Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English        - iriston.com iudzinad.ru

Rambler's Top100

Æ (3-æ )
< æææ  ææ (0)      

 

Ææ æ æ , ææ ææ æææ , æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ. æ , æ æ æ æ.  

 

 

- . æ -æ, æ æææ æ , morality.  

- . æ æ , - , outlook, ideology 

- Æææ . , , , components, conditions. 

- . , , - property 

- æ. , way of life 

- æ. - , character 

- Ææ. , mentality 

- Ææ. , understanding  

- ææ. .  

- . , . - self-consciousness 

- Æ. integral  

- æ. , - distinguishing feature 

- . gun powder 

- ææ æ. , robbery, cattle hijacking 

 

 

æ  

 

æ æ, æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ ææ, ææ. -æ æ , æ æ ææ ææ-ææ æ æ, . ææ æ æ æ ææ . æ æ , æ , æ ææ, æ ææ æ æææ , ææ ææ æ æ , æ ææææ, ææ, æ æ ææ ææ ææ. æ æ , æ, æ æ æ æ. æ ææ æ ææ ææ. Ææ æææ . , ææ æææ æ æ ææææ , æ, æ .  

 

ææ æ ææ ææ æ æ. æ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ, æ æ æææ, æ, , ææ, æ ææ æ ææ. æ , , ææ æ æ. æ æ ææ, æ, ææææ, æ, æ, æ, ææææ, ææ ææ ææ. æææ, æ, æ ææ æ , æ æ. æ ææ æ. æ ææ ææ, ææ æ, æ æ æ æ. æ æ , æ æ ææ ææ æ . ææ ææ æ. æ ææ ææ æ æ ææ. æ -æ ææ æ ææ æ. æ æ æ æ æ, ææ æææ ææ ææ ææ æ æ æ ææ ææ æ 78,8 . ææ æ æ ææ ææ æ æ æææ æ 28 . ææ æ ææ æ ææ - , ææ æ æææ, ææ , æ , æ ææ. æ æ, æ æ, æ ææ, 36,2 . æ æ æææ æ 62,7 , æ 86,8 . æ æ æ ææ æ 37,2 . æ æ ææ æ ææ ææ æ æ. æ ææ ææ ææ ææ æ, æ , æ æ 21,4 æ. Æ æ 32,7 . æ æ , æ æ æ æ æ, . æ æ æ ææ æ. ææ, æ æ æ æ æ æ 1992 1520 æ æ æ æ. æ æææ , æ æ, æ ææ ææ-æ ææ.  

 

æ æ æ æ, æ æ ææ æ . , ææ æ æ æ ææ æ æ ææ, . ææ ææ æ ææ , æ æ. æ ææ . æ æ ææ, æ 3040 æ æ æ æ, æ ææ æææ æ ææ , ææ æ . æ ææ æ ææ, æ æææ, æ æææ æ , æ æææ æ æ. - æ , - æ æ æ æ . æ , , ææ æ, æ æ. ææ æ ææ æ æ, æ æ, ææ æææ, ææ ææ : , æ , æ æ . æ , 1981 æ æ, ææ æ æ æ , æ , æ æ æ æ , æ æ æææ , æ , ææ æææ ææ. æ , ææ æ æ æ , æ ææ ææ æææ, ææ æ æ, æ æ, æ æææ æææ æ .  

 

Æ , æ æ ææ æææ æ æ æ, . æ æææ ææ, æ ææ, æ æ æ ææ. æ æ ææ æ. ææ ææ ææ æææ æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ æææ. æ ææ æ , ææ ææ , æ: æ ææææ æ, æ æææ ææ, æ æ æ, æ æ ææ æ æ , æ ææ æ. æ æ æ . æ ææ - æ, æ æ , æææ, ææ ææ, æ æ æ. ææ ææ æ æ, æ ææ ææ æ, æ æ æ, ææ ææ .  

 

ææ ææææ ææ ææ æ, ææ , ææ æ, ææ æ æ æ æ , æ æ æ, ææ æ ææ æææ æ, æ æ ææ ææ æ ææ, ææ æ æ æ, ææ æ ææ , ææ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ æææ æ, ææ ææ ææ æ .  

