Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English

http://allingvo.ru/  - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

< æææ  ææ (0)      

 
 

 

(1917-1996)  

 

æ , . 1939 æ ææ æ æ æ. 1932 æ æææ , æ æ, æ æ Æ ææ æ-, æ æ ææææ æ. 1940 æ æ Æ ææ, æ æææ ææ æ, æ, , æ æ æ ææ æ. 

1945-1947 æ æ ææ æ-, æ ææ æ ææææ, æ , æ æ. 1949 æ ææ æ , . 1952 æ Æ - æ. 1955-1957 æ . 1957-1959 æ ææ , 1961 ææ æ . . æ æ æ æ. 

æ æ ææææ æ æ ææ, æ ææ : , , , , , , æ, , ææ ææ. æ æ æ æ æ, æ: (1947), æ (1950), (1954), æ æ (1958), æ æ (1961), (1963), Æ (1971), (1987) ææ æ.  

 

 

 

 

æ æææ , æ æ æ æ ææ , ææ , ææ æ æ, æ . æ 1917 1 , . æ æ , æ æ , æ æ æ, æ ææ . - æ ææ æ æææ . æ æ- æ æ. æ æ ææ ææ ææ æ. æ , æ . æææ, æ æ æ, æ æ æ æ æ . æ æ æ ææ æ æ. æ ææ æ æ æ. æ æææ æ æ, ææ ææ æ . ææææ, æ æ , ææ æ , ææ æ æ æ ææ, . Ææ æ ææ. 1937 æ ææ æ æ æ: ææ æ, æ, ææ æ. ææ æ æ ææ æ æ æ. ææ, æ ææ æ æ æ æ, . Ææ - æ æ ææ . æææ ææ æ æææ æææ æ æ-, Æ ææ . 1939 æ . æ ææ ææ æ ææ æ æææ. Ææ æ ææ æ. 1940 , ææ , , æ ææ æ æææ æ æ. ææ ææ ææ. 

ææ æ , æ æææ. æ æ , 4-æ ææ 1-æ . æ ææ æ æ æ . æ æ æ æ æ, æ æ, æ. æ æ . 

Æ æ æ æ æ æ . æ, æ, ææ. æ , ææ ææ æ æ . æ æ , æ, . ææ. æ æ æ æ . æ æ?! ææ. 1- ææ 2- æ. æ æ. Æ æ ææ æ . Ææ, æ æ æææ . ææ ææ æ æ. , æ ææ. Ææææ, æææ æ æ . æ æ æ æææ æææ æ æ , æ æ, æ . 1946 æ æ æ. æ æ- ææ Æ ææ æ æ . 1957- 1959 æ, ææ . ææ æ . ææ 13 æ - æ æ. æ ææ . æ æ æ æ ææ . æ æ æ ææ æ æææ. æ æææ. æææ æ æ ææ , æ æ æ. æ ææ: , æ , , , , æ, æ æ, , , ææææ, æææ, Ӕæ æ ææ Ææææ ( æ æ æ ). æ ææ ææ ææ æ . æ ææ ææ æ ææ . æ æ æ :  

 

ææ æ ææ æ,  

Ææ æ æ æ.  

æææ æ,  

æ æ. 

 

æ æææ ææ,  

ææ æ ,  

æ ææ,  

æ æ æ æ . 

 

æ , æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ. ææ ææ, æ , æ, æææ æ æ ææ æ ææ . æ æ æææ , ææ æ æ æ. ææ æ æ æææ æ æ æ , æ, æ æ æ ææ ææ ææ . æ ææ:  

 

ææ æ æ æ  

æ æ.  

, ææ, æ , ,  

ææ æ æ æ! 

 

æ , ææ æ æ ,-  

ææ æ ææ  

æ æ , ææ ,  

æ æ, æ æ ææ 

 

Æ æ Ææ  

Ææ ææ æææ æ.  

æ æ æ,  

æ æ æ ææ æ!  

 

æ, æ æ æ . æ ææ æ, æ æææ: , æ, æ ææ æ Æ æ, Ӕææ æ - æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ ææ ææ , æ.  

 

Ӕ æææ  

æ æ æ.  

æææ  

æ ææ .  

 

æ æ ææ. æ æ æ ææ æ æ ææ æ.  

 

ææ æ æ æ  

æ ææ,  

, ææ æ  

ææ ææ.  

Ӕæ æ æ ææ  

æ.  

æ ææ  

æ æ æ.  

 

æ ææ æ æ, æ ææ æ æ , ææ ææ:  

 

ææ æ æ æ  

æ-ææ æ.  

æ æ  

æ, æ æ.  

Æ æææ  

ææ æ æ.  

Ææ æææ  

æ æ.  

 

æ æææ ææ æ. æ , ææ ææ æ . æ æ ææ. æ ææ , æ . ææ æ æ æææ , ææ, æ 1942 ææ æ. æ ææ æææ, æ æ ææ  

 

ææ æ ææ æ,  

Ææ æ æ æ.  

æææ æ,  

æ æ.  

æ æææ ææ.  

ææ æ ,  

æ ææ,  

æ æ æ æ .  

 

Ӕæ æææ æ ææ. ææææ æ. æ æ æ, ææææ . 

 

æ, æ æ!  

æ ææ æ.  

, ææ æ?!  

æ æ ,  

æ .  

ææ ææ  

æ æ æ.  

ææ æ æ æ  

æææ.  

ææ æ  

æ æ ææ!  

æ ææ  

ææ æ  

ææ æ!  

 

æ æ æ, ææ æ æ . Ӕæ , ææ æ æææ, ææ æ æ æ æ æ æ æ, æ.  

 

æ-, æ  

æ æ !  

Ææ æ ææ  

-ææ ææ .  

æ-, æ ææ æ  

æ!  

Ӕ ææ æ  

æ æ æ.  

æ,æ æ  

æææ æ .  

æ ææ,  

æ æ.  

ææ æ, æææ æ,  

æ æ ææ æ.  

 

æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ ææ æ æ :  

 

æ ææ, ææ æ ,  

æ æ, æ, æ æ.  

æ ææ æ æ æ ,  

æ æ æ æ ææ æ.  

ææ æ , æ ææ,  

æ, æ ææ, æ ,  

æ æ æ ææ  

æ , æ æ.  

æ ææ, æ æ æ,  

Ӕ ææ æ æ  

Ӕæ æ ææ,  

æ æææ æ æ ææ!  

 

æ , æ æ: æææ, æ, ææ, ææ, æææ ææ. æææ æ æ ææ æ ææ ææ æ æææ. æ æ ææ ææ- æ æ . , ææ - æ æ æ : , æ æ æ æ æ ææ ææ æ ææ , æ æ ææ æ . æ æ ææææ ææ æ æ ææ æ, æ. Ӕ ææ æ ææ ææææ æ æ æææ ææ ææ æ. ææ æ æ , æ æ , ææ æ æ æ æ . ææ æ æ æ , ææ æææ. 

 

(https://./2017/01/17/uyd-iron-dzyrdaivady-tsyragdar.html

 

  ææ (0)      
 
ææ