ æ. ææ æ ææ æ, ææ æ ææ æ. æ æ æ , æ æ æ æ, ææ ææ æ, æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ ææ ææ. æ ææ æææ æ æ, æ æ æææ, ææ æ , æ. Ææ æ, æ ææ æ æ , ææ æ 18-19 æ ææ æ , æ æ æ æ æ ææ æææ æ ææ. Ææ æ æ ææ ææ .  

 

ææ æ , æ ææ, æ æ æ. Ææ æ , æ æ ææ æ æ ææ. æ ææ æ, ææ æ æ. Ææ æ æ , æ , æ æ æ ææ. æ ææ, æ ææ ææ ææ æ , ææ, æææ , ææ æ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ, ææ æææ æ æ, . , æ æ æ æ æææ æ, ææ æ æ ææ. æ æ æ, æ ! æ ææ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ ææ, æææ , æ. 

 

æ æ æ ææææ, æ æ æ ææ, æ æ æ, ææ æ æ. ææ ææ ææ æ ææ æ ææ æ æ , ææ æææ, ææ. ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ. æ ææ ææ? ææ , æ æ, ææ ææ æ æ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ. æ ææææ ææ æææ æ æ, ææ æ æ æ. ææ æ æ, æ ææ æ, æ ææ æ æ ææ.  

 

æ ææ æ æ æ ææ. æ æ ææ ææ ææ. æ , . ææ æ æ æ æ ææ æ ææ, æ. Æ ææ ææ æ ææ. æ ææ, ææ æ æ ææ æ æææ, ææ æ ææ æ, . 

 

æææ ææ æ ææ ææ ææ æ, æ ææ æ æ, ææ-æ æ æ ææ. æ æ , ææ æ æ æ, . æ, ææ æ , ææ æ æ æ ææ æ æææ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ æææ, æ ææ , æææ æ. ææ æææ ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ. æ ææ æ , ææ æ æ ææ, æ ææ æ ææ , ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ, ææ æ æ ææ. æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ æ, ææ æ æ . ææ æ æ æ, æ æ ææ æ. ææ æ æ ææ æææ æ, ææ æ ææ.  

 

æ æ ææ ææ. æ ææ! ææ æ , ææ æ , ææ. Ææ : ææ æ . æ æ æ , æ ææ æ æ, æ ææ, æ æææ æ ? æ æ ææ æ ææ æ (æ ææ). ææ æ æ æ æ ææ æ æææ æ ææ. Æææ æ æ, æ æ ææ æææ ææ, ææ. ææ æææ æ æ æ. æ , æ æææ ææ. , æ æ æ æææ æ ææ. æ, æ æ æ ææ æææ æ æ. æ æ æ æ, æ æ æ. æ æ, æ æ ææ æææ ææ æ æ ææ, ææ æææ . ææ æ æ ææ (æ ææ), æ ææ æ æ ææ ææ æ. ææ æ ææ æ ææ æ æ.  

 

æ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ ææ æ æ, æ ææ, ææ æ. æ , ææ æ æ , æ æ æ ææ æ? æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ ææ, ææ æ ææ æ. æ æææ, ææ ææ æ. æ ææ , æ æ æ ææ, æ , æ. 

 

æ æ æ, ææ ææ . æ æ æ ææ ææ, æ ææ ææ æ . æææ æ , æ æ, æ æ. ææ , æ æ - æ æ æ ææ, ææ æ æ æ, . æ æ æ æ ( æææ æ æ æ), æ æ æ æ . æ æ æ æ æ. æ æ æ æ, æ æ ææ æ . æ æææ æ, æ æ ææ ææ . ææ , æ æ . ææ , æ æ. æ æ æ æ, æ æ ææ ææ, ææ ææ. ææ ææ , ææ ææ æ ææ æ æ æ. ææ . æ, ææ ææ , æ æ æ æææ æ.  

