Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English

http://allingvo.ru/  - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

æ
< æææ  ææ (0)      

æ  

(1882-1931) 

 

æ ææ æ æææ. æ æææ. æ , æ , æ æ ææ, æ æ. æ æ ææ: , æ, æ. æ æ, ææ æ æ æ . 

æ æ . æ, . æ æ æ æ æ æ. æ æ , æ ææ (1892-1897), ææ æ (1897-1903). 1903 . ææ . æ. 

æ . æ æ.1906 ææ . æ æ: æ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ. . æ ææ - æ ææ æ, æ ææ ææ, æ ææ. ææ, æ æ, . ææ æ æ, æ æ. æ æ æ ææ...Ææ æ ææ...æææ æ æ ...æ æ, ææ ææ æ æ, , ææ æ... ææ, ææ æ , æ ææ æ, æ æ , æ æ æææ æ . æ æ ææ æ ææ, ææ. 

æ æ æ , æ ææ æ. æ ææææ æ, æ, æ. æ - (1907). ææ æ æ, æ ææ æ ææ æ. æ æ æ ææ ææ æ, ææ, æ . æ, æ ææ æ , ææ ææ: Ææ ææ ææ æ æ!. æææ 'æ ææ. 

æ . æ æ. ææ 1908 ( ). æ æ æ. æ æ . æ æ æææ æ æ.æ æ æ æ : Ææ æ ææ, ææ, æ. æææ æ , æ æ, æ . æ æ æ ææ , æ æ, æ æ , æ ææ. æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ. 

1910 æ æææ. æ . æ æ : æ æ æ, ææ æ æææ æ, æææ ææ æ æ æ, æ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ 'æ ææ . ææ æ æ æææ æ æææ æ : æ ææ, æ , æ æ æ æ æ ææ. ææ æ, ææ æ ææ, æ æ æææ, ææ, æ æ æ æ ææ, æ. 1912 . æ æ , ææ æ, æ, æ ææ æ æ, æææ. æ ææ æ æ æ æ æ æ æ. 

1914 æ ææ . ææ .æ ææ æ ææ. æ, æ. 

æ æ 1917, ææ. 'æ ææ æ ææ. æææ æ. æ ææ ææ æ æ ææ ææ . 

20-æ æ æ ææ ææ ææ- æ, æ- , æ, -æ æææ. ææ ææ æ. 1925 ææ æ æææ. æ æ ææ æ (, , æ ææ). 

æ æ æ. æ æ æ (Æ, æ). ææ ææ æ æææ æ æ æ. 

Æ , æ ææ æ æ, æ æ,æ, . ææ ææ æ, ææ!Æ æ æææ æ-æ æ!- æ æææ æ . æ æ æææ Ææ . ææ æ æ ææ , æ æ æ 'æ. æ - . æ ææ , ææ 'æ æ, æ æ æ æ ææææ æ æ, ææ ææ . 

ææ ,ææ æ æ æ. æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ-(1924). æ æ ææ, æ, æææ ææ æ , , ææ æ æ ææ. æ æ, æææ , ææ ææ æ æ -. æ ææ æ ææ ææ æ æ ææ,æ æ æææ. 

æ æ æ, ææ, ææ æææ- æ æ. ææ æ ææ æ ææ ææ -æ. æ æ æ æ, æ æ ææ. æ æ ææ ææ, ææ ææ æ , æ ææ æ æ. æ æææ -æ. æ æ æ æ, æ æ ææ. æ æ ææ ææ, ææ ææ æ , æ ææ æ æ. æ æææ -æ. æ IIIIV æ, æ æ ææ ææ . æ æ , æ æ ææ . æ ææ æ: -æ æ æ , ææ æ ææ; ææ æ, æ æ , ææ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ. æ æ . 

æ æ - . æ ææ æ, æ ææ. æ æ ææ, æ æææ æ, ææ æ æ. 

 

 

æ 

Æ  

 

æ- æææ æ , æ æ æ, ææ ææ æ æ, ææ æ æææ æ æ ææ æ, ææ æ ææ . æ æ æ ææ æ . æ ææ ææ æ, æ æ, æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ- æ: ææ æ æ ææ, ææ æ , æ ææ, æ , ææ æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ æææ æ , æ æ æ . æ, æ, æææ, ææ, ææææ, ææ æ æ. æ ææ, æ æ, ææ ææ , æ æ. æ æ æ . Æææ æ 1924 . ææ ææ æ æ . æ ææ æ ææ æ ææ æ, ææ ææ æ æ , ææ (ææ æææ æ , ). æ æ , æ æ ææ æ ææ. æææ . æ ææ æ ææ, æ æ ææ ææ ææ-ææ æ, æ , ææ :  

