Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

æ
< æææ  ææ (0)      

Æ. 

 

æ ææ , ææ. ææ æ , ææ æ æ, æ, æ æ æ æ,æ æ , ææ ( (ææ), . . , 2 . - 1886 ., - ææ æ.).  

æ. æææ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ. æ-æ æææ ææ æ æ, æ æææ. æ ææ æææ æ æ ææ, ææ æ æ æ ææ ææ. 

æ æææ ææ . - ææ æ æ ): 

æ . 

 

. : , , ææ . ææ ææ æ æ, æ æ . æ æ , æ , ææ æ , ææ æ, æ æ ææ æ æ.  

ææ æ, æ, æ, æ. ææ æ, ææ ææ ææ æ æ ææ ææ æ, ææ æ, æ æææ, ææ æ æ. ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ , æ, . , ææ, ææ, æ, , æ ææ æ ææ ææ æ.  

æ æ, ææ æ æ ææ ææ ææ , æ æææ ææ , æ ææ, æ æ, ææ ææ æ æ, æ æææ. æ: æ æ, ææ æ: ( ), ææ ææ, ææ (); æ ææææ , , æ, æ æ æ æ, ææ æ. ææ , æ, , ææ æ æ æææ æ , ææ ææ. 

, ææ, æ æææ æ ææ . æ æ , , ææ æ. Æ æ æææ æææ ææ . 1835 , ææ, æ ææ æ æ. æææ æ ææ æ . ææ ææ æ ææ , æ . æ ææ:  

ææ æ æ 

æ, 

: ææ 

æ. 

 

æ ææ ææ, ææ æ æ, ææ æ æ . æ æ æ , , æ . æ æ æ 6 æ, æ. æ ææ ææ æ æ ææ ææ . ææ ææ æ , æ, æ æ ææ æ ææ æ æ.  

ææ æ ææ æ ææ. æ æ, æææ æ æ- æ Æ æ ææ : æ ææ ææ! æ-, æ æ, æ æ ! æ, ææ æ Æ æ ! æ-, æææ æ! , ææ ææ æ!.. æ , ? æ æ, ! æ- æ æ æææ! æ , æ æææ! æææ 6 : æ, , ææ, , , .  

æ æ . æ 1877-1879 æ, æ æ æ æ ææ . ææ ææ, æææ æ æ ææ ææ æ ææ , æ ææ ææ. æ ææ ææ ææ æ æ æ æ ææ, æ. ææ æ æ, ææ. æ æ æ , ææ æ æ æ ææ. 1902 æ æ ææ æ. æ , æ æ, ææ ææ, æ æ, ææ ææ ææ æ æ æ ææ. ææ . ææ ææ ææ æææ æ -ææ ææ ææ æ æ æ . - æ ææ . æ æ æ, æ æ æ æ, ææ ææ æ æ. æ æææ ææ ææ (1881-1923). 

æ æ : ææ æ æ æ-æ, æ æ ææ æ , : æ, , æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ, ææ æ, æ æ , ææ ææ æ æ ææ, æ : æ-æ æ æ, æ-æ æ. æ æææ, æ æ , .  

æ, æ ææ ææ æ æ æ æ. æ æ , , Æ , , æ æ, -, , æ , æ ææ ææ. ææ ææ æ æ ææ , æ, , ææ ææ, æ æ. æ ææ æ æ æ. 

ææ æ. æ -ææ ææ æææ ææ æ . æ ææ . æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ: æææ , æ æ æ . 

Æææ æææ , : 

 

 

 

æææ æ æ : 

æ æ ææ  

ææ , 

 

æ æ æ æ, 

æ ææ ææ ? 

æ ææ . 

Ææ æ ææ æ . 

 

æ æ æ  

Ææ . -ææ 

Æ æ æ æ  

 

ææ ææ? 

ææ æ ææ  

æ æ æ ææ. 

 

æ æææ æ , æ ææ æææ æ æ . 

