Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

< æææ  ææ (0)      

 

 

 

 

 

 

æ æ æ . , æ ææ æ . , ææ ææ æ æ, æ ææ ææ ææ, æ æ æ æ. ææ, ææ æ . 

 

, æ æ ææ æ , æ æ ææææ, æ æ ææ. æ æ æ, æ. ææ æ, æ ææ ææ: ææ , ææ æ æ. ææææ æ, æ æ , æ ææ æ ææ æ æ æ ææ , æ æ ææ ææ ææ. æ æ æææ, æææ ææ æ ææ. æ ææ æ æ, æ æ, ææ æ æ æ ææ, . æ ææ ææ ææ , æ ææ . æ ææ , ææ ææ æ æ, æ . 

 

æ æ æ. æ æ æ: (æ . . .: , 2004, 6 .). 

 

ææ ææ ææ , ææ æ , æ. 

 

æ æ æ . ææ ææ æ. æ æææ, , æ ææ, æ: ææ ææ. ææ æ ææ æ. æ æ æ æ Æ- ææ. æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ -. æ æ æ æ ææ æ, æ æ ææ, æ, ( ææ, 1989, 40 .). ææ ææ ææ. æ ææ æææ ææ æ æ æ æ ææ æ ææ ææ (ææ). 

 

ææ æ ææ ææ æ . æ æ æ ææ ææ. ææ æ æ ææ æ. Ææ æ , æ, ææ æ æ æ, æ ææ æ , æ ææ ææ æ ææ. , ææ, æ æ æ æ æ: æ ææ æ æ ( . . .: , 1987, 43 .). æ ææ, æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ ææ. 

 

Ææ æææ. æ ææ ææ æ æ, æ ææ . æ æ , ææ ææ æ . 

 

æ ææ æ ææ æ æ æ. , ææ, ææ ææ æ ææ ææ ææ, ææ æ æ æææ, ææ æ æ æ ( . . .: , 2000, 186 .) 

 

1. æ æ 

æ æææ æ, ææ ææ ææ. ææ ææ æ æ ææ æ ææ æææ. ææ æ, æ æ. æ ææ æ æ æ æ. ææ, æ æ æ , ææ æ , æ æ () , æ æ æ (æ) æ ( . .: , 1987, 152 .). 

 

æ æ ææ æ æææ æ. : æ ææ , æ ææ : , ææ . æ æ æ ææ æ : æ æ, æ () ææ æ (). æ æææ æ æ , ææ- æ . ææ ææ æ , æ , ææ æ . æ æææ æ æ (IV, 5). æ ææ , æ æ æ , ææ æ ææ ( IV, 7). 

 

æ ææ, ææ, æ ææ æ (æ) ææ æ, . æ æ æ, ææ æ. æ ææ æ ææ, ææ ææ ææ . æ ææ, ææææ, æ æ, ææ, (.. æ V æ) æ , ææ æ . æ . , ææ, ææ ææ æ æ ( . . .: -, 2005, 34 .). æ æ. æ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ ææ æ æ, ææ . 

 

æ , ææ æ ææ æ , æ æ æ æ æ æ. ææ æ æ ææ . . æ æ æ æ ææ ææ æ... ææ æ æ æ æ æ æ (, IV, 62). æ, æ æ , æ æ æ! ææ æ æ , -. 

 

ææ . æ æ æ. ææ æ æ , ææ ææ, æ æ æææ. æ, æ, æ, æ æ æ, æ , æ æ ææ æææ ææ, æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ. æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ ææ æ , , ææ ææ æ, (, 24). 

 

æ (æ, ææ) æ, æ. æ æ æ, æ (ææ), æ ææ: ææ æ. æ æ . æ ææ , ææ æ , æ: , [æ] æææ: æ, , , , . æ ææ æ æææ, æ æ æ. æ æææ ææ, æ æ æ, , æ æ æ æ ææ; æ ææ æ æ, æææ æ ( . . .: 1976, 156 .). ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ . 

 

æ ææ æ. æ: æ æ ææ æ... (. , 38). æ ææ, æ æ ææ ææ. , æ ææ , æ. æ æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ, æ æ, æ æ æ, æ, ææ æææ, æ, ææ æ, ææ æææ æ æ, æ (. , 37). æ æ: ææ æ æ - (æ, , 1975, 33 .). æ æ, æ æ æ æ , . 

 

2.  

æ æ æ, æ ææ æ æ æ. æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ. 

 

æ ææ () æ æ, æ æ. æ æ. æ æ: , , ( ) ; æ (, I, 571); , , / ( ) (I, 313). æ æ æææ , ææ Æ æ . 

