Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English

http://allingvo.ru/  - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

æ
< æææ  ææ (0)      

ÆÆ ÆÆ 

 

, ææ! 

, ! 

 

æ , æ æ æ , ææ æ  

Æ ææ æ ææ, æ , æ æ ææ. 

 

Ææ, ææ, ææ, æ. 

 

, æ æ æ , æ æ, æ æ! 

 

ææ ææ æææ, ææ , æ ææ æ, æ, æ æ! 

 

, æ æ æ æ , æ æ. 

 

æ æ, æ æææ , æ æ , æ æ æ. 

 

, æ ææ æ ææ æ æ æ æ 

 

, ! 

 

 

 

 

 

- æ , ææ! 

- , ! 

 

- , æ ææ ææ ææ æ æ æ! 

 

- æ, æ , 

æ ææ æ ææ æ æ, 

ææ ææ! ææ ææ ææ, 

æ ææ æ æ æ  

æ ææ æ-ææ ææ æ ææ æ! 

 

- , ææ! 

æææ, æ æææ , 

- ææ, 

ææ æ ææ ææ æ ææ, 

æ æ! 

 

- æ æ, ææ , æ æææ æ æ ææ ' æ ææ ! 

 

- æ æ, ææ æ æ ææ, 

æ ææ æ , æ æ, æ æ ææ ææ! 

 

, ææ, 

æ æ ææ æ ææ æ 

 

, æ æ , , ææ æ ææ æ æ! 

 

æ , ææ æ! æææ , æ æ æ! 

 

, æ æ ææ æ, ææ! 

 

æ æ ææ, æ , 

æ æ æ , ææ, æ æ æ æ æ! 

 

, ! 

 

 

Æ  

 

æ , ææ! 

, ! 

 

æ æ ææ ææ æ æ æ! 

 

æ ææ , æ ææ æ ææ æ, ææ ææ! 

 

æ ææ æ æ ææ , 

æ ææ æ ææ ææ ææ ! 

 

, ææ! 

æææ, æ æææ , 

- ææ ææ! 

 

æ , æ æ ææ, 

Ææ , æ æ æ æ! 

 

æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ! 

æ æ , 

æ ææ ! 

 

! æ æ , 

æ ææ ææ æ! 

, ææ æ æ! 

 

ææ, æ æ æ ææ ææ ææ ææ, æ æ. 

 

ææ æ æ, æ , 

æ æ æ æ , æ æ æ 'æ ! 

 

æ , æ ææ æ æ! 

---, ! 

 

 

 

Æ ÆÆ 

 

- æ æ æ!  

- , !  

 

- æææ æææ ,  

æ æ! 

 

ææ , ææ ææ-ææ ææ æ,  

æ æ! 

 

æ , ææ æ ææ , 

æ æ æ, æ æ æ! 

 

æ æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ ,  

æ æ æ, æ æ æ æ! 

 

ææ ææ ææ æ-ææ æææ, æ ææ, æ æ æ! 

 

æ ææ æ, æææ æ ææ æ ææ !  

 

ææ , ææ ææ æ ææ,  

Ææ æ æææ ææ-æ, æ-æ æ! 

 

ææ ææ-ææ ææ æææ, Ææ æ ææ æ ææ ,  

æ æ ææ, 

æææ æææ . 

æ æ æ æ! 

 

ææ æ , æ æ æ æ. æ ææ æ æ,  

æ æ! 

 

æ æ ææ ,  

æææ æææ , 

æ æ! 

 

ææ æ æ æ , ææ æ æ, æ æ!  

 

ææ, æ æ æææ, æ æ! 

 

, æ æ æ ææ , æ æ! 

 

ææ æ ææ æ, 

æ æææ , æ æ! 

 

, ææ 'æ, æææ 'æ, 

æ , æ . 

 

æ æ, 

ææ-ææ ææææ ææ, 

æ æ! 

 

, æ æ æ! 

, !  

 

 

 

Æ  

 

! Æ ææ æ, æ , ææ! 

, ! 

