Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

ÆÆ - ÆÆ
< æææ  ææ (0)      

 

ææ æ ææ 

 

, æ ææ ææ æ , æ æææ æ , , æ æ ææ ææ æ æ, . ææ æ ææ , æ æ æ, æ ææ æ æ ææ , æ æ æ æ. æ æ ææ, æ, æ ææ æ, ææ, æ ææ , æ. , ææ ææ æ æ ææ, ææ, æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ æ , æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ. ææ ææ ææ, æ æ æ.  

 

ææ 1859 ææ ææ æ ææ .  

æ æ, , ææ æ, æææ, æ ææ ææ æ ææ æ æ æ , æ æ ææ , æææ, ææ æ æ ææ æ æ, æ ææ. æ, æ æ æ . æ æ æ æ æ, æ æ æææ, æ æææ æ æ , ææ æ, ææ æ æ , æ æ, æ æ, ææ, ææ , ææ.  

æ , æ æ ææ , ææ ææ ææ æ , æææ æ æ , ææ æ æææ, ææ æ ææ æ , æ æ- æ ææ æææ æ æ.  

 

Ææ ææ æ ææ ææ ææ æ æ -ææ æ æ ææ ææ æ, æ æææ æ æ æææ.  

æ æ, æ, , , ææ , ? æ, , æ . æææ , ææ ææ æ ææ, ææ æ . , æ æææ æ æ, . æ ææ æ , ææ æ æææ ææ æ, ææ ææ æ æ æ æ, æ.  

, æ æ, æ , ! æææ æ ææ, ææ æ, æ ææ æ , æ ææ æ , ! , æ, æ æ ææ ææ æ , æ æææ æ æ , æ ææ ææ æ æ, æ. Ææ ææ æ æ æ æ.  

ææ æææ , ææ æ æ ææ æ , ææ æææ æ 1860 æ ææ æ , ææ æ, æ æ.  

 

æ æ ææ , æ æææ .  

Æ æ ææ. æ , æ, ææ æ æ ææ . æ æ æ æ æ , ææ , æææ ææ æ æ , æ. æ ææ ææ æ æ æ æ , æ ææ æ ææ.  

ææ , ææ, ææ ææ , æ æ æ æ ææ ææ æææ, ææ æ æ æ æ æ æ , ææ æ. ææ æ æ, æ , æ æ æ ææ æ ææ: æ, æ æ æ ææ: æ æ , ææ, , , , , æ ææææ æææ æ ææ. æ , æ ææ æ æ ææ æ , æ æ ææ.  

ææ æææ æ æ æ. æ æ æ , æ ææ æ æ . ææ æ æææ æ, ææ æ æææ æ, ææ ææ æ ææ. æ æ æ ææ: , æ , æ .  

 

æ æ æ æ, æ æ æ , æ æ ææ .  

ææ ææ æ æ, æ æ, ææ ææ æ , æ æ æ . Ææ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ æ. ææ æ æ ææ-æ .  

ææ æ æææ æ æ æ æ æ ææ .  

ææ ææ , æ æ ææ? æææ ææ æ. æ ææ æ æ, æ æ? , ææ æ æ?  

ææ ææ æ ææ .  

Æ æ æ . æ æ ææ, æ æ æ æ æ ææ. æ æ , ææ æ æææ æ æ ææ æ ææ.  

æ æ -æ ææ, ææ æ æææ.  

1 æææ, æ æ ææ æ æ æ æ , ææ æææ , æ æ ææ ææ-ææ . æ æ æ ææ ææ æ æ, ææ, æ æ æ æ ææ. æ æ æ , ææææ æ, ææ æ æææ ææ ææ æ. Ææ ææ , ææ æ ææ æ æ ææ , æ . æ ææ , ææ ææ æ, æ ææ æææ, ææ ææ æ ææ æ æ æ, æ æ. æ, æææ æ æ æ ææ ææ , . æ ææ æ æ, æ æ æææ æ ææ æ æ ææ, æ, æ, æ æ ææ æ , æ æ æææ , ææ æ æ æ , æ . Ææææ, æææ æ ææ æ , æ æ .  

 

Ææ æææ æ ææ. , æ æ æ , æ æ ææ , . ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ , æ æ æ . æ, æ æ ææææ æ, ææ æ æææ æ æ æ ææ æ : æ .  

æ æææ æ . æ æ , æ æ æ ææ æ æ. æ, æææ ææ æ æ ææ ææ æ, æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ æææ æ , .  

æ æ æææ æ æ, æ æ æ . æ æ æ ææ æ ææ æ æææ :  

 

æ ææ, æ ! æ æ æ.  

æ æ æ æ ææ -ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ , ææ æ ææ, ææ æ æ ææ, æ æ ææ æ .  

Æ æ ææ æ, æ ææææ æ æ æ.  

æ ! æ ? æ æ æ æ ææ, æ æ æ .  

æ æ , æ æ æ, æ ææ æ æ . Ææ- æ æ æææ , æ- æ æ. Ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ, ææ æ ææ ææ æ.  