 

ææ æ ææ ææ æ æ ææ , ææ æ æ ææ , æææ æ æ æ, æ æ . ææ ææ , ææ, æ ææ, ææ æ æ , æ . æ æ æ æ æ ææ. 

 

æ. æ æ æ , æ æ ææ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ æ æ. æ æ æ: æ æ æ æ æ æ. ææ æ , ææ æ ææ (, II, 27). ææ æ æ! Ææ æ æææ æ (, II, 28). ææ æ ææ æ æ: æ, æ , æ æ, æ æ , æ . , æ æ æ æ, æ æ. 

 

æ æ. ææ æ æ. ææ æ ææ æ æ. ææ ææ, æ æ ææ ( . . .. . .: , 1987, 496 .). æ æ æ æ, ææ. 

 

æ . æ æ ææ , æ. æ, æ, æ æ. æ Æ - : ææ . Æ , ææ æ æ. ææ æ æ æ ææ ææ ææ . Æ ææ Æææ ææ ææ ææ æ ææ. Æ ææ . Æ æ , Ææææ ææ. ææ æ , ææ ææ ææ , æ æ æ, æ (æ, I ., ., 1990, 404-405 .). æææ æ æ: ææ æ , æ, ææ æ æ æ æ æ: Æ æ æ , æ . æ æ æ, Æ (406 .). æ æ æ. Æ , ææ æ, ( Æææ ), æ . 

 

Ææ ææ æ. æ ææ ææ ææ ææ. æ æ, æ . ææ ææ ææ æ æ æ . Æ æ ææ. ææ (, I, 215). æ ææ æ . æ æ, æ æææ, : ææ ææ æææ. ææ æ æ æ æ ææ æ : æ ææ æ . ææ ææ, ææ ææ æ ææ . . æ æ æ æ ææ ææ æ ææ . æ , ææ æ ææ ææ. 

 

, æ ææ æ æ . æ ææ XVIII æ æ, æææ æ , ææ. æ æ , æ ææ , æ . æ : æ , , , ææ , ææ æ æææ æ æ . æ , ææ ææææ , ææ- æ (, 1989, 170 .). æ æ æ æ-ææ æææ æ (æ, 1975, 205 .), æ - æ (206 .). 

 

Ææ, ææ æ, æ æ, ææ æææ æ , . æ . ææ ææ ææ. , ææ ææ ææ ææ æ. , æ, æ æ æ ææ ææ æ æ, . 

 

ææ æ: æ æ . æ ææ æ , æ æ, æ. ææ æ ... . æ æ ææ æ. XIX æ : æ æ ( ) ( . . : , 1985, 294 .). æ ææ, , , æ æ æ, æ æ ææ, ææ æ æ ææ . 

 

ææ æ ææ ææ, æ ææ æ, æ ææ æ... (, III, 599). 

 

æ æ : æ , æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ ææ (, III, 686). ææ, æ -æ , , æææ æ ææ æ . æ æ . . : , , , ( . , 98 .). æ ææ (). . ææ æææ æ æææ ( , 65 .). æ æ æ. ææ ææ æ , æ æ æ. 

 

æ æ æ , æ ææ æ. æææ , -. 

 

3. ææ ææ æ 

, æ æ æææ. , ææ . ( æ , 100 .). 

 

æ æ . . æ: ææ æ ææ ( . // . . . .: ., 1975, 714 .). æ æ ææ ææ æ. . : ææ æ ææ ææ ææ æ ææ ( . // . . .: ., 1976, 592 .). ææ æ. æ ææ ææ: ( ), ( ), æ æ , . ææ æ æ. æ - (, III, 567), æ - (, III, 599). æ æ æ æ - ææ æ æ - æ (, III, 595). æ ææ , ææ æ æ æææ æ (, III, 596). 

 

4. ææ æ æ  

æ æ ææ æ æ. æ-ææ. æ æ. ææ ææ ææ (æ) æ. æ æ æ æ ææ. æ æ æ æ. Ææ æ æ ææ æ : æ æ (, III, 304). æ æ æ æ. 

 

æ æ æ- , æ æ æ, æ . æ ææ ææ æ. ææ æ ææ, æ ææ (). æ ææ æ , ææ ææ (æ, 1975, 351 .). æ ? ææ æ æ () . . 

