Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

ææ
< æææ  ææ (0)      

 

 

ÆÆ Æ 

 

æ æ æ æ æ. æ ææ æ ! æ æææ ææ æ æ! æ æ ! ææ æ æ æ æ. ææ . Æ æ æ ææ æææ æ æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ æ ! 

æ æ æ æ, æ - æ : 

ææ æ ? æ ææ , æ æ. --!.. 

æ ææ æ æ æ: 

, , ? ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ. 

æææ æ æææ . æ- : 

æ æ æ, æ! --!.. 

ææ æ æ æ æ, ?! ææ ææ 2, ææ! ææ æ. 

æ æ æ . ææ - æ ... 

... . ææ . æ . æ æ. --! æ ! æ æ ææ æ æ æ æ æ: 

æ . --! æ ææ æ æ . 

æ æ, æ, æ æ! 

æ æ! Æ ææ ? æ ? æ ææ ææ. 

æ æ, æ æææ æ ææ ææ æ æ . 

... æ ææ æ . æ æ æ æ, ææ, æ . ææ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ-æ . 

ææ æ ææ . æ, æ . æ æ ææ æ ææ ææ æ æ. æ æ , æ : 

, æ ! æ æ ææ æ æ æ. æ ææ, æ æ, æ æ. 

æææ æ ææ ææ ææ : 

æ. æ-, æ æ æ æ. æ æ æ ææ ææ: 

æ , æ, 

, , æ. 

æ æææ æ,  

- æ ææ. 

æ ... æ... 

æ æ æ æ ææ æ. æ æ . æ æææ , æ æ æ ææ æææ. 

æ , æ ææ -æ æ æ, æ : 

æ æ æ, æ, æ ææ, æ ? 

ææ, ææ! æ ææ , æ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ. 

 

ÆÆ 

 

1. æ : æ æ . æææ : æ æ . æ (æ ææ æ, æ æ æ ææ). æ ææ , ææææ, æ æ æ. 

2. æ, . æ æææ-ææ æ æ (. , ). 

 

 

 

 

 

ææ. Ææ æ ææ. Ææ æ æ. ææ æ æ æ æ . ææ ææ. Ææ æ , ææ æ æ. æ- æ æ . ææ æ-ææ . 

 
æ ææ æ . Ææ æ . æ æ . æ æææ æ æ. æ ææ æ æ æ. æ . æ ææ æ, æ æ æ , , æ . æ. æ æ æ. æ æ æ. ' . 

æ æ æææ æ. Ææ ææ ææ, æ : 

æ ææ!  

æ æ æ æ ææ ææ æ . æ æ æ-æ-æ! Ææ æ æ æ æ . 

æ æ æ æ , æ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ , æ . 

æ ' ' æ, æ æ æ: 

, ææ æ æ, ææ? 

ææ, ææ, æ æ. 

æ ææ...... ? æ æ, ! 

, æ : 

... .. æ, æ æ. æ æ æ ææ. æ æ æ ææ. æ æ æ , æ ææ Ææææ æ. 

æ æ æ . 

æ, ææ Ææææ! æææ æ æ, æ æ æ? 

æ, æ, æ. 

, Ææææ?  

Ææææ æ æ , ææ : 

æ æ, æ æ æææ. æ æ æ , æ æ æ. Ææ æ ææ . 

æ æ æ ææ æ æ : 

, æ ! Æææ, æææ ææ æ ? 

æ æ æ æ æ, æ æ æ : 

æææ, æ æ . , ææ ææ æ ææ æ æ æ. ... æ ææ æ ææ æ. 

æ æ ææ ææ, æ æ, æ æ: 

æ, ?  

ææ æ, æ æ æ ææ æ ææ, . æ æ æ æ: 

Æ æ æææ, æ æ! 

Ææ ææ . 

æ æ-æ-æ! Ææ æ æ ææ. 

æ æ æææ æ, ææ æ æ æ æ, æ, æ æ. æ ææ ææ . æ . 

æ , . æ æ . 

ææ ææ æ. æ ææ æ æ: 

æ, æ ææ , æ?! 

... æ æ . ... æ, , ææ. Ææ , æ! 

æ æ ææ ææææ: 

? , æ? Æ æ æ. æ æ ?! 

æ. 

... æ æ ææ, æ... æ -. 

æ æ 'ææ æ ææ æ æ, æ æ ææ ææ: 

æ æ, æ æ æ æ. Ææ ææ. Ææ æ æ. 

Ææ æ æ æ æ æ ææ, æ æ æ: 

æ, , ... ?  

