Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

ÆÆ
< æææ  ææ (0)      

. 

(1911-1989)[/I][I] æ , . æ ææ æ, æææ æ æ . 1936-1939 æ-, æ æ æ Æ ææ. æ æææ ææ æ, æ ææ ææ æ æ. 

æ ææ æ , æ-. 1948 æ ææ æ æ, - æ , æ ææ. ææææ 1930-æ . æ : æ (1947), æ (1952), æ æ (1963), æ æææ (1965), æ (1968), æ ææ (1981), æ æ (1986) ææ æææ. æ æ ææ æ æ æ . æææ ææ æ , æ ææ (1959).  

æææ æ. ææ .., .. , . æ. 

 

 

ÆÆ 

(ææ) 

 

,  

ææ æ . 

æ ææ, ææ,  

æ æææ  

æ ææ,  

Ææ æææ.  

æ æ æ,  

æ æ ææ.  

æ , ææ,  

æ, æ, æ ææ. 

ææ æ æ, 

, æ æ , æ æ! 

æ ææ æ, 

æ ææ æ: 

, æ , 

æ. 

æ æ æ, æ æ, 

æ , ææ æ, 

æ æ æ, æ:  

æ æææ æ,  

æ1 æ æ, 

æ æ. 

æ æ, æ2

æ æ. 

, , 

æ-  

æ ,  

æ ,  

ææ ææ æ  

ææ æ ,  

æ æ,  

æ æ :  

' ææ æ,  

ææ æ, ææ...  

æææ æ  

Ææ æ. 

, æ æ! ææ, ,  

'ææ .  

æ æ ,  

ææ æ ,  

æ æ,  

Ææ æ æ. 

 

æ , ææ, !..  

æ æ .  

æ3,  

æ æ æ.  

ææ4 ææ, 

ææ.  

æ æ. æ !  

æ , æ, 

'ææ æ ?  

æ æ, æ. 

æ , 

æ, ææ ! 

ææ, , 

æ æ . 

ææ æ æ, 

æ æ æ,  

ææ: 

, ææ æ, ææ?  

 

ææ æ æ...  

ææ æ ææ æ?.. 

æ ææ æ ,  

æ . 

 

æ æ æ ææ: 

æ , , æ! 

æ æ , 

Ææ æ . 

 

æ, æ, æ, , 

ææ ' æ . 

æ, æ æ æ æ!  

æ æ? ææ?. 

... æ æ .  

Æ æ æ æ. 

 

æ æ æ ,  

æ,  

ææ  

.  

ææ : ææ!..  

?.. ææ!.. 

, ææ, 

æ æ ææ! 

 

æ ææ  

Ææ æ ææ. 

æ æ,  

æææ æ. 

 

æ : 

, '? ææ ...  

, æ, 

, æ æ !  

, æ æ, , ',  

æ , ?  

æ æ, æ ,  

, '?.. æ-æ ! 

 

æ æ,  

ææ æ æ, .  

æ, æ æ  

ææ ææ æ.  

ææ æ ,  

Ææ æ, . 

 

æ æ. 

æ, ææ ! 

, , æ æ, æ , 

æ ææ . 

, æææ, 

æ , , æææ! 

Ææ æ æ , 

æ æ æ, 

æ æ æ æ, 

æ æ æ: 

æ æ ? 

æ æ ææ æ, 

æ æ ææ?  

æ, , æ! 

æ æ æ ææ  

ææ ææ,  

æ ,  

æ ,  

æ æ ,  

æ5 æ,  

æ æ æ æ,  

æ æ æ. 

 

æ æ ,  

ææ æ  

Ææ æ,  

ææ æ . 

, , æ æ ,  

æ, æ, æ  

æ æ, æ æ,  

, ææ æ.  

, æ, æ æ ,  

æ æ , , 

' æ ææ ,  

æ æ '.  

Æ æ ææ, 

æ ææ, æ ææ,  

, , æ ,  

ææ æææ , 

, æ, æ æ, 

æ æ æ. 

