Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English

http://allingvo.ru/  - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

æ ææ
< æææ  ææ (2)      

ÆÆ 

 

 

 

ææ , ææ ææ æææ. ææ, ææ , ææ æ æ æ æ ææ æææ æ. ææ ææ (æ æ æ ) æ æ æ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ ( 8 æ, æ ææ / ), æ ææ æ. æ æ (3,4 , æ - / ).  

æ ææ ææ æ , ææ æ , æ ææ ææ. æ ææ ææ ææ ææ 1922 . ææ æ , ææ. æ ææ æ æ æææ, æ. æ æææ æ æ ææ æ æ, æ, æ. ææ ææ æ æ æ 'æ æææ, ææ æ æ , æ ææ æ æ æææ ææ . 

ææ æ 1990 æ ææ æ ææ . æ æ æ. ææ ææ æ, æ. æ æææ æ ææ æææ æææ æ, ææ. ææ ææ æ æ . æ æ ææ ææ æ æ. ææ æ æææ. 

 

ææ æ æ æ ææ æ 680-700 ææ. æ (æææ ææ ææ) æ: 

æ 420-440 æ 

70 æ 

ææ æ æ 60-80 æ 

50-60 æ 

ææ 12-15 æ 

, ææ 13-16 æ 

 

æ æ ææ ææ ææ ææ 'æ, ææ ææ æ-ææ 'æ, ææ- ææ æ-æ 'æ, æ 'æ ææ ææ æ 'æ.  

æ ææ æ æ. æ, ææ, æ ææ ææ æ æ æ ææ ææ, ææ ææ ææ æ ææ.  

 

ææ, æ æ ææ 'ææ æ æ æ, æ æ æ-æææ æ ææ ææ ææ: ., ., ., , , , , , , , , , . ææ æ æææ. 

æ, ææ ææ æ æ æ æ æ æ, æ ææ - æ æ æ æ .  

æ æ æ æ æ æ. æ . æ æ æ (A history of the Alans in the West, by Bernard S. Bachrach). ææ æ æææ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ . ææ ææ æ æ, æ æ æ ææ ææ, ææ.  

æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ. ææ æ æ æ ææ ææ æææ ææ æ ææ (13-14 æ). ææ ææ æ ææ, æ ææ æ ææ ææ æ , ææ æ æ , æ æ æ ææ , æ ææ æ æ æ. ææ æ æ. æ, æ æ æ æ ææ æ , æ. ææ æææææ ææ æ ææ 10-12 æ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ, æ æ. ææ æ - æ æææ æ æ æ ææ , æ. ææ ææ ææ æ æ, ææ ', æ, ææ .  

 

 

 

 

ææ ææ æ æ æ, æ æ æ ææ . ææ XVIII æ ææ æ ææ ææ æ ææ ææ ææææ æ . Æ ææ æ æ æ ææ ææ æ æ ææ ææ æ æ. Æææ æ æææ æ æ, æ ææ æ æ. ææ æ ææ ææ æ, ææ ææ æ . 1740-1770 ææ ææ, æ ææ ææ æ æææ æ æ æ æ. ææ , æææ ææ æ (æ ææ) æ æææ. æ æ ææ ææ , æææ. æ æ, ææ æ æ, , , ææ ææ æææ.  

ææ æ æ 1750 æ ææ ææ, æ æ , ææ. æ ææ æææ, ææ æ æ æ .  

ææ ææ æ æ 1768-1774 ææ ææ ææ. æ æ ææ æææ ææ - æ. æ ææ , æ æ æ- æææ ææ æ ææ .  

æ æ æ, æ æ ææ æ ææ ææ , æ. æ - æ ææ æææ ææ ææ ææ æææ ææ.  

æææ ææ æ ææ ææ (ææ) æ ææ æææ ææ æ æ æ æ.  

