Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English        - iriston.com iudzinad.ru

Rambler's Top100

æ IX-æ ()
< æææ  ææ (0)      

27.10.2017 

 

æ æææ ææ! 

 

æ! æ æ! 

æ ææ () æ æ æ , æ ææ ææ, , æ æ æ æ æ : æ ææ , æ ææ ææ ææ ææ æ ? æææ ææ , ææ , æææ-æ ææ æ, æ . æ æ æ æ ææ, æ ææ æ æ ææ æ ææ, æ æ ææ.  

 

ææ æ ? æ ? - ææ ææ, æ æ , ææ. æ æ ææ. æ ææ , æ æ æ æ ææ. ææ æ æ æ æ . æ æ æ æ 25 æ, ææ æ æ, æ . æ ææ ææ æ æ æ, æ æææ ææ. æ! æ æ ææ æ æ, ææ æ æææ. , æææ æ æ æ æ æ ææ æ ææ. æ ææ æ æ æ ææ, æ æ ææ ææææ æ.  

 

Æ ææ æ ææ , æ æ æææ æ æ, . æ , . æ æ æ æ , æ æææ æ , æ æ ææ æ . æ æ æææ æ, æ æ æ æææææ ææ æ æ . Æ æ ææ, æ, ææ æææ æ, æ . æ æ ææ, ææ æ æ æ æ æææ æ.  

Æ ææ æ æ æ ææ ææ, ææ ææ æ æ ææ, æ æææ ææ. ææ ææ æ æ ææ æ ææ ææ. Ææ ææ, ææ , ææ æ æææ æ æ æ æ æææ.  

 

æ, æ 30 ææ, ææ ææ ææ æ ææ æ . ææ ææ æ, ææ, ææ æ ææ ææ , . ææ ææ æ æ, æ æ ææ ææ ææ æ æ æ. Æææ æ , ææ, , ææ æ æ. Æææ ææ æ , æ ææ æ ææ. ææ æ.  

 

æ ææ æ : Æ æ, ææ æ. Æ æ æ æ ææ, , ææ ææ æ . æ ææ æ æ æ ææ æ ææ , æææ æ. æ æææ ææ. æ ææ æææ, æææ ææ, ææ ææ æææ æ .  

Æ ææ ææ æææ, æ æ ææ, æææ, æ æ æææ, æ æ: æ æ ? Æ ææ æ æ ææ æ æ æ æ! ææ æ æ æ !  

 

ææ æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ æ æ. ææ , æ æ , ææ æ .  

Ææ æ æ ææ æ æ ææ æ, æ , æ æ æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ ææ , æ æ. æ æ æ æ, æ. æ, æ æææ æ , æ æ æ . æ, æ æ æææ ææ æ. æ æ ææ æ æ ææ . æ ææ ææ æ æææ æ ææ æ æ æ.  

 

ææ æ æ æ æ? æ ææ? æ æ æ æ æ? Æ æ æ æ Æ. æ. æ æææ æ æ ææ , æ æ æ æ æ æææ , æ æ æ, Æ. ææ ææ æ æææ, æ æ , æ æææ.  

 

ææ ææ, Æ æææ æ æ æ, ææ æ æææ æ ææ. æ æææ ææ . ææ æ, æ æ æ æ æ ææ , æ, æ ææ ææ æ ææ æ Æ ææ ææ. æ æ æ ææ, æ æ, ææ ææ æ.  

 

æ, æ æ ææ æ æ æ æææ ææ. ææ æ , æ ææ ææ ææ æ æ. æ æææ, ææ æ , æ . æ æææ ææ æ ææ æ . æ æ æ, ææ. ææ, æ , æ ææ ææ æææ æææ æ ææ ææ, æ æ, æ ææ æ æ.  

æææ, æ æææ æ æ æ, . æ ææ æ . æ ææ , ææ ææ æææ æ, æ ææ æææ. ææ æ æ æ æ æ, æ æ ææ : , æ ææ æ ææ ææ?! Ææ æ , æ ææ æ ææææ ? æ? , ææ æææ æ æææ æ æ æ.  

ææ æ Æ æææ æ ææ, æ æ ææ, æ ææ æ ææ æææ æ ææ æ ææ æ ææ æ æ æææ , . æ æ, ææ æ æ æ ææ ææ æ , æ æ æ æ , æææ ææ ææ æ ææ , æ æ ææ æ æ . æ ææ æ æææ ææ , ææ. æ æ ææ . ææ æ ? ææ æ. æ.  

