Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

æ
< æææ  ææ (0)      

æ æ , ææ æ, æææ ææ æ , ææ. 

æ æ ææ æ ææ æ æ 

 

 

Æ 

 

(æ) 

 

æ æ æ, 

Ææ æ æ. 

æ ææ æ æ . 

æ æ. 

 

æ æ æ ææ 

æ æ æ. 

æ, æ, æ æææ, 

æ æ ææ ææ 

 

æ æ ææ, 

æ ææ ææ . 

ææ æ ææ ææ. 

æ æ? ææ æ . 

 

...æ æ æ æ, 

ææ . 

æ æ æ æ! 

æ æ æ æ ! 

 

æ, ææ, æ ææ. 

, æ æ æ æ. 

æ æ æ æ æ! 

Ææ æ! 

 

. . . . . . . 

 

...æ æ æææ 

æ æ. 

æ æ ææ: æææ 

Æ æ. æ  

 

æ æ. æ  

æ æ! Æ 

æ æ . 

ææ æ . 

 

æ æ. 

æ, -, ææ 

ææ æ. ææ ææ?! 

æ æ ææ. 

 

æ æ æ æ æ æ. 

, æ æ æ. 

æ æææ æ?! 

... æ ! 

 

æ æææ 

Æ ææ æ ææ! 

 

ǽ æ æ  

æ æ æ! æ æ 

Ææ ææ! Ææ 

æ ǽ ææ! 

 

Ææ æ æ,  

æ ææ ææ! 

 

ææ æ æ  

ææ, æ. 

æ æ! Æ æ , 

ææ, ææææ ææ, 

 

æ æ . Ææ 

æ æ , ææ æ 

æ æ. 

æ ǽ æ æ! 

 

ææ ææ æ ææ 

ææ: æ 

Æææ ! 

æ æ æ ææ! 

 

ææ æ ! 

Ææ æ æ ! 

 

æ ææ ææ æ. 

æ æ. 

æææ æ, 

ææ æ æ... 

 

-ææ æ ææ 

æ , ææ. 

 

æ æ æææ , 

ææ æææ. 

æ ææ . 

Æ æ æææ. 

 

æ æ æ 

æ æææ . 

æ æ æ ,  

æ æ ææ. 

 

æ , 

ææ æ, , . 

 

Æææ æ . 

æ æ æ . 

 

ææ æ. 

æ ææ æ æ. 

æææ æ. 

æææ æ æ 

 

æ ææ æ. æææ 

æ . æ 

Æ æææ: 

Æ æ ææ æ 

æ!.. æ ! 

 

æ æ ææ: 

æ æ ! 

æææ ææ. 

Æ æ. 

 

æ ææ æ, 

æ . 

Ææ æ æ. 

æ æ . 

 

æ æ æ ,  

ææ æ. 

æææ, æ , 

æ æ æ. 

 

ææ æ. 

ææ æ. 

ææ æ  

æ æ ææ... 

 

...ææ, æ æ 

æ ææ. 

æ æ æ æ 

æ æ. 

 

ææ æ  

æ æ. 

æ ææ æ ææ. 

 

 

... æ æ-æ æ 

, æ æ. 

æ . 

Æ . 

 

ææ æ æ 

æ ææ . 

 

æ æ ææ 

æ æ... ææ  

æ æ. , æ, 

æ ææ ææ. 

 

æ æææ 

æ , æ. 

ææ æææ. 

æ æ . 

 

æææ ææ. Æ 

æ æ  

æææ. ææ, 

 

æ æ, ææ æ 

æ æ . 

æ ææ æ æ 

æ . 

 

. . . . . . . 

...æ æ ææ: 

æ æ . 

æ æ æ. 

æ æ . 

 

æ ææ æ, 

æ ææ, , 

æ æ . 

æ ææ æ æ. 

 

æ æ æææ, , 

æ ææ , æ , 

ææ : 

æ! . 

 

ææ ææ , 

æ , æ æ 

æ. æ  

æ æææ. Æ 

 

æ æ æ æ. 

æ æææ, æ. 

 

ææææ æ . æ: 

ææ ææ ! 

æ æ æ , 

æ æ! 

 

 

æ æ. Æ 

æ æ . ææ 

ææ. æ 

æ ææ, æ. 

 

æ ææ æ æ 

ææ . 

æ æ æ. 

æ æ... 

 

æ, æ æ  

æ ææ. 

ææ æ . 

ææ ææ æ. 

 

...æ ææ æ 

æ, ! Ææ 

æ ææ æ! 