 

æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ, ææ ææ æ , ææ æææ æ ææ æææ æ æ ææ . æ æ æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ ææ ææ . æ æ æ , æ, æ æ æ ææ, æ ææ ææææ, æ æ . æ, ææ æ æææ æ, æ ææ æ æ æ æ.  

 

æ, ææ æ ææ æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ æ æ, æ ææ , ææ ææ , ææ. , æ æ æ, ææ æ æ, æ , ææ æ ææ, æ æ , æ. æ æ æ æ ææ æ æææ ææ ææ, æ æææ ææ.  

 

ææ æ , ææ ææ, æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ ææ, æ. æææ ææ ææ-æ æ. , , æææ æ ææ ææ , æ ææ æ æ . ææ ææ æ æææ æ æ, ææ æ ææææ æ æ.  

 

æ æ ææ æ ææ , ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ, æ ææ æææ æææ ææ ææ. , æ, æ æ, æ, . æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ. æ æ æ ææ æææ, ææ ææ ææ. Ææ æ , 1981 æ ææ ææ ææ æ, æ æ, æ æ æ , , æ æ æææ ææ ææ ææ , æ , æ æ æ æ æ æ ææ, æ æ, ææ æ æ, æ æ æ , æ , æ , æ æ æ æææ æ, ææ ææ ææ, ææ æ æ æ, æ æ æ æ, ææ.  

 

æ , ææ æ æ æ, . æ ææ æ æ ææ æ. æ æ . æ æ æ ææ. æææ ææ. æ æ, æ . æ æ- æ æææ æ ææ ææ æ , æ æ æ æ ææ æ æææ, æ ææ æ æ, æ æ æ.  

 

æ. æ ææ ææ , æ æ æ ææ æ, æ æ , æ ææ æ. æ æ , æ æ æ , ææ æ æ æ ææ, æ ææ. Ææ æ æ ææ ææ æ æ æ: æææ æ, ææ æ , æ ææ.  

 

ææ æ æ. æ æ æ . æ æ æ ææ æ, æ . æ æ , æ æææ . æ-æææ æ æ æ æ, æ , æ. æ ææ ææ æ æææ æ æææ, æ æ æ ææ, æ æ ææ æææ æ. æ æ æ ææ æææ æ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ ææ æ, æ æ. æ æ æ æææ, æ æ ææ æææ, ææ ææ ææ ææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ, æ . æ æ æ ææ æææ æ -æ æ, æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ, ææ æ ææ ææ, æææ ææ æ æææ æææ æ ææ æ æ ææ.  

 

æ ææ æ æ. ææ æ ææ æ æ æ ææ. ææ æ æ æ ææ, æ æææ æ æ æ . æ æ æ ææ æ. æ æ æ ææ æææ ææ . æ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ æ æææ. æ ææ ææ æ ææ æææ ææ æ æ æ ææ æ. ææ ææ, ææ æ æ .  

 

ææ æ æ , æææ æ æ ææ , ææ æ æ ææ ææ æææ æ æ, ææ æ æ . æ ææ, æ æ æææ, æ æææ æ æ ææ, æ æ , æææ æ æ ææ, ææ æææ ææ æ ææ, æ. Æ ææ æ ææ æ æ , æ ææ æ æ. æ, æ æ æ æ. æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ ææ æ æ .  

 

æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ. ææ ææ ææ ææ ææ æ, æ æææ æ ææ, æ ææ ææ, æ æ æ æææ ææ. æ æ ææ, æ æ æ ææ æææ ææ æ æ æ ææææ ææ ææ æ (, ), æ æ ææ æææ æ æ, æ. ææ æ , æ ææ æ æ æ æ æææ ææ ææ. æ æ ææ , ææ ææ æ, ææææ ææ ææ æ ææ æææ ææ æ, . æ æ, æææ, ææ ææ æ ææ ææ æ, æ æææ æ æ ææ, æ ææ æææ.  

 

æ æ ææ æ, æ, æææ, ææ æ æ æ ææ æ ææ, æ ææ, æ æææ ææ ææ, æ æ ææ æ ææ.  

