Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English

http://allingvo.ru/  - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

æ
< æææ  ææ (0)      

æ  

(18591906) 

æ æææ, , ææ, ææ æ.  

 

 

 
æ 15 1859. æ æ. æ æ æ æ , ææ æ æ æ .  

ææ æ æ, ææ æ - ææ æ æ .  

 

 

 

 

 

 

 

 
æ æ æ , æ æ æ æ , æ æ . æ æ æææ æ æ æ. æ ææ-ææ æ æ ææ ææ .  

æ ææ ææ ææ, æ. æ , æ æ ææ æ . æ ææ æ æææ, æ æ, ææ. 1871 1 ææ ææææ æ. æ æ , ææ 1881 ææ æ æ æ. æ ææ æ ææ æ , æ . 1884 , æ ææ æ æ æ æ . æ æ ææ, ææ æ 1885 æ æ ææ æ, æææ æ æ, ææ.  

 

 
Æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ æææ. æ æ æææ æ æ, æ ææ æ æ ææ æææ, æ æ ææ ææ. ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ æææ æ æ . ææææ, ææ æ æ.  

 

 

 
ææ, æ æ. ææ ..æ æ . æ æ, æ - ææ. - æ æ -. æ- æ , ææ æ æææ , æ æ æ . Æææ æ æ ææ , æ æ. æ ææ : æ æ æ æ, æ ( , ), æ , æ æ ( , ) . æ ææ æ æ ææ æ ææ , æ æ. æ ææ æ ææ, æ æ , æ. æ æ , æ æ ææ æ . 1891 æ æææ ææ , æ æ æ. æ , ææææ, æ æ ææ. Ææ æ æ ææ, æ æ . æ ææ ææ æ æ , æ æ æ . 

 

 
1892 æ ææ æ ææ ææ. æ æ æ æææ æ æ ææ. ææ ææ ææ , æ ææ. æ ææ æ æææ æ æ - æ ææ.  

1893-æ æ æ æ ææ -. æ 1897-æ æ. ææ ææ æ æ ææ ææ . æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ . æ æ æææ ææ æææ æ ææ, æ æ. 1897 æ, ææ æ, ææ æ . , ææ æ ææ . æ æ ææ æ æ . 25 æ ææ ææ æ æ æ ææ æ . æ æææ ææ æ ææ æ æ æ. 

ææ æ æ æ : æ æ - æ . æ æ æ.  

 

1899 26 æ æ. 1900 æ ææ æ ææ æ , ææ ææ . æ æ æ. ææ æ æ . æ , ææ æ , , ææ æ æ æ , æ æ æ, ææ . 1901 ææ æææ, æ æ æ ææ. æ æ - æ. , æ, æ æ æ-. æ æ æ æ, - æææ æ ææ æ . 1903 æ æ, ææ, ææ , æææææ. æ ææ æ æ . æ æ , æææ , ææ- ææ ææ æ. æ æ æ æ ææ æ ææ. Ææ æ , ææ æ ææ ææ æ æ . 19 (1 ) 1906 . æ æ ææ ææ. 

æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ. ææ æ ææ ææ æ, , ææ ææ ææ , ææ æ æ æ, .  

ææææ , æ. æ æ ææ æ æ, ææ æææ, æ ææ, æ .  

1885 æ æ, æ ææ ææ . æææ ææ , æ ææ æ , æ. æ, æ, ææ æ . Ææ ææ æ æ ææ æ. æ æ, æ , ææ æ, - æ æ æ æ æææ , æ. ææ æ æ ææ æ æ (1889 .). 

ææææ æ æ æ æææ æ, ææ . æ , ææ æ ææ æ æ . ææ, æ æ æ æ, æ æ æ, ææ . 

æ æ æ , æ: æ, æ, æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ , æ æ -. 

æ æ æ æ. Ææ æ æ æ æ, ææ ææ ææ æ . æ ææ æ ææ .  

æ æ æ æ, æææ æ æ. æ æ æææ æ æ. ææ ææ ææ æ , æ æ æ æ æ-.  

æ ææææ , æ. æ ææ-ææ. æ 1885 ææ æ æ ææ æ , . . æ æ , æ . æ æ . Ææææ ææ æ ææ ææ. æ , æ æææ æ æ æ. ææ ææ 1898 3 æ æ æ ææ: ææ ææ, æ, æ, æææ.  

1899 æ æ æ. , æ æ . æ ææ æ ææ ææ æ .  

 

 
æ æ ææ : æ ææ ææ, æ ææ ææææ ææ, æææ ææ ææ ææææ. æææ ææ ææ ææææ æ æ æ, æ æ æ.  

æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ . æ æ æ ææææ, ææ æ æ æ. æ ææ æ æ æ ææ. æ æ, æ æ æ æ ææ, æ ææ æ ææ æ æ æ æ. æ æ æ æææ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

æ. 

Æ ÆÆ ÆÆ 

 

æ ææ. æ æ. æ . æææ æ æ ææ æ, æ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ æ . æ, æ æ , æ, æ æ æ ææææ, æææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ æ. 

æ æ æ , æ ææ æ . æ æ ææ æ , æ æ. æ æ æ æ, æ æ æ, æ æææ æ æææ. æææ ææ æ ææ æ. æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ, æ æ ææ, . æææ æ ææ, æ æ æ, æ. Æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ . æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ. ææ æ æ æ æ æ . Æææ æ æ. , æ æ æ æ æ æ, ææ... ææ æ æ , æ æ æ , . æ æ æ æ ææ æ, ææ ææ, æ. æ ææ ææ æ æ æ: ææ æ ææ . , ææ, æ ... æ æ ææ. ææ æ æ ææ æ æ... æ , æ , . ææææ æ , æ ææ, æ, æ æ æ æ. ææ, , æ æ , ææ æææ ææ ææ æ. , ææ æ æ æ æ , æ æ.  

æ-, ææææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ ?.. æ æ . Æ , æ æ æææ æææ ææ æ æ æ æ ææ æ. æ ææ , æ ææ , , ææ æ æ æ æ. Æ, æ ææ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ , æ ææ æ æ, æ æ, æ æ æ ææææ. æ æ æ, æ æ, ææ. 2 æææ. ææ , æ , . æ. æ æ ææ æ æ. Ææ æ. æææ æ ææ æ ææ , ææ . æææ . æ æ æ , æ æ æ, ææ æ æ. æ æ æ, ææ æ ææ ææ ææ, , , , , , ææ ææ ææ ææ -æ æ. ææ æ æ ææ . æ æ, æææ æ æææ æ, æ , æ æ æ æ ææ . æ ææ æ æ ææ æ ææ æ. ææ æææ æ . æ æ , æ æ æ æ æ. æ æ, ææ ææ ææ ææ , æ ææ, æ. æ æ æ æ. Ææ ææ æ . æææ , ææ æ æ. æ , , , ææ æææ ææ ææ ææ, æ æ æ, . æ ææ æ , æ æ , ææ ææ .  

æ æ ææ, ææ ææ ææ. , ææ ææ ææ.  

æ ææ æ æ æ: æ æ æ æ, - ææ, æ, æ, ? æ ææ æ æ æææ ææ ææ.  

æ, , æ æ æ, æ ææ, æ æ ææ. æ æ -æ æ. Ææ æ æ . æ , ææ æ æ...  

Ææ ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ æ ... æ æ æ. æ ææ æ ææ? æ æ ææ æ æææ æ? ææ æ æææ. æ, æ æææ æ æ.  

ææ æ ... æ ææ . æ æ ææ ææ æ æææ! ææ æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ...  

, , æ æ, ææ æ æ! æ æ . æ , æ æ, . . æ ææ ææ ææ ææ ææ, ææ , æ æ ææ, . æ ææ æ. ææ æ æ. æ æ, æ æ ææ æ, . æ æ, -, æ , ææ ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ , æ æ æ æ . æ æ ææ æ ææ. æ, , æ ææ , æ, , æ , , æ. ææ æ æ æ . æ æ æ. ææææ æ æ . æ æ, , æ, ææ æ ææ ææ , æ . æ æ æ æ æ , æ æ æ æ æ ! æ æ ææ æ , ææ ææ ææ ææ ææ? æ , æ æ ææ , ææ æ æ æ. ææ æ æ, æ , . Æ æ , æ ææ æ æ æ. , æ , . æ, ææ æ, ææ æ. æ ææ æ æ: , ææ æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ æ, æ ææ æ ? æ æ . æ æ: ææ æ æ ? æ , ææ æ, æ æ ææ æ:  

Ææ æ, ææ ææ æ æ, æ æ ææ æ? ææ æ: æ, æ æ æ , æ æ, æ æ! æ, æ , æ , æ æ ææ ææ!..  

æ æ æææ ææ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ æ ... æ . . æ , æ ææ æ . Æææ æææ: æ, æ, æ?  