 

æ ææ,  

, æ æææ.  

æ ææ æ æ ,  

æ æææ, æ .  

æ, ææ6 æ ææ,  

æ , æ ææ.  

, , æ ,  

ææ ææ æ ...  

, ææ,  

ææ7 æ,  

ææ æ  

æ ææ ææ. 

 

, æ , .  

æ æ  

Ææ æ æ,  

æ ææ :  

æ , , æ  

æ, æ!.. 

ææ æ .  

æ æ .  

 

æ ææ æ : 

, ææ æ ,  

æ æ æ, æ, æ,  

æ æ . 

 

, æ, æ , 

,  

æ æ ?  

æ æ ææ æ,  

æ æ ææ?  

æ, , æ!  

æ æ æ ææ  

ææ ææ. 

, æ, æ ,  

æ æ, , ; 

' æ ææ ,  

æ æ '. 

æ æææ : 

, ! ææ, . 

æ æ ææ  

Ææ ææ,  

æ ,  

æ æ æ ,  

æ: 

æææ , 

ææ æ .  

æ, æ æ, æ,  

æ ææ æ æ,  

æ, ,  

æ, ææ, æ !  

Æ ææ ææ?  

æ æ:  

æ æ æ ææ, 

ææ ææ.  

æ æ, æ...  

æ ææææ æ?  

æ æ ææ ,  

æ æ æ .  

, ææ æ, æ,  

æ æ æ:  

æ æ æ ææ:  

, æ, ææ ææ! 

 

æ æ , 

æ æ:  

æ, , æ æ ææ,  

æ, æ ææ!  

æ æ  

Ææ æ æ: 

!.. ææ æ, 

, æ æ ! 

, æ æ, , æ, 

æ æææ æ!..  

æ æ ,  

æ æ : 

 

æ , 

æ ,  

æ, , æ, æ. 

ææ æ æ: 

æ , 

æ æææ æ !.. 

æ ææ ææ 

æ ææ. 

, æ, æææ,  

æ æææ.  

æ ææ æææ, æ, 

æ æ ææ. 

 

æ ææ æ?  

æ æ...  

æ æ ...  

æ æ ,  

Ææ æ,  

, æ æ !..  

æ æ æ:  

æ, , æ, æ.  

æ ,  

æ æ æ ... 

 

æ æ æ æ  

Ææ æ æ æ;  

Æ ' ææ,  

æ æ, , æ æ?  

æ æ æ.  

æ ææ æ?  

æ, æ æ ,  

Æ æ, æ, æ  

æ ,  

æ æ ? 

æ ææ,  

æ ææ!..  

æ æ æ,  

æ æ!.. ...  

ææ æ æ ,  

æ æ,  

æ æ ,  

æ æ æ ææ :  

ææ ææ,  

æ, æ , ææ. 

æ ææ :  

.  

'ææ ææ,  

ææ æ æ!  

ææ æ ,  

ææ æ,  

, ææ !  

æ !  

, æ ,  

, æ.  

æ, ææ, !  

ææ  

æ ææ æ æ,  

ææ æ.  

, æ æ:  

ææ æ,  

'ææ æ ,  

æ ' ,  

'ææ æ ,  

æ æ .  

æ æææ æ,  

æ æ æ ,  

æ æ ææ,  

æ æ æ.  

æ æ ææ ,  

æ æææ , 

æ æ æ æ, 

æ æ æ æ.  

, ææææ, æ,  

æ æ;  

æ ææææ æ,  

æ ææææ æ:  

æ, æ æ æ!..  

æ æ æ æ  

æ æ ææ...  

, æ ææ æ ææ!  

ææ , , æ æ, 

æ æ ææ,  

æ, æ-æ æ  

'æ ææ.  

, ææ! 

æ ææ,  

æ æ , ! 

æ 8, æ,  

æææ  

ææ, æ æ æ,  

, ææ- , ,  

, , ææ ,  

- ææ æ æ,  

æ æ ææ:  

æ, æ æ æ, 

æ æ æ æ  

æ æ ææ, 

, æ ææ æ ææ!  