 

æ ææ æ æææ, æ ææ æ. æ æææ ææ æææ æ æ , , æ, æ æ æ, æ æ ææ, ææ. ææ æ æ ææææ æ æ . æ ææ æ ææ ææ ææ, ææ ææ, æ ææ , æ æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ. æ ææ, æ æ ææ ææ, æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ.  

 

æ æ æ ææ ææ ææ æ , æ ææææ ææ, æ æ, æ æ, æ æ æ æ, æ æ . æ æ, æ æ. æ ææ ææ æ ææ ææ, æ ææ ææ æ æ æ. æ ææ æ ææ æ æ ææ, , æ ææ æ æ, ææ æ æ. æ ææ ææ æ æ . æ ææ ææ æ æææ ææ , ææ æ æ.  

 

æ æ æ, æ æ æ, æ ææ ææ. æ , æ , æ , , æ, æ , æ æ , æ ææ æ ææ, æ æ , æ æ æ, æ æ æ, æ æ æ , æ æ, æ æ æææ æææ æ, æ æ, ææ æ æ ææ æ , æ æ, æ ææ æ ææ æææ , æ, æ, æ æ æææ æ.  

 

æ ææ ææ, ææ æ æ æ æ æ: æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ , ææ, æ æ æ æ, æ æ æ æ . æ æ æææ, æ æ ææ æ æ æ . ææ, æ æ, æ æ æ, 1991 æææ æ 1 ææ 126 , ææ æææ 583 . æ ææ æ æ.  

 

æ æ æ æ ææ ææ æ ææ. ææ æææ æ æ æ æ æ . æ æ æ, æ ææ æ æ æ . æ , ææ, ææææ æ. æ æ ææ æ æ. æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ , ææ. æ ææ ææ .  

 

ææ æ æ ææ æ ææ. æ æ æææ æ æ æææ, æ æ, æ æ æ æ, ææ ææ ææ.  

 

æ ææ ææ ææææ æ, æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ æ ææ, æ ææ , æ ææ ææ æ æ, æ æææ. Æææ ææ æ æ: æ æ ææ æ ææ æ æ, ææ æ æææ æ ææ, ææ æ ææ æææ ææ. ææ æ æ æ æ . ææ, æ æ æ ææ æ. ææ æ æææ æ , ææ, ææ æææ. æ æ æ æ ææ æ ææ ææ. ææ æ ææ æææ , æ ææ. æ ææ æ ææ. æ æ æ ææ ææ æ. æææ æ æ .  

 

ææ ææ æ æ æææ æ ææ æ, æ æ æ æææ æ æ. æ ææ æ ææ ææ ææ. æ æ æ æ æ.  

 

æ æ ææ ææ ææ ææ æ ææ . æ æ . Ææ æ æ, ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ , .  

 

æ ææ ææ æ æ æ , ææ æ æææ æ æææ æ. æ æ æ æ .  

 

æææ æ æ æ ææ ææ. æ ææ æ æ ææ ææ, ææ æææ, æ . Ææ-ææ æææ , æ 3040 æ æ, æ. æ æ æ ææ ææ , æ ææ æ , ææ æ æ.  

 

æ æææ ææ æ æ. æ æ æ , æ ææ , æ ææ , æ æææææ . ææ æ ææ æ æ, æ æ æ ææææ æ. Ææ , . æ æ æ. æ ææ æ æææ æ... æ, æ æ æ, ææ æ ææ ææ, æææ æ æ, ææ. ææ æ æ æ , , æ ææ æ æ æ ææ. æ æ ææ æææ æ. ææ æ æ æ , æ ææ æ , æ , ææ ææ, ææ æææ æ, ææ æ æ ææ.  

 

æ ææ ææ ææ. ææ ææ ææ ææ æ æ , ææ æ ææææ æ ææ æ æ. æ ææ æ æ æ ææ , æ ææ æ æ æ ææ. ææ ææ æ ææ æ.  

æææ æ, ææ æ , ææ ææ, ææ æææ . ææ æ æ æ æ, æ æ æ - ææ, , æ æ ææ æ æææ, æ æ æ. Æ æ, æ æ æææ æ æ: æ ææææ ææ æ. ææ æ æ æ , ææ 1917 æ æææ. æ æææ ææ æ ææ . Ææ æ æææ æ æ. æ æ ææ æ æ æ æ. ææ ææ æ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ, æ æ æææ, æ ææ æææææ æ æ.  

