Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English        - iriston.com iudzinad.ru

Rambler's Top100

< æææ  ææ (0)      

 
æ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ. æææ æ ææ æ æ , æ æ ææ æ æ æ ææ 1920-1970 . ææ ææ, æ ææ , æ æ ææ , æ ææ æææ æ æ ææ, æ. ææ æ, æ æ ææ . 1929 3 ææ -æ . ææ ææ, ææ ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ æææ . æ æ- ææ æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ æ æ, ææ ææ . ææ ææ æ æ æææ æ. 

ææ æ æ , æ æ æ ææ ææ . æ æ æ ææ ææ . 1949 ææ æ ææ æ : æ 19 ææ, æ 22 ææ ææ ææ æ. æ æææ æ æææææ: , , æ , æ, , , æ , æ , æ . ææ : 1945 æ ææ ææ æ . ææ æææææ æ æ, æ æ 20 æ æææææ æ. Ææ æ, ææ ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ , æ. æ æææ: , æ ææ . . æ; æ æ æææ, æ ææ . . æ, E. . æ , ææ æ æ æææææ æ æ æææ æ æ æ ææ æ æ æææ ææ; æ æ æ. æ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ. æ æææ æ , ææ ææææ ææ æ ææ, ææ æ ææ æ ææ æ ææ æ æ.  

æ æ. æ , æææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ, . æ æ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ : æ ææ-ææ æ æ, æ. æ ææ ææ æ ææ æ æ. 1939 æ -æ æ æææ. æ æ, ææ æææ. æææ, ææ æ æ. æ ææææ æ, æ . 1945 æ æ æ, - . ææ æ æ ! ææ æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ. æ æ æ æ, ææ æ, æææ æ ææ. æææ æææ, - æ æ æ. ææ, 1949 , æ , ææ æ æææ æ ææ. æ ææ , æææ . . æ æ æ æ æ æ , æ ææ 50-æ æ æ. æ ææ æ - , ææ, æ-æ, ææ, ææ, ææ æ, . æ æ æ ææ ææ æ æ. æ æ æ . Æ æ æ, æ - æ æææ æ ææ , . ææ ææ æ ææ æ æ . æ æ, ææ ææ æææ æ æ æ. æææ æ Æ- æ æ ææ. æ, , æ! æ- . æ ææ ææ æ æ, æ ! ææ ææææ æ . Æææ æ ææ . æ æ, æ ææ. æ , æ ææ ææ. æ æææ ææ ææ æ, æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ ææ æ, ææ ææ ææ æææ, - ææ ææ. æ , æ æ æ . ææ æ . 

ææ ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ ææ æ. Ææ 1951 æ æ . . ææ æ. 

æ ææ- æ æ . Æ æ ææ æ ææææ, æ æææ æ ææ æ æ. æ- æ , æ- , æ æææ, : æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ ææ æ ææ æ ææ æ ææ ææ, , ææ æ æ æ , . æ æ æææ, æ, ææææ, æ æææ æ æ æ ææ. æ æ , ææ æ , æ æ æ , ææ, æ æ æ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ. ææ æææ ææ . - æ æ æ æ æ, ææ æ . æ æ 1955 ææ æææ æ.  

æ æ æææ æ ææ, æ æ æ æ. æ ææ æ, æ æ: æ ææ, ææ ææ, æ æ ææ æ æ æ æ Ææ æ æ ææ ææ æ ææ. æ æ æ æ, æ . æ æ, ææ ææ æ : ææ ææ , ææ æ æ æ, æ æ æ æ, æææ æ. æ ææ æ æ-æ ææ, æ , ææ , , æ ææ æ ææ ææ. æ æ ææ-ææ æ æ, æ æ æ æ ææ . ææ ææ æ æ æ , æ ææ æ æ æ ææ, ! æ , æ æ. Ææ ææ . ææ æ-æææ ææ æ æ ææ ææ ææ. , æ ææ ææ ææ ææ ææ ææ ææ. æ æ, ææ ææ-ææ æ æ. Ææ ææ -æ æ. æ, ææ æ ææ, æ, ææ æ ææ. æ , ææ æ æ æ æ , . ææ æ æ , ææ æ ææ æ. 1955 æææ æ, æ æ - , ææ æ . , ææ, ææ æ, æ, ææ æ æ , , ææ æ æ æ ææ æ ææ. Æ , ææ æ , Æ, ææ . æææ ææ- æ æ ææ æ ææ :  