 

5. ææ æ æ æ 

æ ææ ææ æ æ. æ ææ , æ ææ æ ææ. . æ æ: ææ æ æ æææ ææ ææ (, II, 240). ææ æ æ æ æ æ: Ææ æ ææ ææ æ (æ, 1975, 222 .). æ æ-ææ æ ... æ , ææ æ ææ æ æ (, 203 .). Æ æ-æ , æ ææ æ, æ ææ æ æ. æ æææ æ æ æ. 

 

ææ æ () æ. Ææ æ- æ æ ææ : ææ ææ æ. æ æ ææ (, II, 77), æ æ æ ææ (, II, 306), ææ æ ææ æ æææ. æ æ ææ æ æ æ (, II, 282). 

 

æ æææ æ ææ ææ æ æ. , ææ, æ æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ ææ ( , 23 .). æ æ ææ. æ æ , æ æ, æ æ . 

 

ææ æ æ æ æ, æ æ ( , : ) ( . : , 2003, 1677 .). ææ æ : æ , , æ æ æ æ . 

 

6. æ ææ 

æ æ æ ææ : æ æ æ, æ æ æ. æ - æ æ æ. æ æ, æ, æ , æ . æ æ æ æ , æ -. 

 

, , æ æ ; æ æ ææ æ æ (, I, 72). æ æ æ æ, æ æ . 

 

æ æ æ æ: æ æ æ ææ. ææ æ æ æ ææ... æ æ æ, æ æ ææ æ æ (, II, 356). Ææ æ æ æ æ, æææ , æ æ. æ æ: æ ææ æ. ææ æ æ æ æ , ææ æ ææ æ æ (, II, 261). ææ æ æ æ æ æ ææ , ææ ææ ææ æ ææ ææ (, II, 288). æ æ æ , æ , ææ ææ . 

 

7. æ  

æ æ æ æ æææ. æ æ æ . æ æ, æ, æ. ææ æ æ, ææ æ, æ. ææ , æ , æ æ æ. Æ æ æ. ææ æ æ ææ æ: æ æ, ææ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ , æ æ, ææ æ ææ æ . ææ ææ æ . æ æ æ, ææ æ (, I, 141). æ æ æ, ææ æ . 

 

ææ æ æ. 

 

8. , æ æ, ææ ææ æ. æ ææ. 

 

Æææ æ Æ æ. Æææ æ æææ , ææ æ æææ æ. ææ , ææ æ, æ, æ, Æ æ æ æ æ æ. Æææ æ æ æ æ (, I, 59). Ææ æ æ , ææ æ Æ (æ ), æ æ æ, æ ææ æ æ (, I, 78). 

 

æ æ . æ . - æ : æ ææ æ ææ æ æ; æ æ , ææ ( . . .: , 1992, 22 .). ææ ææ æ . æ æ æ æ ( æ. æ æ æææ ææ æ æ ææ. æ æ , ææ æ æ . æ æ ... æ æ, ææ ææ æ ææ æ ( . . .: , 2004, 340 .). 

 

æ æ æ æ, , æ æ æ ææ æ, æ ææ, æ æ æ. ææ æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ ææ æ. 

 

9. æ æ  

æ ææ (æ æ) æææ æ æ, æ ææ : ææ ææ æ æ (, I, 23). 

 

æ æ. æ æ æ, æ æ ; æ æ æ, æ æ ææ , ææ æ æ. ææ ææ æ æ: æ æ, æ æ æ. ææ æ . æ , ææ ææ , ; æ , ææ æ, ( . . : , 1995, 12 .). ææ æææ ææ , æ æ , . 

 

ææ æ æ , æ æ æ ææ. æ æ : æ æ æ æææ ææ æ æ, æ- , æææ æ æ, æ ; æ æ æ, æ ææ æ ææ æ; æ , ææ, æ, ææ , æ æ; æ æ , ææ æ æ. 

 

æ æ æææ ææ æ æææ: æ , ææ ææ æ æ (, I, 50, 73). 

 

, ææ æ æ , æ æ , . 

 

æ æ æ. æææ ææ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ æ , ææ æ (æ, 1975, 33 .). æ æ: æ ææ æ, ææ æ æ. æ æææ ææ . 

 

10.  

10æ -æ, æ æ, æ. æ ææ æ- ææ æ æ ææ. æ æ , æ ææ . ææ- æ (, I, 234), æ æ. ææ æ ææ (, I, 237). æ æ (, I, 247). æ æ æ æ ... (, I, 282). æ, æ ææ . 

 

Æ , æ æ. æ ææ ææ ææ, æææ. æ æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ , æ ææ. Æ æ æ æ æææ æ: , ææ æ æ, æ æ æææ , æ æ. Ææ æ, æ ææ æ æ (, I, 264). 