 

Æ ææ, æ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ. æ , æ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ, æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ ææ, æ æ æ ææ æ . æ , ææ æ æææ , æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ.  

 

ææ ææ æ æ ææ æ æææ ææ æ æ, ææ.  

 

Æ æææ ææ æææ æ æææ æ: æ æ , æ ææ æ æ ææ æ æææ, , æ ææææ æ ææ æ æ. ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ æ, æ.  

 

æ ææ, æ æ , -æ ææ ææ ææ, , ææ, æ ææ æ, ææ ææ, æ æ æææ ææææ æææ ææ æ ææ æ æ. ææ æ ææ ææ æ æ æ æææ æ.  

 

æ æ æ æ , æ, æ æ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ ææ: æ æ ææ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ .  

 

æ æ, ææ æ, æ ææææ æ. æ ææ æ , ææ æ æ ææ æææ æææ, æ æ æ ææ æ æ. Ææ æ, æ æ æ ææ æ ææ æ , . Ææ-ææ æ æ æ æ, æ æ æææ æ ææ æ æ æ, æ æ æ.  

 

æ ææ æ ææ æ æ. æ æ ææ, æææ. ææ ææ æ , ææ æ æ æ æ. æ æ æ, æ æ æ æ æ æ. æ ææ æææ æ æ æ æ, æ ææ. ææ . æ ææ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ ææ, ææ æ ææ , æ, ææ. æ ææ æ . æ ææ ææ, æ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ. æ ææ æ æ , ææ æææ æ ææ æ.  

 

æ æ æææ, æ æ ææ æææ ææ , æ æ æ æ. æ æ æææ, ææ ææ æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ, æ ææ ææ æ. æ æ æ æ . æ æ .  

 

ææ ææ æ ææ æ æææ æ ææ ææ æ æ ææ. æ æ æ æ , ææ ææ æ æ æææ ææ ææ.  

 

ææ æ æ , æ, ææ æ, æ ææ , æ ææ ææ, æ ææ ææ æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ æ. æææ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ æææ, æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ ææ, æ ææ æ æ æ.  

 

æ æ ææ æ ææ æ , æ, æ ææ æ ææ æææ æ ææ. æ-æææ æ æ æ æ . ææ , æ æ , æ æææ æ ææ .  

 

æ ææ æ : æ æ, æ- , æ, ææ, æ , æ ææ , æ - æ . æ æ æ æ . æææ ææ æææ æ æ, ææ æ æ.  

 

æææ ææ æ æ æ æ ææ . , ææ æ æ æ, ææ ææ , æ ææ ææ æ æ, ææ æ. ææ æ ææ, ææ , ææ æ æ æ. ææ æ æ, æ, æ ææ æ æ æ ææ æ . ææ æ æ æ , æ , æ , æ ææ æ æ æ æ. ææ ææ ææ ææ ææ æ. ææ æ ææ ææ ææ ææ, æ ææ ææ æææ ææ æ.  

 

æ æ æ æ. æ ææ ææ æ æææ æ æ, æ ææ æ æ æææ ææææ æ.  

 

æ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ , ææ ææ , æ ææ æ æ ææ, æ, æææ, æ æææ, æ ææ æ ææ. æ ææ æ ææ ææ, æ ææ , ææ æ, æ ææ , æ ææ , ææ, , ææ ææ , ææ , , æ æææ. æ ææ, æ, æææ, æææ, ææ æ , æææ æ ææ , æ æ æ æ æ , æ. æ æ ææ ææ ææ ææ, æ ææ , æ æ ææ , ææ ææ ææ- æ . æ æ æ ææ ææ æ. æ , æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ æ.  

 

æ-æææ æ ææ æ æ , . Ææ æ ææ ææ ææ , æ æ , - ææ, ææ ææ æææ æ , ææ æ . Æ ææ æ : ææ ææ ææææ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ, æ. æ æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ æææææ æ ææ!  