ææ æ æ æ ææ æææ ææ æ, æ. æ, ææ ææ, ææ æ æ æ. ææ ææ æ, æ æ . Æææ ææ ææ , æ æ æ æ æ æ, æ æ, æ æ ææ æ æ æ . æææ æ æ ææææ æ ææ æ . æ- , æ , , æ- :  

Ææ ææ , æ æææ, æ ææ, ææ æ æ ææ æ, ææ æ æ .  

1958 - æ . ææ æ æææ -æ . ææ , , æ æ , æ ææ æ ææ æ , æ , ææ. ææ æ ææ, ææ. - æ ææ æ , ææ- æ , ææ , ææ. Ææ æ æææ ææ ææææ æ . 1959 - æ ææææ æ. æ, . æ. Ææ æ ææ æ. ææ ææ , ææ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ, ææ ææ ææ. æææ æ . ææ æ ææ æ æ . ææ æ ææ, ææ æææ, æ æ æ ææ æ. æ, æ ææ, æ æææ. æ æ æ æ æ, æ ææ ææ ææ æ. 

1961 ææ ææ æ ææææ . æ ( , æ ææ æ) ææ ææ ææ ææ æ æ. æææ æ æææ æ æ. æ æ æ . æ æ æ æ , ææ ææ. æ æ ææ ææ æ æ. ææ ææ æ æ æ: æ æ æ, - æ ææ. ææ , ææ æ æ, æ ææ ææ æ æ ææ æ æ, ææ æ. ææ æ æ æ. æ æ. æ ææ æ. æ æ. - . ææ æ æ . æ ææ ææ. , - ææ, æ.  

1994 æ æ æ . æ æ - æ æ, æ æ, ææ ææ ææ. æ ææ , æ , æ æ - æ æ , ææ. ææ ææ æ, ææ æ ææ . æ æ , ææ ææ , ææ æ æ. æ ææ æ ææ ææ , æ . æ , ææ , ææ æ ææ. - æ æ ææ æ. 1996 æ æ. ææ ææ ææ . ææ æ æ ææ 70 æ . æ æ æ æ. æ æ æ , æ æ ææ, æææ. ææ , ææ æ æ. æ , ææ æ æ æ æ æ (æ) ææ æ. æ æ, æ æææ æ , ææ æ ææ æ. 1971 æ . æ ææ ææ , ææ - æ æ æ . - æ æ , ææ , æææ , -æ ææ æ. æ æ æææ . ææ, 1964 ææ æ æ æ, 1975 æ ææ æ æ ææ. æ ææ æ æ , ææ ææ. ææ æ ææ ææ æ æ ææ , , æ ææ ææ æ ææ æ æ. æ æææ . æ æ, æ æ. æ æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ æ ææ. ææ æ æ æææ ææ æ ææ , æ æ ææ.  

1982 æ ææ æ æ ææææ. æ æ æææ æ æ . Ææ æ æ æ æ. æ, æ æ ææ æ. ææ ææ æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ , æ ææ ææ æ æææ æ , ææ , ææ æ æ æ, ææ . ; ææ æ æ æ æ æ. ææ -, ææææ . ææ () æ , æ ææ æ ææ ææ æ , . æ æ æ æ æ. . ææ æ . ( æ, ææ æ æ æ , æ , æ æ ). ææ æ , ææ æ 2015 ææ ææ æ ææ æ ææ. æ æ æ. æ ææ , ææ æ ææ , æ æ æ ææ æ ææ æ, æ.  

1991 æ ææ ææ , æ æ æ æ. ææ æ æ æ æææ æ æ . æ æææ ææ, æ ææ æ ææ. æ ææ æ. æ - æ æ. æ ææ ææ ææ.  

æ æ , -. ææ ææ æ æ - æ æ æ æ æ. æ æ ææ æ, æ æ æ. æ æ æ æ. æ æææ æ. æ æ , ææ æ æ. æ , ææ æ æ. æ ææ æ  

Ææ ææ æ.., æ , .  