ææ-æ ææ ææ æ æ , . æ ææ æ ææ æ. ææ ææ æ æ. æ , æ ææ ææ æ æ. æ ææ æ . Æ æ, æ æ ææ æ . , æ ææ æ æ æ æ 120 æ , ææ , ææ, ææ ææ , ææ ææ . ææ ææ æ, ææ æ. , æ æ , æ æ ææ ææ ææ æ. æ æ æ æ, æ æ ææ ææ æ æ. æ æææ æ , , , ææ , , æ , , æ, , , , , , , æ , . ææ.  

ææ æ æ, ææ, ææ . æ æ ææ æ . æ ææ æ æææ, ææ ææ ææ ææ æ æ , æ . 

ææ æ ææ -æ -ææ æ æ æ ææ ææ.  

æ 1916 22 æ. æ () æ, æ, 1932 ææ æ æ ææ æ 1940 æ æææ ææ æ. ææ æ , æ æ ææ. æ æ ææ æ - ææ. 1941 æ 1942 æ ææ æ æ-æ æ æææ. 1942 æ 1943 æ æ æ æææ , æææ æ æ ææ. ææ æ æ, 1944 æ, æ æ ææ. æ æ æ æææ æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ ææ . 

æ ææ - æ æ ææ æ ææ 1- æææ æ æ . 1956 æ 2- æææ æ, æææ æ. 

1973-1976 ææ , æææ , 1986 æ æææ æ ææ . 

æ ææ æ æ æ æ- æ æ I ææ II ææ ææ æ, æ ææ æ, æ æ ææ ææ. . 

, æ æ æ æ æ, æ -- ææ ææ (1919-2001). æ æ æ æ , æ , æ ææ, , æ. 

æ 13 1919 æ , æ. æ æ æææ æ æ æ. æ ææææ æ ææ.  

1938 æ æææ æ æ æ, æ æ , . æ æ æ ææ ææ æ ææ æ ææ, æ, ææ æ æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ ææ ææ æ . 1941 æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ . 1941 æ æ, æ ææ æ æ. æ . æææ æ æ ææ æ ææ æ. æ æ æ. æ æ æ æ ææææ æ. æ æ æ , ææ æ æ æææ , ææ æ æ , æ ææ, æææ æ ææ . ææ ææ æ æ ææ ææ. 1945 æ æ æ ææ æ ææ ææ . æ æ æ æ ææ. Æ ææ ææ æ ææ ææ ææ: æ , æææ , , ææ ææ. 

1945 æ ææ æ æ æ æ. æ æ æ, æ æ æ. 

ææ æ, , æ æ ææ æææ . æ ææ æ ææ . æ æ ææ æ , æ: æ, , ææ ææ, ææ æ, , Ææ, , æ , Ææ ææ, ææææ, . æ ææ, Ææ æ, , æ ææ æ ææ, æ ææ. æ æ æ 1960 æ æ ææ æ æ ææ ææ æ . 

60-æ æ æ æ æ-æ. Ææ æ æ æ æ æ. æ æ ææ . æ æ æ æ - æ æ . ææ æ æææ æ ææ æ æ. æ ææ ææ-ææ, æ æ. 

æææ ææ ææ æ, ææ, æ. æ æææ æ. æ ææ æææ æ æ , ææ- æ æ, æ æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ Ææææ ææ æ ææ. ææ æ , æ ææ ææ, ææ æ æ æ. ææ ææ æ æ æ 1941-1945 (1946), (1948), 100- .. . 

æ, , æ , ææ æ æ æ æ æ. æ æææ æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ ææ, ææ æ. ææ æ æ , æ ææ, æ æ . 1937 æ , ææ 80-æ . 

æ æ æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ ææ æ æ æ , ææ. 

1991 ææ æ æ - æ æ . 

æ æææ . æ æ æ ææ ææ ææ ææ, æ ææ æææ. 

æææ æ æ æ æ. 1887 ææ. æ æ æ ææ æ. ææ, æ ææ æ ææ æ ææ æ. 

æ ææ æ , ææ æ æ æ ææ æ ææ æ. 

ææ æ æ, æ, ææ æææ. 

1920 æ æ æ. æææ æ ææ ææ æ æ ææ ææ. æææ ææ æ . æ - æ. 