æ æ ææ, 

ææ æ ææ.  

ææ ææ,  

æ æ æ.  

' æ æ .  

ææ æ :  

ææ æ, 

, æ æ .  

'ææ ææ,  

ææ æ æ! 

 

ææ æ æ,  

ææ, æ, æ.  

, ææ æ:  

æ æ , æ.  

, ææ  

ææ .  

æ ææ, ,  

æ æ æ.  

æ æææ,  

æ æ æ æ ææ.  

, , æ æ, ,  

æ!  

æ æ æ ææ,  

æ æ!  

, æ æ ,  

æ æ ! 

 

Æ æ æ æ,  

ææ, æ, æ.  

Æ ææ æ ææ,  

, æ , æ æ,  

æ æ æ, 

æ æ.  

æ , æ ææ,  

æ æ æ ææ,  

æ æ ,  

æ.  

æ ææ ææ,  

- æ, , æ æ:  

æ, æ , æ æ,  

æ, æ æ ææ,  

ææ , ææ,  

' æ æ!..  

æææ æ ææ,  

-æææ æ æ æ,  

- æ æ,  

- æ æ æ.  

æ æ æ æ æ,  

æææ æææ æ... 

æ , ææ  

ææ,  

æ, æ  

æ æ: 

æ ææ æ æ,  

æ æ æ æ.  

æ æ, ,  

æ ææ  

Ææ æ ææ,  

ææ æ æ!  

æ ææ æ,  

æ æ æ,  

ææ ææ,  

, ææ. 

ææ ææ,  

æ ææ ææ æ  

æ ææ æ:  

, ææ 

æ ææ æ,  

'ææ æ.  

æææ æ æ ,  

æ æ,  

æ æ - .  

æ : 

ææ...  

æ ææ... 

 

æ , æ  

æ ææ. 

æ : 

æ, æ,  

Æ æ æ æ! 

æ æææ æ  

Ææ ' ææ ,  

ææ ææ,  

æ ææ ææ!  

ææ ææ...  

ææ ææ.  

æ æ ææ æ  

9 æ æ:  

æ, æ , æ æ,  

æ, æ æ ææ,  

ææ , ææ,  

' æ æ! 

æ æ æ , 

,  

æ , æ, æ ææ. 

æ æææ... 

 

ææ æ , 

ææ æ  

æ æ æ æ, 

æ æ, 

æ ,  

æ æ æ , 

æ æ æ æ, 

æ, ææ æ æ 

æ ææ 

æ, æ ! 

ææ æ æ ææ 

ææ æææ. 

æ , 

æ æ. 

 

Ææ æ : 

 

ææ æ æ ææ 

ææ ææ, 

æ, æ ,  

æ ææ æ! 

æ æ ææ, 

æ ææ. 

, , 

æ æ æ  

ʒ ææ æ,  

æ æ æ æ, 

ææ æ , 

æ , ææ, 

æ æ: æ æ 

 

ææ ææ, 

Ææ , æ. 

æ æ, 

ææ ææ. 

, , æ ææ 

æ ææ 

æ ææ æ æ,  

æ ææ æ.  

 

æ æ, 

ææ æ: 

æ, æ, æææ, 

æ ææ! 

Ææ æ æ, 

ææ æ æ, 

æ æ æ , 

æ -. 

æ ææ : 

 

æ, ææ , 

, æ æ, æ, 

ææ æ æ. 

ææ æ æ, 

æ, æ, æ æ. 

æ ææ , 

æ,  

ææ æ 

æ æ: 

æ æ æ, 

ææ æ æ, 

æ ææ ææ? 

æ ææ ææ 

æ æ 

 

æ æ æ, 

æ ææ, 

ææ, , æ æ. 

ææ , 

ææ æ . 

 

æ ææ 

æ ææ æææ. 

æ , æ 

æ ææ æ 

 

æ . 