æ- æ æ ææ , ææ æ æ, æ (ææ æ , æ), ææ ææ æ ææ æ. ææ æ æ , æ ææ æ æ 20-25-æ ææ æ, ææ æ æ æ? æ æ- ææ æ æ æ: ææ æ? æ ææ æ? , ææææ æ æ æ, ææ æ! æ æ æ ææ æ.  

 

æ ææ , ææ æ, æ æ æ . æ , æ æ, æ æ, ææ , æ ææ. ææ æ ææ ææ ææ æ . æ ææ, ææ (æ, æææ æ ææ ææ) ææ æ æ, æ. ææ ææ æ æ: æ ! ? æ-ææ æ ææ æ. æ ææ ææ æ, æ ææ æ ææ. æ ææ, æ æ , ææ æ, .  

 

æ æ æ æææ æ: æ æ æ æ æ æ ææ, ææ æ æææ ææ . ææ ææ æ æ , æ æ æ ææ æ æ.  

 

æ ææ ææ ææ æææ æ, æ ææ (, ). æ, æ æ ææ æ æ æ. æææ, ææ æ æ æ - . æ æ æ , æ æææ æ æææ, ææ æ æ æ, ææ æ æ æ, ææ. æ, ææ æ æ ? æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ ææ , æ ææ æ ææ? æ ææ æ æ, æ ææ, æ, ææ. æ ? æ ææ -ææ æ, ææ, ææ ? æ ææ,  

 

æ . æ, æ æ ææ æ æ, æææ, ææ, ææ æ æ . , ææ æ æ , ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ, ? æææ, ææ, æ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ æ æ . æ æ æ æ æææ æ æ ? ææ æ .  

 

, ææ ææ æ æ ææ . æ æ æ æ æææ æ. ææ æ æ. æ æ æææ æ æ, æ ææ , ææ ææ. ææ ææ ææ æ æææ, æ æ ææ æ. Ææ æ , ææ æ æ æ æ æ æ , æ æ æææ æ , æ. æ ææ, æ.  

 

æ ææ ææ æ æ , æ æ ææ. æ æ æ, æ æ æææ æ . Æ æææ æ æ æ, ææ æ ææ . ææ æ æ . æ æ æ æ. ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ æ ææ, . æ æ ææ ææ æææ æ. æ æ , æ ( ) æ ææ, ææ. Ææ æ æ æ æ , æ æ æ ? æ æ , ææ æ ææ ææ æææ æ æ ææ æ æ? 

 

æ æ æ , æ æ æ. æ ææ, ææ æ , ææ æ æ (ææ, ææ æ æ ) ææ ææ, æ æ æ æ æ, æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æææ. æ ææ æ ææ æ æ. Ææ æ æ , æ ææ æ æ æ? ææ æ æ ææ æ æ, æ æ ææ . ææ . æ, ææ ææ, ææ æææ æ, ææ. æ, ææ æ, ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ. 

 

æ æ ææ Æ! Ææææ æ æ ææ, æ ææ æææ . ææ æææ æ æ, æ ææ æ ', æææ æ æ. ææ ææ æ , æ æ æ æ æææ æ , æ æ æ. æ ææ æææ æ æ ææ æææ æ æ. æ ææ æ æ , æ æ , æ : , ? ææ æ æ Æ ææ ææ æ ææ . æ æ, æ , æ æ ææ æ ææ , æ.  

æ æ , ææ æ æ æ ææ æ, æ æ æææ æ, ææ ææ , æ ææ æææ ææ () . æ ææ æ ææ ææ ææ. ææ æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ . æ ææ æ æ ææ ææ, ææ æ æ æ. ææ ææææ 2007 æ 6-æ , ææ ææ æ , , . ææ ææ æ ææ æ æ . ææ æ æ ææ æ . ææ æ ææ æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ, ææ æææ æ æ æææ æ . ææ ææ æ æ.  

æ æ, , , 24 æ. 

 

ææ , æ æ, ææ æ æ æ æææ æææ. 

 

  ææ (0)      
 
ææ