ææ æ æ æ , æ æ æ æ: 

... æææ æ æ ææ ææ æ , æ æ ææææ æ æ ... ææ ææ æ æ ææ-æ ææ, æ æ , . 

 

 

Æ 

 

æ ææ ææ æ æ, æ æ æ. æ ææ æ æ. ææ ææ æ . æ, æ æ æ æ, . æææ æ æ, ææ, æ æ ææ:
 
ææ , æ æ ææ ?. ææ ? Æ ææ ?! ææ æ ææ æ æ . æ ææ- æ ææææ æ æ æ ææ- :  

ææ , æ æææ, ææ . æ ææ ææ æ æ , 2 . - æææ , ææ æ ææ . 'æ æ æ -, æ æ . , æ . Ææ æ æ æ , ææ... ææ æ æ . æ æ æ. , æ ? ææ æ æ , æ æ ææ, ! 

æ æ æ æ. æ , æ. - ', æ- . ææ æ æ æ ææ . æ æ æ æææ æ , ææ ææ . æ æ, æ 'æ, æ æ ææ æ æ æ ææ ææ . æ ææ, æ æ : 

Æææ-ææ! æ æ ææ æ æ, æ ææ. ææ æ æ æææ æ! Æ æ æ æ, æ3 æ ææ æ æ æ æ. 

ææ ææ æ æ ææ æ . ææ æ , æ , æ æ æ æ, æ. ææ ææ , æ : æ , æ æ ææ, ææ, ææ æ... æ æ. ææ ææ ææ æ ææ æ , æ ææ ææ æ. 

ææ ææ . æ æ æ ææ ææ æ . ææ æææ æ ææ . ææ-æææ ææ æ æææ, æææ. 

æ ææ , æ, æ æ, ææ ææ. æ æ. æ æ ææ æ æ . æ æ æ æ , æ æ æ. 

Ææ ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ- æ æ æ æ ææ- , æææ: 

æ, æ æ, ææ æ ææ? Æ æ æ ææ. Æ æ æ, æ æ. 

æ æ, æ ææ æ ææ æ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ: 

, ææ ææ æ ææ: Æ æ æ. æ . 

Ææ æææ! æ æ æ. æ æ, æ ææ æ, æ æ æ . 

æ æ . Ææ æ æ ææ ææ , æ æ æ æ. 4 æ ææ ææ ææ : 

ææ æ, æ ææ ? ææ ææ æ æ ?! 

Æ ææ ææ, ææ, æ ææ æ æ ææ ææ æ. 

æ æææ, , ææ æ æ æ , . Ææ æ æ æ æ æ, æ æ ææ. 

æ , ææææ, æ ææ æ ææ æ æ, æææ æ. 

ææ æææ ææ, ææ ææ æ æ . æ : 

æ æ! æ æ , æ ææ. æ æ æ, ææ ææ æææ ææ: æ æ ? --! ææ æ! 

ææ æ ææ æ, æ , ææ ææ æ æ æ æ æ æ . æ æ æ, ææ - æ æ. Ææ ææ : 

Æ æ æ æ. æ æ ææ æ... æ ææ ? 

ææ : 

, , æ. Æ æ ææ ææ æ æ ææ... æ , ææ æ æ. 

... æ æ. ææ ææ æ æ æ æ. æ5 ææ æ, ææ, æ, æ ææ , æ, ææ æ. 

æ æææ , æ ææ æ æææ æ ææ ææ æ ææ. ææ æ æ , ææ æ ææ : 

æ, , æ æ , æ æ æ æ æ? 

ææ æ : 

ææ æ æ, æ æ æææ æ. æ æ æ æ . 

Ææ , ? æ æ ææ æææ, æ. 

æ æ 'æ. ææ æ ææ ææ æ , ææ?! , , ææ æ, ææ. 

æ ... ... æ, æ ææ æ, ææ æ - . 

ææ æ , æ ææ æ ææ æ æ æææ, æ æ : 

ææ ... 

...Ææ-æ æ æææ æ. æ æ æ . æ6 æ ææ æ æ, æ æ æ . 

. ææ æ. æ æ . , æ æ 'æ æ æ ææ : æ æ, æ ææ . æ æ æææ ææ æ. æ æ æ ææ. ææ æ æ ææ æ æ æ ææ, æ, æ æ æ ææ. 

-ææ æææ ææ æ , æ ææ ææ. æ ææ ææ æ æ: 

æ , -ææ, ææ æ ææ æ æ æ. 