æææ , æ æ ææ æ æ:  

- æææ æ 

- æ æ æ ææ ææ æ ææ æ 

- ææææ ææ æææ ææ  

 

æ, 1774 ææ æææ. ææ æ ææ , ææ æ æ æ ææ . æ æ æ æ æ ææ ææ. æ- æ æ æ æ æ. æ , ææ, 1781 .  

ææ ææ ææ, æææ æ , æ æ æ æ ææ ææ. æ ææ æ æææ æ æ ææ æ ææ ææ ææ, æ ææ æ. æ ææ ææ ææ æ ææ æ . Ææ ææ ææ , ææ æ æ æ æ ææ ææ æ, æ, æ æ æ .  

IX-æ æ æ ææ ææ, ææ ææ æ, æ, æ, æ æ. æ æ ææ ææ æ æ, ææ ææ æ æææ æææ ææ æ.  

æ æ , æ ææ æ ææ .  

 

æ, æ æ , . 1917 ææ ææ æ æ, ææ æ ææ æ. æ- æ æ ææ, æ, æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ æ , ææ æ ææ. æ æ æ ææ æ ææ ææ, æ ææ ææ. æ 1930-1940 æ æ æ ææ æ .  

 

æ æ ææ æ æ æ ææ æ . Æ æ æ ææ æææ ææ ææ æ ææ ææ ææ æ æææ æ ææ . æ 123 æ æ æ, æ æ .  

 

æ æ ææ æ ææ æ ææ (ææ ææ æ æ 2-æ ææ). 1941 ææ æ, æ æ æ æææ 310 . æ 1941 æ 1945 æ æ ææ ææ 90 æ. 46 æ .  

34 ææ ææ æ æ . æ ææ, æ ææ ææ, æ æ ææ . æ ææ ææ æ æææ ææ 50-æ æ ææ ææ æ.  

 

ææ æ ææææ æ æ æ æ ææ æ æ. æ æ æææ 'æ æ æ. æ æ, æ , æ æ ææ .  

æ ææ ææ ææ æ. æ æ æ æ æææ. æ æ æ æææ æ æ, æ æ ææ æ æ æ æ æ æææ.  

 

æ 2 ææ æ 6- , 16 ææ 5- , 52 ææ 5- . æ, æ ææ æ, æ æææ æ æ æ.  

 

æ æ 1942 æ æ æ. æææ æ , ææ ææ æ æææ, ææ.  

 

ææ æ æ: ææ æ ææ æ , -, , , æ ææ æ ææ ææ ææ æ.  

 

æ ææ ææ æ æ ææ æ æ æ, æ æ, ææ æææ æ. æ ææ ææ æ, æ , , , , æ , æ ææ æ æææ.  

 

æ ææ æ æ ææ , NASA- æ æ , , ææ æ , æææ æ æ ææ æ, , 2014 ææ , ææ æ.  

 

æ æ æ () ( ææ) ææ ææ . ææ æ 300 ææ æ. æææ æææ ææ æ æ æ æææ. ææ æ ææ. æ æ , æ æ-æ , æ , æ , ææ æ æ ææ æææ. ææ , , æ , , æ æ, æ , ææ ææ , æ ææ .  

 

ææ æ æææ ææ ææ æ - æ , - , æ ææ. ææ, , æ æææ ææ æ ææ æ æ æ æ ææ æææ. æ, ææ æææ æ æ: æ æ æ æææ , , ææ ææ æ æ æ , , , , , ææ æ æææ.  

 

ææ ææ æ ææ æææ. Ææ æ æ æ æ . ææ, ææ , æ æ, , æ ææ. æ æææ 12 æ, ææ æ æ. ææææ: , æ , ææ , ææ ææ.  

2004 æ æ, æ æ ææ æ . 2008 - ææ 9 . æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ 700 æ æ æ æ, æ ææ, æ ææ æ æ æ.  

 

ææææ æ æ ææ ææ ææ æææ æ æ ææ. ææ æ ææ.  

 

 

 

(æ ææ) 

  ææ (2)      
 
ææ