Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English

http://allingvo.ru/  - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

Æ
< æææ  ææ (0)      

æ . "Æ ÆÆ" 

 

 

 

 

 

1. æ  

 

æ æ , æ ææ æ æ æ ææ , æ æ æ. 

æ æ ææ . æ , ææ æ æ æ æ æ , æ æææ. ææ -æ: æ æ æ æ, æ ææ æ æ , ææ æ , ææ ææ æ , æ æ æ. 

æ æ , ææ æ ææ. Ææ æ æææ ææ ææ æ. æ, ææ æ ææ ææ. 

æ ææææ æ. æ æ , ææ æ ææ ææ æ . 

æ ææ æ , ææ æ æ æ ææ æ æææææ. æ æ æææææ, æ æ ææ : æ, ææ, æ, æææ, æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ. 

æ, æ æ , ææ ææ æ. æ æ , æ æ æ æ æææ ææ ææ æ ææ, æææ æ , æ æ ææ æ , . 

 

æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ æ æ æ . ææ æ æ æ æ æ æ ææ, æ æ ææ æ, æ ææ. 

æ æ , ææ æ æ æ , æ. æ ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ, æ ææ æ , æ. 

æ ææ æ ææ ææ æ ææ ææ, æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ ææ , ææææ, ææ. 

æ æ ææ , ææ, æ- æ æ, ææ , æ æ æ. 

 

æ, æ æ æææ æ æ, æ æ . æææ æ æ æ ææ ææ () ææ æ æ , ææ æ æ. æ æææ æ æ æ , ææ æ ææ æ ææ. ææ æ æ , æ æææ æ æ. æ ææ ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ. Ææ æ æ æ ææ æ æ æ æææ. 

 

ææ æ, ææ, æ ææ æ æ ææ , ææ æ æ æ, æ . 

æ , æ ææ æ æ ææ æ æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ , æ ææ. 

æ æ , æ ææ, ææ ææ, ææ æ , ææ, ææ æ æ. æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ , ææ . æ ææ æ æææ æ æ ææ æ, æ æ æ. -æ ææ æ æ æ æ , æ æ æ æ ææ æææ æææ. 

 

ææ æ, æ æ æ , æ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ . æ æææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ . æ ææ æ ææ æ, æ , ææ æ æ ææ æ . æ æ æ æ æ, æ, æ æ æ æææ. ææ æ æ ææ ææ æ æ . æ æ æ æ, æææ æ , ææ æ æ æææææ æ , . ææ ææ, æ æ , æ æ æ ææ ææ, æ æ æææ , æ æ æ. 

ææ ææ , æ æ æ æ æ ææ æ , æ æ æ. æ ææ æ æ æ ææ æ, æ , , ææ , ææ ææ æ. 

ææ æ æ ææ æ ææ ? 

 

2. æ ææ ææ 

 

æ ææ ææ , æ ææ ææ ææ æ, ææ ææ æ, æ, æ æ , æ ææ. æ ææææ. æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ, æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ æ æ, ææ æ æ, æ . ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ . ææ ææ æ. æ, , æ æ , æ æ , ææ, æ æ æ ææ, æ. æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ, æ ææ æ. æ, æ ææ æ æ, æ æ æ . 

 

æ- ææ ææ æ ææ ææ ææ æ. æ æ ææ æ æ , ææ æ, æ æ æ , æ, æ æ æ. æ ææ æ, ææ ææ ææ ææ æ æ, . æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ ææ ææ æ, ææ æ , . æ æ æ æ ææ, ææ ææ ææ æ ææ æ æ . æ ææ æ æææ æ. æ ææ ææ æ ææ æ æææ æ ææ æ ææ. ææ ææ æ æ , ææ æ æ æ.  

 

3. æ 

 

æ æ ææ æ æ ææææ. ææ ææ, ææ, æææ ææ ææ æ æ ææ æ æ. 

æ æ æ ææ æ ææ æ ææ æ, æ æ æ æ, æ , ææ , æ æ ææ æ ææ æ æ ææ, ææ ææ æ . 