æ æ æ, ææ æ ææ æ æææ . æ æ æ æ, ææ ææ ææ. æ ææ , ææ æ æ æ. ææ æææ ææ æ æ. 

æ 1920 æ, æ æ : . , , , , . ( 1917 ), . 

, , , . 

æ ææ ææ æ æ ææ æ. 

æææ ææ, 1926 æ æ æ æ. ææ ææ æææ, æ ææ æ. æ æ æ, ææ æææ æææ, æ æ æ æ ææ æ æ. æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ. æ ææ ææ æ ææææ. 

20-æ ææ æ ææ . ææ, ææ æ æ æ æ ææ æ æ. ææ æææ. 

. . - 1925 . . . ( , . 49, . 1, . 576, . 147). 

æ æ æ -, , Ææ , Æææ ææ ææ æ æ, æ , æ æ. ææ æ : æ ææ æ, æ æææ ææææ æ ææ æ, . ææ æ æ . ææ æ 30-æ æ. æ, ææ æ ææ ææææ æ ææ æ, æ æ. æ æ æ æææ æææ, æ æ, æ æ. 

1956 æ æ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ æ, æ æ ææ æææ. 

ææ æ æææ (1886-1936). ææ æ æ. æ , æ æ æ ææ ææ æ . ææ æ æ æ ææ æ ææ: ææ æ. æ æ æ ææ . æ (1902-1981) æ æ æ æ : æææ, æ, æææ, 1935-1938 æ ææ, - æ. ææ , , æ æ æ æ, æ. æ ææ æ ææ æ ææ. ææ æ , æ ææ æ ææ æ æ æ ææ, æ, 1947 æ æ ææ æ æ æ æææ. ææ æ æ æ æ æ. æ ææ, ææææ ææ ææ . æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ ææ æ : , æ, æ, æ. æ ææ , æ æ æ æ. 

æ (1898-1975) ææ. ææ, æ ææ ææ æ. ææ æ , æ ææ ææ æ æ. ææ ææ æ, , æ æ. æ ææ ææ æ . 1911 ææ æ æ ææ. æææ, æ æ ææ: 

ææ æ ææ  

ææ , 

æ æ æ  

æ æ. 

æ æ æ æ, æ æ - æ æ. æ ææ 1916 , ææ. æ. æææ, æ æ æææ æ. 1917 ææ æ æ ææ æ ææ. æ ææ ææ æ æ. æ æ . ææ, ææ ææ . æ æ ææ ææ , æ æ. æ ææ æ. 

1920 æ æææ ææ. æ ææ ææ æ æ. 1923-26 æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ æ. 1929 æ ææ . ææ æ ææ ææ æ. æ , ææ æ æææ æ . æ ææ ææ. ææ æ æ : ææ æ æ 1925 . æ æ ææ æææ æ. æ ææ æ æ æ æ . ææ æ ææ . , æ æ æææ, æ æ. ææ ææ , æ æ æææ, æ. 

ææ æ æ. æ ææ æ æ . Ææ æ ææ . æ æ æ æ . æ ææ æ æ ( æ, 1991 16 ). 

æææ æ æ ( ). æ æ , ææ æ æ æ æ æ ææ. æ æ, æ ææ . ææ ææ . æ æ. 1930 æ æ æ ææ. ææ ææ æ ææ æ. ææ ææ æææ ææ ææ, ææ æ, æ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ . ææ æ ææ æ æ æ , ææ æ ææ æ æ. æ æ , æ ææ, æ æ, æ. 

1930 æ æ ææ æ ææ ææ æ 1931 æ. ææ æ æ ææ æ. æ æ æ, æ æ ææ æ ææ ææ 1933 æ. 1933-1935 ææ æ. 1935 æ I æ æ ææ. ææ , 1937 æ æ. æ ææ æ. 1948 æ. ææ .. . 1956 æ æ æ ææ ææ æ æ, æ. (æ) ææ . 1932 . æ æ - , ææ - . æ æ æ . æ. æ æ æ. æ - æ ææææ, æ. 1970 - æ ææ, æææ ææ æ ææææ. æ . 30 æ æ, æ 3 . 1982 - æ æ æ æ æ æ æ æ ææ. æ æ æ , æ æ æ æ æ æ, æ æ æ 60 æ. 

