Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English        - iriston.com iudzinad.ru

Rambler's Top100

Æ (1- )
< æææ  ææ (0)      

Ææ æ æ , ææ ææ æææ , æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ. æ , æ æ æ æ.  

 

 

- . æ -æ, æ æææ æ , morality.  

- . æ æ , - , outlook, ideology 

- Æææ . , , , components, conditions. 

- . , , - property 

- æ. , way of life 

- æ. - , character 

- Ææ. ( - ), mentality 

- Ææ. , understanding  

- ææ. .  

- . , . - self-consciousness 

- Æ. integral  

- æ. , - distinguishing feature 

- . gun powder 

- ææ æ. , robbery, cattle hijacking 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ, . æ , æ æ æ æ, æ æ. ææ æ. æ æ ææ æ , æ æ , ææ æ , . , æ æ æ æ. æ , æ ææ , ææ ææ æ æ , æ ææ æ, æ , æ æ.  

 

æ æ æ æ æ: ææ æ ææ æ, æ æ æ ææ, æ æ, æ æ æ, ææ æ.  

 

æ æ æ æ æ æ. ææ æ. æ æ ææ æ. æ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ ææ æ æ , ææ æ.  

 

æ , , æ æ ææ æ ææ æ . æææ-æææ æ ææ æ. æ ææ æ æææ ææ æ æ æææ æ .  

 

æ æ. , ææ æ, æ , , æ æ æ. æ æ .  

 

æ æ æ ææ æ. æ æ æ. ææ æ ææ-æ æ. æ æ ææ ææ æææ æ ææ .  

 

æ æ æ. æ æ æ. æ æ æ ææ ææ ææ, ææ æ æ æ. , æ, æ æ æ æ æ, ææ - æ æ æ, æ æ æ . ææ æ æ æ ææ, ææ æ . æ æ æ ææ.  

 

æ, æ ææ æ . æ, æ æ æ ææ, æ æ ææ ææ, . ææ æ , ææ æ ææ, æ, æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ ææ æææ æ, æ æææ. æ æ æ , æ , æ æ, ææ æ, æ æ æ. æ æ , æ ææ æ æ æ, .  

 

æ ææ æææ, æ æ ææ æææ æ æ æ, , ææ ææ. æ ææ æ, æ ææ æ ææ, æ ææ ææ æ, ææ ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ, ææ æ , æ æ æ ææ æ æ, æ. , ææ æ, æ . æ ææ æ æ æ æ æ æ ææ, æ , æ æ æ æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ æ æææ.  

 

æ , , , , ææ ææ æ æ , ææ æ. Ææ æ ææ æ, æ æ æ æ, æ. æ ææ æ æ æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ. æ æ , æ æ, æ æ ææ æ, æ. ææ ææ æ ææ.  

 

æ æ æ- 152, 154, 156, 157-æ . æ æ : æ æ æ æ. æ æ æ: æ, æ, æ. ææ æ , ææ æ æ æææ æ . æ ææ , æ- æ, æ æ ææ æ ææ æ ææ æ, . ææ æ æ æ æ , ææ æ æ æ. æ æ æ æææ æ. æ ææ æ æ, æ. æ, æ ææ æææ æ . æ æ. æ æ!  

 

 

 

 

æ  

 

ææ ææ . æ ææ . , æ, , æææ æ æ æ æ ææ, ææ- æ æ æ () æ æ ææ ææ æææ æ æ. æ æ æ, æ, æ æ ææ æææ . ææ æ ææ, æ ( ) æ æ ææ , ææ, æ æ æ ææ , ææ æ æ. ææ .  

 

æ æ ææ æ , æ ææ , æææ æ æ æ , ææ, æ. æ ææ , ææ æ , ææ æ -æ. æ æ æ.  

 

. ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ. æ, ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ, æææ ææ æææ (, ææ æ). ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ, æ ææ æ. ææ ææ ææ ææ, ææ, æ ææ, ææ, Ææææ ææ ææ. æææ ææ, ææ ææ ææ æ æ ææ. æ æ ææ Æ æ, ææ ææ æ ææ , ææ. ææ ææ æææ æ æ. ææ æ æ æ , ææ , æ æ æ. ææ, ææ ææ æ ææ æ æ æ : ææ , ææ , æææ æ. Ææ æ æ ææ æ æ, æ æ æ. Æææ , Ææ ææ æ æ æ ææ ææ æ ææ æ, ææ ææ ææ ææ æ æ. æ æ ææ .., ææ, æ, æ æ æ æ.  

 

æ, ææ æ , ææ æ æ æ ææ ææ æ æææ , æ æ æ æ ææ æ æ . æ ææ æææ: æ, æ, æ, ææ ææ.  

 

æææ æ æ æ , æ æ æ æææ æ , ææ. æ, , ææ ææ æææ, ææ, æææ, () ææ ææ, ææ , æ ææ æ æ , æ æ.  