æ æ, . æ æ ææ: æ æ, æ æ. æ æ, æ Æ æ ææ æ: ææ æ æææ æ æ æ æ æ æææ ææ. æ æ æ æ. Æ æ æ: ææ ææææ ææ æ-ææ, ææ æææ ææ æ-ææ黅 , -. æ æ ææ , , æ. æ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ æ , . æ , æ æ æ æ.  

æ , æ æ, æ æ. ææ æ : æææ ææ æ. æ ææ æ æ . æ æ æ , æ, æ æ. ææææ ææ ææ. æ æ, æ æ æ æ æ æææ. ææ æ æææ. æ æ ææ æ ææ æææ æ , æ , , æ ææ ææ ææ . ææ , æ æ, æææ æ ææ ææ æ æææ. ææ æ ææ æ æææ æ. ææ æ æææ ææ æ.  

æ ææ-ææ æ æ æ. æ . æ æ: 230 . æ æ æ, , æææ, ææ, , æ. æ æ , æææ-æææ , æ ææ : , æ æ, æ ææ . æ æ æ æ . æ ææ 33 æ æ ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ- æ . æææ ææ ææ æ æ . - æ æ æ æ æ æ ææ.  

ææ ææ æ - ææ ææ ææ æ æ ! æ . æææ 1974 . æ æ æ ææ ææ æææ æ ææ. æ æ-æææ æ, æ, æ. ææ , ææ ææ æ ææ æ æ æ. - æææ æ ææ æ æ . ææ æ æ , æ , , ææ æ. ææ æ ææ æ æ æ ææ. æ , ææ , ææ æ æ , æ. æ ææ æ : æ æ æ. 1961 æ æ æ æ ææ æ. æ- æ æ , ææ æ ææ . ææ æ æææ ææ æ . æ æ æ æ-æ. æ æ æ . æ : ææ æ ææ æ. æ ææææ æ æ æ ææ ææ. æ -æ. æ , æ æ æ , æ æææ æ æ. æ æ ææ æ, ææ æ æ æ. æ ææ æ. æ æ æ. Æ æ ææ æ ææ æ æ. æ ææ, æææ æ, æ, ææ. æ æ. æ ææ ææ æ. æ æ æ æ ææ. æ æ, æ æ. æ ææ, æ æ, æ æ, æ æææææ. æ æ æ ææ, æ , æ æ. æ, æææ , æ, æ ææ æ ææ æ æ ææ. æ æ, ææ æ æææ, æ æ ææ æ . ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æææ ææ ææ .  

ææ ææ? ææ æ, ææ, æ ææ æ æ , . æææ , ææ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ ææ -æ æ ææ æ. ææ , æ æ æ , æ ææ ææ , . Æ, æ æ æ æ ææ æ ææ , æ æ ææ. , æ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ. 19 æ. Æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ. æ , æ æ ææ , . æ- æ, æ- ææ æ , ææ , æ: ææ, ææ, æææ, , , , , æ æææ ææ æ æææ. æ ææ æ æ , æ ææ , æ- , æ. ææ æ æ ææ , ææ, æ-, æ, æ æ. æææ æ , , æ æ, ææ æ ææ, ææ . ææ- , æ- æ ææ æææ . æ æ æ æææ æ æ æ æ. æ æ , ææ æ æææ ææ æ , æ æ æ æ. æ- æ æ æ ææ ææ, ( æ), æææ, æ ææ æ, ææ . ææ æ?, ææ ææ, , ææ, ææ: æ æ, æ æ ææ-ææ ( ææ æ), æ, æ ææ, æææ ææ æ-æ æææ. æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ: æ æ , æ æ, ææ ææææ, ææ , ææ æ ææ, æ æ, æ æ, æ, æ, ?, æ: æ æ ææ æ æ, ææ æ. , ææ, ææ, ææ æ æ ææ, æ ææ ææ æ , ææ ææ , ææ ææ , æ. ææ Ææ æ ææ æ æ. æ , æ æ æææ æ æ ææ ææ æ æ, æææ æ æ. 

 

 

ÆÆÆ , æ , , ææ , æ ææ æ æ, ææ æ-ææ, -  

 

 

Ææ : https://./2016/02/28/1300.html 

  ææ (0)      
 
ææ