æ, , æ , ,  

æ ,  

- æ ææ æ . 

- æ, æ: 

, æ æææ, æ , 

æ, æ æ æ! 

æ æ æ æ æ. 

 

æ æ.  

æ æ æ.  

æ æ æ,  

æ ææ æ.  

æ ,  

æ, æ, æ ... 

ææ æ ,  

æ æ ,  

æ ææ , æ,  

æææ æ æ...  

æ 'æ æ-æ,  

æ ææ.  

, æ æ æææ 

' æ ææ.  

, æ æ ææ,  

æ æ æ, æ ææ.  

ææ æ æ æ,  

æ æ,  

, ...  

æ ææ æ,  

ææ æ æ.  

æ æ, æ ,  

æ æææ .  

æ .  

æ, : 

æ, æ æ, æ, æ ,  

æ æ æ:  

æ, æ?  

æ æ? 

æ æ æ,  

æ  

Ææ ,  

æ æ . 

æ ææ ... 

æ, : 

æ, æ , æ æ? 

ææ æ æ æ? 

 

æ, , ,  

æ æ:  

, , '?  

- æ æ!  

Æ æ ,  

ææ æ æ  

æ ææ. 

 

æ ææ,  

, , æ æ,  

æ æ.  

æ æ æ æ,  

ææ æææ : 

... 

ææ ææ . 

ææ æ, 

æ æ ææ, æ... 

æ æ æææ,  

æ æ,  

ææ- æ æ æ...  

æ æ,  

, æ æ,  

æ æ æ .  

æ æ,  

'æ æ æ.  

, , !..  

æ æ ææ æ ,  

æ æ æ?.. 

 

æ ææ ?  

ææ æ ææ, 

æ, æææ.  

Æ ææææ ? 

æ ææ , 

æ æ , 

æ æ ?.. 

æ æ ... 

, 'æ æ!  

æ, æ 

 

æ æ æ...  

æ æ, ,  

' ææ æææ ,  

, æ æ,  

æ æ ,  

ææ, -.  

æ æ æ .  

æ : 

æ æ , æ ! 

Æ æ æ, æ, ! 

æ æ æ !.. 

 

æ æ æ;  

æ, , æ æ: 

æ æ æ! 

Æ æææ, æ, 

æ ææ: 

æ ææ æ æ. 

ææ æ,  

æ ææ æ. 

æ æ,  

æ æ 

æ , æ  

æ ! 

 

, , ?.. 

, ææ, æ ?.. 

æ æ, æ ! 

æ æ æ ! 

 

æ æ æææ, 

æ æ æ ææ 

æ, æ æ , 

æ æ æ  

æ æ -: 

æ æ !  

Ææ æ  

æ ææ , 

ææ æ  

ææ ææ æ,  

ææ æ æ. 

æ æ. 

 

, æ,  

æ ' æ: 

æ, æ æ, æ æ , 

æ ææ æ ! 

æ æ ææ... 

æ æ ææ... 

 

æ ææ: 

, æ, æ æ... 

æ, æ æ æ æ? 

 

ææ : 

æ æ , 

æ æ æ æ. 

æ ææ æ, 

æ ææ æ. 

æ, æ ?  

ææ æ.  

ææ... ææ, æ, æ,  

ææ æ,  

æ ææ æ, æ,  

æ æ æ, 

, æ ,  

æ ææ ... 

 

æ : 

ææ..  

æ ææ ææ!.. 

æ, æ  

ææ ææ,  

æ æ, 

æ æ .  

, ææ10, , æ! 

ææ æ  

æ æ æ ... 

, æ?!  

Æ ææ ææ !  

æ ææ æ ?  

æ æ æææ... 

æ æææ 

, æ, 

æ æ, æ æ.  

æ ? 

æ æ, æ, æ!.. 

 

æ, æ, æ ææ  

æ ææ. 

æ æ , , 

ææ ! 

æ, æ, ?.. 

ææ æ æ . 

æ æ ,  

æ æ æ? 