 

ææ æ ææ, æ ææ æ ææ (æ ææ): 

 

. ÆÆ. ææ æ ææ, æ æ æ, ææ , ææ ææ ææ, ææ ææ, ææ æ - æ æææ ææ. æ æææ æ ææ , æ æ ææ æ æ æ ææ . ææ ææ ææ ææ æ æ. 

ææ æææ æ ææ ææ æ æ æ æ , æ æ æ ææ ææ, æ æ, æ, , , æ ææ æ ææ ææ ææ ææ æ. æ ææ æ ææ æ ææ ææ. 

 

Æ. . ææ æ æ æ æ ææ . æ æ æ ææ æ , æ æ æ. ææ æ æ, æ æ æ æ, æææ æ æ . æ ææ æ æ æ æææ ææ æ . æ ææ æ , æ æ . æ ææ æææ æ æ ææ æ æ , æ æ æ ææ (æ æ æææ). æ æ æ æ . 

 

. Æ (). æ æ æ æ æ æ æ æ æ, æ æ . æ ææ , ææ , ææ æ ææ ææ ææ æ æ, æ. æ ææ æ ææ æ. Ææ æ , æ æ æ ææ ææ ææ ææ ææ. Ææ, æ, æ ææ æ ææ ææ, æ æ ææ æ : ææ , , æ ææ, ææ! ææ æ æ æ ææ , ææ æ ææ . 

æ æ æ ææ, ææ æ æ æ, æ, , æ æ, ææ æ. æ æ, æ æ ææ æ æ ææ, æ æ , ææ. æ æ ææ æ, , æ, æ æ, æ ææ , æ, æ. 

æ ææ æ ææ, æ ææ æ æ , æ ææ æ , æ æ . æ æ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ, ææ æ ææ ææ æ ææ æ . æ ææ æææ, æ ææ ææ æææ æææ æ æææ, ææ ææ , æ. 

 

. Æ (. ). Æ ææ ææ æ æ , æ. Æ æ ææ ææ. æ æ æææ æææ ææ æ, æ æ, ææ æ æ. æ- ææ , ææ, , æ æ ææ , æ æ ææ ææ. ææ . æ ææ æ æ æ ææ . ææ æææ æ æææ æ æææ, ææ - æ ææ æ æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ . æ æææ æ æ æ, æ , æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ. 

æ æ: Ææ æ æ, æ-æ æ , ææ æ æ æ , ææ ææ æ æ, æ. 

Æ ææ æ æ æ, ææ æ æ, æ- æ ææ ææ, æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ . ææ æææ ææ. 

æ æ æ ææ æ æ æææ æææ æ , æ æ , ææ æ æ æ, ææ æ. ææ ææ ææ  

 

. (. , ). Æ æ , ææ ææ æ æ ææ æ, ææ æ, æ æ, ææ æ æ ææ æ. æ æ , ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ, æ , . 

æ æ æ , ææ æ , æ æ ææ æ æ, æ ææ ææ æ, , ææ ææææ ææ æ, æ æ æ. æ æ, ææ æ ææ ææ æ ææ. æ, æ, æ, æ, æ, ææ æ, æ, æ, ææ. æ æ , ææ, æ æ æ. Æ ææ æ æ, æ. 

 

. Æ ÆÆ . æ æ ææ ææ ææ ææ æ, æ æ ææ æ. ææ ææ æ æ, ææ , ææ æ , ææ, æ ææ æ æ . æ æææ æ æ ææ æ ææ æ, ææ ææ, æ æ æ æ, æ æ, æ ææ æ , æ æ æ æ, . æ æ æ , æ æ æ æ æ. æ ææ- ææ æ æ , ææ æ æ æ , æ æ æ . æ æ ææ , æ , ææ æ ææ . æ æ æ, æ æ æ æ æ. æ ææ , æ æ ææ ææ ææ æ æ æ. æ æ æ ææ. æ ææ æ ææ. 

æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ, æ æ. æ æ æ æ. æ æ æ ææ ææ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ ææ æ , æ ææ ææ æ æ, æ ææ æ . æ æ æ æ , æ ææ æ æ . 

 

æ æ æ, æ æ , æ æ ææ ææ . æ ææ æ, æ æ æ, ææ ææ æ æ. æ æ æ , æ æ æ ææ ææ æ. Ææ æ æ , æ æ æ æ æææ , æ æ æ , æ æ. 