ææ æ æ. , æ æ æ æ æ, , æ ææ æ æ æ æ æ ææ .  

 

ææ æ -, . æ, ææ, , æ æ ææ ææ. ææ ææ æ æ ææ: ææ, æ, æææ, æ. æ- æ , æ , æ ææ æ.  

æ æ ææ æ æææ æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ.  

ææ æææ æ ææ. æ æ , ææ æ æ... Æææ æ æ ææ. æ æ æææ. æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ. æ æ ææ æ ææ ææ. ææ æ. æ æ æ. æ æ æ, ææ æ , : æ æ . æ ææ æ ææ æ ææ æææ æ :  

 

æ, æ æ æ! æ æ æ!  

ææ æ æ æ æææ æ æææ, ææ ææææ æææ æ æ, æ æ æ, ææ.  

Ææ æ ææ æ æ ææ æ æææ æææ? Ææ, æ æ ææ , æ æ æ , ææ ææ æ æ . æ , ææ æ, æ æ æ æ æ .  

æ æ ææ -, æ ææ. Ææ ææ æ ææ :  

 

. æ , ææ æ ææ.  

ææ æ æ ææ.  

æ æ , æ æ æ æææ æ, æ - , , æ æ æ æææ æææ , æ æ æ.  

Ææ ææ æ ææ. æææ ææ . æ æ æ, æ æ æ, . æ æ ææ æ æ æ. ææ æ , æ æ ææ æ, ææ ææ, æ æ æ ææ æ ?2 

 

ææ æ æ ææ , æ æ æ ææ, ææ, æ ææ æ æææ, ææææ. æ æ æææ ææ æ ææ. æ æ æ æ ææ.  

ææ æ æ, æ æ æææ ææ, æ ææ æ , æ æ , æ... æ ææ ææ... æææ , ææ æ æ æ æ. æ. æææ æ ææ , ææ æ ææ æ æ æææ æ , . Æ æ æ æ æææ æ. æ æ æææ ææææ. -æ ææ æ æ. Ææ ææ æ, æ æææ æ.  

æ æ æææ æ ææ æ æ æææ æ. æ ææ , æ æ æ , .  

æ ææ æ æ æ æ ; , æ ææ, æ æ æ. Æ , æ , æ æ æ.  

 

ææ ææ æ ææ; æ æ æ ææ æ. ææ æ æ, æ æ æ-æ æ ææ; æ æ æ ææ ææ. ææ æ æ æ. æ æ æææ . Ææ - æ æ.  

 

ææ æææ , , æ ææ.  

Ææ æææ ææ æ, , ææ æ ææ æ æ æ ææ , æ. ææ æ ææ æ , ææ , , ææ, - æ æ, .  

æ æ æ , ææ , æææ æææ ææ æ.  

Æ æ æ æ ææ , æ ææ æ æ æ ææ ææ , ææ ææ æ æ.  

æ æ - . æ æ æ, æ , ææ æææ æ æææ æ æ æææ, .  

æææ æ - . æææ æ ææ. æ , æ , ææ, æ , æ æ, , æææ æ æ æ æ ææ æ æ.  

æ æ, ææ, æ æ æ ææ ææ æ æææ.  

 

æ æææ ææ æ æ æ æ ææ ææ.  

æ æ æ æææ, æ æ, æ æ. ææ - æææææ æ æ ææ æ ææ-ææ ææ ææ.  

ææ æææ æ ææ æ ææ æ ææ . ææ ææ æ æ, æ æ ææ æ, ææ.  

ææ , æ ææ æ , . ææ æ ææ , ææ- ææ, æ- æææ -ææ .  

Ææ, æ æææ ææ ææ æ. æ ææ:  

 

æ ææ,  

æ, ææ,  

--, -!  

æ æ  

æ æ,  

æ, ææ, !  

 

Ææ æ æ . æææ æ, æ æ ææ , æ æ ææ :  

 

æææ æ æ æ æ. æ æ, æ æ, æ æ ææ æ æ æ æ.  

æææ ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ, , æ æ æææ æ, æææ . Ææ æ æ ææ , ææ ææ. æ æ ææ ææ æ , æ æ æ æ æææ æ, æ. æ æ, æ ææ æ ææ .  

æ æ, æ æ æ- ææ, æ- æ æ -æ æ æ æ, ææ ææ ææ ææ ææ ææ æææ, æ- æ æ, ææ. -, ææ -ææ ææ æææ æ æ ææ, æ æ. - æææææ, ææ- ææ æ ææ, æææ, ææ ææ æ. æ- æ æææ , ææ- .  

 

ææ æ æ . Ææ æ æ , æ æ ææ ææ æ ææ æ æ ææ . ææ ææ , æ ææ ææ æ æ æ, ææ- æææ-æææ, ææ ææ æ æ æ æ, ææ, æææ ææ. Ææ - æ æ æ ææ, æ ææ æææ æ , æ ææ. Ææ- æ æ æ æ:  

 

ææ ææ? ææ æ æ ææ? æ?  

