Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

ææ æ æ
< æææ  ææ (0)      

ææ (1955) æ , æ æ. æ æ ææ æ æ æ. ææ , æ, æææ æ. Æ æ æ æ æ, æ ææ -. æ . 

 

 

ÆÆ Æ Æ 

ÆÆ 

 

1 æææ2 ææ æ. æ æ æ æ , æ ææ æ. æ æ æ æææææ: æ , æ , æ æ æ ææ. æ æ æ æ , ææ , , æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ, æææææ. 

æ ææ æææ , ææ æ ææ æ , æ æ ææ æ , ææ æ æ æ. 

 

æ ææ æ , æ ' ææ, ææ æ æ æ ... 

æ, æ æ, æ æ, ææ ææ æ ææ. 

Æ, æ æ æææ, æ æ ææ, æ ææ æ ææ ææ ... 

æ , æ ææ. æ æ. æ ææ æææ, æ æ æ æ ææ æ æ æ. æ ææ æ ææææ æ æ æ æ . æ æ : æææ3 ææ æ4 æ , æ ææ æ ææ æ , , æ æ æææ, æ æ ææ, . æ ææ æ, ææ æ ææ. Ææ- : æ- ææ æ æ æ ææ. ææ- ææ ææ ææ ææ- æ, æ æ æææ , æ. 

 

æ æ- , ææ- æ æ ææ , æ- æ æ æ ææ æ æ ææ. Ææ- æ æ : æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. ææ æ , æ ææ: , æ æ æ. æ- æ æææ... 

æ æ æ ææ : æ æ æ æ æ ææ ææ æ , æ ææ æ æ , ææ æææ æ æ. æ ææ æ æ æ æ: æ æ ææææ, ææ æ, ææ æ æ æ æ ææ. - æ æ ææ æ æ æææ: æ, , 'ææ æ æ æ ææ æ ... 

æææ ææ æ æ ææ æ æ æ. æ - æ æ:  

 

ææ æ : æ æ, ææ æ. 

ææ æ , æ- æ, ææ ææ æ ... 

æ æ æ , ææ æ æ ææ æ ææ, æ ææ æ ææ æææ ææ: 

 

æ, ææ ! æ æ æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ æ.  

æ æ æ æ æ æ : 

, ææ, ææ æ ææ æ æ æ æ æææ: æ æææ ?! 

æ :  

 

, æ, æ ææ æ æ æ : 5 æ æ æ ææ æ ææ , ææ ææ æ æ ææ æ æææ... 

, æ! Ææ ææ ?!  

æ æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ : 

Æ æ æ æ æææ ... 

Ææ æ... 

æ ææ ææ æ æ æ ææ æ ææ æ: æ æ æ æ . ææææ ææ . ææ : æ æ æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ... 

ææ æ, æ ææ ææ ææ , æ æ : 

 

Ææ, ææ ææ æææ ææ. ææ ææ æ! 

æ æ æ æ æ æ æ : 

, æ , ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ ææ æ ... 

... æ æ æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æææ ææ. ææ ææææ , ææ ææ ææ æ . , ææ, æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ: 

æ , æ æ ææ, æ, æ æ æ, ææ -æ æ . 

æ æ, , æ ææ æææ, æææ , ææ 

ææ ? æ ææ æææ , ææ æ, æ . æ æ æ : æ ææ , ææææ æ æ æ! 

æ æ ææ ææ ææ æ æ: 

, æ æ æææ, ææ...  

æ, æ, æ , æ ææ æ æ æ. 

ææ ææ æ æ:  

ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ... 

æ æ , æ æ ææ :  

Ææ æ ææ, æ, æææ, æ æ , æ , æ ? 

, ææ æ æ, æ ææ ææ æææ, ææææ . 

æ , æ , ææ... æ æ æ, æ æ æ ææææææ: 

, - ææ æ ææ, æ ææ ææ ææ , ææ æ 

 

...æ æ . 

æ ææ æ ææ , ææ æ æ æ æ, æ æ ææ , ææ. Ææ, æ æ , - , ææææ ææ æ ! Ææ, æ æ æ æ, æææ æ æ æ æ : æ æ æ æ æ ææ ææ æ6... 

æ- ææ ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ ææ æææ . æ , æ ææ ææ ææ æ. Ææ æ ! æ ææ ææ æ æ æ æ ææ ææ! 'æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æææ ææ æ... ææ ææ , æ æ æ, æ æ?! 

æ 'ææ ææ æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ ææ ææ. æ æ æ ææ æ. 

æ æ ææ , æ æ æ 'æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ. æ ææ : æ æ ææ æ. ææ æ æ ææ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ. 

 

 
æ ææ ææ æ æ æ æ æ , æ ææ , æ , , 'æ , ææ, æ æ æ ææ æ æ æ . 