ææ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ, ææ æææ , æ. æ æ: , æ, , æ, ææ, ææ æ æ æææ . - æ, - æ ææ æ æ. æ æ ææ , æ æ ææ æ . æ æææ æ æ æ. æ æ æææ æ æ, æ æ . æ æ æ æ, ææ ææ , ææ ææ ææ, æ, æ ææ æ æææ, æ , æ. æ æ ææ ææ, æ ææ, æ ææ ææ. æ ææ æææ æ. æ ææ æ æ æ æ, ææ æææ ææ ææ. æ æ æ, æ æææ æ ææ, æ ææ æ, ææ, æ æææ æ. ææ ææ æ, æææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ. 

 

æ æ , ææ, , æ ææ æ , ææ æ . ææ ææ, æ æ ææ æ æ, æ æææ æææ æ æ. æ ææ æææ : æ æææ æ æ . æ , æ æ, æ ææ ææ æ. 

ææ æ , æ æ , æ æ æ, æ æ æ, æ , æ æ ææ . 

æ æ ææ ææ æ æ , ææ æ. æ æ æ æ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ æ . ææ æ, æ ææ ææ æ. æ ææ æ ææ æ ææ. æ æ ææ æ æ æ æ, ææ æ. ææ æ ææ, ææ ææ. æ æ ææ æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ. æ æææ æ ææ æ. 

æ ææ æ , æ æ æ æ ææ æææ æ. æ æ , æ æ ææ ææ. æ æ ææ æ. ææ æ ææ ææ ææ , æ æ ææ. ææ æ æ , ææ , (æ æ ææ). 

 

. Æ. æ æ æ , ææ æ æ, ææ, , æ: , æ , ææ, , , æ, ææ ææ æ æ. æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ , ææ æ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ, ææ æ æ æ . æ æ æ æ æ ææ , ææ æ ææ æ. æ ææ ææ ææ, æ ææ æ , ææ æ, æ ææ æ, æ, æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ. , ææ æ æ ææ, ææ ææ æ æ ææ, æ ææ æ. ææ ææ æ æ æ. æ æ æ æ, ææ ææ æ, æ æ æ, ææ æ , æ ææ æ. æ, æ æ æ. æ æ ææ ææ æ. Æææ , , æ ææ æ ææ. , æ æ ææ æ , æ , ææ æ æ æ, æ, . 

 

æ æ æ æ æ æ , æ ææ, æ æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ (), æ æ ææææ , ææ. ææ æ ææ æ, æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ . 

æ æ ææ, æ æ, æ ææ ææ æ, ææ æ ææ, æ æ ææ, æ ææ æ ææ . æ ææ æ, ææ æ ææ. æ æ æ , ææ æ ææ, æ æ . æ ææ æ ææ. æ æ, æ ææ æææ æ , ææ æ æ, æ , æ æ æ ææ ææ æ æ , ææ æ æ æ , , ææ ææ, æ æ æ , ææ æ. 

, æ æ , ææ æ ææ ææ, ææ ææ ææ ææ . æ ææ æ, æ ææ æ . 

 

 

4. æææ 

 

æ æ æææææ æææ. ææ æ æ æ æ ææ æ, ææ æ ææ . æææ ææ æ, æ æ ææ æ æ ææ ææ æææ, ææ æ ææ ææ ææ æ, ææ , æ. 

 

 
æ, ææ ææ æ, ææ ææ æ, ææ æ æ, ææ æ æ, æ ææ ææ, ææ , æ æ . ææ æ æ, æ . æ æ ææ æ, æ ææ æ æ æææ æææ æ. æ ææ ææ ææ æææ , ææ æ æ, æ, æææ ææ æææ. æ ææ ææ . 

æ æ ææ æ , æ æ ææ, ææ æ ææ æ. æ ææ æ æ . æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ . 

 

ææ æ ææ æ, æ ææ. 

ææ æ æ, æ æ, ææ æ , æ æææ, æ æ, æ ææ , ææ ææ æ, ææ ææ æ æ. ææ æ æ æ æ ææ æ , æ æ, æ ææ æ , ææ æ . 