Ææ, æææ, æ æææ ææ æ, ææ- -ææ æææ æ æ ææ ææ-ææææ . æ æ, ææ æææ æ æ, , ææ æ æ ææ æ , æ , æ , ææ æ .  

 

ææ æ æ ææ ææ æææ æææ , ææ æ. æ ææ æææ ææ æ ææ, æ ææ- æ æ æ æ ææ ææ æææ ææ æ æ ææ æ. ææ ææ æ æ, ææ ææ æ, ææ æææ æ, æ . ææ æ ææ æ . ææ æ æææ æææ ææ ææ, æ æ æ ææ æ æ æ æ, ææ ææ , æ.  

 

ææ . æ-ææ æ æææ ææ. æ ææ -ææ ææ , æ æ æææ æ, ææ. æ æææ ææ æææ. ææ , æ ææ æ ææ ææ æ æ æ: ææ æ, æ æ, ææ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ. Ææ æ æ ææ æ æ æ: æ æææ æ æ æ, æææ æ æ, æ æ æ æ æææ.  

æ æ , æ ææ ææ æ ææ , ææ æ æ.  

 

ææ ææ æ ææ æ æ, æ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ.  

æ æ æ, æ æ æ! æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ æææ ææ æ , æ ææ.  

ææ æ ææ. æ æææ æææ æ. æ . æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ æ æ. æ æææ æ æ æ, ææ æ ææææ æææ , æ æ ææ æ æ , æ ææ , æ ææ æ.  

æ æ æ. ææ , æææ ææ , æ? Ææ æ æææ æ æ ææ æ ææ ææ æ, ææ . æ ææ æ æ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ , ææ æ æ-æ, -ææ æ. æ- ææ, æ- ææ, æ - æ ææ æ æ æ æ æ æ æ.  

Ææ ææ .  

Æ æ æææ ææ.  

? ææ ææ.  

ææ, ææ æ . æææ æ æ æ æ , æ æ æ æ . Ææ æ ææ æææ æ æ æ ææ ææ . ææ ææ ææ æ æ. 

 

æ ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ . ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ æ. Ææ æ ææ æææ ææ æ ææ æ æ. æ æ.  

 

Æ æ æ, æ, æ æææ !  

ææ ææ ææ æ æ , æ æ æææ æ, æ.  

æ ææ ææ, ææ, ææ æ æ. æ æ æ æ, ææ ææ. æ æ æ æ. Ææ æ æææ æ æ æ. æ æ æ ææ . æ æ , ææ .  

æ æææ æ , æ æ æ ææ, . - , æ ææ , , æ- æ æ . Ææ ææ æ ææ æ æ . Ææ æ æ æ ææ æ æ , æ - æ, æ æ æ ææ, æ æ.  

 

Ææ, æ, æææ ææ æ? æ ææ æ! æ ææ æ ææ ææ. æ, æ æ ææ! ææ æ ææ ææ.  

æ ææ- æ ææ æ! æ - ææ - æ . æ- æ, ææ- ææ æ æ, æ!  

 

æ æ. æ æ , ææ æ æ . æ ææ æ æ æ ææ ææ æ, æ ææ, æææ æ, æ.  

ææ æ3 æ, æ ææ ææ. Ææ æ æ æ æ æææ æææ ææ .  

æ æ æææ æ æ. , ææ, æ æ æ æææ, ææ ææ æ æææ , ææ ææ , æ.  

 

æ æ æ ææ æææ ææ, ææ ææ ææ, æ æ ææ. ææ ææ æ ææ æ æ.  

ææ æ - , ææ æææ æ-æ , ææææ, æ æ æ . Ææ ææ æ ææ ææ, ææ æ ææ , æ ææ æ.  

æ ææ . æ ææ æ æ, ææ æ æ ææ. ææ æ æ ææ-æ æ æ æ, æ æææ æ . æ æææ æ æ ææ ææ.  

 

, ! !4 æææ ææ, ææ æ ææ æ-æ .  

æ ææ-æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ . Æ æ, æ ææ , ææ ææ æ æ æ. æ, æ ææ æ æ .  

æ æ , ææ ææ. , ææ ææ ææ ææ æ ææ æ , ææ, æ æ ææ æ ææ. ææ æ ææ ææ.  

 

æ æ ææ . æ æ ææ æ ææ ææ , æ æ æ , ææ. Ææ æ æ æææ ææ, ææ, ææ, ææ æ æ. ææ æ , ææ æææ ææ æ.  

æ æ ææ æ æææ æ-æ. æ æ æ. ææ æ æ æ æ.  

æ æ æ æ æ , ææ æ ææ æ æ æææ, æ æ æ , æ æ æ ææ ææ. æ ææ , æææ æ æ ææ æ, æ. æ æ æææ æ ææ. æ æææ ææ æ ææ ææ æææ æ æææ. æ æ ææ. ææ æ æ ææ æ ææ æææ. ææ æ æ æææ ææ ææ, æ æ. æ ææ ææ æ æææ ææ æ ææææ, æ, ææ, æ ææ, æææ .  