ææ ææ æ æ, ææ ææ, ææ ææ : 

æ , æ æ æ. ææ æ æ æ ææ, æ æ . 

, æ æ æ æææ æ æ ææ -æææ: ææ!. ææææ ææ æ ææ, ææ 'æ æ ææ æ ææ ææ, ææ æ ææ -æææ æææ. æ ææ æ 7 æ ææ æ ææææ æ æ. 

æ ææ æ ææ, æ 'æ . æ æ æ æ , æ ææ æ æ æ. 

æ æ æ, æ æ . æ- æ æ æ , , ææ- æ æ. ææ æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ, ææ æ, æ æ æ! 

æ, æ ææ, æ ' ææ. 

-ææ æ æ æ æ æ ææ ææ æææ: 

æ æ. æ, æ ææ ææ, ææ- æ. 

æ 'æ æ æ ææ -ææ . ææ ææ æ æææ, æ ææ , æ ææ æ æ æ ææ. ææ æ æ. ææ æ æ æ æ ææ æ ææ : 

æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ. Ææ ææ æ ææ æ æææ. 

-ææ æææ ææ, ææ æ æ æ , ææ ææ ææ æ ææ. 

ææ ! æ æ æ, æ æ ææææ , æ æ æ! 

æ æ, æ ææ -ææ æ ææ æ ææ æ æ-æ ææ æ æ ææ. æ æ æ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ æ, ææ ææ. 

Æ æ æ æ æ ?! æ æ. 

æ æ, ææ æ æ æ æ , æ æ, ææ ææ ææ ææ æ æ. æ ææ ææ. Ææ æ æ æ. ææ ææ, æ æ , æ æ æ æ . 

æ æ æ ææ , ææ æ-ææ æ æ . Ææ æ, æ ! æææ, ææ, ææ ææ, æ ææ. Ææ 'æ ææ! 

Æ æ æææ . 

 

ÆÆ 

1. æ ææ æ . 

2. (. -; ). 

3. ææ . 

4. æ (. ) 

5. æ æ. 

6. æ , æ , æ æ. 

7. æ .  

 

 

 

Æ Æ ÆÆ Æ ÆÆ 

 

æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ, æ ææ. ææ ææ-ææ. 

æ æ æ ææ ææ, æ ææ , ææ æ æ æ . 

æ æ æ æ ', ææ æ, ææ æ . æ ææ æ ææææ æ, æ ææææ ææ . 

æææ æ. æ ææ æ. æ æ æææ æ ææ. æ æ æææ æ, ææ ææ. Ææ ææ ææ æ- æ, æ ææ æ. 

Ææ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ æ. ææ æ ææ. ææ . ææ - æ æ. æ ææ . 

æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ ææ æ ææ . æ æ ææ æ æ: 

Æ , æææ æ æ, æ. æ æææ æ ææ æææ, æ : æ æ , æ ææ ææ. 

æ æ æ ææ æ-æ ææ æ, ææ æ æ æææ. ææ ', æ æ ææ , æ ææ . 

æ æ , æ ææ ææ, æ æ ææ æ ææ æ. æ æ æ ææ , ææ æ æ ææ æææ æ. æææ æ : 

æ æ , æ ææ ææ! 

æ , æ æ æ: 

æ æ, æ æ, æ æ æ ææ. 

Æ æ, æ æ. 

æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ : Ææææ, æ æ æ, æ. 

æ ææ æ ææ : 

ææ æ , æ æ , . 

ææ æ, æ ææ æ æ æ. 

æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ æææ. 

æ æ æ ææ æ ææ. æ ææ æ ææ æ æ ææ . Ææ æ æ æ æ. 

 

ÆÆ 

1. æ æ. 

2. (. ). 

 

 

 

Æ- 

 

Æ 1 æ- æ æ æ æ . ææ. æ, ææ. æ- æ æ æ . æ æ æ æææ-æææ ææ æ. Æ æ æ! æ - ææ æ ææ ææ . æ ææ- æ- æ ææ- æ - : 

æ--æ æ æ ææ ! 

æ ææ , æ. æ æ-. - 2 , æ . ææ æ . , æ æ , æ æ æ ææ. ææ æ æ ææ - , ææ æ , ææ æ ææ æ- æ... 

æ æ ææ æ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ. 

æ ææ. , , æ. æ ææ. ææ æ . æ ææ æ æ ææ æ. æ æ ææ. æ æ æ æ ææ æ. æ- æ ææ æ æ-æ æ: æ, æ æ-! æ æ æ?! 

æ ææ æ ææ: æ æ, . ææ æ ææ æ-. ææ ææ... 