æ æ æ, 

 

æ , æ ! 

æ æ æ 

æ ææ, æ æ ! 

æ ! 

 

Ææ ææ. 

ææ: 

ææ æææ ææ,  

æ ææ, ææ. 

 

... , ,  

ææ æ æ . 

æ æ , 

ææ æ æ æ . 

 

...ææ  

æ, ææ. 

æ æææ æ, 

æ æ æ. 

 

... : 

æ æ æ æ! 

æ , ?! Ææ 

!..  

 

æ : æ æ æ... 

æ æ ææ ?, æ . 

æ : æ æ 

æææ. æ ,  

 

æ . æ 

Æ , æ . 

æ ææ  

æ æ: æ æ ! 

 

æ ? æ æ ææ 

ææ æ ! 

æ æ ææ, 

æ?, æ ... 

...æ æ æ æ. 

ææ æ , ææ. 

 

æ ææ.  

æ . 

 

æ æ ææ æ: 

ææ æ æ æ æ æ, 

 

ææ ? ææ?! 

æ ææ æ æ! 

ææ æ æ! 

æ ææ. 

 

ææ, , ææ! 

æ ææ?!  

æ ææ. æ, 

æ æ , , ææ 

 

æ , ! æ... 

æ, ?! æ. 

ææ ææ. 

æ æ ! 

 

ææ! æ , 

æ . 

æ æ . ! 

æ æ... 

 

æ æææ, 

æ ææ æ, 

æ ææ ææ: 

æææ æ, æ!.. 

 

æ æ ææ ææ: 

ææ ææ æ! 

ææ ææ æ!, 

ææ æ æ. 

 

æ æ æ ! 

æ æ , æ, æ æ! 

æ! , æ, æ 

, æ ! 

 

æ æ, æ, æ æ 

æ ! ! 

æ ææ ! 

, æ æ, 

 

ææ æ æ. 

æ æ?! 

 

æææ ææ: 

Æ æ ææ! 

æ ææ ææ! 

... æ, æ , æææ 

 

 

æ , æ æ. 

æ æ æ. 

, æ æ ! 

ææ æ. 

 

æ, ææ 

æ æ  

æ æ! Ææ ææ 

æ . æ  

 

æ ææ , æ æ 

æ.  

æ æææ æ. 

Æææ ææ! 

 

æ . 

æ æ æ . 

æ æ æ!, 

æ ææ . 

 

æ æ , æ , 

æ æ æ! 

æ æ, , æ !  

æ æ. 

 

æ æ  

ææ, ææ. 

æ ææ?! 

æ . 

 

æ æ ,  

ææ æ... 

æ æ ! 

, æ æ, æ ææ. 

 

æ , æ 

æ æ ææ æ. 

 

æ æ ææ æ, 

æ æ, æ. 

 

æ æ æ. 

æ ææ æ æ: 

æ æ æ! 

Æææ æ 

! æ! 

 

æææ æ ææ 

ææ, æ . 

Æ æ æ. 

ææ . 

 

æ ææ ææ. Æ 

æ æ, æ. 

æ æ, 

æ: æ æ! 

 

æ æ æ! 

Ææ æ æ? 

æ , , æ... 

... æ, , ææ! 

 

ææ ææ æ æ 

ææ . æ ææ. 

æ æ æ 

æææ ææ! 

 

...æ æ ææ 

æ. Æ 

æ ææ. 

ææ . 

 

ææ æ æ 

ææ , æ  

æ æ æ. 

ææ æææ, . 

 

ææ ææ ææ. 

æ æ, æ. 

Æ æ æ ææ 

ææ æ. 

 

æ ææ 

æ æ  

Ææ. æ ææ 

Æ æ æ æ. 

 

ææ, æ, æ ! 

Æææ æ æ! 

æ, , æ ,  

æ æ æ æ!,  

 

æ æ: 

æ ææ æ. 

æ ææ æ æ æ. 

ææ æ ææ æ! 

 

Æ æ ; ææ 

æ æ ææ ææ! 

æ ææ æææ! 

ææ æ æ. 

 

ææ æ  

æ æ. 

æ æ . 

æ æ 

 

: æ ææ 

æ!.. æ!.. 

ææ æ æææ. 

æ æ ææ æ-æ. 

 

. . . . . . .  

 

æ æ ææ, æ æ 

æ æ! 

æææ ææ ææ. 

æ ! 

 

 

æ æ æ æ æ! 

 

,  

-  

 

2018 .  ææ (0)      
 
ææ