æ æ æ æ : ææ .  

æ æ ææ æ, ææ æ ææ ææ . 18 1885 ææ. æ ææ ææ Æ æ. Ææ æ æ ææ æ , , æ æ æ ææ æ æ. æ , æ ææ, ææ æ , æ. ææ , ææ æ. ææ æ æ, æ , ææ ææ. æ æ æ æ, æ ææ æ æææ æ , ææ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ, , æ. æ -ææ. Ææ æ ææ æææ æ æ ææ : æ ææ ææ, ææ æ, æ æ æ ææ ææ æ ææ, æ ææ ææ æææ. ææ æ æ ææ æ ææ æ æ , æ ææ ææ: , , .  

æææ ææ, Æ ææ , æ æ æ. ææ , æ æ. æ , æ æ , æ æ æ æ ææ æ . . æ ææ æ æ æææ , æ æææ, æ: Æ Æ, ææ , , Æ ææ æææ. æ æææ æ æ , ææ , æ æ æ , æ, æ ææ. æ ææ æ æ æææ ææ. æ æ æ æ ææ æ, æ æææ ææ æ. æ æ ææ, ææ ææ. æ ææ æææ , æ æ. æ æ , æ. æ æ ææ æææ æ æ ææ æ, ææ ææ æ. æ æ: æ æ ææ æ æ æ æ æ æææ. æ æ, æ æ æ æ , æ, æ 6 . æ æ æ æ æ, ææ. 60-æ . æ ææ . ææ æ æ æ æ æ æ æ. æ ææ æ ææ ææ , æææ æ æ æ æ . ææ æ æ ææ æ æ ææ . æ æ æ æææ æ (. ), æ æ , æ, æ 20 æ ææ ææææ . , . æ æ æ, æ, æ æ ææ , æ ææ æ. æ æ æ. æ æ æ (1892-1961) ææ æ . æ æ æ, ææ æææ æ. æ ææ?! 

28 1892 ææ. æ ææ. æ , æ æ æ æ ææ ææ, æ, ææ æ æ. Ææ , æ ææ ææ ææ. æ æææ, æ æ æ. - ææ , ææ. æ ææ æ ææ æ (3-5 ææ) ææ æ. æ ææ æææ æ æ æ, ææ ææ æ æ ææ . æææ æ æ æææ æ. 1916-1917 - æ æ æ æ. æ - æ æ ææ , æ æ ææ: , -, -, , ææ æ æ. 1917 , æ æ ææ æ, ææ ææ æææ æ æ æ, ææ æ æ () æææ . 1919 æ æ -æ. ææ æ æ æ æ.  

1924 æ æææ, æ, æ æææ . Ææ ææ æ æ, æææ æææ. 

1930-1932 æ æ ææææ. æ æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ , . , . ææ ææ æ. æ æ æ æ , ææ æ ææ, .. æ æ æ æ . æ æ æ æ -æ æ. ææ æ ææ æ æ æææ. æ æ æ æ. æææ- æ æ, æ, ææ. ææ ææ æ æ . æ æ .. . ææ ææ , , . 

1937 æ ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ -æ æ. 1938 æ æ. 

ææ æ. æ æ æ æ æ ææ æ , ææ ææ æ æ , -. æ ææ æ , æ æææ. æ ææ æ , æ, æ æ ææ ææ æ æ æ æ. æ æ. æææ ææ , æ, æ ææ æ .  

æ æ æ. æ æ æ . æ - . , æ æ, ææ æ æ. 40-æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ ææ, æ æ æ , ææ, æ ææ. æ ææ ææ æ: æææ æ æ æ. , æ æ ææ æ. æ , , æ æ, æ, ææ ææ . æ æ . æ, æææ æ. 

æ , æ æ æ , æ () æ. 30 1928 . æ . æ æ æ , æ æ æ ---. , æ. 7-æ , æ ææ æ, ææ æ æææ, æ æ.  