æ- æ æ. æ 3. æ ææ æ, æ ææ æ æ æ - : æ ææ ææ æ ! æ æ ! 

æ- ææ-ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ: , ææ æ, ææ æ ææ ææ. æ, ææ. 

-æ æ ææ 'æ æ æ . æ - ææ æ , ææ : ææ æ æ !.. , -æ æ ææ æ !.. 

æ æ, æ æ . æ ææ - : 

æ æ, ! æ- æ . 

ææ æ, æ æ æææ , æ ææ . æ ææ ææ, æ-æ ææ æ, ææ æ. ææ æ 'ææ, æ æ æ æ ææ - : 

æ æ!!. 

æ æ!.. 

Ææ-æ æ æ æ-. æ æ æ æ æ æ ææ æææ ææ ææ. ææ æ ææ æ ææ æææ æ... , , ææ æ - æ... ææ æ, , ææ æ... 

...æ æ-æ . æ - ææ æ-æ, æ-æ. æ æ æ, æ æ æ ææ ææ ææ ææ æ-. 

æ æ ææ æ æ æ ææ. æ- æ æææ æ , æ æ æ ææ æ æ æ æ ææ: 

æ æ-, - . Æ æ æ ææ ææ æ. 

, , , ææ æ-. 

æææ ææ æ ææ. æ. Ææ , æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ ææ æ. 

æ- ææ ææ4 æ... 

æ . æ ææ ææ ææ æ æ æ æ, ææ ææ. 

æ æ? ææææ - æ-. 

, ææ, æ æ , æææ ææ . 

ææ... æ- æ . 

...æ ææææ. ææ ææ. ææ æ, , æ æ. æ æ æææ æ, æ æ , ææææ - æ æ- . æ æ æ æ æ æ æ ææææ, æ - æ ææ, . 

æææ ææ æææ æ, æ ææ, æ æ, æ-, ææ. Æ æ æææ æ, ææ . 

æææ æ æ ææ æ æ . ææ ææ æææ æ æ . æ æ æ æ æ ææ ææ. æ ææ æ æ æææ æ ææ -ææ ææ æ- . æ æææ ææ æ æ æææ. ææ ... æææ æ ææ ææ. æ æ. æææ æ ææ æ , ææ æ æ æ . æ- ææ , ææ æ 'æ , ææ æ æææ æ, ææ æ ææ æ... 

æ æ . æ æ, æ ææ . ææ ææ æ, 'æ æ æ, ææ . æ , ææ æ æ-. æ ææ æ, ææ æ æ æ , æ ææ æ-. æææ æ, æ æ æ. æ-ææ æ, -ææ ææ. æ æ æ æ . ææ æ æ , æ- æ æ æ . æ æ æ-æ , ææ æ æ æ , æ æ - , ææ æ æ æ æ . 

ææ æ æ æ-. æ æ ææ æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ , - æ æ, æææ -æ æ , ææ æ- æ ææ æ. 

, æ ææ æ ææ, æ ææ ææ ææ, ææ æ Ææ ææ æ æ æ æ . æ æ æ : , æ , æ , æ æ æ . 

ææ ææ æ æ æ . 

ææ ææ ææ æ ææ æ æ-æ æ. æ æ, æ ææ ææ æ æ-æ æ. æ æ æ æ : æ æ! Ææ æ ææ! 

æ æ, æ æææ ææ . ææ æ æ æ æ ææ : , ! æ-, æ æ ! 

æ æ. 

æ-æ ææ æ. æ æ æ æ. ææ æ . 

æ- ææ æ . Ææ æææ . 

ææ æ : æ, ææ?! æ ææ æ ææ æ! 

æ , æ æ æ æ. æ æ ææ : æ, , æ , æ æ æ ææ , ? ' æ æ æ. 

æ ææ æ æ æ. æ-, æ æ ææ, æ. æ æ æ, ' æ . ææ æ-æ æ æ, - , æææ. 

ææ ææ , ææ æ æ : ææ ææ, ææ æ æ! æ ææ, æ æ, ' ææ ... 

æææ æ, æ æ æ ææ æ- æ... 

æ æ- ææææ. ææ æ æ æææ æ ææ . Ææ ææ: æ , , ææ? æ æ, , ææ , æ æ ?.. 

ææ ææ ææ æ . ææ ææ æ æ . æ ææ ææ 'æ, æ æ æææ æ, æ æ. 

æ - æ ææ æææ . æ: 

, ? ææ . 

æ æ ææ ? æ æ ææ æ æ ? 