 

æ æ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ : æ æ æ, ææ æææ ææ æ ææ , æ æ æææ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ ææ æ æ æææ æ . æ ææ æ, ææ ææ æææ æ, æ æ , æ. æ æ æææ: ææ 25 æ æ , ææ æ 45 ææ æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ æ. æææ ææ æ ææ æ ææ ææ , æææ æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ ææ, ææ æ, æ ææ æ æ. ææ, ææææ ææ æ æ, æ ææ, ææ æ æ, æ æ ææ, æ ææ ææ æ ææ æ, æ, ææ æ æ æ æ æ ææ ææ æ, æ æ ææææ ææ ææææ æ æææ ææ ææ æ æ.  

 

æ æ æ ææ æ æ . , ææ ææ ææ æ, ææ, æ æ, æ æ ææ æ, ææ æ æææ - æ ææ, æ.  

 

æ ææ ææ ææ æ æ ææ ææ æ. æ ææ ææ æ æ. ææ, æ æ æ ææ ææ, , ææ ææ ææ æ æ , ææ æ æ ææ ææ, ææ.  

 

æ æ , æ ææ æ æ. Ææ æææ æ , æ ææ : , æ , æ , , , æ ææ ææ. ææ æ- æ æ, æ. ææ æ æ æ æ æ .  

 

ææ ææ ææ æ , ææ ææ , æææ, æ ææ æ æ ææ : æ ææ æ æ , æ æ ææ . Ææ æ æææ æ æ, æ æ æ ææ , , æ, ææ ææ, ææ ææ æ æ, . æ æ, ææ ææ æ ææ, ææ æ ææ æ æææ.  

 

æ æ- æ, æ ææ ææ æææ æ , ææ æ ææ , ææ, , æ ææ æ æ: ææ æ, æ, æ æ . ææ æ æ ææ ææ, æ æææ æ æ ææ ææ. æ ææ . ææ æ ææ æ æ , æ æ ææ æ æ æ æ ææ ææ , æ æ æ æ ææ.  

 

æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ. , ææ æ æ, æ æ æ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ, æ æ æ, æ ææ ææ. æ æ æ æ æ, æææ æ.  

 

æææ ææ æ æ . ææ æ æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ. ææ æ ææ ææ æ. ææ ææ æ æ, æ æ æ, æ. æ æ , æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ, æ ææ ææ æ.  

 

ææ ææ ææ ææ . æ æ. æ ææ æ æææ æ, .  

 

ææ ææ ææ æææ ææ æ, æ ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ, æ , ( æææ) ææ æ , ææ ææ , ææ ææ æ æ , ææ æ æ ææ , æ.  

 

æ, æ æ , ææ ææ ææ æ ææ ææ æ , æ, ææ, æ ææ . Æææ æ ææ æ, ææ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ, æææ æ æ. æ æ æ! æ æ æ æ , æææ æ ææ æ. ææ æ, æ æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ, ææ. ææ æ æ æ æ ææ ææ ææ, æ æ æ. ææ æ æ , ææ æ ææ ææ æ ææ ææææ, æ , ææ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ , æ æææ ææ æ æ æ ææ ææ ææ . æ ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ. Ææ æææ ææ ææ æ æ æ ææ æææ, æ æ æ æ.  

 

æ ææ æ æææ, æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ, æ æ æ æ ææ. æ æ. ææ ææ æ æ ææ, . ææ æ æ ææ ææ æ , æ æ æ æ ææ. æ æ ææ, æ ææ ææ. Ææ æ ææ æ æ. - ææ ææææ æ .  

 

æ æ æ æææ ææ . ææ ææ æ æ æ æ-æ æ æ, ææ æææ ææ ææ æ æ, æ æææ æ ææ æ æ: æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æææ, . ææ æææ æ æ, æ æææ ææ æ ææ æ æ æ æææ ææææ, , ææ æ æ, ææ æ æ æ æææ, ææ æ æ æ , . æ , æ ææ æ , æ . æ æ , , , , , , , , æ , ææ ææ . ææ ææ ææ æ æ ææ ææ æ.  

 

æææ æ æ æ æ æ æ, æ. æ ææ , æ ææ æææ ææ æ æ æææ ææ æ æ æææ , . ææ æ æ ææ ææ. æ æ æ.  

 

!  

  ææ (0)      
 
ææ