 

ææ æ ææ æ ææ! 

 

Æ ææ æ, ææ æ æ æ æ! 

 

æ æ ææ æ æ ææ ! 

 

æ æ , æ æ æ , æ æ! 

 

, æææ æ ææ ææ 

Æ æ æ, æ . 

 

ææ ææ æ æ æ! 

 

æ, ææ-ææ æ , æ ææ æ æ æ, æ æ , ææ ææ ææ æ ! 

 

æ æ æ! 

 

ææ æ æ! 

 

æ æ ! 

 

æ æ, æ æ, ææ æ, 

Ææ æ æææ æ! 

 

æ æ ! 

 

æ ææ æ æ æææ ææ , æ æ æ æ! 

 

æ æ æ , ææ ææ æ ææ ææ, ææ 'æ ææ æ æ . 

æ æ ææ æ æ æ æ! 

 

æ æ ææ æ ! 

 

æ , æ , ææ! 

 

ææ æ , æ æ æ! 

 

æ ææ - æ, æ - æ æ, 

æ, æ æ, 

ææ æ æ æ, æ æ 

Ææ æ- ææ æ ææ æ! 

 

æ æ æ æ. 

æ æææ - æ, æ æ - æ-æ. 

æ - æ ææ æ ææ æ æ , ææ! 

 

æ ææ , æ æ æ æ! 

 

Æ, æ ! 

 

ææ ææ æ ææ, æ æ æ! 

 

æ ææ, æ æ, æ ææ, ææ , ææ æ æ æ æ! 

 

ææ æ ææ, ææ ææ, æ æ! 

 

æ æ ! 

 

æ, æ æ, æ ææ ' ææ æ æ ! 

 

æ æ! 

 

æ æ æææ ææ ææ-æ æ! 

æææ æ æ æ! 

ææ æ , æ æ! 

, æ, 

ææ æ æ ææ æ! 

æ , æ æ, ææ æ æ æ , ! 

æ æ ææ æ æ æ! 

æ æ æ, æ ! 

æ ææ ææ , ææ! 

æ æ - æ! 

ææ ææ, æ- æ æ-ææ ! 

' æ ! 

æ æ æ æ ææ æ. 

, ææ! 

æ æ ! 

æ æææ æ æ! 

æææ æ ! 

æ æ ææ! 

Ææ , ææ! 

æ æææ æææ æ , ææ ææ æ, æ æ æ! 

 

Ææ ææ, æææ ææ . 

æ , , 

ææ æææ æ æ æ, 

.Ææ- æ ææ æ æ, æ æ æ. 

 

Æ æ , æ æ æ! 

ææ ææ, æ! 

æ æ ææ æææ æ ææ æ ! 

æ ææ æææ ææ, æ æ æ! 

, ææ! 

æ æ æ, ææ æ æ ææ, 

'ææ æ ææ æ ææ! 

 

ææ æ, ææ! 

æ ææ , 

Ææ æ æææ æ ææ æ æ, 

æ æ ! 

æ æ ææ! 

æ ! 

æ æ æ, æ æ æ! 

ææ ææ æ æ, 

 

Ææ æ æ æ! 

æææ æ æ ææ æææ æ, æ æ æ! 

, ææ æ æ, ææ æ ææ ! 

æ æ! 

æ æ, ææ æææ æ æ ææ ! 

æ ææ ! 

 

, æ , Æ, æ, ææ! 

æ æ , æææ ! 

æææ, ææ æ ! 

æ æ æ ææ æ! 

æ ! 

æ æ ! 

ææ æ! 

æ æ, æ , æ - æ! 

 

, ææ! 

æ æ ææ ! 

ææ ææ æ ! 

Ææææ æ! 

æ æ! 

 

æ, ææ, ææ ,  

'æ æ æ æ, æ, ! 

 

æ æ, ææ, æ , æ æ æ æ , 

æ æ ææ! 

 

ææ æ æ ææ æææ ææ , æ æ! 

, æ æ æ ! 

, ! 

 

 

  ææ (0)      
 
ææ