æ . Ææ æ æ ææ . 

- , ææ æ æææ ææ, æ : 

æ . 

ææ ææ: æ, æ æ æ æ ææ. æ æ æ æ æ æ æ-æ æ æ. 

ææ æ æ æ, ? æ. æ ? ææ æ æ? 

æ æ. æ æ , . 

æ æ : 

ææ æ ææ æ, ? 

æ , æ : 

æ æ æ æ æ æ ææ, æ æææ. ææ ææ æ, æ , ææ æ æ ææ. Ææ æææ ææ. 

æ æ, ? ææ æ, æææ ææ. 

- æ : 

æ ææ æ, ?! ææ ææ ææ, æ æ æ ', æ. 

æ æ, æ æ , æ, ææææ, : 

æ, æ æææ, ææ ææææ æ æ æ æææ æ. ææ. æ æ ... 

ææ æ æ ææ ææ. æ æ , æ ææ æ æ ? æ ' æ æ ææ, , ææ ææ. æ æ ææ .  

ææ ! æææ æ æ æææ æ, ææ .  

ææ ææ ææ . æ ææ ææ : ææ æ æ . æ æ æ æ æ æ, æ ææ, - ææ ææ ææ . ææ æ æ. æ æ ææ ææ, æææ æ , ææ ææ æææ æ æ æ, æ. æ, ææ ææ æææ. æ æææ æææ : æ! æ! ææ æ æ...  

æ ææ5 ææ æ æ, æ æ æ æ, ææ. æææ æ: , . ææ æ æ, -ææ, æ . æ ææ æ, ææ æ ææ ææ , æ, æ ææ '. æ æ æ , ææ æ æ, æ æ æ- ææ . æ æ , ææ æææ æ. ææ æ æ , æ æ æ, æ æ , ææ. 

ææ æ ææ æ ææ... æ-. ææ æ- ææ æ , æ æ , æ æ ææ æ -æ æ æ . æ ææ ææ æ ææ æ æ-. ææ ææ æ . - . æ æ æ . æ æ ææ æ-æ æ æ æææ ææ æ. - , - æææ , æ- æ æ ææ æ ... æ æ , æ æ æ ææ, ææ . æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ ææ . 

 

ÆÆ 

1. æ, . æ æææ-ææ æ æ (. , ). 

2. ææ , æ .  

3. , æ æ, æ æ (. ). 

4. ææ, æ (. ). 

5. æ æ, æ æ (. , ). 

 

 

 

Æ , ÆÆ ÆÆ Æ  

 

æ æ æ ææ . æ æ : 

, ,  

æ ,  

ææ ,  

?  

æ , ,  

Æ ,  

Æææ  

æ ... 

 

ææ æ æ æ æ. , , . æ æ æ: 

ææ æ  

æ æ  

æ æææ  

Æææ.  

æ  

æ æ  

æ  

Æææ... 

 

æ. æ , æ æ, æ æ æ . 

--, --æ æææ, ææ æ, æ. 

æ ææ , ææ æ, ææ ææ , æ ææ, ææ ææ æ æ. 

æ æ : 

--æ, æ, æ æ. Æ æ. 

ææ æ æ æ æ æ. 

æ, æ æ! æ. Æ æ ææ æ ææ, æ. 

æ æ æ ææ æ, æ æ : 

æ, æ! æ , ææ æ æ æ? ææ æ æ! Æ ææ ?! 

æ æ æ: 

æ, æ æ. æ . æ æ... 

... ææ æææ. æ æ ææ ææ æ : 

ææ, ææ! æ æ. æ æ ææ , æ ææ. 

ææ ææ, æææ, æ: 

æ æ æ, æ, æ ææ, æ? 

æ, æ! æææ . ææ æ æ. æ æ ææ , æ ææ. 

æ æ æ, æ. æ æææ æ , æ? æ ææ æ ææ , æ. 

æ. æ. ææ æ. æ ææ æ æææ æ . 

æ, æ! æ æææ. ææ æ æææ . ææ æ æ. æ æ ææ , æ ææ. 

æ æ ææ ææ æ æ, æ. æ æ æ æææ, æ? 

ææ. 

æ, æ! , æ, æ, æ ææ ææ. æ æ ææ. æ æææ . ææ æ æ, æ æ ææ , æ ææ. 

æ ææ. ææ ææ. æ. æ æææ. ææ æ. æ ææ æ æ ææ. æ æ æ. æ æ ææ ææ æææ, æ æ æ, ææ æ. 

æ æææ , æ . 

  ææ (0)      
 
ææ