1945 () æ ææ 5-æ ææ ææ æ- æ, æææ - æ. æ æ 1952 ææ æ æ æ . æ. æ --æ ææææ, æ, æ - æ . 1974 æ æ æ ææ æ ææ æ . æ. , æ æ, æ æ æ æ æ ææ ææ æ. 100 æ æ. æ æ- æ æ ææ æ ææ æ. æ æ æ, ææ ææ, ææ. () 24 1983 , æ ææ ææ æ æ, æ. 

æ (æ) æ æ . 1969 æ æ . æ æ ææ ææ - æ. æ æ 1974 , , æ æ æ. æ æ æ .. æ, æ , æ , 1999 æ , æææ. 2006 . æ , æ æ -, , æ æ ææ, æ , .  

æ () æ æ . æ æææ, æææ ææ. æææ ææ æ æ ææ. ææ , æ . , ææ æ ææ æ , æ æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ, æ æ æ . æ æ æ æ. æ ææ æ (II ææ). æ æ ææ : 

æ æ æ æ - , æ ; æ æ æ , - . ææ ææ, æ ; (æ) æ æ - , ææ - ; æ æ æ , ææææ , æ . 

æ 1955 æ æ ææ . æ æ æ æ æ æ æ. 1971 æ æ ææ ææ æ 1980-æ . æ æ æ æ æ ææ æ æ , æ, æ æ æææ ææ ææ.  

æ ææ æ . æ æ . æ æ æ æ , æ æ . æ æ ææ æ æ , ææ æ. ææ æ ææ . æ æ æææ æ æ æ ææ : , æ ææ . 

 

(19.01.1903-12.09.1956) ææ. æ ææ ææ æ, ææ æææ æ.  

1937 æ ææ , æ æ æ æ. æ æ æ ææ æ, 1944 æ ææ ææ æ. æ . æ æ æ ææ æ ææ, ()- æ æ æ- , - æ- .  

æ ææ æ æ ææ , 1956 12 æ. æ æ. æ æ, æ æ ææ æ æ æ æ , æ æ æ ææ. 1949 ææ æ . 

 

1940 , 31 . æ æ 18-æ ææ æ æ- æ. æ æ ææ, 1964 æ æ æ æ ææ. æ , æ ææ. æ æ æ - ææ . ææ Æææ æ . æ æ 1975 . æ æ ææ æ Æ æ: , æ , æ ææ ææ æ æ . 

1975-1978 -, 1982-1987 -æ. 1991 æ æ ææ, æææ ææ æ æ. ææ æ ææ æ æ æ æ ææ. æ æ æ æ. æ æ, æ, 55 æ æ ææ, ææ æ æ æ.  

æ 15 1937 ææ. 1944 ææ ææ æ æ ææ æ æ æ. 1955 ææ -æ. 1956 æ . , æ æ æ æ ææææ æ æ , ææ ææ æ æ . 1960 æ æ . æ æ æ ææ ææ æ æ-æ æ. ææ æ, æ ææ ææ ææ ææ æ (18 ææ 14 ) æææ. æ æ æ ææ ææ æ æ. 1971 æ æ ææ æ-æ æ . æ æ æ æ, 1996 æ æ æ æ. 55 ææ æ. æ æ ææ æ ææ æ. ææ æ ææ , , æ æ æ. æ .  

æ æ () (æ) (1907-1984). ææ. æ æ 1911 æ æ. æ æ . ææ ææ , æ æ . æ ææ ææ , ææ, , ææ. ææ æ æ ææææ æ æ, æ ææ ææ æ ææ ææ æ. 

æ ææ - æ æ ææææ . ææ æææ æ -æ, ææ æ æææ æ æ. ææ ææ æ æ æ æ æææ. æ æ æ ææ æ ææ. æ ææ æ æ ææ æ æ æ . æ, ææ æææ æ , ææ æ , æ æ . 

30-æ æ, æ , ææ æ, , , , (). æææ æ ææ ææ ææ æ .  

ææ æ. æææ ææ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ: ææææ æ æ, ææ æ æ æææ. 

æ æ ææ æ æ , æ : æ æ ææ , æ æ - ææ , , æ -æ ææ , æ, æ , , , , æ , æ æ ææ Æ, æææ , æ ææ (). 

æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ ææ : , æ, , , , ææ , æ æ æææ ææ æ (), æææ æ ææ , æ ææ æ, ææ , ææ ææ , æ, æ , , æ, æ, , .  

æ æ æ , ææ æææ æ , æ ææ ææ ææ æ æ æ. 

æ æ () 12 1909 . 1928 æ æ æ æ æ, æ æ æ - ææ. 1931 æ æ ææ .. æ, æ. æ æ 1932 æ ææ æ, æ æ ææ, 1936 æ æ Æ æ. æ æ ææ æ æ æ æ. 

ææ æ , æ æ ææ æ , ææ ææ æ æ ææ æ æ æ. ææ æ ææææ æ, æ . 

1943 æ .. æææ. æ ææ æ , æ ææ ææ .. .  

æ æ ? æ ææ . æ æ ææ , æ ææ ææ . - æ. . æ : . , . -. 

1941 æ æ æ ææ ææ æ. ææ . ææ æææ ææ æ , . æ æ æ æ. æ æ , æ ææ , ææ æ æ æ. æ æ æ . ææ æ æ , æ. æ ææ , æ æ æ. æ æ , æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ æ , æææ æ æ æ æ æ, æ: I ææ, 1941 1945 ., , æææ æ ææ. 

1945 æ 1948 æ æ ææ ææ. 19491951 æ Æ , æææ æ , æ æ æ æ. æ æ, æ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ æææ. æ æ æææ . æ æ . æ æ , æ æ ææ æ. æ æ, æ ææ. æææ æ æ. 1942 ææ, ææ æææ æ ææ æc ææ ææ ææ . 1942 13 æ : æ æ. æ æ ææææ , ææ æ æ æ. 1942 5 æææ æ æ æ, æææ ææ æ . æææ æ æ æ , æ æ æ æææ æ æ æ . 

æ ææ æ æ (1898-1941). - , ææ. æ æ æææ , æ æ æ. 1912 æ æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ (ææ ææ æ ææ æ, æææ -), æ æææææ æ æ 1918 . æ ææ æ æ. 1923 æ æ æ- æ. 

æææ , ææ æ 1923 ææ ææ æ æ æ ææ æ 1930 æ. æ æ æ æ, - ææ, ææ, . 1931 30 æ æ æ -æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ.  

æ æ , æ æ ææ, æææ -æ - æ, æææ æ 1931-1932 . ææ æ. æ æ - æ æææ æ æ. æ æ ææ ææ æ, æ æ æ: . 

æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ. ææ , ææ æ æ 1933 ææ ææ -æ æ æ æ æ. æ , æ æ, æ -æ æ, æ . 

1935-1937 - -æ æææ. ææ æ , ææ æ æ æ , æ , æ æ , ææ æ ææ, . 1938 æ - æ æ, ææ - ææ ææ æ ææ. 

ææ æ æ ææ æ XVII æ ææ (1937 ), æ æ ææ æ æ -æ æ æ ææ æ. æ , æ æ æ, æ æ ææ æææ ææ. 

æ æ æ -, ææ , æ, æ æ ææ æ. æ æ, æ ææ æ æ ææ æ ææ, ææ æ ææ æ , æ æ æææ æ æææ. ææ æ ææ ææ ææ æ, æ æ æææ ææ æ æ æææ, æææ æ ææ ææ ææ. æ , æ æ æ . ææ 1941 æ, æ ææ æææ, æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ, ææ ææ æ, ææ , æ. æ æ æ, æ ææ æ æ ææ -æ æ. (Ææ æ-æ. 22.07.2000, . æ æ æ). 

æ æ ææ ææ æ , æ æ æ, æ æ

æ æ æ æ æ , æ . æææ , æ . ææ æ æ æææ æ æ ææ æ. 

1938 ææ æ. æ æ , æ, 1939 , æ. ææ ææ æ. æ ææ æ ææ ææ , . æææ æææ . æ æ ææ, ææ ææ æ, æ. 1943 æ æ æ ææ æ æ ææ æ . æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ -æ æ ææ ææ ææ . ææ ææ ææ, ææ æ æ ææ . ææ æ æ. ææ, æ æææ æææ ææ . æææ ææ ææ æ æ. ææ . ææ æ ææææ ææ ææ æ æ æ ææ. æ æ, æ ææ ææ æ, ææ, æ ææ ææ, ææ. 

