Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English        - iriston.com iudzinad.ru

Rambler's Top100

< æææ  ææ (0)      

, , :  

, æ-, ææ æ æ æ? 

æ `, ` æ , ææ æ æ æ, æ æ æ , æ æ, ææ æ , æ æ æ - . 

 

æ ææ, æ ææ æææ, ææ , æ , æ æ , ææ æ æ, æ ææ æ æ æ. æ æ æ, ææ æ. ææ æ æ ææ ææ, æ ææ æ æ ææ æ. ææ ææ æ æ , æ æææ æææ æ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ æææ ææ æ æ, ææ. æ æ æ, ææ æææ, ææ ææ , æ æ ææ, æ ææ ææ . æ ææ , æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ æ æ æ . ææ æ æææ æ, æ ææ æ æ æ, ææ, æ æ æ æ æ æ ææ æ , . ææ ææ æ ææ ææ. ææ æ.  

 

æ ææ, ææ æ æ æ æ, , ææ . æææ æ æ ææ æ, æææ æ (). æ æ æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ , æ æ, æ ææ æ , ææ æ ææ. æ æ æ æ, ææ æ æ æ. Ææ æ æ æ ææ, æ ææ æ æ , æ ææ æ æ, æ æ , ææ æ æ, æ æ ææ . æ æ æ æ ææ , æææ æ, æææ æææ ææ ææ æ. ææ ææ æ : ææ æææ æ. æ.  

æ æ? Æææ æ æ æ æ. æ, æ ææ æ ææ æ ææ, æ. , ææ ææ ææ, æ æææ, æ æææ , æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ.  

æ ææ æææ æ æææ. ææ æ ææ æ, æææ ææ ææ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ. æ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ ææ, æ æ ææ æææ æ, æ æ . æ æ æææ. ææ æ æ, ææ, ææ æ æ .  

. Ææ, æ, ææ æ æ, æ, , æ æ ææ æ . æ , ææ ææ, æ ææ æ ææ . ææ , ææ æ æ æ æ , æ æ æ æ, æ æ, ææ ææ ææ . æ æææ, æ, æ æ æ æ æ . ææ , ææ ææ ææ æ æ , æ æ æ æ. æ æææ , æ æ æ æ. ææ æ ææ , æ æ ææ : æ æ, æææ æ . Ææ æ æææ ææ æ? æææ æ ææ?  

 

ææ ææ æ æ : æ ææ æ ææ æ , æææ, ææ ææ ææ. ææ ææ æ : æ æ æ, æ æ. ææ, æ ææ æ, ææ æ. æ æ : æ æææ , ææ æ æ ææ æ æ æ; æ, , ææ æ; æ æ, ææ æ æ , æ æ; æææ, æ ææ æ æ.  

 

æ æ , ææ ææ æ æ . æ ææ æ æ æ ? æ æ ææ ææ ææ æ ææ , ææ æ æ ææ æ. , ææ æ æ , æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ , ææ ææ, æ , æ . æ æ ææ, ææ. ææ æ ææ æ ææ ææ æ , æ æ æ ææ æ ææ æææ æ.  

ææ æ æ, ææ ææ, ææ ææ æ. æ æ æ , æ æ, æ æ æ. æ æ ææ ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ, æ æ, ææ æ. Ææ ææ æ , æ æ æ æ, ææ æ æ æææ, æ æ , . æ ææ æ ææ ææ. ææ æ æ, ææ æ-æ æ ææ æ ææ æ. æææ æ, æ ææ æ æ ææ æ. æ æ æ æææ æ , æ æææ æ æ, ææ ææ ææ. æ, æ æ ææ, æ æ æ æææ ææ ææ . æ ææ æ æææ : æ , æ , æ ææ æ. æ æ ææ æææ ææ æ. æ, æ æ æææ ææ æ. ææ æ. æ ææ æ æ æ. 

 

æ æ . , æ æ ææ. æææ æ æ æ æ . æ æ æ ææ æ ææ. ææ æ ææ, 500-700 æ , æ ææ ææ? æ æ æ æ. æ, æææ 3-4 , æ æ æ ææ æ, æ ææ æææ æ. æ ææ, , æ ææ æ æææ. . ææ ææ , æ, , æ æ. ææ æ æ ææ . æ ææ . Ææ æææ, æ 4-5 æ ææ æ æ æ æ , æ ææ æ , æ æ, æ, æ æ æ ææ æææ ææ . ææ æ , ææ æ, ææ æ , æææ ææ æ æ ææ æ æ. æ ææ æ , ææ, , ææ ææ æ æ ææ. æ æææ æ æ ææ æææ æ ææ æ. Æææ ææ æ æ ææ æ æ. æ æ æ, ææ ææ æ æ æ æ , æ æ, ææ , ææ ææ. Æ æ æ ææ ææ æææ ( ææ ææ æ) æ æ ææ æ, . æ æ æ æ æ æææ æ , æ , æ æ ææ , ææ, , 24 æ. æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ. æ æ , æ ææ ææ æ, æ æææ. ææ , æ ææ æ æ. Æææ æ, æ æ, ææ ææ æ æææ! æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ, æ æ æææ. 

 

æ ææ , æ , æ ææ . , æ æ æ ææ ææ æ. ææ æ æ ææ æææ ææ ææ æ æ: ææ ææ ? æ æææ æ. ææ, , ææ æ æ ? Æ æ ææ æææ ææ æ ææ ææ? æ ææ, ææ ææ, æææ æ æ æ. ææ æ æ æ æææ æ , æ æ ææ æ æ, æ æææ. ææ æ æææ æ æ, æ æææ æ, æ ææ æ æææ ææ æ æ, æ æ æ ? æ, æ æ ææ? æ, æ æ æææ æ ææ æ, æ ææ æææ æ, æ? æ ææ æ æ, æ? æ ææ ææ æ æ, æææ?  

ææ æ , æ æææ æ ææ ææ. Ææ æ æ-æ æææ ææ: æ ? æ ææ , ææ æ ææ æ æ æ, æ æ , ææ ææ. æææ æ æ æ æ, æ æ æææ æ, ææ æ, ææ, ææ. Æ ææ æ, ææ ææ ææ, ææ-ææ ææ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ Æ ææ? æ æææ æ-æ.  

æ æ ææ æ- ææ. æ æ æ. æ æææ æ æ ææ æ:  

 

ææ æ æ ææ : 

ææ æ æ æ; 

æ æ æ æ, æ æ æ æ, æ ææ ææ ; 

(, æ, ) ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ; 

æ ææ æ ææ æ; 

ææ æ æ ææ æ æ æ æ; 

ææ ææ æ , æ, æ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ; 

æ æ æ æ æ æ æ, æ. Æ æææ æ, ææ ææ æ æ ææ , æ æ (æ æ) æ, . æ æ æ ææ æ . 

 

ææ æ: 

æ () æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ;  

æ æ , æ æ æ æ -æ æ; 

æ æ ææ æ; 

æ æ æ æ ææ æ æ æ." 

 

Æ æ : ææ æ æ ææ æ ææ æ.  

 

 

 

æ 

 

æ, 28.02.2018 .  ææ (0)      
 
ææ