 

, æææ, ææ æææ æ æ æ , æ æ æ ææ , ææ. æææ ææ æææ æ ææ æææ . æ æ æ æ æ . , æ , æ ææ ææ , æææ, ææ ææ ææ. ææ , ææ ææ, , æ æ ææ, æ æ , ææ.  

 

, æ, ææ æ , æ ææ ææ. æ , æ ææ æ , æ ææ. æ æ , æææ æ ææ .  

 

æ æ. - ææ æ æ æææ, ææ æææ æ, æ æ, æ ææ ææ , æ ææ. æ æ æ ææ, ææ ææ æ ææ .  

 

ææ ææ æ æ æ æ. ææ ææ æ æ, æ æ, æ ææ, æ ææ, ææ ææ, æ æ, æ ææ æ æ, . ææ æ æ æ , , æ æ .  

 

ææ ææ æ æ. æ æ æ , ææ, æ- ææææ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ æ. æ ææ ææ æææ ææ ææ, æææ æ ææ ææ, æ - ææ ææ. ææ æææ æ, ææ, æ- ææ æ. æ ææ æ æ ææ, ææ ææ ææ ææ, , æ ææ æ, æ. æ æ . ææ ææ æ ææ æ æ ææ ææ , æææ æ .  

 

æ, ææ æ æ ææ . æ ææ ææ æ æ ææ ææ. Ææ æ ææ, æ ææ æ ææ. Ææ æææ æ æ æ ææ æ . - ææ, æ, æ ææ æææ æææ ææ æ ææ æ.  

 

, æ æ æ æ, æ æ ææ , æ ææ ææ ææ ææ æ ææ æ , .  

 

æ æ æ ææ, æ æ æææ æ æ , æ ææ , æ, æ æ , , æ, ææ ææ æ ææ ææ ææ , ææ, .  

 

Ææ æ ææ æ. , ææ, ææ ææ , æ æ, æææ , æææ æææ ææ æ- ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ , ææ æ ææ , . æ ææ æ . ææ, ææ. ææ ææ æ æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ , æ ææ ææ æ ææ æ, ææ, ææ æ æ ææ æ æ, æ æ- ææ æ. æ ææ , ææ ææ æ æ æ æææ , ææ. ææ æææ æ , æ æ, æ , ææ . ææ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ æ, æ æææ æ æ æ. æ æ ææ ææ , æ ææææ æ . ææ , ææ , ææ æ æ. æ æ æ ææ, ææ, ææ , æ æ , æ æ , æ , æ ææ æ . ææ æææ æ ææ ææ æ.  

 

Æ ææ . æ æ æ , æ æææ æ, æ æ ææ æ æ ææ, ææ ææ ææ æ, ææ. ææ ææ æ æ, æ ææ æ, æ ææ æ. æ, æ æ æ æ.  

 

æææ, ææ æ æ ææ ææ ææ ææ ææ, ææ æ ææ ææ, , æ ææ æ æ, ææ. ææ æ, æ æ æ æææææ , æ, , ææ ææ ææ ææ, æ æ , ææ æ æ æ ææ æ æ , æ æææ æææ ææ, æ ææ , æ ææ æ æ æ ææ.  

 

Æææ , ææ æ ææ, æ æ , ææ æ ææ æ æ æ æ æ, . æ ææ æ, ææææ ææ ææ æææ, æ, ææ ææ, æ ææ æ, ææ.  

 

ææ æ æ æ æææ æ. æ æ æ-æ ææ, ææ ææ . ææ æ ææ æ æ æ æ æ . æ ææ ææ ææ ææ , ææ æææ æ, æ æ ææ æ ææ. ææ æ æ , æ æ , ææ . æ ææ æ æ, ææ æ æææ æ, æ ææ æ ææ æ, æ , ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ , æ.  

 

ææ æ ææ æ æ, ææ æ . æ æ , ææ ææ ææ . æ æ æ ææ ææ ææ ææ ææ, æ æ . Ææ ææ æ ææ æææ æ æ, ææ æ-æ, ææ ææ æ æ, æ, æ æ ææ ææ ææ æ æ, ææ æ, ææ æ. æ ææ æ æææ æ , æ ææ , æ ææ ææ , ææ ææ æ, æ. æ ææ æ æ ææ æææ æ æææ ææ ææ æææ æ æ , . , æ ææ ææ æææ æ ææ æ, æ. ææ, æ æ ææ æ æææ æ æ, æææ æ æ , æ ææ æææ ææ.  

 

æ æ, ææ ææ æ æææ æ æ æ . Ææ , æ- æ , æ æ ææ, , ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ, ææ æ, ææ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ ææ , æ . æ æ æææ æ () ææ. æ æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ . ææ æ æ æ ææ , æ æææ , ææ æ ææ æ , æ, ææ ææ, æ æ ææ . æ : æ æ ææ , æææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ æææ, æææ æ æ æææ , æ æææ æ æ.  

 

ææ æ: ææ æ æ ææ , æ æ æ æ æ æ ææ æ.  