æ ææ - ææ. æ ææ, æ ææ æ ææææ æ , æ æ ææ æ ææ . ææ , æ , æ. æ - æ. ææ ææ , æææ ææ , æ æææ, æææ æææ æ ææ. ææææ- æ ææ ææ æ ææ ææææ æ æ æ. Ææ - æ ææ æ æææ.  

 

æ æ, ææ æ æ ææææ æ æ æ , æ ææ æ æ æ. ææ ææ ææ, æ æ æ æææ. ææ æ-æ æ æ æ. ææ æ ææ æææ æææ ææ æ æ æææ . æ ææ-ææ ææ æ æ ææ æ æ. Ææææ æ ææ , ææ æ æææ æ .  

 

Æ! æ æ , æ æ ! ææ ææ æ æ æ, ææ , æ.  

ææ æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ-ææ ææ æ ææ - ææ æ æ. , æ æ æ , ææ.  

ææ ææ æ æ æææ æææ-æææææ æ , ææ ææ æ. ææ ææ . æ , æ ææ æ æ æ æ æ, æ æ , æ æ æ æ.  

 

Ææ æ æ . æ æææ . ææ æ æ æ . ææ æ æ ææ. æ æ æ æ æææ æ æ , æ æ æ æææ, ææ æ æææ ææ ææ , æ ææ æ, æ.  

æææ æ æ æ æ. æ ææ æææ ææ æ æ, æ , ææ , æ. æ æ , æ , æ æ , æ ææ æ ææ . æææ æ æ æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ æ æ, , æ.  

 

ææ ææ . æ æææ ææ , æ ææ æ æ æ ææ æ ææ-ææ .  

Æææ æææ æ, æ æ ææ, æ æ, æ æ æ æ æ ææ. æ æ ææ. æ æ æ. æ æ æ ææ æ ææ, ææ æ ææ æææ æ æ. æ æ æ æ, æ æ, æ æ ææ.  

æ æ æ æ! Æ æ æ . Æ æ ææ æææ æ: æ .  

 

æ æ! æ ææ! æ æ .  

æ , æ ææ æ æ, : æ æ , æ.  

æ æ æ ææ ææ æ , æ, . Ææ æ æææ æ æ æ, ææ , ææ æ.  

, ææ æ æ , æ , æ ææ æ , æ æ æææ ææ æ æææ ææ , æ? æ ææ æ ææ æ, æ æ æ , ææ, ææ ææ æ æ æ ææ æææ ææ.  

Ææ, æ æ ææ æ, ææææ, æ: ææ æææ, ææ æ ææ æ æ.  

ææ æ æ æ! æ æ æ . ææ ææ æ , æ ææ æ, ææ æææ ææ æ - , æææ æ ææ ææ, æææ .  

 

ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ! æ æ æ ææ ææ, ææ æ æ æ æ æ.  

æ æ , æ æ ææ ææ ææææ æ æ ææ, . Æææ ææ ææ æ. æ æ , æ! ææ æ ææ ææ æ æ, æ æ, ææ ææ æ æ. ææ, ææ æ æ æææ ææ ææ. ææ æ æ , ææ, æ, ææ ææææ æ. Ææ æææ , æ ææ æ æææ, æææ ææ æ æ.  

 

æ, æ , æ, ææ æ, æ æ .  

ææ æ, , ææ ææ æ ææ æ. ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ, æ ææ æ ææ.  

Æ, ææ æ æ ææ æ ææ , æ æ æææ ? æ, æ ææ æ ææ æ, ææ æ ?! æ , ææ æ æ æ ææ , ææ ? æ, ææææ, æ æ , ææ æ æ ææ, æ, , æ , æ. ææ ææ æ. , æ æ æ ææ ææ æ æ æ.  

 

æ æ æ æ. æ æ ææ . , ææ æ æ ææ , . ææ æ. æ æ ææ , ææ æ æ æ, æ æ .  

æ æ ææ ææ æ, ææ æ . Ææ æ ææ.  

 

ææ , ææææ, ææ ææ æ, ææ æ, ææ æ ææ æ ææ , æ ææ ææ ææ.  

æ ææ ææ æ, , ææ.  

æ , æ ææ.  

æ æ ææ æ ææ æ æ . æææ æ , æ ææ ææ ææ , . æ æ ææ æ ææ æ. æ - ææ æ æææ æ ææ. æ, æ æ æ æ, æ, æ æ æææ.  

æ , æ ææ ææ æ ææ æ æ.  

æ ææ æ æ æ æ.  

ææ æ æ ææ æ. Ææ æ æ , æææ ææ æ æ , ææ.  

 

ææææ æ ææ æ ææ æ, ææ ææ æ ææ. æææ ææ ææ æ æ ææ, ææ ææ æ , ææ.  