 

æ æ æ . æ æ ææ , æ ææ æ. æ æ ææ. 

 

11. æ æ 

æ ææ æ . æ æ , æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ ( . . 595 .). ææ , æ æ ææ . æ ææ æ æææ. æææ : ææ æ æ : -ææ æ æ . ææ æææ. ææ , æ æ æ. - , ææ, ææ , æ æ æ ææ ææ æ , æ æ æ. ( . .. .: , 1963, 380 .). æ ææ æ, æ æ æ æ, ææ æ , æ æ, ææ æ æ ( ). 

 

æ Ææ æ. æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ . ææ æ æ , æ ææ æ, ææ (æ, , 1975, 29 .). æ æ æ. ææ æ ææ ææ æ ææ (, æ, ææ æ) ææ (, III, 286). æ æ æææ . 

 

ææ æ. æææ . æ, .  

 

æ ææ æ æ 

æ æ. 

æ æ ææ æ 

Ææ æ æ . 

(æ, 166) 

 

æææ æ æ. æ ææ æ æææ, æ , . æ , ææ æ, æ ææ æ. æ : , ææ æ æ (æææ) , æ ææ ææ æ , ææ , æ æ , ææ æææ æææ (, 169). æ æ æ æ: , æ æææ ææ, æ æ : æ () - æ æ, ææ æ æ. æ æ æ (, 171). 

 

æ , æ , ææ æ ææ. .. : , æ æ æ (), æ æ æææ, æ ææ æ, æ ææ æ... ( . .: , 1987, 491 .). æ. æ æ æ , æ æ. æ æ æ æ ææ æ: æ æ . ææ æ ææ æ, æ-æ æ, æ æ æ æ ææ (, 269). æææ ææ ææ ææ æ ææ. æ ææ, æ ææ æ . æ æ, æ æ æ , ææ , ææ æ æ æ æ. æ ææ . æ æ ææ æ ææ ææ: æ ææ, æ æ?! æ, æ æ: 

 

æ , , æ ææ. 

æ, æ ææ,  

æææ ææ æ ææ. 

, æ æ æ, æ: Æ æ , æ æ. Ææ æ æ æ ææ æ æ æ (, II, 764). ææ æ æ æ ææ æ . 

 

12. æ æ æ ææ ææ æææ. æ, æ 

æ æ: Ææ ææ æ , æ æ (æ, 13). æ æ æ ææ ææ æ. æææ æ ææ æ ææ æ, æ ; æ æ ææ æ (, III, 227). ææ æ æ ææ, æ æ ææ æ. : 

 

æ æ ææ , æ ææ , æ . ææ, æ ææ æ æ æ (, III, 144). æ , ææææ, æ ææ, . 

 

æ ææ æ æ. æ , æ æ æ ææ æ , æ . æ æ æææ æ ææ æ . æ æ. æ Æ æ: Æ ææ æ æ . ææ æææ æ: æ , ææ æææ æ æ æ. 

 

æ ææ æ æ. .. : , ... ( . . . . .: , 1987, 97 .). Æææ, æ æ ææ ææ, æææ æ æ æ, æ æ. æ æ ææ, æ æææ æ æ ææ. 

 

æ æ æ æ ææ. æ æ ææ ææ. æ æ æææ æ-ææ æ æ. 

 

æ ææ æ æ ææ ææ. æ æ æ ææ. æ æ æ, ææ ææ ææ ææææ æ æ æ. 

 

æ æ æ æ: æææ, ææ, æ. ææ ææ æ, æ æ æ æ. æ æ: ææ ææ , æ æ æ æ æææ ææ æ ææ æ æ. 

 

ææ æ, æ ææ, æ æ æ. 

 

æ æ æ, æ æææ , ææ ææ. , æ, æ ææ. 

 

æ æ æ ææ æ æ. ææ: æ æ æ æ (, ). 

 

æææ ææ ææ. æ æ æ ææ æ ææ, ææ æ: æ Æ ææ Æææ ææ æ æ (, I, 91). æ , æ ææ æ æ ææ æ æ. Æ , æ ææ: æ æ ! æ æææ ææ!. æ æ!, ææ æ! æ æ æ, æ æ æ: æ ææ!. 

 

ææ æ ææ. æ : æ æ ææ æ æ æ. Ææææ ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ Æææ: æ æ ææ, æ æ ææ, ææ ææ, æ (æ. ., 1990, 1 , 340 .). æææ æ æ, æ ææ æ ææ æ. æ ! æ æ æ , æ , æ . æ ææ æ æ ææ (, 348). æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ. 