Ææ ! Ææ æ ? ææ! æ ææ , æ ææ ! æ æ. æ , ææ , . , , ææ æ æ, æ æ æ, æ æ æ . æ æ , , , æ æ æ, ææ æ æææ-æ ææ æ æ ææ. , , æ , ææ ææ ææ æ æ ææ. ææ ææ, , æ ææ ææ æ , ææ æ æ , ææ æ æ. , , æ ææ, ææ æ æ , æ, ææ æ æ æ, æ. Ææææ, ææææ æ æ æ . æ æ æ ææ æ æ ææ æ... - æ æ . æ ææ , æ ææ æ , æ æææ ææ , . æ ææ æ æ ææ ææ æ æ ææ ææææ. , ææ æ , æææ æ æ æ æ, æ æ æ-æ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ, æ. 3 , , æ æ, 1890 . æ ææ æ . ææ -æ. - , æ - æ. ææ, 1900 , æ æ æ, æ. æ æ ææ ææ, æ , æ, ææ æ æ æ æ, ææ æ æ, æ. æ ææ æææ æææææ , ææ æ, ææ ?, æ, ææ , æ ææ . æ æææ æ æ æææææ , æ ææ æ æææ æ . æ æ, æ . Æ æ . ææ æ æææææ æ. æ æ æ , ææ æ æ. ææ ææ ææææ æ . æ æ : æ ææ æ , ææ æ æ , ææ, æ, , æ ææ æ æ ææ ææ, æ, æ æ æææ . æ æ æ. ææ ææææ Æ , æ æ, æ ææ, æ, ææ æææ ææ æææ. . æ æ æ æææ. Ææ, ææææ, æ æ, ææ æ ææ ææææ ææ æ . ææ ææ æ æææ, æ æææ æ, ææ, ææææ, ææ ææææ æ æ.  

ææ æ ææææ: æ, æ, æ, æ, ææ, æ-!, æ æ, Ææ , æ. æ ææ ( ææ ) æ æ æ . æ- ææææ ææ æ æ ææ æ æ , ææ æ æ æææææ . , æ, æ, æ, æ, ææ, , ææ æææ. Æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ. æææ, æ ææ æ , ææ æææ. æ ææ æ-æ, ææ-ææ, ææ-ææ, ææ æ ææ ææ æ . æ, æ æ, ææ , ææ ! ææ æ æ æ- ææ. ææ, æ, æ ææ æææ æ æ : æ ææ, æ. æ : æ ææ ææ . æ ææ, , æ æ æ ææ æ ææ æ. ææ æ æ-æ. ææ, æ , æ . æ æ æ æ , ææ æ æææææ , æ ææ ææ , ææ ææ ææ æ æ æ æææ. æ . æ... æ æ æ : æ . æ ... æ æ ææ æ æ , æ æ . ææ æ æ æ ææ æ æ ææ. æææ æ æ æ æ, ææ - æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æææ ææ - æ : æ! æ: ææææ- æææææ, æ æ æ , æ æ, æ. æ :  

- ææ æ æ æ? : ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ æ, ææ , æ ææ æ . æ æ æ æ, æ æ æ æææææ æ , æææ æ- æ æ. ææææ æ-æ æ , æ : æ , ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ, æ æ æ . ææ , ææ æ , ææ, æ æ , -æ æ æ, æ æ. Æ æ æ, ææ æ , . æ æ æ, , æ æææ . Æææ æ æ : æ, æ, æ æ... æ æ æ ææ æ: ææ, ææ æ , æ ? ææ æ æ, ææ :  

æ , æ æ: æ æ æ ææ æ , æ ææ æ æ æ æ... Ææææ, æ æ æ æ æ æ æ æ æ . Æ æ æ æ ! *** æ ææ ææ æ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ æ ææ ææ. æ æ æ ææ ææ, ææ æ æ æ , æ ææ æ , æ æ æ ææ æ , æ æ ææ. ææ , ææ, æ, ææ ææææ ææ æ æææææ æ , ææ æ æ æ . æ ææ æ ææ æææ æ , æ æ ææ æææææ æ ææææ: , , ææ, æ æ ææ æææ. ææ æ æ ææ . ææ ææ æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ, ææ æ ææ æ , æ æææææ , æ æ ææ æ ææ æ æ æ . ææ æ . 1936 æ, 30 ææ, æ æ æ. æ ææ æ, æ æ , . æ æ , , ææ æ æ æ æ æ. æ ææ -. æ. æ æ æ- æ æ ææ: æ ææ æ ææ, æ æ ! ææ æ ææ , æ æ , æ , ææ. ææ æ æ æ æ æææ æ æ æ ææ, ææ ææ. æ- , æ æ æ æ , æ- æ , æ ææ, æ ææ-ææ æ ææ æææ æ ææ ææ , ææ æ æ æ æ, æ æ ææ, , ... Ææ æ æ, , æ ææ ææ æ æ æ ! 

 

 

 

 

 

æ. 

ææ. 

æ æ 

 

  ææ (0)      
 
ææ