Ææ æ ææ æ ææ , ææ ææ, æ æ. æ ææ ; ææ ææ æ ææ æ . æ ææ æ æ ææ. ææ ææ æ. ææ ææ æ ææ ææ æ. ææ æ æææ æ. ææ æ , æ æ æææ æ æ æ. æææ, æ æ , .  

æ æ æ æ æ æææ . æææ æ æ ææ ææ , ææ æ æ ææ ææ , æ. ææ ææ æ æ æ ææ æ æ æ.  

æ ææ æ æææ æ ææ æ ææ æ ææ æ ææ ææ-æ æ. ææ æ æ æææ æ, ææ, -ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ.  

 

æ æ æææ æ ææ æ æ æ. æ æ ! æ æ æ æ æ æ æææ æ æ. , æ, æ æ æ , ææ æ ææ, ææ æ æ æ ææ - .  

æ ææ . æ æ æ ææ æ, æ , æ æ æ , ææ. æ æ, æææ æææ, ææ, ææ, æ , ææ æ æ æ æææ.  

æ ææ æ æ æ. ææ . Ææ æ, ææ æ . æ ææ æ æ æ ææ. æ ææ æ , ææ ææ. æ æ æ , æ æ æ.  

æ æ ææ ææ æ æ æ æ. Æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ , æ ææ ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ ææ, æææ æ ææ æ æ ææ.  

 

ææ æ, æ æ æ æ æ ææ æ æ. æ æææ æ æ æ æææ ææ , æ æ ææ æ æ æ æææ ææ : . :  

 

, ææ : sit tibi terra levis5, .  

ææ ææ æææ æ, ææ æ æ, æ æ. ææ ææ æ ææ æ. æ æ . æ æ- æ æ .  

æ æ ææ æææ. æææ , , ææ. :  

.  

, ææ ! Ææ æææ æ æ. æ æ , ææ ææ.  

æ æ æ. æ , æ , . . æ, æ æ æ æ æ æ æ. ææ æ ææ æ . æ æ æ, ææ æ, ææ æ ææ æ, æ ææ æ ææ.  

ææ æ æ, ææ æ , æ æ æ æ , ææ æ æ æ æ æ.  

æ æ æ ææ æ , ææ æ ææ .  

 

æ æ æ ææ, ææ ææ ææ , æ. ææ æ æ æææ æ æ, æ-æ æ æ , .  

æ æ, ææ æ æ æ ææ æ . æ æ æææ, ææ, ææææ .  

æ ææ, æ æ ææ ææ ææ ææ æ.  

 

ææ , , æ æ æ. æ , æ æææ æ æ æ, æ ææ, ææ ææ , æ æ ææ æ , ææææ æ ææ ææ ææ, ææ æ , .  

 

æ ææ ææ, æ æ , ææ6? æ æ ææ æ. ææ æ, æææ æ æ æææ ææ, æ æ , æ æ , ææ, æ. æ , ææ æ æ æ æ . æ ææ, æ æ æ ææ. Ææ- æ æ æ, æ æ ææ æ, ææ æ. æ, æ ææ æææ æææ æ æææ æ ææ ææ æ æ æ æ ææ. Ææ æ ææ æ ææ. æ ææ , æ ææ ææ æ. ææ, æ æ, æ æ æææ, æ æ, æ ææ ææ .  

æ æ , æ ææ , æ æææ æ æ, æ ææ ææ ææ, ææææ, æ æ ææ, æ æ ææ , æ. æ ææ æ æ æ æ ææ. æææ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ. æ æ ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ æææ.  

 

æ ææ æ æ ææ ææ. æ ææ ææ, ææ ææ ææ :  

æææ æ , æ æ ææ æ æ æ.  

æ æ ææ ææ æææ.  

æ æ æææ ææ , 90 æ. ææ æ æ ææ æ ææ æ æææ æ.  

æ ææ æ æææ ææ æ ææ. ææ æ , , ææ ææ ææ, , æ æ æ ææ :  

æ æ æ ææ æ æ, æ æææ. æ æ, æ æ ææ æææ æ, , æ?  

 

ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ . æ æ , æ æ æ æ ææ.  

æææ ææ , æ æ, æ æææ. æ æ ææ ææ, ææ æ, æ, æ æææ æ æ ææ, ææ æ, .  

æ æ æææ ææ . ææ æ ææ, ææ, ææ ææ æ ææ æ æ. æ , æ æ æ æ, ææ, æ ææ æææ ææ æ , æ ææ ææ ææ æææ æ æ æææ. Ææ æ . æ ææ æ ææ æ æ æ æ, ææ, æ æ æ, æ, æ æ æ æ, æ æææ ææ æ æ, æ ææ æ æ .  

, ææ ææ æ , ææ , . æ ææ, æ , ææ. ææ- ææ- , æ- ææ ææ æ , æ ææ - æ æææ .  