æ! ææ æ æ æ. æ æ æ æ, æ æ ææ. æ, æ æ æ... æ æ , æ æ, , æ ææ æ æ , ææ æ æ æ æ æ æ. ææ ææ æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ, - , æ æ . æ æææ, ææ, ææ- , æ æææ æ æ. æ æ , æ æ ææ, æ, ææ æææ æ ææ æ, æ æ æ , æ. ææ æ ææ æ æ. æææ æ æ ææ æ: æææ æ, ææ, ææ, ææ, æææ, ææ ææ ææ æ. æ æ æ, æ æ æ æ æ , , ææ , æææ , . æ æ æ ææ , æ, , æ æ : ææ, ææ ææ ææ æ æææ, ææ æææ ææ æ æ... Æ æææ æ æ: æææ, ææ, ææ, ææ ææ ææ. Ææ æ . ææ æ æææ ææ ææ 24 æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ. æ æ, ææ æ , æ æ æ æ , . 1925 æ-æ. Æ æ ææ æææ æ ææ æ æ . æ ææ . æ æ æ ææææ æ (ææ æ æ , ). æ æ -æ æ æ. æ . ææ : æ æææ, æ æ , æ æ æ Æ ææ æ . æ æ ææ ææ ææ æ æ æ æ . ææ æ æ ææ. ææ æ . æ æ , æ æ , æ. æ æ æææ æ æ ææ . æ , , æ , ææ æ æ æ . æ æ æ ææ æ ææ æææææ , ææ æ, æ , æ, æ. æ æææ- æ æ æ- æ. æ æ ææ. æ æ . æ. æ æ æ ææ, æ : æ, æ- ! æ æ. æ æ: æ æ, æ , æ æ ææ ææ ææ. æ ææ æ æ ææ æ. æ, æ æ æ, æ æ , ææ æ æ...  

ææ æ, , æ ææ æææ æ æ æ, æ æ æ æ... æ . æ ææ æ æ æ , ææ ææ æ : æ ææ æ, æ , æ æ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ æ, æ æ , æ, ææ æ æ-ææ ( ææ æ ). æ : ææ æ ææ ææ æ . Æ æ , æ, ææ æ æ. : æ, æ æ, æ ææ ææ æ , ææ æ :  

æææ æ ææ æææ æ... , æ æ ææ æææ æ. æ æ . æ , , ææ, ææ æ æ, æ ææ: æ æ .  

ææ ææ ææ ? æ . æ æ æ , ææ æ æ ææ æ æ æ, æææ ææ . æ , ææ ææ, ææ, æ æ :  

Ææ æææ æ æ? Æ æ æ æ , æ æææ æ æ æ, ææ ææ ææ. ææææ ææ æ. ææ æ æææ . Æ ææ æææ æ, æ ææ ææ æ. æ æ æ , æ ææ æ: æ æ, æ. .  

Ææ æ. æ ææææ -æ æ, ææ , æ ææææ æ. æ æææ, æ, - æ æ æ , ææ . æ æ æææ æ. æ æ æ æ æææ ææ . æ, ææ, æ , ææ ææ æ . æ æ ææ æ. , æ æææ æ . ææ æ æ . æ æ ææ æ. æ ææææ æ æ ææ ææ ææ æææ æ æ. æ æ æ . 

, ææ æ æ? æ æ .  

ææ, æ, , æ æ æ, ææ æ, , æ æ , ææ.  

ææ- æ æ æ, æ, æ, ææ ææ...  

æ , ! ææ æææ. æ æ æ , ææ æ æ æ ææææ. , æ ææ æ æ æ , ææ æ? ææ æ? æææ æ æ æ æææ ææ . , æ- æ- æ ææ:  

æ, -! æ- .  

-! ææ- æ ææ æ.  

, æ æ? -, - æ, æ æææ. Æ ææ, æ ææ æ, ææ æ ææ æ , .  

, ! - æ æ æææ. æ ææ æ æ, ææ, ( æ), æ ææææ æ. æ æ æ æææ æ æ æ æ æ -. æ . æ . æ ææ. ææ æ æææ æ ææ ææ æ -æ , æ æ, æ æ æ ææ. æ æ æ æ æææ æ æ æ... æ æ, æ æ , æ. . æææ æ æ, ææ æ. æ æ ææ æ æ. æ æ æææ ææ. æ, ææ æ æ æ, æ æææ ææ, ææ. æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ ææ. æææ æ, ææ æ æææ æ ææ, ææ æ æ æ ææ : æ, æ æ! æ! æ æ æ, ææ æ ææ ææ , æ æ æ ææ æææ æ. 1925 ææ ææ . Ææ æ æ æ , æ æ. æ ææ æ 1931 æ. (ææ ), æ . æ . Ææ æ æ , æ . æ , æ, ææ æ æ. æ æ æ æ . æ æ ææ æ , æ , ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ, , , æ ææ æææ æ , ææ. æ æ, æ ææ æ , . æ æ ææ ææ æ. æ æææ , æææ æ æ , ææ æ ææ æ . 

 

: http://reftrend.ru/545905.html ææ (0)      
 
ææ