 

æ, æ æ æ æ , æ æ , ææ æ æ æ æ æ æ, ææ æææ , æ æ æ ææ æ æ, æ ææ , ææ. , ææ æææ æ æ ææ ææ , æ æææ æ : æ æ, æ , æ æ ææ æ æ. Ææ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ . æ, æ ææ æ ææ æ æ.  

 

æææ æ æææ ææ æ , 1808 , æ ææ ææ, . æ. . æ æ : ; ; , , .  

 

æ ææ æ ææ æ æ. ææ æ æ æ æ . , æ ææ æ æ , æ æ æ æ. æ æ ææ æææ, æ, æ, æ, æ ææ . ææ , æ ææ ææ æ , æ ææ: æ, æ, , , , ææ æ æ. Æææ ææ: æ æ ææ ææ æ, æ ææ , ææ æ æ ææ æ, æ, , ææ ææ, ææ, ææ, æ. æ ææ ææ æ, ææ æ, æ ææ ææ æ ææ æ, ææ , ææ , ææ æææ, æ. æ ææ ææ ææ æ ææ , æ æ , , ææ æ , æ ææ , æ , æ, , , æ ææ ææ æ æææ æ .  

 

æ æ: ææ , ææ æ ææ æ æ æææ , æ æ æ ææ ææ ææ æ æ , æ æ , ææ. æ æ: æ æ æ æ ææ , æ, ææ æ ææ. æ æ æ æ.  

 

ææ æ ææ ææ , ææ, æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ- ææ ææ æ. æ æ æ ææææ, , æ æ ææ ææ. æ , ææ ææ æ . Æææ æ ææ, æ ææ , æ ææ ææ , æ ææ ææ, æ æ , ææ ææ æ , . æ , æææ , æ ææ ææ ææ ææ , æ ææ ææ ææ æ ææ , æ ææææ æ, . , æ æ æ ææ æ- æ æææ ææ ææ æ ææ. Æ æ æ ææ æ æ æ æ .  

 

æ ææ ææ æ æ, æ- æ æ, ææ æ ææ æ , æ, ææææ, æææ, ææ æ , æ æ æ . æ æ , æ ææ ææ æ æ , ææ æ, ææ æ æ æææ æ, æ æ. ææ æææ ææ æ æ. æ ææ æ ææ. æ ææ ææ ææ æ æ, , æ , æ æ æ æ, ææ. æ ææ æ æ æ, æææ æ æ æ, æ. æ æææ æ æææ . æ , æ ææ , æ ææ, ææ ææ æ æææ ææ ææ æ æ æ æ, æ. æ æ æ æ, æææ æ ææ æ æ, ææ æææ æ æ æ æ-æ ææ ææææ æ . Ææ æ. ææææ æ , ææ æ . æ- æ ææ ææ æ ææ æ æ .  

 

ææ æ ææ. æ æ ææ, æ ææ ææ æ æ ææ æ.  

 

æææ æ ææ ææ æ ææ æ. æ ææ æ , æ æ æ , æ . æ ææ æ ææ æ æ. æ æ æ . ææ æ æ æ æ , ææ, ææ æ æ æ, æ- ææ ææ , æ .  

 

ææ , ææ æ, æææ æ , æ. æ ææ æ ææ ææ æ . æ æ ææ ææ. ææ æ æ, ææææ, æ , æ æ ææ æ æ , ææ. æ æ æ.  

 

æ ææ æ æææ æ ææ æ ææ æ æ. ææ, æ ææ ææ ææ æ æ , æ æ æ, æ. æ ææ æ æ æææ ææ, ææ. æ-æææ æ æ æ ææ æ æ, æ , æ ææ æ æ ææ ææ .  

 

æ æ , ææ æ ææ æ æ ææ . 1781 æ æ æ ææ æ . , æææ æ æ æ æ ææ ææ , æ , ææ æ ææ æ .  

 

æ ææ ææ æ æ æ æ æ. æ æææ æ æ ææ , ææ-ææ æ æææ ææ, ææ ææ æææ.  

 

æ ææææ ææ ææ ææ æ.  

 

ææ, æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ , æ. Æææ ææ ææ æ ææ ææ æ, æ ææ ææ æ æ , æ.  

 

æ , ææ æ æ , , ææ , ææ, æ. æ æææ , æ ææ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ, æ.  

 

æ ææ ææ ææ ææ , ææææ , ææ-ææ , ææ æ . æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ : æ æ æ, , æ ææ æ ææ æ æ æ . æ æ æ æ .  

 

æææ æ, ææ æ æ æ æ æææ. æ æ, ææ , ææ æ æææ æ , æ æ æ ææ æææ.  

 

ææ ææ æææ æ ææ æ æ 3040 æ. æææ æ æ ææ ææ ææ , æ ææ æ , æ , æ, æ æ, æ .  

 

 

(æ æ 2-æ ) 

  ææ (0)      
 
ææ