æ ææ ææ æ 1941 ææ. ææ æ æ, ææ 1944 æ.  

ææææ æ ææ. ææ æ, æ æ, ææ ææ æææ ææ 189 . 1944 æ æææ æ, æ æ æ , æææ æ æ ææ, æ ææ. 30 æ æ. 20 1975 . 

ææ æ æ æ (æææ , ) æ æ . 

æ æ 1943 18-æ ææ. ææ æ æ æ æ, æ ææ æ æ: III ææ , ææ æ II ææ , æ. æ æææ æ æ æ ææ, æ ææ . 2000 , æ. 

æ ææ . 1902 . 1935 ææ - æ. 1938 æ æ æ-æ . æ æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ, æ æ, æ , ææ. æ æ æ, ææ æ æ. æ æ. ææ æ. æ æ æ Æ ææ. æ æ æ æ æ æ , æ ææ æ æ æ, æ. 1955 æ , æ. ææ, æææ , æ. æ æ, æ ææ æ . æ 1- ææ æ. ææ ææ : æ, æ, , , , æ (æ) ææ æ. æ æ æ æ, æ , æ æ, æ æ æ. 

(1906-1994) æ, æ ææ æ - æ ææ - æ. 1935 æ . -æ æ æ. æ æ æ ææ æ æ .. , .. . æ ææ ææ .. æ æ . æ æ æ, -, æ .. , ææ, æ æ ææææ ææ ææ ææ. 

ææ ææ ææ æ æ æææ -æ æ, ææ ææ æ æ æ æ. ææ æ æææ æ . æ æææ ææ. æ æ æ. æ æ , 209 . ææ ææ æ æ. æ æ ææ ææææ , ææ æ ææ, , , , ææ æ æ ææ æææ æ æ æ æ. æ æ æææ , æ æææ 8-æ ææ , . æ æ æ æ æ æ, æ æ I ææ æ æ æ II ææ æ æ, æ æ ææ 16 ææ, ææ æ ææ .. æ ææ. 

æ ææ ææ æ æ. 12 æ . Ææ æ - æ , ææ , 55 æ æ. 

æ ææ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ. 

æ æ. Æ ææ, æææ, æ. æ æ æ , æ ææ , ææ æ æ . 

æ æ ææ æ . æ . 

æææ 1924 . 18-æ ææ æ. æ ææ æ, æ æ, æ ææ ææ ææ, ææ. (. 88- 33- II ). æ, ææ ææ æ.  

æ æ æ æ æ æ - æ, æææ æ 2- , æ ææ .  

æ ææ ææ æ . æ æ - - æææ.  

5 æ: æ ææ 4 : æ, æ, æ, æ ææ æ. 

 

æ . 1938 æ . , æ , . æ æ æ , ææ, æ æ æ æ, æ æ æ . 14 æ æ ææ ææ ææ, . 1955 æ æ, 1958 æ æ ææ. æ æ æ ææ , æ æ ææ ææ æ æ ææ æ . Æ æ æ æ æ ææ, ææ ææ: 

æ ææ: 

æ æ æ , 

ææ æ æ æ 

æ æ æ. 

 

, æ æ ææ ææ æ. æ æ æææ , . æ ææ ææ æ æ æ. ææ, , æ , ææ æ ææ æ. , 1953 æ ææææ æ æ . æææ æ ææææ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ ææ æ , : , , , , , ææ æ ææ. æ ææ ææ: (1977), (1979), (1983), (1984), (1986), (1990), (1991), (1999). 2003 ææ æ æ ææ , æ æ æ, ææ . ææ æ ææ æ ææ , æ æ æ æ æ, : 

æ æ :  

Ææ æ, ,  

Æææ  

æææ æ. 

 

Æ ææ:  

æ æ, æ-æ,  

æ ææ,  

Ææ æ. 

 

ææ ææ  

æ ææ ,  

Æ æ  

æ . 