 

æææ: æ ææ æ æ, ææ, æ. 

 

ææ ææ æ æ. æ ææ, æ æ. æ æ ææ æ ææ æ, æ ææ ææ . 

 

13. ææ æ ææ 

ææ , æ, æ ææ ææ. æ: æ æ æ æ ææ æ ( , 22:36). æ æ æ æ. æ, æ æ æ, æ æ æ æ ææ. æ: æ æ ææ æ, æ ææ æ æ æ, ææ ææ , (. , I, 13: 19-20). ææ æ ææ æ æææ ææ ææ, æ æ . æ: , (. ). 

 

ææ æ. æ æ æ æ ææ, ææ æ æ . ææ æ ææ æ . æ æ ææ æ , ææ æ , æ ( ). ææ æ æ ææ æ æ-æææ æ ææ æ . ( ), æ ., , ææ ææ ææ ææ () ææ æææ æ æ ( . , 310311 .). ææ æ, , æ . ææ æ æ ææ æ. 

 

æ ææ æ æ. , æ ææ ææ ææ , æ (, III, 287). æ æ , æ æ æ æ ææ æ , æ . æ æ æ ( .. . .: , 2004, 193 .). æ ææ æ æ, æ æ æ , ææ (, III, 74). æ æ . ææ æ æ. æ æ ææ ææ æææ. . , ææ æææ. 

 

14. æ æ ææ 

æææ ææ æ æ ææ æ. ææ æ: æ ææ ææ æ, æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ ææ, æ . æ æ æ æææ æ. æ ææ æ, æ æ ææ. æ æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ, æ æ. 

 

æ. æ æ , æ æ æ ææ æ , æ ææ ææ, æ. æ , æ . æ æ æ (, II, 644). 

 

15. æææ æ. æ æ ææ æ æ ææ æ (æ æ æ ææ ), æ ææ æ ææ æ æ æ , æ æ æ æ, ææ, ææ. Æ æ æ æ (IV, 352-353 .). , ææ ææ æ æ , . 

 

16. æ, ææ . ææ: Ææ æ , ææ æ æ. ææ æ ææ æ. æ, æ ææ æ. æ æ: æ æ æ , æ æ (æ, , 1975, 44). Æ æ. ææ-ææ æ : æ . æ ææ æ æ ææ æ, æ ææ . æ æ . æ æ æ, ææ æ æ æ æ. æ æ æ, ææ æ ææ æ æ (IV, 34). æ æ æ, æ. æ : æ æ ææ æ. æ æ æ, ææ æ ææ æææ. æ æ æ æ. æ: æ ææ , ææ ææ æ æ. æ æ ææ, ææ æ ææ ææ; æ ææ ææ æ , ææ ææ æ æ ææ (, I, 366). æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ æ, ææ æ æææ, æ æ æ, æ . æ æ æ ææ . ææ æ æ. 

 

æ æ æ æ, ææ ææ . 

 

17. æ . . : æ æ æ æ æ, ææ æ æ, æ æ ( . . .: , 1987, 89 .). æ ææ æ ææ ææ æ æ. æ, ææ ææ, æ æ , æ (, I, 274, 338, 364), æ ææ æ ææ, æ . æ æ, ææ ææ æ æ, æ æ, ææ ææ æ ææ. 

 

18. æ ææ. æææ æ ææ æ. ææ æ æ, æ æ æ ææ. æ æ æ æ. ææ ææ æ ææ . æ æ, æ æ , . æ: Æ æ æ, æ æ, æ æ æææ ( ææ ). ææ æ æ . 

 

19. æ æ ææ æ. æææ. ææ æ , æ ææ ææ , æ æ. æ ææ, æ æ æ , æ æ, æ æ. æ æ ææ æ æ, ææ æ. ææ æ, ææ æ æ æ (, II, 164). ææ æ-æ æ , æ æ æ æ , æ æ æ; æ , æ ææ æ, (, III, 592). , ææ, æ ææ æ. æ æ : 

 

æ, æ æ ææ ? 

æ æ ææ æ. 

æ ææ ææ ? 

æ æ ææ æ. 

ææ æ æ: æ æ æ, ææ æ, æ ææ . æ . æ æ. æ , æ ææ , æ , æ ææ æ. ææ æææ æææ æ . ææ æ : ææ æ æ . æ æ æ, æ æ ææ æ. æ, ææ æ æ æ æ (, II, 209). æ æ. ææ ææ. æ : æ æ æ, ææ æ ææ æ , æ ææ ææ... ææ æ, , æ æ. æ, æ ææ . ææ (0)      
 
ææ