Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

Æ ÆÆ ÆÆ
< æææ  ææ (0)      

æ  

 

Æ ÆÆ ÆÆ 

æ ææ1  

æ .  

ææ ææ  

, . 

 

ææ  

æ æ .  

ææ æ ææ  

ææ æ. 

 

' æ æ  

æ æ.  

ææ  

æ... 

* * * 

æ ææ  

ææ æ.  

æ- ææ,  

æ æ . 

 

æ  

æ æ,  

æ2  

 

æ æ: ?  

æ æ !..  

ææ  

æ: 

 

, æ ææ ! 

æ, æ !. 

, æ ! 

æ ææ æ !.. 

 

ææ ææ  

æ æ ,  

ææ ææ  

æ ! 

 

 

æ æ  

æ, æ  

ææ,  

' ææ! 

 

, ææ  

æææ.  

æ? æ, æ æ!  

æ æ æ. 

 

æ æ  

æ . 

æ 3 

æ : 

 

Æ æ,  

æ æ.  

Æ æ æ,  

æ,  

ææ,  

ææ4. 

 

æ ...  

,  

.  

Æ ',  

æ,  

æ. 

 

ææ  

æ . 

æ æ  

æ. 

 

æ 'æ  

æ5.  

-  

æ . 

 

æ æ  

æ . 

æ . 

'ææ ææ. 

æ æ æææ. 

æ æ , ææ. 

æ æ æææ! 

 

ææ ææ!  

ææ ææ! 

 

æ æ æ,  

æ . 

æ æ  

, . 

 

æ æ  

.  

', æ, æ,  

ææ æ6. 

 

æ æ æ,  

æ ææ. 

æ æ æ, 

'ææ ææ! 

 

,  

ææ æ!.. 

ææ  

ææ. 

 

æ , 

æ æ . 

, æææ  

æ . 

 

' ææ æ  

æ,  

ææ æ  

 

, æ  

' æ  

ææ æ æ  

æ ... 

 

, æ, 

ææ,  

æ æ,  

ææ ææ  

æ. 

 

æ,  

ææ æ.  

æ æ æ  

æ æ. 

 

æ, æ æ  

ææ, æ.  

ææ æ æ  

ææ. 

 

æ,  

æææ æ,  

' ,  

æ æ æ. 

 

æææ ,  

'æ ...  

æ æ  

æ æ. 

 

II 

 

æææ ææ  

ææ æ ,  

Ææ ææ  

æ . 

 

'æ æ7 

æ æ, 

æ 

æ . 

 

ææ æ8, 

æ,  

ææ ææ9, 

Æ10 ææ,  

 

!  

æ æ! 

ææ ææ11 

ææ ææ 

 

 

12! 

13! 

ææ14! 

æ15! 

 

æ æ! 

æ æ16! 

æ ææ !  

æ ææ 17! 

 

ææ æ  

æ.  

ææ : 

æ... 

 

æ, æææ  

æ ææ ææ.  

æ æ æ  

æææ æ. 

 

æ  

æ  

æ! 

 

æ  

Æ! 

æ  

 

æ æ,  

-!  

æ æ,  

!.. 

 

, æ ,  

æ.  

Æ æ ,  

ææ. 

 

æ, æ, 

ææ!  

æ æ æ,  

æ æ! 

 

Æ! Æ .  

, ...  

æææ  

 

* * * 

-  

ææ 

æ. 

, æ æ æ, 

... 

 

æ ææ æ.  

æ æ.  

ææ... æ  

æ ææ. 

 

æ æ æ æ,  

æ æ.  

18 æ ,  

18 æ. 

 

ææ æ .  

æ æ?  

æ æ, æ ,  

ææ... 

 

ææ æ æ...  

æææ ææ.  

æ,  

ææ. 

 

ææ ,  

æ ææ  

æ æ,  

æ-. 

 

æ  

æ æ-ææ.  

æ 19  

æ. 

 

æ ... ææ  

'æææ æ.  

æ æ, ææ  

æ . 

 

ææ  

æ æ.  

ææ æ æ  

æ, ! 

 

æ  

'æ æ.  

æ æææ ,  

ææ æ! 

 

æ... æ...  

æ .  

ææ ææ. !  

æ ! 

 

, ææ-, æ! 

20 æ æ!.. ? 

æ- æ... 

æ ? 