 

æ æ æææ, æ æ æ ææ, æ æææ æ ææ æ æ, æ, æ æ æ. , æ æ æ æ æ ææ ææ æ. ææ æ æææ æ æ . æ æ æ æ æææ, æ æ.  

æ ææ: æ ææ æ, æ æ æ æ. æ æææ æ, æææ. ææ ææ ææ æ ææ , æææ, , . æ æ, ææ æ æ æ, æ ææ æ, æ. ææ ææ æ æ ææ ææ æ æ, ææ? 

 

Æ æ æ, ææ ææ æææ, ææ æææ ææ æ ææ æ ææ æ , ææ æ, ææ æ æ . æ ææ æ æææ æ æ ææ æ ææ. æ ææ ææ ? æ æ æ, æ æ ææ, æ?  

 

æææ ææ æææ æ æ æ, æ æ æ. æ æ æ, ææ æ ææ, ææ æ. æ æ , æææ ææ æ. Æ ææ æ. æ æ æææ, æææ , æ æ, æ æææ , æ æ æ, ææ. æ æ æ. æ æ, æ, æ æ æ æ ææ æ , æ æ æ æ æ ææ . ææ æææ. æ æææ æ ææ æ æ, æ æ ææ.  

 

ææ æææ æ æ æ æ: æ, æ æ æ æ? Æ æ æ . æ ææ æ ææ ææ ææ æ æ. , ææ æ ææ æ? æ æ æææ, æ æ æ æ ? ææ, æ , ææ, æ æ æ ææ ææ æ ææ . æ æ ææ æ æ æ, æ ? æ æ æ. ææ ææ . Ææ ææ æ ææ. æ æ æ æ æ.  

ææ ææ , ææ æ ææ . æ æ ææ ææ? , ææ æ æ æ æ. Æææ æ æ æ ææ, æ æ æ. Ææ æ æ æ æ æ ææ æ 60-70 æ æ , æ ææ , ææ æ æææ æ, æ ææ ææ ææ, ææ æ ææ. ææ ææ æ , æ æ æ æ æ æ æææ æ.  

 

æ : æææ ææ. æ æ ææ æ æææ ææ ææ. æ æ ææææ æ ææ æ. ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ ææ? æ æ ææ æ ææ, æ ææ æ æ, æ ææ? æ æ ææ ææ æææ 10-15% ææ æ æ æ æ , æ æ æ , æææ æ ææ ææ æ æ, æ? æ æ æææ æææææ æ. ææ ææ, ææ æ ææ, , æ, æ, ææ æ, æ æ æ. ææ ææ.  

 

æ , æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ. Æææ, ææ æææ æ æ æ æ, ææ ææ æ. ææ ææ æ æ æ 5-æ æ. 10-11 ææ ææ æ ææ æ , ææ æ ææ ææ, æ, æ æ , æ. , ææ æ , æ æ æ , ææ 5-æ æ ææ æ æ æææ ææ? Ææææ, ææ ææ ææ ææ ææ æ æ æ . æ ææ ææ ææ æ.  

 

Æ æ æææ, æ ææ æ æ æ. ææ æ æ æææ æ æ æ æ æ æ æ æ. ææ ææ æ æ. Ææ æ ææ ææ æ ææ æ , æ æ , ææ æ æ æ æ , æ ææ .  

æ ææ æ ææ, ææ æ ææ ææ æ æææ æ æ ææ ææ . æ æ ææ æ, æ ææ æææææ . æ æ æ æ ææ æææ ææææ, æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ. æ-æ æ æ, æ æ ææ æ, ææ. æ æ æ æ, æ æ: æ ææ æ æ æ. æ æ æ, æ æ æ. æ æ ææ ææ ææ æ, æ æ ææ æ æ ææ æ.  

 

æ æ ææ ææ æ ææ, æ. æ ææ æ æ æ, æææ æ æ æ ææ, . ææ æ æ ææ ææ: æ ææ , æææ æ. ææ æ æ- æ: æ ææ ææ ? æ æ ææ æ æ ææ æ æææ æ æ, æ æ , æ æ æ æ, æ? æ ææ æ, ææ, ææ ææ æ? ææ æ æ, æ æ , æ æ, æææ æ æ ææ, æ.  

æ ææ, æ æ æ, æ. ææ æ æ æ.  

æ æ æ ææ æ ææ æ, æ æ, ææ æ æ. ææ æ ææ æ, æ æ æææ ææ. ææææ æ ææ ææ æ ææ æ. ææ . ææ, æ .  