 

- æ ææ æ, ææ- æ æ ææ æ ææ æ æ. æ- æ ææ æ. ææ, æ, æ, æ, æ æ. ææ æ, ææ æ æ, ææ . æ æ æ , æ ææ æ æ , æ æ ææ æ.  

, æ æ æ ææ æ . , , ææ ææ ææ æ . Ææ ææ æ æ æææ æ. Ææ æ ææ -, ææ æ , ææ ææ æ , . Ææ æ ææ æ æ ææ æ æ.  

 

æ æ æ ææ æ æææ. æ æ æ æ æ ææ.  

 

ææ æææ  

æ æ æ æææ7.  

 

ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ æ ææ, ææ. æ æ æ æ , ææ æ æ æ æ , æ .  

ææ æ æ. æ æ æ, æ æ æ æ æ. æ æ ææ æææ , æ, æ , æ, æ æ ææ æ ææ ææ. Æææ æ ææ, æ æ æ æ æ æ æææ. æ æ, ææ, ææ, , ææ ææ æ.  

 

8, ææ, æ ææ ææ æ æ æ . , æ æ æææ. æ æ ææ ææææ æ .  

æ æ æ æ. ææ æ , æ, ææ æææ ææ ææææ ææ , ææ æ æ , æ. æ ææ ææ ææ ææ. æ æ æ, ææ æ æææ æ ææ ææ æ æ.  

æ æ, ææææ, æ æ ææ, æ ææ ææ- æ æ æ , æææ. , æ æ, æ æ æææ æ æææ æ. Ææ æ æ æ. ææ , æ æ æ - , æ.  

 

æ æææ æ æ ææ ææ æ ææ æ , ææ æ æ , , æ æ æ ææ ææ, æ æææ æææ æ, . Ææ ææ æ æ æ æææ.  

æææ æ æ ææ ææ. ææ æ ææ æ æ æ æ. æ, ææ ææ æææ ææ æ æ. æ ææææ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ .  

æ æ, æ ææ æ , æ æ æ , , æ æææ æ æ, -ææ æ ææ. Æ æ, ææ æ æ æ ææ æææ æ æ æ æ , æ æ , ææ.  

ææ, æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ. ææ æææ æ æ, ææ æ ææ æ ææ æ. ææ ææ, æ .  

 

æ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ , æ æ, æ ææ æææ. ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ , æ ææ æææ æ æ.  

- æ æææ, ææ- æ æææ ææ æ æ ææ- æ æ ææ æ ææ-ææ. æææ- æ ææ ææ æ ææ , æ æ ææ ææ, æææ.  

 

æ æ æ , æ æ. ææ ææ ææ æææ, æ æ ææ , æ , æ. ææ- ææ æ æ, æ æææ ææ ææ- æ . , ææ, æææ æ æ ææ :  

 

æ, ææ ææ æ, ææ, , . æææ æ æ. - æ æ æ, ææ- ææ æ æ . æ ææ æææ æ æ æ æ ææ ææ. æ, æ ææ æ ææ ææ, æ , ææ æ ææ æ, æ æ æ æ æ æ. æ ææ. ææ ææ- æ æ ææ æ. æ æ- æ, ææ æ æ æ, æ æ æ . æ æ: , ææ , æ, æ æ æ æ æ æ, æ æ, æ , ææ æææ , ææ æ æ æ . æ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ ææ. Æ æ ææ ææ æ -. æ æ æ, æ æ æ æææ æ, . æ æ æ ææ æ æ, æææ ææ æææ æ æ ææ.  

 

ææ æ æ æææ-æææ , ææ æ ææ æ . æ ææ , ææ æ. ææ æææ æ æ. æ ææ æ æææ ææ æ æ æ .  

 

Ææ ææ ææ æ æ! æ æ æ æ ææ æ æ , æ æ , ææ.  

 

æ æææ. , æ . Æ ææ æææ . æææææ ææ æ æ, æ ææ. æ ææ æ, -æ, æ æ ææ ææ æ æææ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ ææ.  

æ ææ , æææ, , æ , ææ æ æ . ææ æææ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ ææ, ææ æ , ææ æ , æ! ææ æ ææ ææ, ææ æ ææ æ ææ æ . ææ æ , æ ææ æ ææ ææ ææ æ. æ ææ , ææ æ ææ. , ææ æ æ, æ æ ææ ææ , ææ æ ææ æ . æ æ æ æ æææ, ææ æææ.  

 

ææ ææ æ æ æ æææ. æ æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ æææ æ æææ ææ, , æ.  

ææ , , æ æææ ææ æ ææ, æ æ . æææ æææ ææ æ ææ æ, æ , ææ, æ æ æ ææ ææ.  

æ æ ææ ææææ æ æ æ æ, æ æ æ æ, æ æ, , ææ. ææ , ææ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ æææ.  

ææ æææ, æ æ. ææ æ æ æ , ææ æ æ ææ ææ æ . æ æ æ: æ, æ æ æ, . ææ æ æ æ æ, ææ æ æ ææ ææ ææ , æ æææ æ.  