 

æ æ 

æ ææ  

æ: æ  

ææææ. 

 

, æ, ,  

ææ . 

æ æ , 

æ æ : 

 

æ æ  

æ ! 

, æ ææ  

 

æ æ . 

æ ææ  

æ  

æ æ 'æ? 

 

ææ,  

æ . 

, ææ æ æ 

ææ ? 

 

æ !.. 

- æ, æ!.. 

, , 

ææ? 

 

æ æ ææ  

æ .  

æ 21 æææ,  

æ 21 ææ. 

 

-æ  

ææ æ  

æ æ æ,  

æ ææ . 

 

-æ  

æ! 

æ  

æ! 

ææ æ  

æ! 

ææ  

æ! 

 

 

æ æ ,  

ææ .  

Ææ æ æ:  

æ, æ æ!22 

 

-æææ  

æ,  

æ æææ,  

æ . 

 

æ æ.  

æ æ æ.  

æ ææ  

ææ-, ææ! 

 

æ , ææ æ.  

æ.  

æ ææ æ,  

æ æ æ! 

 

ææ æ, 

ææ . 

: ææ , 

æ æ! 

 

æ ææ  

æ æ . 

ææ æ  

æ !.. 

 

æ ææ ææ æ!  

æ  

ææ æ23 

æ ææ24. 

 

Æ æ, 25,  

-!..  

æ æ, æ ,  

-!.. 

 

æ æ ,  

 

ææ æ,  

æ æ. 

 

 

 

 

ææ æ -: 

ææ !  

æ  

æ æ26. 

 

æ ææ, ææ, 

æææ. 

æ æ æ æ,  

æ æ. 

 

æ , æ æ,  

æ :  

æ æ, æ, 

ææ27, æ! 

 

! æ ææ æ? 

æ æ !  

æ ææ  

͒ æ ! 

 

æ æ ææ  

æ? æ, æ!  

æ ææ... Æ æ! 

æ æ ! 

 

æ, æ æ?  

æ æ, ? 

æ æ æ 

ææ ! 

 

æ æ, æ  

ææ æ? 

- æ, , æ , 

, æææ ! 

 

æ-æ, æ æ  

.  

, ææ, æææ  

æ æ. 

 

* * * 

Æææ æ ææ  

æ .  

æ ææ  

æ. 

 

æ  

ææ.  

ææ  

æ ææ: 

 

æ æ ææ  

æ æ ,  

Ææ æ æææ  

æ æ. 

 

ææ  

æ ææ. 

æ  

æ æ. 

 

æ: ææ!  

æ ææ !  

æ æ, æææ  

æ 'æ... 

 

ææ æ  

æ æ!  

ææ '  

æ æ : 

 

æ  

æ æ. 

æ æ  

æ- ææ! 

 

-, 

-! 

-, 

-! 

 

-. 

-!28 

 

æ æ,  

ææ.  

 

æ ææ. 

 

æ ææ, æ  

æ.  

æ ææ, æ  

æ... 

 

* * * 

æ æ!  

æ.  

æææ ææ  

æ. 

 

æ...  

æææ ææ.  

æ æ  

æ29 æ. 

 

Ææ æ ...  

æææ æ  

ææ æ æ  

' ææ . 

 

æ æ ææ ,  

ææ, ææ,  

æææ ... 

æ ææ æ. 

 

ææ æ æææ,  

æ æ...  

ææ æ ææ  

, , ?! 

 

æ æ:  

æ æ  

æ  

ææ æ. 

 

- æ  

.  

æ æ æ  

æ30. 

 

æ. 

æææ31 ,  

æ æææ  

ææ . 

 

æ  

ææ.  

æ 

ææ æ 

 

 

* * * 

æ  

ææ æ.  

æ  

æææ æ ... 

 

æ... æ æ  

æ æ æ.  

æ ææ ...  

... 

 

ææ ææ ææ.  

: æ ææ,  

æ æ , 

æ æ,  

ææ æ æææ? 

 

æ : ææ  

' æææ...  

æ!.. ææ æ æ  

Ææ æææ æææ. 

 

æ ææ  

æ æ æ. 

æææ æ ,  

æ æ . 

 

* * * 

ææ  

æ æ... 

ææ -  

ææ. 

 

æ æ æ...  

, æ æ ?  

æææ  

æ æ .  ææ (0)      
 
ææ