Ææ æ æ æ æ. æ ææ æ ææææ , æ æ æ æ æ ææ æ æ . ææ æ æ æææ æ æ , ææ æ æ æ . æ æ æ ææ ', æ æ æ æ ææ æææ : ææ æ æ æ æææ æ ææ ææ ææ . 

, æ-, ' æ æ?  

æ æææ ææ æ æ æææ ææ æ æ: 

æ ææ , æ, ææ æ ææ æ ææ æ ææ, ææææ æ æ, æ æ æ ææ æ æ. 

ææ ææ æ . ææ æ æ æ . ææ ææ : ææ æ ææ æ . ææ æ æ æ . Ææ æ æ ææ æ æ. 

æ ææ, , ' æ æ. æ æ æææ ææ æ æ ææ ææ æ æ: 

æ, æ æ, ææ æ æ æ , æ æ ææ?.. 

æ ææ æ æ æ: 

æ- æ, . æ æ ææ ?! 

æ æ ææ æ , , ææ æææ ææ ææ æ æ æ. æ æ : 

æ , ææ æ æ. 

æ æ æ æ æ. ææ ææ 7! æ æ . æ æ , ææ æ , ææ, æ æ ææ: 

' æ æ, ? æ æ ææ ææ ææ ææ. 

ææ æ æææ ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ æ: 

æ æ æ, æ æ, æ æ ææ! 

æ æ æ ææ æææ : æ, , ? æ : 

æ? ææ æ ... æ æ æ æ æ ææ ææ, æ...  

æ , ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ æ ææ ææ... 

ææ ææ ææææ æ æ. ææ, æ æ æ æ , æ ææ , ææ, . ææ ææ æ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ.  

æ ææ ææ ææ : 

 

æ æ ææ!  

ææ æ æ! 

æ- æ, æ ! Æææ ! 

 

æ æ æ æ ææ ææ ææ, ææ æ ææ æ æ . Ææ æ! æ æ æ æ æ æ ææ 

Ææ æ æ ', æ ææ æ. æ 'æ æ æ æ , ææ æ : æ æ æ æ? 

ææ æ æ æ æ ææ ææ , æ, 'æ . æ , æ æææ, æ æ æ æ æ ææ, ææ æ, æ æ æ æ ... 

 

æ æ ' æ æ æ æ. æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ . ææ ææ æ, æ , æ æ ! Ææ ææ : ææ æ æ æ æ ææ æ æ ' æ ææææ ææ. æ æææ, ææ ææ ææ ææ æ æ... æ . æ æ : æ , ææ, æ æ. 

 

! æ ! æ ææææ æ ææ. æ æ ææ, 'æ æ ... 

æ 'ææ æ : 

! ! æ æ ææ! 

æææ æ ææ, æ æ æ æ: 

æ , ' æ, ææ ææ, æ æ æ æ , ææ æ æ... 

æ - : 

 

æ ææ , æ æ ææ, ! 

æ ææ æææ æ: 

æ æææ, æ æ, ææ ææ æ æ ææ. ææ ææ, ææ ææ, ææ ææ æ. Ææ ææ ææ æ æ æ æ , æ æ . Ææ æ æææ æ ææ, æ æ æ, ææ , ææ. 

æ - ææ ææ ææ: 

æ ! 

ææ ! 

æ ææ æ æ æ ææ æ, æ æ ææ ! 

æ æ æ , æ æ ææ ææ ææ æ, ææ ææ : 

æ, ææ, æ æ , ææ æ ææ. ææ æ æ æ æ ææ '. 

æ ææ æ ææ ææ æ ææ. 

æ æ æ æ ææ 'æææ . æ ææ æ, æ ææ. æ ææ æ. æ æ æ æ , ææ æ ææ æ ... 

 

---------------------------------------------------- 

 

ÆÆ: 

 

1. , , . æ æ, ææ, æ æ æ, ææ æ, ææ æ. ææ ææ æ, ææ æ ææ æ,  

2. æææ æ ææ, æ æ æ ææ. 

3. ææ æ ææ æ æææ (. , , ).  

4. æ æ æææ (. , ). 

5. æ æ, æ. æ ææ æ æ æ æ ææ .  

6. ææ, ææ ææ æ. æ, æ , ææ - ææ æ æ. - æ ææ æ ææ æ. ææ (.. ., . 162). ææ æææ , ææ æ æ, æ. - ææ, ææ ææ æ ææ- æ ææ. æ æ æ æ ææ æ , ææ, æ æ æ . æ ææ ææ, æ æ . 

7. , æææ . æ æ æ ææ ææ. æ æ æ , æ, æ æ.  ææ (0)      
 
ææ