æ æ , ææ æ (æ æ) , æ æ, ææ æ , æ æ , æ æ æ, , æ ææ æ , ææ æ , æ ææ . 

Æ, ææ æ æ æ æ, ææ æ æ, ææ æ æ æ . ææ æ æææ æ æ . 

 

æ ææ æ. ææ , æææ æ æ, ææ æ, ææ ææ æ . æ ææ: ææ ææ, ææ æ . ææ, æ ææ , æ . 

æ, , æ , æ æ æ æ ææ æ ææ , æ ææ , æ , , æ ææ æ ææ æ ææ, ææ . 

ææ æææ æ æ æ, ææ æ æ, æ æ æ: ææ æ! ææ æ ææ! ææ! æ æ æ æ, æ æ: æ, æ . Ææ æ æ: æ ææ æ æ æ! 

æ æ ææ , , ææ ææ ææ æ . 

 

æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ (, , æ ) æ æ, ææ æ , æ ææ æ. æ æ æ æ . 

ææ ææ æææ , æ , æ æ, æ æ æ ææ. æ æ æ, æ æ æ , ææ- æ ææ æ : æææ æ, æ æææ ææ, ææ æææ ææ. 

 

æ æ æ, ææ æ æ , æ ææ , ææ æ ææ ææ-æ æ, æ æ . æ æ, æææ æ æ, æ æ æ æ æ æ, . , æ æ æ æ. ææ æ ææ . æ æææ, æ, æææ æ, æ æ: æ æ , æ ææ ææ æ. 

æ æ æ ææ æ æ (æ æ), æ æ æ æ, æ æ æ æ. æ æ ææ æ æ æ ææ ææ . 

 

ææ ææ, ææ ææ ææ æ ææ æ æ ææææ . æ ææ æ . Ææ æ æ æ æ, æ, æ ææ ææ æ æææ, æ æ, ææ ææ æ: æ, æ æ ! ææ: æ , æ æ ææ æ ! æ ææ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ, æ æ æ , ææ ææ æ . ææ ææ æ ææ , æ ææ æ ææ æ æ. æ ææ æ - æ ææ. 

ææ æ ææ æ. æ ææ æææ æ , ææ ææ æ æ æ æ æææ , æ, æ æ æ , ææ. Ææ æææ æ ææ æ, ææ æ æ ææ, æ ææ æ , ææ. 

 

ææ ææ æ ææ ææ æææ æ, ææ , ææ æ æ, æ æ, ææ æ æ æææ .  

æ, ææææ, æ æ æ æ æ , æ- ææ: ææ , æ ææ, æ æ æ, ææ Ææ , ææ æ æ æ. æ ææ æ ææ , ææ æ , ææ , ææ æ æ æ, æ , æ æ. æ ææ ææ æ , ææ æ ææ æ, æ æ, æ æ æ. æ , æ æ æ ææ ææ, æ æ, ææ ææ . æ, ææ æ, æ. æ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ: æ ææ æ æ æ , ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ, æ æ æ, æ æ æ æ æææ æ. ææ æ ææ æ, æ ææ æ ææ (æ æ æ ææ ææ). 

 

ææ ææ æ, ææ æ æ, æ , æ æ æ æ . 

æææ æ æææ ææ ææ æ, æ, ææ ææ æ ææ, æ ææ , æ ææ , æ ææ ææ æ ææ, æ , ææ, æ ææ æ. 

Æ ææ æ æ æ ææ ææ æ, ææ ææ æ. æ æ æ æ æ ææ , . 

 

æ ææ æ æ ææ æ æ. æ æ , æ æ, æ ææ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ. 

æ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ, æ æ, æææ æ æ . Ææ æææ æ, ææ æææ ææ ææ æ ææ æ , . æ æ æ æ, ææ æ , , æ ææ æ, ææ æ æ , ææ , æ æ æ. 

ææ æ , æ æ æ, æ æ æææ . æ æ æ , æ æ æ æ. ææ æ: Æ æ , Æ æ æ. æ æææ æ. æ ææ , æ ææ æ æ. æ ææ æ . 

æ , æ , æ æ æ æ. 

æ æ æææ, æ, ææ æ æ ææ æ æ æ , æ æ æ æ, æ , æææ æ; æ æ, æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ. 