æ, æ , æ æ,  

æ æææ ! 

ææ, , , , 

 

ææ æ, æ ! 

æ, , æ 

æ, æ æ, 

ææ æ æ , 

- ææ, ææ ,  

æ , æ, 

æ æ æ . 

 

æ ææ.  

ææ ,  

ææ, æ æ : 

æ æ æ,  

ææ æ,  

æ æ æ,  

Ææ æ ææ ææ!.. 

 

, æææ æ ææ! 

æ æ ææ!..  

æ, 11, æ !  

æ æ æ !  

, æ 12, æ!.. 

, , ææ æ!  

æ ææ  

æææ æ...  

æ... Æ ...  

... 

ææ æ æ,  

ææ æ ...  

, ææ, æ æ,  

' æ ææ.  

æ æ,  

æ æ ' . 

 

æ, æ, æ ! 

æ ææ .  

, ,  

ææ æ ææ ',  

ææ ææ æ ... 

æ æ-ææ  

 

ææ æ æ :  

-, æ ! 

, , ,  

æ æ æ! 

, , æ æ, 

æ ææ 仅 

 

ææ æ ææ 

æ æ ææ 

æææ, æ?! 

æ , 

æ ææ æ: 

æ æææ  

æææ ,  

æ æææ : 

 

, æ æææ, æ 

ææ æ æ!.. 

æ, æ æ æ.  

æ æ æ 

æ ææ, 

æ ææ æ ææ!.. 

 

æ , æ...  

ææ,  

æ æ,  

æ ææ. 

æ æ æ.  

æ ææ, æ,  

, æ : 

æ æ ææ ... 

 

æ æ ,  

Ææ æææ :  

, æ æ, æ!..  

, , ææ, !..  

ææ ,  

æ...  

æ æææ ,  

æ ææ ,  

æ æ,  

ææ æ æ. 

æ æ æ æ,  

æ,  

, ,  

æ æ æ . 

 

æ æ ææ,  

æææ æææ:  

æ æ-æ,  

æææ ææ  

æææ æ,  

æ æ æ æ.  

æææ æ æ ,  

ææ - ææ . 

 

æ æ æ ,  

æ æææ :  

æ. 

æ!.. 

ææ æ,  

æ æ, æ,  

æ, æ æ13, ææ! 

, , 

æ!..  

æ æ!  

, æ æ,  

, , æ æ . 

æ, , æ,  

ææ æ!  

æ æ,  

ææ æ. 

ææ ææ ææ  

æ ææ.  

 

æ ææ æ!..  

Ææ æ æ,  

æ æ ææ, 

æ ææ...  

Ææ æ æ ææ,  

æ ææ ææ.  

ææ æ æ,  

æ æ . 

 

 

 

 

ææ:  

æ æ . - (1955, 3) 

 

1. æ æ (. , ). æ æ. æ æ æ æææ, æ ææ æ æ, æ, æ, æ, ææ. 

2. Æ, ææ æ (. , ).  

3. æ, æææ, ; æ æ æ, ææ ææ . 

4. ææ æ ææ æææ. ææ æ æ ææ . æ æ, æ æææ æ 

5. æ æ æææ ææ. ææ , æ æ ææ, æ , ææ. æ ææ æ ææ, ææ ææ æ . æ æ .  

6. Ææ , æ (.: 1) , 2) ). 

7. Æ æ æ, æ ææ. æ æ æ ææ æ-: æ ææææ æ æ æ , æ æ ; ææ æ, æ, æ æ. ææ æ æ æ æ. 

8. , æ ææ . ææ, æ. ææ æ: æ ææ ( æ . --æ). 

9. Æ ææ æ, æ æ æ æ. 

10. ææ æ, æ æ æ , æ (. ). 

11. æ æ ææ, ææ æ æ. -æ æ: , æææ, . 

12. æ æ æ ææ ææ æ æ. . 

13. æ ææ, æææ (. , ).  

 

  ææ (0)      
 
ææ