, æ æ, ææ. ææ æ æ ææ ææ , æææ æ ææ æ æ æ .  

 

æ æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ æ , æ æ ææ æ ææ , , æ æ ææ æ ææ æ æææ æææ æ æ æ, ææ. ææ ææ æ , æ æ æ ææ æ ææ ææ.  

æ ææ æ. æ æææ, ææ ææ æææ æ æ æ æææ ææ æ . æ ææ ææ æ, ææ æ ææ , ææ æ æ æ...  

 

ææ æ , ææ æ æ æ æ , æææ ææ. æ æ ææ ææ æææ ææ, ææ æææ æ ææ, æ.  

æ æ, ææ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ , æ æ, æ ææ æ æ æ ææ. æ ææ ææ æ æ , æ , æ æ æ ææææ æ, æ ææ , æ ææ ææ, æææ æ, ææ. - æ, ææ- æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ- ææ . æ æ æææ . æ ææ, æ æ, æææ - æ ææ ææ æ ææ ææ.  

 

æ æ æææ. æ æ ææ, ææ æ æ æ æ , æ ææ æ æ .  

Ææ æ æ æææ, æ æ æ. Ææ æ æ æ æ ææ- æ æ æ . æææ- æ ææ, ææ- æ , - ææ- æ æ , æ - ææ ææ. æ æ: ææ- æ ææ ææ ææ, ææ, ææ- - ææ æ æ æ, ææ- ææ æ.  

- , æ- æ ææ æ ææ ææ- ææ æ æ. - æ æ ææ- . ææ æ æ æ æ .  

æ, æ æ ææ- ææ. æ- æ æ ææ ææ ææ- æ æ ææ.  

 

Æ- æ æ æ , - ææ ææ, æ- æ ææ æ ææ , - ææ- æ æ . - æ æ ææ, ææ ææ æ ææ- æ æææ æ æææ æ, æ ææ æ æææ, æ. æ- æ æ ææ æ æ, æ ææ æ, , æ æ æ æææ, æ æ ææ, æææ æ æ, æ æ æ .  

æ æ- æ ææ-, æ ææ , æææææ, æ . , æ, ææ, ææ , . - æ æ ææ æ æ ææ ææ æ. - æ æ, æ- æ ææ- ææ æ ææ, ææ æ. æ æ, ææ æ ææ æ , æ æ æ.  

 

æ- ææ æææ æ æ æ æ , æ- æ, æ ææ, æ , ææ æ æ æ. æ- æ , æ , æ , ææ. æ- æ, æ- æ æææ ææ æ æ . Æ - æ ææ , ææ- æ æ æ æ æ , æ æ- æ æ, æ ææ , æ.  

ææ- æææ ææ, ææ æ . - ææ ææ æ ææ. - æææ æ æ . , æ, æ , æ æ, æ æ .  

æ æ æ æ æ , æ ææ æææ æ æ ææ æ æ, ææ æ , æ æ æ ææ æ æ ææ, ææ. æ æ , ææ æ æ æ æ. æ æ ææ æ, æ æ æ ææ, ææ. æ ææ- æææ. - æ ææ æ , ææ- æææ æ æ, æ - æ ææ.  

Æææ ææ - æ æ æ æ , æ- æ æ æææ; - , - æ æ (æ) ææ- ææ, æ- æ :  

 

, .  

æ- æ æ ææ- ææææ æææ .  

æ æ , ææ æ æææ æ æ æ , æ ææ ææ.  

 

æ æ ææ æ æ - æ, æ- æ æ æææ. æ ææ, æ ææ, , æ ææ ..  

æ ææ- ææ æ, æ ææ- ææ æ æææ ææ ææ.  

æ . æ, ææ æ æ æ æ, ææ, ææ ææ æ , æ æ . æ æ æ. æ ææ æ, ææ , æ, æ ææ æ ææ, ææ æ æææ æ . æ æ ææ, ææ, æ æææ ææ æ , æ ææ æææ æ ææ . ææ ææ æ ææ , æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ , æ ææ æ æ, ææ æ .  

 

Ææ , æ æ , æ æ .  

, ææ, ææ æææ æ. æ- æ æ æ ææ- æ ææ æææ, , , , æ æ, æ, ææ æ- ææ , ææ. æ æ æ æ æææ9 æ . æ æ ææ æ ææ, æ æ æ ææ æ. ææ æ æ ææ æ, æ ææ æææ . æææ ææ, . æ ææ æ æ æ ææ . æ æ æ æ, ææ ææ ææææ æ ææ. æ ææ . æ æ. æ. æ ææ æ æ, . , ææ æ æ æ ææ ææ. ææ, ææ æ ææ æ, .  

æ æ , ææ ææ æ æ. æ ææ , , ææ ææ æ æ æ . æ æ .  