æææ æ æ , ææ æ æ æ æ, ææ æææ æ æ æ, ææ æ æ æ, æ. 

 

æææ ææ æææ ææ, ææ , æ ææ , ææ æ ææ ææ æ ææ, æ æ , æ ææ . æ ææ æ ææ, ææææ ææ ææ, æ , æ , æ æ ææ ææ, æ æ æ ææ. ææ æ , ææ æ æ æ, æ ææ ææ. 

 

5. æ ææ æ 

 

æ æ æ ææ æ , ææ æ æ æ æ . æ æææ æ, ææ æ æ æ. , æ æ ææ , æ . 

æ æ æ, ææ ææ æ æ, æ ææ, æ æ. ææ æ ææ, æ æ æ æ ææ. ææ æ ææ æ ææ æ, æ ææ ææ . æ æ æ , , æ æ ææ , ææ æ æ æ , ææ æ ææ. æ , ææ æ æ æ , ææ æ . æ ææ æ. ææ æ æ æ , æ æ: 

 

æ ææ ææ æ æ, , æ æ ææ ææ ææ (); 

æ æ æ æ æ ææ æ ææ; 

ææ ææ æ , ææ ææ æ ææ ææ æ; 

æ æ , æ, æ, æ æ ; 

æ ææ æ, ææ æ æ, æ æææ , æ; 

æ ææ æ ææ, æ ææ ææ ææ; 

æ æ ææ æ ææ æ æ æ; 

æ æ ææ: æ æ æ æ æ æ æ. æ- ææ, æ æ æ æ, . 

 

6. æ ææ ææ æ æ æ æ 

 

ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ , æ æ æ ææ æ æ æ, æ , æ æææ æ , æ ææ æ æ æ æ. , ææ , æ ææ, æ æ æ, . æ æææ æ æ æ æ , æ æ æ æ , æ- ææ ææ æ - æ ææ. æ ææ æ ææ ææ ææ æ æææ ææ æ, . 

æææ, æææ , ææ æ ææ æ, æ ææ æ, æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ, ææ, ææ, æ ææ, ææ ææ. æ æ ææ æ æ æ ææ , æ ææ, æ æ æ æ, .  

æ , ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ æ, æææ æ æ ææ .  

 

æææ æ æ: æ æ ææ æ , æææ ææ æ, æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ, æ æ ææ æææ ææ , æ æ ææ æææ . 

æææ æ æ, æ æ, æ æ æ ææ ææ æææ æ, æ æ ææ ææ ææ æ æ, æ ææ, æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ. æ æ ææ æææ ææ ææ æ ææ æ ææ æ æ. æ æ æææ æ æ ææ ææ , ææ æ æ æ æ , æ ææ æ æ. 

ææ æ ææ æ æ, æ ææ , ææ æ ææ æ æ, ææ, . Ææ æ æ, æ æ ææ ææ, æ, ææ æ , ææ æææ. 

æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ , æ , ææ æ, ææ æ æ. 

æ æ , ææ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ ææ, æ æ æ æ. 

 

ææ, æ ææ ææ æ æ æ, æ , æ æ æ æ æ ææ æææ æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ, æ ææ ææ, æ ææ æ æ æ. 

æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ ææ , æ ææ, æ æææ. æ ææ æ ææ æ æ æ æ ææ æ æ æææ æ , ææ æ ææ æ. ææ æ æ æææ , ææ æ æ ææ æ ææ ææ, ææ ææ ææ. æ æææ æææ æ æ æ, æ, æ ææ ææ æ æ, , ææ. 

 

, æææ, æ æ ææ ææ æ æ æ ææ , æ æ æ ææ æ, ææ æ , ææ, ææ , , æ æ æ: 

 

æ ææ, æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ ææ æææ æ; 

ææ, ææ æ ææ æ ; 

ææ ææ ææ æ ; 

æ æ , æ ææ æ æ; 

æ æ æ, ææ æ æ ææ, æ æ, æ æ; 

æ ææ æææ æ , æ æ æ æ. 

æ æ æ . 

 

æ , ææ æææ æ æ æææææ, ææ, ææ ææ, æ æ ææ æ æ æ æ. 

 

  ææ (0)      
 
ææ