 

æ , æ æ,  

Ææ æ,  

æ ææ æ-  

æ ææ. 

 

æ, ,  

ææ æ,  

æ  

æ æ . 

 

æ æ  

ææ ,  

æ æ  

Æææ . 

 

æ- ææ 

æ æææ,  

æ æ æ ææ  

Æææ æ ææ. 

 

æ æ 

Æææ , 

æ , æ, 

æ æ æ æ. 

 

(1947-1984). 

ææ. æ 10-æ . 1962-1966 æ . ææ æ æ ææ 1970 ææ . 1971-1972 æ æ æ. 

æ æ æ ææ ææ. - æ, ææ - æ ææ ææææ, 1973-1975 ææ - æ. 

1975 æ æ. - , æ æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ æ. 

ææ ææ æ ææ æ æ æææ æ ææ. ææ æ ææ æ æ æ æ - æ. 1977-1979 . æææ, æ - æ ææ. æ æ æ ææ. 1983 æ æ æ. æ æ æ æ æææ æ. ææ æ æ æ æ ææ ææ ææ ææ æææ æ. 1984 æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ ææ æ. 

æ , æ æ , æ, æææ æ æ æ , æ ) ææ æ æ æ. æ 1929 . 1950 æ æ ææ ææ æ æ . 1953 -. 1961 æ æ ææ ææ ææ æ XX - æ. 10 æ, 1961-1971 , æ ææ æ ææ. ææ ææ æ æ ææ ææ ææ 1987 æ. 1998 . 

æ æ æ æ æ æ . æ ææ æ æ æ æ, 1957 æ ææææ. 1972 , æ 15 . æææ ææ æ æ æ ææ æ æ -æ ææ æ æ æ , æ ææ æ ææ. æ æ æ æ æ æ æ æ ææ , ææ æ ææ . . æ , æ æ ææ . 

æ æ æ æ - æ æææ. æ æ. 

1952 æ, 1970 æ æ 1-æ æ . ææ æ ææ , . æ æ ææ, æ æææ æ ææ -, III ææ . 

1972 æ æ ææ ææ æ. Ææ æ æ 1976 ææ --. æ æ æ æ ææ ææ æ æ. æææ - æ æææ , ææ 1977 ææ æ æ , æ æ. 1979 æ æ, æ æ, 2 ææ æ æ, æ æ . æ , æ æ ææ ææ æ . 

1981 æ ææ æ , æ æ æ . 

1983 - æææ ææ ææ ææ æ. 1986 , æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ æ, ææ æ ææ æ. 1989 ææ æ æ , æ æ æ ææ æ . 

æ 1991 . æ - ææ ææ æ. æææ ææ æ æ ææ æ. æ æ æ ææ, æ æ æ æ æææ æ æ æ æ III ææ æ.  

1992 ææ æ, ææ æ . 

ææ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ , æ - : Ææ æ æ æ æ. 1993 , æ ææ, æ , 2000 æ ææ.  

2001 æ - æ æ æææ. æ ææ æææææ æ æææ ææ æ- . æ æ æææ. 

æ æææ ææ æ , æ æ- ææ æ æ: æ æ; æ æ ; æ æææ - ææ æ æ- , æ æ æ; - ææ , æ æ, æ, ææ 

ææ ææ æ æ: , , æ æ æææ . : ææ æ , æ æææ; æ æ, æ æ æ , æææ, æ æ æ ææ æ æ æ; æ - æ, æ , ææ ææ æ ; æ , æ ææ æ; ææ - æ , - - æ æ -, æ ææ Ææ ææ æ ææ, ææ æ : æ æææ æææ æ æ ææ ææ æ æ æææ æææ. æ æ æ æ ææ: æ æ , æ æ , ææ æ , æ. ææ æ æ, æ æ, ææ ææ , æ. - æ æ ææ, ææ æ , æææ æ æ, ææ . æ æ ææ æ. 

 

Ææ ææ ææ æ.  

( æ æ æææ, æ æ æ -æ ææ æ æ æ æ æ ). 

 

æ æ æ - ææ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ææ (0)      
 
ææ