 

, æ æ æ æ, æ , æ ææ, æ. æ ææ æ, ææ æ æ ææ. æ æ æ, ææ æ æ æ æ, æ ææ, ææ. æ æ æ æ, æ æ æ . , ææ ææ æ ææ æ æ, , æ æ æ æ, ææ. æ æ æ æ , æ ææ ææ ææ æ, , æ , æ æ, æ æ ææ æ. æ, ææ æ æ æ æ.  

 

æ æ , æ ææ ææ . ææ æ ææ, ææ æ , ææ æ æ æ, ææ æ æææ æ, ææ. æ æ æ , æ ææ , ææ, æ ææ ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ.  

ææ ææ, æ ææ æ æ æ , ææ ææ ææ æ ææ.  

æ , æ æ æ æ æ , , æ æææ . Æ ææ æ : ææ æ æ æ , ææ ææææ æ ææ . æ æ: æ æ æ, ææ, æ æ æ æ , ææ æ æ . æ æ ææ.  

ææ , æ ææ æ æææ . æ æ æ æ , ææ ææ æ , ææ æ , ææ, æ æ æ. æ ææ ææ ææ.  

æ æ, ææ ææ æ . æ æ æ ææ, æ æ æ ææ - æ, æ ææ , ææææ, æ. ææ ææ, æ ææ æ .  

 

... æ æ , æ ææ - æ, , æ ææ æ æ ææ æ æ , æ, . æ , æææ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ, æ. æ æ æ, æ, , . æ, ææ æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ æ. æ æ ææ, æ æ , æ æ æ æ æ, æ. ææ æ ææ, æ æ æ æ , , ææ ææ æ æ. æææ æ æ . Æ æ ææ æ æ æ. ææ æææ , æ ææ, ææ æ , , ææ æ æ. æ æ æ . æ æææ ææ, æ . ææ - ææ ææ ææ æ æææ ææ. æ æ æ æ. ææ æ æ æ æ ææ . Æ , æ ææ æ , æ æææ ææ æ ææ ææ :  

 

æ, æ ææ æ , ææ æ ? Ææ æ æ æ æ . - æ æ!  

Ææ æ æ? æ . ææ æ -ææ æ æææ æ æ, ææ æ æ ææ æ , æ æ, ææ ææ , ææ.  

Ææ æ, ææ ææ æ æææ. Ææ æ ææ æ æ, æ æææ ææ ææ æ, .  

æ ææ ææ æ? æ.  

Ææ ? æ æ , ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ, ææ .  

Ææ æ ææ?  

ææ æ. æ æ , æ æ, æ. æ ææ æ 18 æ.  

æ æ ææ æ ææ, ææ ææ æ?  

æ , ææææ, ææ ææ æ æ ææ, ææ ææ. Æ, æææ æ æ æ. æ ææ, æ æ æ, æ ææ, æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ; æ æ , , æ æ æ, æ æ æ æ , ææ, æ æ æ. Æ æ æ ææ æ æ ææ æ , æ æ æ ææ æ ææ æ , ææ æ æ. æ æ . ææ, ææ æ æ æ ææ, æ æ æ æ, ææ ææææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ . Ææ ææ æ æ , ææ ææ æ æ, ææ æ ææ , ææ æ. ææ æ æ, ææ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ æ ææ æ , æ, æ æ ææ. ææ æ æ æææ, ææ ææ æ æ. ææ ææ æ æ ææ . æ æ æ æ, ææ æææ ææ ææææ ææ. æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ æ æ.  

ææ æ æ æ, ææ ææ æææ æ, ææ æ æ. æ æ ææ æ æ ? æ, , æææ , æ æ, ææ æ æ ææ , æ æ æ æ æ , ? æ æ , æ ææ æ æ, æ- æ æ æ, æ. Ææ æ æ æ æ æ .  

ææ ææ ææ æ æææ. æ æ æ , ææ æ æ ææ. ææ ææ æææ ææ.  

 

æ , ææ æ æ ææ, æ. ææ-ææ æ æææ; æ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ ææææ æ, .  

ææ æææ , ææ æ æææ æ æ ææ, , æ æ æ. Ææ- æ æææ æ, æ ææ æææ æ, æ æ æ , , æ æ æææ. Ææ æ æ æ ææ æææ ææ æ, ææ æ æ.  

 

Ææ, æææ ææ æ æ , ææ ææ , ææ ææ æ ææ ææ ææ æ æ, ææ - æ æ ææ æ æ , ææ, æ æ æ æ ææ...  

 

______________________________________________  

 

1. ææ æ, æ ææ.  

2. æ æ æææ, æ æ æ ææ æ, æ ææ, ææ æ æ . æ æ. æ ææ æ, æ æ æææ, æ æ æ. æ æ æ.  

3. æ æ æ æ  

4. ææ, ! !  

5. æ ææ ææ æ.  

6. æ , ææ æ æ æ . æ æ æææ æ æ æ æ ææ æ , ææ æææ . æ æ , æ, æ æ æ æ: ææ ææ .  

7. .. æ æ æ æ.  

8. æ .  

9. æ ææ æ.  ææ (0)      
 
ææ