 

ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ . æ æ æ, æ æ æ ææ. æ ææææ æ æ æ, ææ æ , æ , æ ææ æ æ . æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ ææææ, æ æ æ æææ ææ æ æ æ. æ æ 10-æ æ ææ æ ææ æ ææ æ ææ æ æ æ æ .  

 

æ æ ææ æ æ æ ææææ, ææ ææ ææ , æ ææ æ. æ æææ, æ, ææ æ, ææ æææ ææ æ. ææ æ æ æææ æ æ æ. ææ æ æ ææ ææ ææ æ, ææ æ, æ æ, ææææ ææ æ æ ææ. ææ ææ ææ. æ , æ æ ææ , ææ. æ æ æ.  

ææ æ ææ , æ æ æ æ æææ, ææ æ, ææ æ æ ? æ ææ æ æ , æ æ æ æææ. ææ, æ æ , æ æ. Æ æ ææ ææ, æ, æ ææ æ. æ æ ææ æ æ ææ æ, æ ææ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ ææ æ ææ, æ . ææ æ æ, æ ææ æ ææ æ , ææ æ æ æ æ, - ææ , ææ æ .  

 

æ æ ææ ææ!  

, ææ ææ, ææ ææ ææ ææ, æ. æ æ æ. æ ææ æææ æ ææ. æ ææ ææ , ææ æ æ æ æ. Ææ æ æ ææ æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ æ. Ææ ææ æ æ æ æ æ , æ ææ, æ æ, æ ææ æ ææ.  

 

æ, æ ææ ææ æ æææ æ æ. ææ ææ æ æ æ ææ æææ, ææ. Æ æ ææ æ æ, ææ ææ ææ, æ æ ææ æ ææ, ææ ææ æ. æ, ææ æ æææ æ æ.  

 

æ, æ æ æ ææ æ æ. æ 120 , æ æ æ 70-æ 80- æ.  

Æææ ææ æ æ æ. ææ 14. æ ææ, æ æ æ æ æ æ. æ æ æ æææ, ææ ææ .  

æ æ æ æ æ ææ æ. Ææ æ , æ .  

 

æ . Æ, æ æ, æ 18-æ æ æ æ æ . ææ æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ. æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ æ æ æ . æ ææ æ, ææ æ, ææ æ, æ æ ææ. ææ æ . æ æ æ ææ æææ ææ, ææ æ æ.  

æ ææ æææ æ ææ ææ ææ æ . æ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ æ æ æ, æ æ æææ æ æ æ æ. æ ææ æ, . æ æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ æ æ. æ æ æææ () æ æ, ææ æ æ æ ææ.  

 

æææ æ æ æ, ææ æ æ æ. Æ æ ææ, ææ æ, ææ , ææ æ ææ æ . æ æ ææ, æ æ æ æ ææ , æ. æ, ææ, ææ æææææ ææ æææ ææ æ æ æ æ. æ ææ . æ æ ææ. æ æ æ. æææ ææ æ æ, ææ æ ææ æ , ææ æææ æ ææ æ. 2-3 æ, ææ ææ , æ. ææ æ æ æ , æ ææ æææ æææ æ , æ ææ ææ æ, ææ ææ , æ æ . æ ææææ æ ææ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ. 

 

æ ææ æææ ææ. æ æ , æ æææ , æ ææææ . , ææ æ ææ æ æ ææ . æ, æ æ ææ æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ æ æ , ææ æ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ . æ æ æ ææ ææ ææ, ææ ææ æææ æ ææ æ æ. æææ ææ æ . 

 

ææ ææ æ æ æ. ææ æ æ æ æ, . æ æ æ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ ææ . ææ æ æææ ææ æ æ æ, ææ ææ æ. æ , æ æ ææ æ æ æ. ææ ææ ææ æ , ææ æ æ æ æ. æ ææ ææ, ææ æ æ, æ ææ æ, ææ æææ æ . æ æ , æ ææ. æ æææ æ æ æ æ æ , ææ . ææ æ æ æ.  

 

æ!  

æ æ ææ ææ æææ æææ æ. æ æ ææææ, æ æ, æ æææ. Æææ æ æ æ , ææ æææ æ ææ, æ æ æ. ææ ææ æ ææ æææ , æ.  

æ æ ææ æ, æ æ æ æ. ææ , ææ æ, ææ æææ æ ææ ææ æ ææ æ ææ. ææ æ . 

æ ææ æ æ. Æææ æ æ æ æ, æ æ æ. ææ ææ, æææ ææ, æææ ææææ.  

Ææ æ æ æ ææ! 

ææ æ. 

 

 

  ææ (0)      
 
ææ